Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2649/2016, de 17 de novembre, per la qual s'atorga l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental d'una modificació substancial al senyor Juan José Lleixà Tal, per a una activitat ramadera porcina, al terme municipal de la Galera (exp. E1CS150061)
Nº de Disposición :
TES/2649/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
17/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Dades de l'expedient

Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre (OMA).

Data d'inici de l'expedient: 6.8.2015.

Núm. de sol·licitud: E1CS150061.

Tipus d'expedient: autorització amb declaració d'impacte ambiental.

Annex: I.1.

Apartat: 11.1.

Subapartat: b.ii.

Classificació DEI: 9.3.b.

Codi d'establiment (IDQA): --

Descripció de l'activitat (d'acord amb els annexos): explotació ramadera destinada a la cria intensiva de porcs d'engreix amb una capacitat superior a 2.500 places (de més de 20 kg).

Ubicació: polígon 32, parcel·les 39, 40 i 44, del terme municipal de la Galera.

D'acord amb la Proposta de resolució de la directora General de Qualitat Ambiental que s'adjunta en annex, i atesos els articles 29 i 30 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

 

Resolc:

 

--1 Atorgar l'autorització ambiental a Juan José Lleixà Tal, per a una activitat ramadera de 4.400 porcs d'engreix, situada al polígon 32, parcel·les 39, 40 i 44 del terme municipal de la Galera. La descripció de l'activitat, l'avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment del compliment de les condicions fixades són les que assenyala la Proposta de resolució annexa.

 

--2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre.

 

--3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals. 

Barcelona, 17 de novembre de 2016
P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener DOGC núm. 6060 de 6 de febrer de 2012)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat