Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2285/2016, de 7 d'octubre, per la qual es renova l'autorització ambiental EA20070003 a l'empresa Enagás Transporte, SAU, per a una activitat d'estació de compressió de gas, situada al terme municipal de Tivissa (exp. E1RP150018)
Nº de Disposición :
TES/2285/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
07/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Dades de l'expedient:

Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre.

Data d'inici de l'expedient: 22.10.2013.

Núm. de sol·licitud: E1RP150018.

Tipus d'expedient: Revisió.

Annex: I.

Apartat 1.

Subapartat: 1.

Epígraf IPPC: 1.1.h.

Codi d'establiment (IDQA): 849.

Descripció de l'activitat (d'acord amb els annexos): Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica de combustió superior a 50 MW.

Ubicació: Ubicació: Carretera de Tortosa a García, km 59. Tivissa.

 

D'acord amb la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental que s'adjunta a l'annex, i els articles 29 i 30 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

 

Resolc:

 

--1 Renovar l'autorització ambiental a l'empresa Enagás Transporte, SAU per a l'activitat d'estació de compressió de gas situada a la carretera de Tortosa a Garcia, km 59 del terme municipal de Tivissa.

La descripció de l'activitat, l'avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment del compliment de les condicions fixades són les que assenyala la Proposta de resolució annexa.

 

--2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre.

 

--3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web de Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

 

Barcelona, 7 d'octubre de 2016

 

P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat