Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2657/2016, de 18 de novembre, per la qual s'amplia l'import màxim de la dotació econòmica destinat a l'atorgament de les subvencions que preveu la Resolució TES/1275/2016, de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular
Nº de Disposición :
TES/2657/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Agència de Residus de Catalunya
Mitjançant la Resolució TES/1275/2016, de 13 de maig, el director de l'Agència de Residus de Catalunya va aprovar les bases reguladores i va fer pública la convocatòria per a l'any 2016 d'ajuts per a projectes de foment de l'economia circular.

Aquesta Resolució va ser publicada al DOGC núm. 7125 de 23.05.2016.

Atès que es disposa de partida pressupostària en l'anualitat de 2016, d'acord amb l'article 92 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

 

Resolc:

 

Ampliar, en un import addicional de cinc-cents noranta-dos mil, sis-cents cinquanta-vuit euros, amb dos cèntims (592.658,02 eur) l'import màxim de la dotació econòmica prevista per la Resolució TES/1275/2016.

Aquesta ampliació anirà a càrrec dels pressupostos de l'Agència de Residus de Catalunya amb càrrec a l'exercici 2016.

Aquesta Resolució produeix efectes des del mateix dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 18 de novembre de 2016

 

Josep Maria Tost i Borràs

Director