Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2658/2016, de 18 de novembre, per la qual s'amplia l'import màxim de la dotació econòmica destinat a l'atorgament de les subvencions previstes per la Resolució TES/1770/2016, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals
Nº de Disposición :
TES/2658/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Agència de Residus de Catalunya
Mitjançant la Resolució TES/1770/2016, de 8 de juliol, el director de l'Agència de Residus de Catalunya va aprovar les bases i va fer pública la convocatòria per a l'any 2016 d'ajuts per als projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica. Aquesta Resolució va ser publicada al DOGC núm.7167 de 21.07.2016.

Mitjançant la Resolució TES /2478/2016, de 26 d'octubre, es va ampliar en un import addicional de dos-cents cinquanta mil euros (250.000eur) l'import màxim de la dotació econòmica prevista per la Resolució TES/1770/2016. Aquesta Resolució va ser publicada al DOGC núm.7243 de 9.11.2016.

L'apartat 3 de la Resolució TES/1770/2016 preveu que l'assignació pressupostària d'aquesta convocatòria pot ser objecte d'ampliació d'acord amb la normativa d'aplicació i segons la disponibilitat pressupostària.

Atès que es disposa de partida pressupostària en l'anualitat 2016, d'acord amb l'article 92 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

 

RESOLC:

 

Ampliar, en un import addicional de set-cents cinquanta mil euros (750.000,00 eur) l'import màxim de la dotació econòmica prevista per la Resolució TES/1770/2016.

Aquesta ampliació anirà a càrrec de la partida pressupostària 460.16.04 del pressupost de l'Agència de Residus de Catalunya.

Aquesta Resolució produeix efectes des del mateix dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 18 de novembre de 2016

 

Josep Maria Tost i Borràs

Director