Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2646/2016, de 17 de novembre, per la qual s'atorga l'autorització ambiental a l'empresa Cofely Energia Martorell, SL, per a l'activitat de planta de cogeneració situada al terme municipal de Martorell (exp. B1AAI150079)
Nº de Disposición :
TES/2646/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
17/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Barcelona.

Data de registre OGAU: 10 de març de 2015.

Núm. d'expedient: B1AAI150079.

Tipus d'expedient: autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental.

Annex: I.1.

Apartat: 1.1.

Descripció de l'activitat: instal·lacions per a la combustió, incloses les instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim ordinari o en règim especial, en les que es produeix la combustió de combustibles fòssils, residus o biomassa i també les instal·lacions de cogeneració, calderes, forns, generadors de vapor o qualsevol altre equipament o instal·lació de combustió existent en una industria, sigui aquesta o no la seva activitat principal, amb una potència tèrmica de combustió superior als 50MW.

Epígraf DEI: 1.1.a

Núm. d'establiment DEI: pendent d'assignació.

Municipi: Martorell.

Coordenades ETRS89 UTM31N: X = 410120; Y = 4593670.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a l'annex, i d'acord amb els articles 29 i 30 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

 

Resolc:

 

--1 Atorgar l'autorització ambiental a l'empresa Cofely Energia Martorell, SL, per a l'activitat de planta de cogeneració situada al terme municipal de Martorell.

Els antecedents, l'avaluació ambiental, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que estableix la Proposta de resolució annexa.

 

--2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

--3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient i sostenibilitat > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.
Barcelona, 17 de novembre de 2016
P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat