Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2266/2016, de 27 de setembre, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic de la Modificació puntual núm. 17 del Pla general d'ordenació urbana _ Sistema d'equipaments i dotacions d'ús esportiu i d'ús educatiu en els àmbits adjacents al camí de la Gorga i al carrer Figueres, al terme municipal de Vilabertran (exp. OTAAGI20160145)
Nº de Disposición :
TES/2266/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
27/09/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Fets

En data 7 de juliol de 2016 va tenir entrada als Serveis Territorials a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud de tràmit d'avaluació ambiental estratègica simplificada relativa a la Modificació puntual núm. 17 del Pla general d'ordenació urbana _ Sistema d'equipaments i dotacions d'ús esportiu i d'ús educatiu en els àmbits adjacents al camí de la Gorga i al carrer Figueres, presentada per l'Ajuntament de Vilabertran.

L'informe emès per l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona de 26 de setembre proposa no sotmetre la Modificació puntual a avaluació ambiental estratègica ordinària, un cop examinada la documentació aportada i tenint en compte les consultes efectuades i els criteris que defineix l'annex 2 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.

La Modificació té per objecte classificar com a sòl urbà les parcel·les de referència cadastral 211, 212 i 213 del polígon 2 de Vilabertran, classificades actualment de sòl no urbanitzable d'interès agrícola (clau d2), per tal de situar-hi un centre d'educació infantil i primària (CEIP) d'una línia. L'ordenació d'aquest nou sòl urbà serà de clau 6.a.(A) Sistema d'equipaments i dotacions d'ús educatiu. L'àmbit presenta una superfície aproximada de 5.500 m2.

Es reordena també la reserva de sòl destinada actualment a equipaments i dotacions d'ús esportiu i d'ús educatiu, situada al nord-est del sòl urbà, per tal de qualificar-la de sistema d'equipament d'ús esportiu (clau 6.a.(B)) en la seva totalitat.

L'accés al nou CEIP es farà a través de l'actual carrer prolongació del carrer O'Donnell, el qual parteix del carrer de Figueres. Els serveis urbans es troben a les immediacions de les parcel·les objecte de modificació.

L'àmbit de la Modificació no es troba inclòs en cap espai natural protegit inclòs en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), ni de la xarxa Natura 2000. Tampoc està documentada la presència de jaciments arqueològics ni hi està catalogat cap element d'interès geològic.

El Pla territorial parcial de les Comarques Gironines qualifica aquest espai com a sòl de protecció territorial d'interès agrari i/o paisatgístic.

L'àmbit és actualment un camp de conreu, que confronta amb el sòl urbà i que es troba envoltat al nord i est per una plantació lineal de xiprers (Cupressus sempervirens), que té la funció de protecció dels conreus front del vent. Aquestes tanques de xiprers esdevenen un element característic del paisatge de l'Alt Empordà.

S'han consultat la Secció de Biodiversitat i Medi Natural, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Protecció Civil, l'Agència Catalana de l'Agua, el Servei Territorial d'Urbanisme a Girona, el Departament de Cultura, l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona i la Institució Alt Empordanesa per a l'Estudi i la Defensa de la Natura. S'han rebut les respostes següents.

La Secció de Biodiversitat i Medi Natural indica que l'àmbit de la Modificació puntual no afecta cap espai natural protegit ni conté valors naturals catalogats.

L'Agència Catalana de l'Aigua indica que l'àmbit de la Modificació puntual es troba a més de 100 metres dels cursos fluvials més propers, la riera de Galligans i el riu Muga, ubicats al sud i a l'est dels àmbits, respectivament; per tant, no es considera que puguin existir afeccions al domini públic hidràulic, la zona de policia i la zona de servitud d'aquestes lleres. En relació amb la inundabilitat, s'indica que la meitat del sector situat al sud-oest (clau 6.a.(A)), es troba dins el sistema hídric. Es determina que es podria considerar viable l'ús educatiu en aquesta zona, sempre que les edificacions se situessin fora del sistema hídric i que aquestes edificacions i els seus accessos es trobessin per sobre de la cota de la làmina d'aigua de l'avinguda de 500 anys de període de retorn.

Pel que fa a l'abastament, s'indica que de cares al desenvolupament de la Modificació s'haurà d'avaluar la nova demanda d'aigua i justificar com es cobrirà aquesta demanda. Així mateix, per al sanejament, s'indica que caldrà avaluar les noves demandes de tractament d'aigües residuals que comportarà el desenvolupament de la Modificació i la capacitat de la infraestructura actual de sanejament, i en cas de no ser suficient, definir com es resoldrà la depuració de les aigües residuals.

 

Fonaments de dret

La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, determina que són aplicables els articles de caràcter bàsic d'aquesta Llei a les comunitats autònomes un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la disposició transitòria primera concreta que la Llei esmentada és aplicable a tots els plans l'avaluació ambiental estratègica dels quals s'iniciï a partir de la seva entrada en vigor.

La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, estableix que, mentre no es dugui a terme l'adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l'Estat 21/2013, de 9 de desembre, seran d'aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d'acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició.

L'apartat 6.b) quart de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, determina que són objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d'avaluació ambiental estratègica ordinària que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla, però que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d'influència.

Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, regulen el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada per emetre l'informe ambiental estratègic.

L'article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, estableix que l'òrgan ambiental en relació amb tots els plans i els programes objecte d'aquesta Llei és el departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de medi ambient.

L'article 103 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, exercir les competències que corresponen al Departament com a òrgan ambiental en matèria d'avaluació ambiental de plans i programes.

El punt 2 de la Resolució TES/120/2015, de 26 de gener, de delegació de competències de la persona titular de la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor de les persones titulars de la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental i de les direccions dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria d'avaluació ambiental estratègica, disposa que es delega en aquestes darreres la competència que l'article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, atribueix a l'òrgan ambiental en els supòsits següents: modificacions de planejament urbanístic general, llevat de les relatives a plans directors urbanístics i normes de planejament urbanístic, i instruments de planejament urbanístic derivat, llevat dels casos en què el seu àmbit afecta més d'un servei territorial.

D'acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment,

 

Resolc:

 

--1 Emetre informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació puntual núm. 17 del Pla general d'ordenació urbana de Vilabertran no s'ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient, amb les condicions següents:

a) En el desenvolupament de la Modificació s'hauran d'avaluar les previsions d'abastament d'aigua i de sanejament d'aigües residuals, i definir com es cobriran aquestes demandes.

b) Les edificacions del nou CEIP hauran de situar-se fora del sistema hídric.

c) Tant les edificacions com els seus accessos han de situar-se per sobre la cota de la làmina d'aigua de l'avinguda de 500 anys de període de retorn.

d) En la urbanització de l'espai, s'ha de limitar al mínim imprescindible l'afectació de la plantació lineal de xiprers (Cupressus sempervirens) situats al nord i est de l'àmbit.

 

--2 Notificar aquesta Resolució a l'Ajuntament de Vilabertran i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

 

Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin procedents en via judicial, contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat la Modificació, o bé sens perjudici dels que siguin procedents en via administrativa contra l'acte d'aprovació de la Modificació, de conformitat amb l'article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

D'acord amb l'esmentat article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, l'informe ambiental estratègic perd la vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no s'ha aprovat la Modificació en el termini màxim de quatre anys des que es publiqui.

 

Girona, 27 de setembre de 2016

 

P. d. (Resolució TES/120/2015, DOGC núm. 6804, de 5.2.2015)

Pere Saló i Manera

Director dels Serveis Territorials a Girona