Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2265/2016, de 27 de setembre, per la qual s'emet la declaració ambiental estratègica de la Modificació puntual del planejament general en l'àmbit de la finca Marmí, al terme municipal de Castellar de la Ribera (exp. OTAACC20150037)
Nº de Disposición :
TES/2265/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
27/09/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Fets

El dia 9 de juny de 2015 va tenir entrada al Registre dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, remesa per l'Ajuntament de Castellar de la Ribera, la sol·licitud d'informe ambiental corresponent a l'aprovació inicial de la Modificació puntual del planejament general de Castellar de la Ribera en l'àmbit de la finca Marmí, d'acord amb allò establert en l'article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

En data 10 de juny de 2015, els Serveis Territorials a la Catalunya Central van notificar a l'Ajuntament de Castellar de la Ribera que l'esmentada Modificació era objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada, amb la qual cosa li era d'aplicació el tràmit que estableix l'article 29 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

En data 7 de juliol de 2015, va tenir entrada al Registre dels Serveis Territorials a la Catalunya Central la sol·licitud d'inici del tràmit d'avaluació ambiental estratègica simplificada, tramesa per l'Ajuntament de Castellar de la Ribera.

El dia 13 de novembre de 2015, la directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central va emetre l'informe ambiental estratègic mitjançant el qual es pronunciava que la Modificació puntual s'havia de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que estableix el marc per a la futura autorització de projectes legalment sotmesos a avaluació d'impacte ambiental, i es fixaven els continguts que havia de presentar l'estudi ambiental estratègic. Aquesta resolució es va notificar a l'Ajuntament de Castellar de la Ribera el 18 de novembre de 2015.

L'Ajuntament de Castellar de la Ribera va sotmetre a exposició pública la Modificació puntual i l'estudi ambiental estratègic mitjançant anunci al DOGC, i als diaris Ara, Regió 7, i a l'e-tauler.

Amb data 28 de juliol de 2016 va tenir entrada als Serveis Territorials a la Catalunya Central la sol·licitud d'informe ambiental previst en l'article 86.bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

Amb data 13 de setembre de 2016, va tenir entrada als Serveis Territorials a la Catalunya Central, a través de la plataforma d'administració electrònica d'EACAT, la sol·licitud de declaració ambiental estratègica de la Modificació puntual del planejament general de Castellar de la Ribera en l'àmbit de la finca Marmí. S'adjuntava a la sol·licitud la proposta final de la Modificació puntual, l'estudi ambiental estratègic, i el certificat de la secretària de l'Ajuntament amb el resultat de la informació pública i de les consultes.

La Modificació puntual en l'àmbit de la finca Marmí té per objecte el canvi de qualificació urbanística del mas així com de les instal·lacions ramaderes annexes i del seu entorn més immediat, per tal de corregir una errada material del planejament i a la vegada fer possible l'ampliació de l'activitat ramadera, atès que actualment i d'acord amb el planejament vigent tot l'àmbit es troba qualificat amb la clau B. Forestal de valor.

Amb aquesta finalitat la Modificació puntual planteja la requalificació de l'àmbit, a la clau A. Agrícola de valor, d'una superfície d'1,55 ha, que conté la pròpia masia Marmí així com les edificacions de l'explotació ramadera consistents en 3 naus, 2 dipòsits de purins i 8 magatzems i coberts agrícoles, i l'espai necessari per poder-les ampliar amb tres noves naus de 60,32 x 14,32 m2 cada una, amb un total de 1.213,15 m2 construïts.

L'àmbit de la Modificació puntual no afecta directament espais naturals de protecció especial, espais inclosos al Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) ni a la xarxa Natura 2000.

D'acord amb la cartografia accessible per part dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, no es troben en l'àmbit de la Modificació puntual àrees d'interès faunístic i florístic delimitades per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, forests d'utilitat pública, zones humides incloses en l'inventari, arbres monumentals o d'interès local catalogats ni espais d'interès geològic.

Ara bé, en l'àmbit de la Modificació puntual es troben hàbitats d'interès comunitari de caràcter prioritari composats per Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii), identificats amb el codi 9530.D'acord amb el Pla territorial parcial de les Comarques Centrals (PTPCC), aprovat per l'Acord de Govern 156/2008 del 16 de setembre (DOGC núm. 5241 del 22.10.2008), en relació amb el sistema d'espais oberts, l'àmbit de la Modificació puntual afecta sòls de protecció preventiva i una part de sòls de protecció especial pel seu valor de connexió per a la fauna.

D'acord amb el planejament vigent de Castellar de la Ribera (el Pla d'ordenació urbanística municipal aprovat definitivament per la Comissió territorial d'Urbanisme en sessió de 16 de maig de 2012), l'àmbit de la Modificació puntual es desenvolupa en una zona qualificada amb la clau B. Forestal de valor i la part coincident amb el límit dels sòls de protecció especial, a més a més amb la clau E2/B Sòls de valor natural i de connexió.

Cal tenir present que, en data 13 de novembre de 2015, la directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central va emetre l'informe ambiental estratègic, en el qual es determinava que la Modificació puntual havia de ser sotmesa al procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària, en tant que establia el marc per a la futura autorització de projectes sotmesos al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental, i en la qual, entre d'altres determinacions, es demanava que es plantegés una alternativa per a la ubicació de les naus únicament en sòls de protecció preventiva.

L'estudi ambiental estratègic planteja alternatives d'ubicació de les naus únicament en sòls de protecció preventiva, per bé que les descarta argumentant que la Modificació puntual s'impulsa per esmenar un error material del planejament vigent, i perquè no es disposa de l'autorització del propietari per a la implantació de les naus en els sòls de protecció preventiva més propers a les instal·lacions actuals, ubicacions que, segons argumenten, tampoc reuneixen unes condicions idònies per acollir l'ampliació en quedar allunyades o a diferent nivell de les existents i comportar un impacte paisatgístic major.Per tant, l'estudi ambiental estratègic conclou i valora l'alternativa 2.2 com la més favorable, basada en una variació de l'alternativa proposada en fase d'avanç de planejament, però amb un replegament de les naus cap a les instal·lacions existents i la reformulació de l'àmbit a requalificar. Es redueix d'aquesta manera l'afectació de sòls de protecció especial, a la vegada que planteja una mesura compensatòria consistent a replantar una superfície equivalent de massa forestal afectada, en una àrea erma qualificada com sòl de protecció especial i inclosa en els límits dels hàbitats d'interès comunitari, en l'entorn de les edificacions ramaderes, de 1.181,31m2 de superfície, amb espècies autòctones com ara la pinassa (Pinus nigra subsp. Salzmannii), roures (Quercus cerrioides) i alzines (Quercus ilex).

Les modificacions introduïdes en l'alternativa escollida milloren l'alternativa plantejada en fase d'avanç i la fan més compatible respecte al que planteja el Pla territorial parcial, atès que aquest preveu que els límits que assenyalen els diferents tipus de sòl que conformen el sistema d'espais oberts puguin ser concretats pels instruments de planejament urbanístic que defineixin l'ordenació a escales més detallades (en tant que s'han assenyalat a escala 1/50.000), sempre que no hi hagi augments substancials de superfície de sòl de menor protecció en perjudici del de major protecció.

Així tanmateix, cal tenir present que d'acord amb la cartografia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya la ubicació prevista per a la implantació de les noves instal·lacions està envoltada de sòls amb pendents superiors al 20%.

També cal fer esment que, a partir de l'anàlisi de les ortoimatges servides pel visualitzador de canvis urbanístics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, es constata que s'ha produït una progressiva degradació i pèrdua de massa forestal de part dels terrenys objecte de la Modificació puntual, i que actualment part d'aquests s'empren per a l'aparcament de vehicles, ús incompatible d'acord amb la clau B. Forestal de valor. 

Per aquest motiu, i per tal d'evitar l'aparició de processos erosius en aquestes zones classificades com a sòl de protecció especial, amb forts pendents, i preservar la vegetació existent i la funció que exerceixien de pantalla visual, en cap cas la franja de sòl de protecció especial que limita pel sud-est l'àmbit de la Modificació puntual ha de resultar afectada durant les operacions de moviment i abassegament de terrres, o que puguin comportar alteracions de la seva orografia. També, si s'escau, caldrà procedir a efectuar plantacions d'arbrat addicionals a les proposades, amb l'objecte de reduir la visibilitat de les instal·lacions des de la pista forestal que discorre en paral·lel, però a un nivell inferior, i que s'empra per accedir al conjunt megalític de la necròpolis neolítica del Llort.

En relació amb la hidrologia, d'acord amb l'informe emès amb data 4 de novembre de 2015 per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'afecció més destacable de la Modificació puntual envers al vector aigua és l'increment de les dejeccions ramaderes, les quals recorden que caldrà gestionar adequadament per tal de no contaminar el medi hídric (aigües superficials i/o aigües subterrànies), i a aquests efectes, fixa una sèrie de mesures preventives i correctores addicionals a les proposades en el document ambiental.

També destaca que l'àmbit de la Modificació puntual s'ubica en zona de policia de lleres públiques, per la qual cosa caldrà tenir en compte els articles 78.1 i 78.4 del Reglament del domini públic hidràulic, a la vegada que efectua una sèrie de consideracions relacionades amb el sanejament i abastament d'aigua previst.

El municipi de Castellar de la Ribera no està inclòs dintre les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, successivament designades mitjançant els decrets 283/1998, de 21 d'octubre i 476/2004, de 28 de desembre; i els acords GOV/128/2009, de 28 de juliol, i GOV/13/2015, de 3 de febrer.

En matèria de prevenció d'incendis forestals, tampoc està declarat com a d'alt risc d'incendi forestal, d'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Tanmateix, l'informe emès per Protecció Civil dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d'Interior estableix que s'han de tenir en compte les mesures preventives contemplades en la legislació vigent sobre prevenció d'incendis forestals, en particular el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, la Llei 5/2003, de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals i la seva modificació per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, mesures que l'estudi ambiental estratègic incorpora.

En relació amb la contaminació lluminosa, i d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya, aprovat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge el dia 19 de desembre de 2007, seguint els criteris que estableix la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a protecció del medi nocturn, l'actuació es troba situada en zona E2, de protecció alta.

En relació amb el patrimoni cultural, cal dir que l'origen del mas Marmí data del segle XI i està inclòs al catàleg de masies de Castellar de la Ribera. Envoltant l'àmbit de la Modificació puntual es troben diferents jaciments arqueològics entre els quals hi destaquen la necròpolis neolítica del Llort, molt propera al mas, i les restes d'un poblat medieval.Finalment, cal fer esment que, entre la documentació ambiental aportada, s'adjunta annexa a l'estudi ambiental estratègic la declaració d'impacte ambiental corresponent a l'ampliació de l'activitat ramadera de porcí, de 6 d'octubre de 2015, amb caràcter favorable però condicionat al compliment d'una sèrie de prescripcions i de mesures adicionals, entre les quals destaquen:

   - Limitar l'afecció del terreny a la mínima superfície necessària. Durant la fase d'execució de l'obra s'ha de tenir present en ubicar les superfícies d'ocupació temporal en aquells espais de menys valor i restablir els seves condcions inicials.

   - Mesures relatives a la prevenció d'incendis forestals, entre les quals destaca que l'activitat disposarà d'una franja de protecció de 25 metres d'amplada amb la vegetació forestal tractada segons disposa el Decret 123/2005, de 14 de juny.

   - Caldrà dur a terme un control arqueològic dels moviments de terres que s'haurà de fer sota la direcció d'un tècnic arqueòleg i amb la corresponent autorització del Departament de Cultura, d'acord amb allò que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Un cop analitzades les característiques de l'alternativa escollida per a la Modificació puntual de planejament general en l'àmbit de la finca Marmí, al terme municipal de Castellar de la Ribera (Solsonès), prenent en consideració les modificacions introduïdes durant el tràmit d'avaluació ambiental estratègica, i en base als continguts i conclusions de l'estudi ambiental estratègic i a les consideracions efectuades en l'informe proposta de la declaració ambiental estratègica, es valora favorablement l'evolució i els canvis introduïts en la Modificació puntual.

 

Fonaments de dret

La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, determina que són aplicables els articles de caràcter bàsic d'aquesta Llei a les comunitats autònomes un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la disposició transitòria primera concreta que la Llei esmentada és aplicable a tots els plans l'avaluació ambiental estratègica dels quals s'iniciï a partir de la seva entrada en vigor.

L'article 6.2.a de la Llei 21/20013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental determina que s'han de sotmetre a avaluació ambiental estratègica simplificada les modificacions menors de plans i programes.

L'article 6.1.a de la Llei 21/20013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental determina, que s'han de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, les modificacions de plans i programes compresos en l'apartat 6.2, quan així ho decideixi cas per cas l'òrgan ambiental en l'informe ambiental estratègic, d'acord amb els criteris de l'annex V.

L'article 25 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, estableix que el procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària finalitza amb la formulació de la declaració ambiental estratègica per part de l'òrgan ambiental.

L'article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, estableix que l'òrgan ambiental en relació amb tots els plans i els programes objecte d'aquesta Llei és el departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de medi ambient.

L'article 103 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural exercir les competències que corresponen al Departament com a òrgan ambiental en matèria d'avaluació ambiental de plans i programes.

D'acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment,

 

Resolc:

 

--1 Formular la declaració ambiental estratègica de la Modificació puntual de planejament general en l'àmbit de la finca Marmí, al terme municipial de Castellar de la Ribera, amb caràcter favorable, condicionada al compliment de les determinacions següents:

   a) El projecte constructiu que derivi del desenvolupament de la Modificació puntual, a més a més de contemplar les mesures ambientals previstes en l'estudi ambiental estratègic, en la declaració i en l'estudi d'impacte ambiental, haurà de preveure mesures per tal de no afectar durant l'execució de les obres, les franges de sòls de protecció especial situades a l'àmbit sud-est i sud-oest de la Modificació puntual.

També, amb l'objecte de potenciar la funció de pantalla vegetal que exerceixen, caldrà que prevegi mesures de restauració de la vegetació arbòria existent en aquestes franges qualificades amb la clau B. Forestal de valor adjacents a l'àmbit de la Modificació puntual, que han de ser addicionals a la mesura compensatòria consistent a replantar amb espècies autòctones una àrea erma de 1.181,31 m2 de superfície situada a l'entorn de les edificacions ramaderes.

   b) L'estudi d'impacte i integració paisatgística que de manera preceptiva caldrà elaborar per a la tramitació urbanística de les instal·lacions haurà de preveure mesures d'integració paisatgística de les instal·lacions basades en estratègies d'ocultació i mimetització de les instal·lacions (tractament cromàtic de les edificacions).

   c) Caldrà donar compliment al que disposa l'Agència Catalana de l'Aigua en el seu informe emès el 4 de novembre de 2015.

 

--2 Recordar que cal donar compliment als requeriments de publicitat establerts a l'article 28 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, i a l'article 26 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

 

--3 Notificar aquesta Resolució a l'Ajuntament de Castellar de la Ribera i a la Comissió Territorial d'Urbanisme a la Catalunya Central i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

 

Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin procedents en via judicial contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat la Modificació puntual, o bé sens perjudici dels que siguin procedents en via administrativa contra l'acte d'aprovació de la Modificació puntual, de conformitat amb l'article 25 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

D'acord amb l'article 27 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, la declaració ambiental estratègica perd la vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no s'ha aprovat la Modificació puntual en el termini màxim de dos anys des que es publiqui.

 

Barcelona, 27 de setembre de 2016

 

Ferran Miralles i Sabadell

Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural