Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2267/2016, de 26 de setembre, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic del catàleg del conjunt d'edificacions de l'Hostal Andreuet, al terme municipal d'Alt Àneu (exp. U16/081 - OTAALL20160095)
Nº de Disposición :
TES/2267/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
26/09/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Fets

En data 27 de juliol de 2016, va entrar al Registre dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Lleida la sol·licitud d'informes en relació amb el Pla especial urbanístic del catàleg del conjunt d'edificacions de l'Hostal Andreuet, presentada per l'Ajuntament d'Alt Àneu.

L'informe emès per l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental, de 12 de setembre de 2016, proposa emetre informe ambiental estratègic en el sentit que no cal sotmetre el Pla a avaluació ambiental estratègica ordinària, un cop examinada la documentació aportada i tenint en compte les consultes efectuades i els criteris que defineix l'annex 2 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.

Concretament, l'objecte del Pla especial urbanístic és únicament ordenar la recuperació de les edificacions existents, en sòl no urbanitzable i actualment en ruïnes, utilitzant materials tradicionals de la zona per aconseguir una adequada integració, sense generar canvis significatius en els hàbitats existents ni en el grau de fragmentació del sòl no urbanitzable.

El document no preveu l'extensió de les xarxes de serveis urbanístics existents per tal de subministrar les edificacions reconstruïdes, en la mesura que es refereix a sistemes autònoms d'abastament energètic, de subministrament d'aigua i de gestió d'aigües residuals. En tot cas, la nova captació al riu Bonaigua així com l'abocament d'aigües residuals depurades hauran de tramitar-se a l'Agència Catalana de l'Aigua.

En el tràmit de consultes s'han rebut respostes del Parc Natural de l'Alt Pirineu i del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que fan precisions també en relació, bàsicament, amb el sanejament i abocament, a més d'algunes de caràcter més constructiu.

 

Fonaments de dret

La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, determina que són aplicables els articles de caràcter bàsic d'aquesta Llei a les comunitats autònomes un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la disposició transitòria primera concreta que la Llei esmentada és aplicable a tots els plans l'avaluació ambiental estratègica dels quals s'iniciï a partir de la seva entrada en vigor.

La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, estableix que, mentre no es dugui a terme l'adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l'Estat 21/2013, de 9 de desembre, seran d'aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d'acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició.

L'apartat 6.b) de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, determina que són objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable que desenvolupin planejament general no avaluat ambientalment, com és aquest supòsit.

Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, regulen el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada per emetre l'informe ambiental estratègic.

L'article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, estableix que l'òrgan ambiental en relació amb tots els plans i els programes objecte d'aquesta Llei és el departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de medi ambient.

L'article 103 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural exercir les competències que corresponen al Departament com a òrgan ambiental en matèria d'avaluació ambiental de plans i programes.

El punt 2 de la Resolució TES/120/2015, de 26 de gener, de delegació de competències de la persona titular de la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor de les persones titulars de la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental i de les direccions dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria d'avaluació ambiental estratègica, disposa que es delega en aquestes darreres la competència que l'article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, atribueix a l'òrgan ambiental en els supòsits següents: modificacions de planejament urbanístic general, llevat de les relatives a plans directors urbanístics i normes de planejament urbanístic, i instruments de planejament urbanístic derivat, llevat dels casos en què el seu àmbit afecta més d'un servei territorial.

 

D'acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment,

 

Resolc:

 

--1 Emetre informe ambiental estratègic en el sentit que el Pla especial urbanístic del catàleg del conjunt d'edificacions de l'Hostal Andreuet, al terme municipal d'Alt Àneu, no s'ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient amb les precisions següents:

a) Caldrà tramitar la captació d'aigües i l'abocament d'aigües residuals depurades a l'Agència Catalana de l'Aigua i justificar la viabilitat del sistema de sanejament previst.

b) Caldrà recollir en el Pla les condicions derivades dels informes emesos pel Parc Natural de l'Alt Pirineu i pel Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici en el tràmit de consultes per a l'emissió d'aquest informe ambiental estratègic.

 

--2 Notificar aquesta Resolució a l'Ajuntament d'Alt Àneu i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

 

Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin procedents en via judicial contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat el Pla, o bé sens perjudici dels que siguin procedents en via administrativa contra l'acte d'aprovació del Pla, de conformitat amb l'article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

D'acord amb l'esmentat article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, l'informe ambiental estratègic perd la vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no s'ha aprovat el Pla en el termini màxim de quatre anys des que es publiqui.

 

Lleida, 26 de setembre de 2016

 

P. d. (Resolució TES/120/2015, DOGC núm. 6804, de 5.2.2015)

Maria Dolors Tella i Albareda

Directora dels Serveis Territorials a Lleida