Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2644/2016, de 27 d'octubre, per la qual es considera no substancial la modificació de l'autorització ambiental BA20050102 atorgada a l'empresa Granges Terragrisa, SL, per a l'activitat ramadera porcina Granja Sant Pere situada al terme municipal de Perafita (exp. B1CNS150711)
Nº de Disposición :
TES/2644/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
27/10/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Barcelona.

Data de registre OGAU: 19 de novembre de 2015.

Núm. d'expedient: B1CNS150711.

Tipus d'expedient: modificació no substancial.

Annex: I.1.

Apartat: 11.1.c.i.

Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva que tinguin més de 750 places per a truges.

Epígraf DEI: 9.3.c.

Núm. d'establiment DEI: 356.

Municipi: Perafita.

Coordenades ETRS89 UTM31N: X = 427.323; Y = 4.655.808

Marca Oficial: 536 AE.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a l'annex, i d'acord amb l'article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

 

Resolc:

 

--1 Considerar no substancial la modificació comunicada per l'empresa Granges Terragrisa, SL, que consisteix a instal·lar un separador sòlid-líquid, construir dos dipòsits de recepció de purins i un femer, així com efectuar una reducció de nitrogen d'un 20% a través de l'alimentació en les truges reproductores, i incorporar-la a l'autorització ambiental de data 14 de juny de 2006 de què disposa l'establiment.

Els antecedents, l'avaluació ambiental de la modificació, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que estableix la Proposta de resolució annexa.

 

--2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

--3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web de Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.
Barcelona, 27 d'octubre de 2016
P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat