Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2283/2016, de 5 d'octubre, de fixació del lloc de realització i dels tribunals qualificadors de les proves corresponents a la segona convocatòria de diverses proves per obtenir els certificats de competència professional per a l'exercici de l'activitat de transportista per carretera
Nº de Disposición :
TES/2283/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
La Direcció General de Ports i Transports, mitjançant la Resolució de 6 d'octubre de 1999 (DOGC núm. 2993, de 13.10.1999), modificada per la Resolució PTO/484/2002 (DOGC núm. 3594, de 13.3.2002), va establir el procediment d'inscripció i les condicions per a la convocatòria de les proves anuals per a l'obtenció del certificat de competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de mercaderies, i transport interior i internacional de viatgers.

Per altra banda, el Decret 87/2003, de 18 de març, sobre autoritzacions de transport públic de mercaderies per carretera d'àmbit limitat a Catalunya (DOGC núm. 3855, d'1.4.2003), regula les condicions per a la convocatòria de les proves anuals per a l'obtenció del certificat de competència professional per a la prestació de serveis de transport públic de mercaderies per carretera a Catalunya amb vehicles de motor d'entre 2 i 3,5 tones de massa màxima autoritzada (MMA); i la Resolució PTO/965/2003, d'11 d'abril (DOGC núm. 3867, de 17.4.2003), regula el procediment d'inscripció a aquestes proves.

Mitjançant la Resolució TES/266/2016, de 29 de gener, de convocatòria de diverses proves per obtenir els certificats de competència professional per a l'exercici de l'activitat de transportista per carretera, la Direcció General de Transports i Mobilitat va determinar respecte a la segona convocatòria la data i l'hora de realització de les diverses proves per obtenir els certificats de competència professional per a l'exercici de l'activitat de transportista per carretera.

D'acord amb el que disposen l'article 5 de la Resolució de 6 d'octubre de 1999, i l'article 16 del Decret 87/2003, de 18 de març, és procedent determinar respecte a la segona convocatòria el lloc de realització i la composició dels tribunals qualificadors de les proves esmentades.

 

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Lloc realització de les proves

Les proves per a l'obtenció del certificat de competència professional per a l'exercici de les activitats de transport interior i internacional de mercaderies, transport interior i internacional de viatgers, i transport públic de mercaderies per carretera a Catalunya (Decret 87/2003), es faran en el lloc que s'indica a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

Article 2

Tribunals qualificadors

-1 La composició dels tribunals qualificadors de la segona convocatòria de les proves a què es refereix aquesta Resolució és la que figura a l'annex 2.

-2 D'acord amb el que estableix l'article 24.1 del Decret 138/2008, de 8 de juliol, el personal que col·labori amb els tribunals en les tasques de preparació i vigilància de les proves tindrà dret a la percepció d'assistència en les quantitats que estableix la normativa vigent.

 

Barcelona, 5 d'octubre de 2016

 

Pere Padrosa i Pierre

Director general de Transports i Mobilitat

 

 

Annex 1

Lloc de realització de les proves corresponents a la segona convocatòria

 

a) Àmbit territorial de Barcelona: recinte firal la Farga, de l'Hospitalet de Llobregat,

c. Barcelona, 2, l'Hospitalet de Llobregat (accessos: FGC, estació l'Hospitalet;

metro, línia 1, estació Just Oliveras; Renfe, estació l'Hospitalet; autobús, línies L10, L12, L52 i L82).

b) Àmbit territorial de Girona: Escola Politècnica Superior. Universitat de Girona. Campus Montilivi, Girona.

c) Àmbit territorial de Lleida: Universitat de Lleida, Campus de Cappont, Facultat

de Dret i Economia, c. Jaume II, 73, Lleida.

d) Àmbit territorial de Tarragona: Complex Educatiu de Tarragona (antiga

Universitat Laboral), Autovia de Salou, Tarragona.

e) Àmbit territorial de les Terres de l'Ebre: Serveis Territorials d'Ensenyament, c.

Providència, 5-7, Tortosa.

 

 

Annex 2

 

-1 Tribunal qualificador de les proves que es faran a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat

President: senyor Josep Maria Fortuny i Olivé.

Vocals titulars:

Senyor Lluís Angosto i Poza.

Senyor Benjamín Cubillo i Vidal.

Senyor Jordi Follia i Alsina.

Senyor Albert Fortuny i Olivé.

Senyor Miquel Vinyoles i Castells

Vocals suplents:

Senyora Núria Anguera i Utrera.

Senyora Virgínia Àvila i Rivero.

Senyora Lourdes Planas i Zaragoza.

Senyor Daniel Fernández Ruiz-Capillas.

Secretari: Senyor Josep Maria Castellví Cifre.

 

-2 Tribunal qualificador de les proves que es faran a la ciutat de Girona

President: senyor Albert Carenys i Adell.

Vocals:

Senyor Joaquim Pla Manuel-Rimbau.

Senyora Montserrat Pericot Montserrat.

Senyora Elisa Rodríguez López.

Secretària: senyora Maria Isabel de Eugenio i Huélamo.

 

-3 Tribunal qualificador de les proves que es faran a la ciutat de Lleida

President: senyor Josep Condal i Gou.

Vocals:

Senyora Neus Pubill i Cases.

Senyora Montserrat Cantarell Isern.

Senyora Roser Tomàs i Rué.

Secretari: senyor Josep Miró i Juárez.

 

-4 Tribunal qualificador de les proves que es faran a les ciutats de Tarragona i Tortosa

President: senyor Francesc Xavier Hormigos i Mesa.

Vocals:

Senyor Josep Lluís Gras i Alcalde.

Senyor Carles Prado Abril.

Senyor Jordi Casadevall i Camps.

Secretària: senyora Pilar Solsona i Piulachs.

Secretària adjunta de les Terres de l'Ebre: senyora Roser Pérez Fernández.

Vocal adjunt de les Terres de l'Ebre: senyor Emili Márquez López.