Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2284/2016, de 21 de setembre, per la qual s'atorga l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental d'una modificació substancial a l'empresa Mateu Escoda, CB, per a una activitat ramadera de bestiar porcí, al terme municipal de Vilanova d'Escornalbou (exp. T1CS150128)
Nº de Disposición :
TES/2284/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Dades de l'expedient:

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Tarragona.

Data d'inici de l'expedient: 4 de setembre de 2015.

Núm. de sol·licitud: T1CS150128.

Tipus d'expedient: Canvi substancial.

Annex: I.1.

Apartat: 11.

Subapartat: 1.b.i)

Epígraf DEI: 9.3.b)

Descripció de l'activitat: Instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva que tinguin més de 2.000 places per a porcs d'engreix (de més de 30 kg).

Ubicació: Polígon 1, parcel·les 20, 36, 37 i 169. Vilanova d'Escornalbou (UTMx: 325. 467; UTMy: 4.552.740).
Atesa la Proposta de Resolució Definitiva de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a l'annex, i atès l'article 59 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),
Resolc:
-1 Atorgar l'autorització ambiental a l'empresa Mateu Escoda, CB per a una activitat ramadera porcina d'engreix situada a les parcel·les 20, 36, 37 i 169 del polígon 1 del terme municipal de Vilanova d'Escornalbou.
-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, del 4 de desembre.
-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.
Barcelona, 21 de setembre de 2016
P. d. (Resolució TES/104/2012, del 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat