Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2631/2016, de 2 de novembre, per la qual es considera no substancial la modificació de l'autorització ambiental BA20060186 atorgada a l'empresa Ranke Química, SA, per a l'activitat de fabricació de productes farmacèutics de base situada al terme municipal de Sant Celoni (exp. B1CNS160301)
Nº de Disposición :
TES/2631/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
02/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Barcelona.

Data de registre OGAU: 31 de maig de 2016.

Núm. d'expedient: B1CNS160301.

Tipus d'expedient: modificació no substancial.

Annex: I.1.

Apartat: 5.5.

Descripció de l'activitat: instal·lacions químiques que utilitzen un procés químic o biològic per a la fabricació de medicaments de base.

Epígraf DEI: 4.5.

Núm. d'establiment DEI: 6.

Municipi: Sant Celoni.

Coordenades ETRS89UTM31N: X = 459779;Y = 4617013.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a l'annex, i d'acord amb l'article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

 

Resolc:

 

--1 Considerar no substancial la modificació comunicada per l'empresa Ranke Química, SA, que consisteix en l'ampliació del magatzem, l'ampliació de la capacitat d'emmagatzematge de dissolvents i l'increment del consum d'aigua i de gas natural i incorporar-la a l'autorització ambiental de data 14 de gener de 2008 de què disposa l'establiment.

Els antecedents, l'avaluació ambiental de la modificació, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que estableix la Proposta de resolució annexa.

 

--2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

--3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web de Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

 

Barcelona, 2 de novembre de 2016

 

P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat