Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2645/2016, de 10 de novembre, per la qual es considera no substancial la modificació de l'autorització ambiental BA20050136 atorgada a l'empresa Granges Terragrisa, SL, per a l'activitat ramadera granja Cararac situada al terme municipal de l'Esquirol (exp. B1CNS150697)
Nº de Disposición :
TES/2645/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
10/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Barcelona.

Data de registre OGAU: 14 de novembre de 2015.

Núm. d'expedient: B1CNS150697.

Tipus d'expedient: modificació no substancial.

Annex: I.1.

Apartat: 11.1.c.i.

Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de truges reproductores amb un nombre de places superior a 750.

Epígraf DEI: 9.3.c.

Núm. d'establiment DEI: 10091.

Municipi: l'Esquirol.

Coordenades ETRS89UTM31N: X = 443.430 Y = 4.655.450.

Marca Oficial: 751 FK.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a l'annex, i d'acord amb l'article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

 

Resolc:

 

--1 Considerar no substancial la modificació comunicada per l'empresa Granges Terragrisa, SL, per a l'activitat ramadera granja Cararac, a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) a través del portal digital Tràmits Gencat, que consisteix en canviar la gestió de les dejeccions ramaderes generades, atès el tancament de la planta de purins de l'Esquirol, amb la instal·lació d'un separador sòlid-líquid i incorporar-la a l'autorització ambiental de data 30 de setembre de 2004, de què disposa l'establiment.

Els antecedents, l'avaluació ambiental de la modificació, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que estableix la Proposta de resolució annexa.

 

--2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

--3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient i sostenibilitat > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.
Barcelona, 10 de novembre de 2016
P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat