Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2282/2016, de 6 d'octubre, per la qual es considera no substancial la modificació de l'autorització ambiental EA20100020 de l'empresa Colores Cerámicos de Tortosa, SA, d'una activitat de fabricació de colorants i esmalts, al terme municipal de Tortosa (exp. E1CNS160015)
Nº de Disposición :
TES/2282/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
06/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Dades de l'expedient:

 

Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre (OMA).

Data d'inici de l'expedient: 22.4.2016.

Núm. de sol·licitud: E1CNS160015.

Tipus d'expedient: modificació no substancial.

Annex PCAA: I.1.

Epígraf PCAA: 5.2.e.

Epígraf DEI: 4.2.

Número d'establiment IDQA: 136.

Descripció de l'activitat (segons els annexos): Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics inorgànics de base com no-metalls, òxids metàl·lics, o altres compostos inorgànics com el carbur de calci, el silici, el carbur de silici.

Ubicació: Polígon industrial Baix Ebre, parcel·les 154 a 160. Tortosa.

 

D'acord amb la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental que s'adjunta a l'annex, i l'article 59.5 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

 

Resolc:

 

--1 Considerar com a no substancial la modificació que ha comunicat l'empresa Colores Cerámicos de Tortosa, SA que consisteix en incorporar un nou procés productiu i modificar de diversos focus; i incorporar-la a l'autorització ambiental de l'activitat de fabricació de colorants i esmalts. La descripció, l'avaluació ambiental i les actuacions de seguiment són les que assenyala la Proposta de resolució annexa.

 

--2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre.

 

--3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web de Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

 

Barcelona, 6 d'octubre de 2016

 

P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat