Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2648/2016, de 27 d'octubre, per la qual es considera no substancial la modificació de l'autorització ambiental BA20060222 atorgada a l'empresa Calabuig Ramadera, SL, per a l'activitat ramadera Calabuig Ramadera situada al terme municipal de Montmajor (exp. B1CNS150646)
Nº de Disposición :
TES/2648/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
27/10/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Barcelona.

Data de registre OGAU: 20 d'octubre de 2015.

Núm. d'expedient: B1CNS150646.

Tipus d'expedient: modificació no substancial.

Annex: I.1.

Apartat: 11.1.b.ii.

Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de porcs d'engreix (de més de 20 kg) amb un nombre de places superior a 2.500.

Epígraf DEI: 9.3.b.

Núm. d'establiment DEI: 1092.

Municipi: Montmajor.

Coordenades ETRS89UTM31N: X = 394.354 Y = 4.644.504.

Marca Oficial: 463 DY.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a l'annex, i d'acord amb l'article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

 

Resolc:

 

--1 Considerar no substancial la modificació comunicada per l'empresa Calabuig Ramadera, SL per a l'activitat ramadera Calabuig Ramadera, a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) a través del portal digital Tràmits Gencat, que consisteix en substituir una nau prevista per porcí d'engreix per allotjar garrins, amb disminució del bestiar porcí d'engreix i increment dels garrins, i incorporar-la a l'autorització ambiental de data 26 de gener de 2009, de què disposa l'establiment.

Els antecedents, l'avaluació ambiental de la modificació, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que estableix la Proposta de resolució annexa.

 

--2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

--3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient i sostenibilitat > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.
Barcelona, 27 d'octubre de 2016
P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat