Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2630/2016, de 2 de novembre, per la qual es considera no substancial la modificació de l'autorització ambiental B1RP130048 atorgada a l'empresa Oxiris Chemicals, SA, per a l'activitat de fabricació de productes químics orgànics de base situada al terme municipal de Sant Celoni (exp. B1CNS160258)
Nº de Disposición :
TES/2630/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
02/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Barcelona.

Data de registre OGAU: 11 de maig de 2016.

Núm. d'expedient: B1CNS160258.

Tipus d'expedient: modificació no substancial.

Annex: I.1.

Apartat: 5.1.b.

Descripció de l'activitat: instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics orgànics de base, en particular hidrocarburs oxigenats, com ara alcohols, aldehids, cetones, àcids orgànics, èsters, acetats, èters, peròxids, resines epoxi.

Epígraf DEI: 4.1.b.

Núm. d'establiment DEI: 21.

Annex: I.2.A.

Apartat: 12.1.

Descripció de l'activitat: activitats i instal·lacions afectades per la legislació d'accidents greus.

Municipi: Sant Celoni.

Coordenades ETRS89UTM31N: X = 460.100; Y = 4.617.350.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a l'annex, i d'acord amb l'article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

 

Resolc:

 

--1 Considerar no substancial la modificació comunicada per l'empresa Oxiris Chemicals, SA, que consisteix en la instal·lació d'una nova màquina escamadora i un nou dipòsit associat; la fabricació de nou producte final; l'augment de la capacitat de producció d'IONOL 75; l'augment de producció del residu AA175; l'actualització dels focus emissors de contaminants a l'atmosfera i el seu règim de funcionament; la baixa de la planta d'oxidació tèrmica; la modificació de la gestió del residu fase orgànica (passa de tractament T-21 a valorització V-61); la construcció d'un nou edifici de sala de control/control de qualitat; el canvi de classificació de productes; la instal·lació d'un nou tanc de N2; l'actualització del residu 070108; i l'actualització de la matèria formol com a substancia CMR, i incorporar-la a l'autorització ambiental de 26 de maig de 2015 què disposa l'establiment.

Els antecedents, l'avaluació ambiental de la modificació, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que estableix la Proposta de resolució annexa.

 

--2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

--3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

 

Barcelona, 2 de novembre de 2016

 

P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Marta Subirà i Roca

Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat