Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2264/2016, de 29 de setembre, per la qual s'emet la declaració ambiental estratègica del Pla d'ordenació urbanística municipal de Balsareny (exp. OTAACC20140002)
Nº de Disposición :
TES/2264/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
29/09/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Fets

En la sessió de 26 de juliol de 2002, el Ple municipal de l'Ajuntament de Balsareny va aprovar inicialment els treballs de revisió del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), que va sotmetre a informació pública, pel període d'un mes, mitjançant edictes publicats al BOP núm. 269, de 9.11.2002, i al diari La Vanguardia de 8.11.2002.

En sessió de 30 de setembre de 2010, el Ple municipal va aprovar provisionalment els treballs i, amb data 9 de novembre de 2010 va remetre còpia de l'expedient als Serveis Centrals del Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que es procedís a l'aprovació definitiva.

Amb data 2 de març de 2011, la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central va adoptar l'acord de retornar l'expedient de revisió del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'Ajuntament de Balsareny fins que, entre d'altres prescripcions, es completés la seva tramitació ambiental i, un cop integrades en un text refós (degudament sotmès a informació pública) les consideracions de l'òrgan ambiental així com les efectuades per la Comissió Territorial, s'acordés novament l'aprovació provisional.

El 20 de gener de 2014 va tenir entrada al Registre dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, remès per l'Ajuntament de Balsareny, l'informe de sostenibilitat ambiental preliminar (ISAP) dels treballs de revisió del Pla d'ordenació urbanística municipal de Balsareny, amb l'objecte d'iniciar-ne la tramitació ambiental.

Amb data 3 de març de 2014, els Serveis Territorials a la Catalunya Central van emetre el document de referència.

El Pla d'ordenació urbanística municipal de Balsareny va ser aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en sessió de 27 de novembre de 2014, i es va sotmetre a informació pública per un termini de 45 dies mitjançant la publicació d'anuncis al Butlletí Oficial de la província de Barcelona de 29 de desembre de 2014, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6777, de 24 de desembre de 2014, als diaris La Vanguardia i El Punt, dels dies 24 i 19 de desembre de 2014 respectivament, i a l'e-tauler de l'Ajuntament de Balsareny.

El 15 de gener de 2015 va tenir entrada al Registre dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud d'informe ambiental, acompanyada de la documentació corresponent a l'aprovació inicial i de l'estudi ambiental estratègic.

Amb data 10 de març de 2015, els Serveis Territorials a la Catalunya Central van emetre l'informe ambiental corresponent a l'aprovació inicial.

El 13 d'abril de 2016, va tenir entrada al Registre dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a la Catalunya Central la sol·licitud de declaració ambiental estratègica del Pla d'ordenació urbanística municipal de Balsareny, presentada per l'Ajuntament. S'adjuntaven a la sol·licitud únicament en suport digital els documents següents: memòria, agenda i avaluació econòmica, normes urbanístiques, memòria social, documentació ambiental i estudi d'avaluació de la mobilitat generada.

El 19 d'abril de 2016, a través de l'EACAT, es va requerir a l'Ajuntament de Balsareny la tramesa del certificat del tràmit d'informació pública, i la còpia dels informes i les al·legacions rebudes.

El 13 de maig de 2016 va tenir entrada al Registre dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a la Catalunya Central la documentació requerida.

El 21 de juliol de 2016 els Serveis Territorials a la Catalunya Central van emetre l'informe proposta de declaració ambiental estratègica del Pla d'ordenació urbanística municipal de Balsareny.

En l'anàlisi ambiental es valora el procediment d'avaluació ambiental estratègica que ha seguit el Pla, tenint en compte les determinacions establertes en el document de referència, l'estudi ambiental estratègic, l'informe ambiental corresponent a l'aprovació inicial, i el resultat de la informació pública i de les consultes efectuades, i se n'analitza el seu grau d'incorporació a la proposta.

La documentació de l'expedient d'avaluació ambiental estratègica s'adequa a les disposicions de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.

En el tràmit ambiental del POUM s'han plantejat tres alternatives, inclosa l'alternativa 0, que es correspon al manteniment del planejament vigent. L'alternativa 1 es correspon a la proposta aprovada inicialment i provisionalment l'any 2010 per part de l'Ajuntament de Balsareny, i l'alternativa 2 es correspon a l'alternativa escollida.

A l'apartat corresponent a l'anàlisi ambiental de les alternatives de l'estudi ambiental estratègic es conclou que l'alternativa 2 és l'alternativa d'ordenació que millor assoleix els objectius ambientals de conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural i de manteniment de la identitat i la qualitat paisatgística del municipi, que l'ordenació adoptada proposa un creixement compatible amb els objectius ambientals, i en general representa una millora respecte a la situació actual.

L'informe proposta emès pels Serveis Territorials a la Catalunya Central coincideix amb l'estudi ambiental estratègic en què l'alternativa escollida preveu una major compacitat del creixement i una major reducció del sòl urbanitzable respecte les altres dues alternatives plantejades, però s'efectua una sèrie de consideracions respecte al grau d'incorporació al Pla del document d'abast, de l'informe ambiental corresponent a l'aprovació inicial, així com dels informes emesos durant el període de consultes, per part de les administracions públiques afectades, entre les quals destaquen les següents:

A les previsions que efectua el Pla, de noves vies verdes de comunicació entre els diferents assentaments del municipi per tal de fomentar la mobilitat sostenible, a peu o en bicicleta, es constata que, com a via d'aquestes característiques, en els plànols d'ordenació tan sols hi surt cartografiat el traçat de l'antic carrilet, però no la via cívica que preveu el Pla director urbanístic de les colònies industrials del Llobregat, consistent en la reconversió de l'antiga C-1411 en un vial de connexió entre colònies i nuclis urbans i que es preveu dotar d'un carril bici i transport públic (que podria servir per resoldre la connexió de la via verda del carrilet amb el nucli de Cal Nosa, situat al nord del municipi, mitjançant un vial segregat), ni tampoc la connexió amb la ruta de les colònies, que el Pla director també preveu com a itinerari turístic equipat amb mobiliari i senyals informatives.

Tampoc hi figuren el traçat de la Séquia, ni les mesures que proposa l'estudi de la mobilitat generada per tal de garantir l'accés als nous sectors industrials en modes no motoritzats, consistents en l'adequació del camí de la Séquia o l'antic traçat del carrilet, que ressegueix la C-16z per accedir als sectors industrials situats al sud del municipi (SMU 01 i SNU 02), i les proposades per accedir al nou sector industrial previst a les Planes del Puigdorca (SND 01) des del nucli de Balsareny, consistents en la construcció d'una passera per a vianants i ciclistes paral·lela al pont existent, o l'ampliació del taulell del pont per fer-hi passar un itinerari no motoritzat.

Els traçats del carrilet - via verda i de la Séquia tampoc surten indicats entre els diferents tipus de vies que conformen el sistema viari de Balsareny i que es regula mitjançant l'article 52 de la normativa, fet que caldria esmenar a fi de garantir-ne l'adequació i posterior preservació, com a vies que permeten lligar els diferents nuclis del municipi mitjançant modes no motoritzats.

Pel que fa a les quatre peces de sòl urbà que proposa el Pla situades al nord del nucli urbà de Balsareny (Caus, Catalana d'Embotits, La Rabeia i Soldevila), en l'informe proposta es justifica la necessitat de reclassificar com a sòl no urbanitzable l'àmbit de sòl urbà no desenvolupat de la Colònia Soldevila, situat al marge dret del torrent de Sant Esteve, per tal com, de les quatre peces de sòl esmentades, la Colònia Soldevila és la que presenta un isolament més marcat respecte de les grans vies de comunicació (i per tant requereix més desplaçament per accedir-hi), i es troba propera o envoltada d'un entorn natural més sensible, tal com es reflecteix en el Mapa de sensibilitat ambiental inclòs en l'estudi ambiental estratègic i, per tant, més fràgil als impactes derivats de l'activitat industrial que es pugui derivar, com ara poden ser la generació de residus, l'augment de la freqüentació i de la circulació de vehicles motoritzats, l'impacte acústic, la contaminació lumínica, les emissions associades a la mobilitat, etc.

Pel que fa a l'àmbit del sòl urbà dels Caus reconegut pel planejament vigent es determina que, en cap cas, el nou POUM ha de permetre una modificació que afavoreixi l'increment de la superfície artificialitzada de l'àmbit, tenint present que es troba en sòl de protecció especial pel seu valor de connexió per a la fauna, d'acord amb el planejament territorial.

A més, primer en el document de referència i posteriorment en l'informe ambiental corresponent a l'aprovació inicial, s'exposava la necessitat d'establir en la proposta d'ordenació per al sòl no urbanitzable una clau o subclaus per tal d'identificar inequívocament aquells espais del municipi amb més valor natural (hàbitats d'interès comunitari, àrees d'interès faunístic i florístic, zona humida inclosa en l'Inventari, etc.), i que tenen un paper destacat a l'hora de garantir la connectivitat per a la fauna, i establir normativament unes regulacions adequades per tal de preservar-ne el valor i la funció.

Aquesta determinació es fixava en considerar que la preservació de les zones i elements amb més valor natural així com la funció connectora de determinats espais del municipi de Balsareny no quedava garantida amb la proposta d'ordenació i de regulació del sòl no urbanitzable, tal com estava plantejada, i sobre la qual s'establia una zona de reserva d'espais connectors i de valor ambiental reconegut que es considerava incompleta, i amb un grau de protecció poc efectiu, a la vegada que es considerava una mala solució superposar un àmbit de protecció sobre unes qualificacions urbanístiques que poden tenir diferents comportaments, en funció de la coincidència o no amb aquest àmbit.

En la documentació lliurada juntament amb la sol·licitud de declaració ambiental estratègica, es constata que s'ha obviat aquesta determinació, i que s'ha optat per mantenir la solució consistent a integrar les zones ambientalment més sensibles en unes claus urbanístiques que l'equip redactor considera més representatives d'acord amb la seva naturalesa: zona de sòl rústic (clau 20), zona de sòl agrícola de valor - secà (clau 21a), zona de sòl forestal de valor (clau 22), sistema hidràulic (clau H), etc., i mantenir l'àrea de reserva d'espais connectors i de valor ambiental reconegut, que se solapa a aquestes, i que es regula mitjançant l'article 139 de la normativa.

L'estudi ambiental estratègic considera que, d'aquesta manera, es dóna resposta adient a la determinació atès que, en la reserva d'espais connectors i de valor ambiental reconegut, s'hi inclouen els terrenys que presenten un major potencial de connector ecològic, fruit de l'estudi de sensibilitat ambiental, del treball de camp i de la translació a escala local de les zones delimitades pel planejament territorial de referència, a la vegada que també s'hi hi han inclòs els hàbitats d'interès comunitari classificats com a prioritaris del municipi.

També s'exposa que els espais amb més sensibilitat ambiental, com la resclosa de la Séquia de Manresa o l'entorn de la mateixa séquia, així com part dels hàbitats d'interès comunitari prioritaris, s'han de protegir addicionalment amb la seva inclusió a l'Inventari de béns naturals dignes de protegir (per al qual es preveu que s'hagi de redactar un pla especial que ha de regular les condicions de conservació, actuació i usos admesos de cada element), i/o qualificant-los majoritàriament com a sistema hidràulic (H), que al seu parer és la clau més restrictiva i amb un nivell més alt de protecció, mentre que la resta d'hàbitats d'interès comunitari no prioritaris es considera que resten protegits per estar inclosos pràcticament en la seva totalitat dins la clau 22, forestal de valor.

El principal problema que es detecta en la solució adoptada segueix sent el mateix que l'apuntat en l'informe ambiental de l'aprovació inicial: s'ha optat per la creació d'unes claus d'ordenació per al sòl no urbanitzable en les quals pràcticament s'admeten els mateixos usos condicionats (més encara que en la documentació informada per a l'aprovació inicial), així com també les actuacions considerades d'interès públic, i es deixa en mans de tramitacions futures que els corresponguin la determinació de la seva viabilitat ambiental i urbanística.

Així, per exemple, en les claus 20, sòl rústic, 21a, agrícola de valor - secà, i 22, forestal de valor, s'admeten pràcticament els mateixos usos condicionats, entre els quals hi figuren l'ús educatiu (entre els quals s'inclou la conducció), l'esportiu i les activitats extractives. També les hípiques. Ara bé, mentre que la implantació d'aquestes activitats en sòl rústic i en agrícola de valor es pot fer si existeixen edificis inclosos en el Catàleg, en sòl forestal s'estableix que també s'hi poden implantar quan no es requereixin edificis de nova construcció. Quan es requereixi un edifici per a la seva implantació, aleshores sí que tan sols es podrà efectuar en elements catalogats.

A la clau 20 es puntualitza que es considerarà com a ús condicionat l'ús esportiu i de càmping, els quals hauran de ser regulats per mitjà d'un pla especial (i per tant se sobreentén que aquesta regulació no és d'aplicació a la resta de claus), i també s'hi podran admetre camps solars a les zones properes al nucli urbà, que també requeriran un pla especial. En canvi, l'ús esportiu figura com a condicionat en la clau 21a, però no s'exigeix l'elaboració d'un pla especial, i s'admeten com a condicionades les instal·lacions per al manteniment temporal, cria i ensinistrament d'animals domèstics, que es regularan d'acord amb la normativa sectorial d'aplicació. Cal tenir present que aquest tipus d'activitats pot tenir una notable incidència sobre la funció connectora dels espais.

També, tant en la clau 20, sòl rústic, com en la 21a, agrícola de valor _ secà, s'admeten les explotacions ramaderes intensives, per bé que per a noves implantacions en aquesta darrera clau caldrà la tramitació d'un pla especial, quan en la memòria del document urbanístic de l'aprovació inicial s'excloïen en la clau 21a. Només es limiten en la zona de reserva d'espais connectors i de valor ambiental reconegut, si bé tampoc del tot, atès que són admissibles quan la finca quedi ubicada íntegrament dins el seu àmbit.

En el cas concret de les explotacions ramaderes intensives, no es tenen en compte els efectes ambientals que aquesta proposta d'ordenació pot tenir en relació amb la seva proliferació, tenint present que Balsareny es troba dins de les zones vulnerables per contaminació de nitrats des de l'any 2009, i que en l'apartat referent a la qualitat de l'aigua subterrània de l'estudi ambiental estratègic s'exposa que es detecten elevades concentracions de nitrats amb mitjanes lleugerament superiors a 50 mg/l i valors puntuals superiors a 300 mg/l, que fan de la contaminació pels nitrats causada per la ramaderia, juntament amb la salinització de les aigües de la massa, l'impacte global més important. La conjunció d'aquests dos factors fa que el risc d'incompliment de la Directiva marc de l'aigua es consideri alt, tant des del punt de vista de l'impacte de la contaminació com des del punt de vista de l'estat quantitatiu.

La proposta tampoc té en compte les restriccions que estableix el planejament territorial de referència en relació amb la implantació d'instal·lacions de ramaderia intensiva en determinats sòls: el Pla director urbanístic del Pla del Bages i el Pla territorial parcial de les Comarques Centrals.

En el cas concret del Pla director urbanístic del Pla del Bages, per a les diferents àrees homogènies s'estableix normativament que es consideren usos incompatibles aquells que puguin suposar una disminució de la potencialitat agrícola o bé una pèrdua de valors paisatgístics, naturals i culturals i, en concret, cita entre d'altres les grans instal·lacions ramaderes que no es basin en construccions existents i que no siguin conformes amb el planejament urbanístic municipal o amb el Pla director perquè afecten àrees inundables o aqüífers superficials i de fissuració (plànol T 6, Aqüífers). En el cas de Balsareny, pràcticament la totalitat del municipi es troba dins l'àmbit d'aqüífers superficials i de fissuració.

També cal posar en relleu que, en la memòria del document urbanístic del Pla d'ordenació a aprovar provisionalment s'exposa que, com a resultat de les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, s'admet l'agrupació de granges a les claus 20 i 21a, amb un màxim de 4, justificant una unitat mínima de conreu per cada una, i en la clau 22, de forestal de valor, s'admet l'ús extractiu condicionat, per bé que aquest canvi no surt reflectit en la normativa que regula aquesta clau.

En clau H, sistema hidràulic, la més restrictiva segons la memòria del Pla i l'estudi ambiental estratègic i en la qual s'hi ha assignat part dels hàbitats d'interès comunitari prioritaris i elements naturals com la resclosa de la Séquia, s'especifica que l'únic ús admès és el propi de l'espai lliure per a la canalització o gestió dels recursos hídrics, i de manera expressa es prohibeixen els moviments de terres i les desforestacions de marges. Ara bé, s'exposa que les rases que es realitzin per a la conducció de l'aigua vinculades a l'activitat agrícola o forestal no formaran part del sistema hidràulic, amb la qual cosa l'objectiu de protecció que es persegueix amb l'assignació d'aquesta clau pot veure's compromès.

També es permet la recuperació dels traçats naturals tot permetent el pas de vianants i el pas restringit de vehicles, en aquells casos en què el Pla ho prevegi expressament o s'estimi pertinent. Per tant, novament es trasllada a posteriori la valoració de la seva viabilitat ambiental.

Pel que fa a la resclosa de la Séquia de Manresa, inclosa a l'Inventari de zones humides elaborat per la Direcció General de Medi Natural, la normativa delega la seva protecció a la legislació ambiental de referència, i tant en la memòria del Pla com en l'estudi ambiental estratègic s'exposa que la seva protecció es reforçarà amb la inclusió en un Inventari de béns naturals dignes de protegir, per al qual caldrà redactar un pla especial que reguli les condicions de conservació, actuació i usos admesos de cada element. Ara bé, cal alertar sobre el fet que ni a l'article 146, Béns a protegir, ni en la resta de la normativa no s'ha trobat cap referència ni indicació que determini l'elaboració preceptiva de l'Inventari de béns naturals dignes de protegir ni sobre l'elaboració de l'esmentat pla especial.

Per tot això, es considera que, amb la integració de les zones ambientalment més sensibles de Balsareny a la clau H no es garanteix tampoc la seva preservació, atès que s'hi poden executar obres per a l'establiment de canonades vinculades a l'activitat agrícola o forestal i establir passos per a vianants i vehicles quan s'estimi pertinent. Tampoc amb la seva assignació a la clau 22, forestal de valor, atès que s'hi permeten una sèrie d'usos i activitats, com ara l'ús esportiu, educatiu, activitats extractives i, gairebé sempre, les actuacions en sòl no urbanitzable considerades d'interès públic, que poden resultar impactants, tant directament com a causa d'impactes sinèrgics i acumulatius que es generin juntament amb d'altres actuacions.

La protecció d'aquests àmbits amb valor natural i de connexió hauria de venir, doncs, mitjançant la delimitació de la zona de reserva d'espais connectors i valor ambiental reconegut, i sobretot per una regulació restrictiva que s'efectua a través de l'article 139 de la normativa. Tanmateix, tal i com està redactat, tampoc exerceix una protecció clara i decidida sobre els espais i els elements naturals que en motiven la creació, atès que d'una manera efectiva tan sols limiten la possibilitat d'implantar noves activitats extractives dins el seu àmbit.

En l'esmentat article s'estableix que els usos compatibles en aquest àmbit de reserva d'espais connectors i de valor ambiental reconegut estaran subjectes al criteri inviolable que aquests no comprometin el manteniment de la seva funció connectora, motiu pel qual no s'admeten les tanques, i tampoc s'admet en aquests espais la implantació de noves activitats extractives. A priori, tampoc s'admet, amb caràcter general, la construcció de cap tipus edificació, incloent-hi els vivers i hivernacles. Ara bé, en el cas d'una finca inclosa en la seva totalitat dins la reserva d'espai connector i que compleixi els requisits per edificar construccions admeses a la clau corresponent, s'admetrà la seva implantació sempre que es justifiqui la impossibilitat de trobar un altre ubicació fora de la reserva i s'estableixin les condicions per garantir que no comprometen la seva funció connectora. Es podran mantenir les edificacions existents implantades legalment.

Per tant, no s'exclou la possibilitat d'implantar els diferents usos principals i condicionats que admeten les diferents claus quan la totalitat de la finca quedi dins l'àrea de reserva d'espai connector, així com les actuacions d'interès públic que siguin incompatibles amb els sòls i usos urbans, de manera que tampoc es garanteix d'una manera clara i decidida la protecció dels elements ambientalment més sensibles, com ara els hàbitats d'interès comunitari de caràcter prioritari inclosos en la zona de reserva d'espais connectors, ni la funció de connexió per a la fauna per a la qual es crea l'àmbit.

Per tant, novament cal posar èmfasi en el fet que també en les actuacions que s'impulsin dins l'àmbit de la zona de reserva d'espais connectors es trasllada la determinació de la seva viabilitat ambiental i en la valoració de la seva incidència sobre la funció connectora a una tramitació posterior, quan hauria de ser el Pla d'ordenació urbanística municipal el que establís la viabilitat ambiental dels usos que admet per a cada zona. En aquest sentit, cal tenir present que, d'acord amb la legislació ambiental vigent, en la majoria dels casos els plans especials no serien objecte de cap tramitació ambiental, a no ser que així s'indiqui normativament, i que moltes de les actuacions en sòl no urbanitzable tampoc són objecte d'informe per part de l'òrgan ambiental competent, mitjançant el qual pugui valorar si l'actuació té incidència respecte a la funció connectora de l'espai.

En relació amb l'àrea delimitada com de reserva d'espais connectors i valor ambiental reconegut, també s'efectuen una sèrie de consideracions:

En l'informe ambiental corresponent a l'aprovació inicial emès pels Serveis Territorials a la Catalunya Central, es determinava que calia concretar l'abast territorial dels connectors locals cartografiats com a elements lineals i s'exposava que la translació dels espais connectors que figuren en el mapa T20 del PDU del Pla de Bages era incompleta i es demanava completar-la.

En la proposta de zona de reserva d'espais connectors i de valor ambiental reconegut que s'inclou en la documentació a aprovar provisionalment, es constata que s'han introduït grans canvis respecte a la proposta continguda en l'aprovació inicial.

Per un cantó, s'ha procedit a concretar l'abast territorial de la majoria dels connectors locals, per bé que s'observa que s'ha omès el connector que conforma la riera del Mujal, el qual es considera de gran importància a l'hora de garantir la connexió de la franja d'espais amb valor de connexió situats al nord del municipi i a l'oest de la carretera C-16, amb els del centre, a la vegada que es constata que la franja d'espais amb valor de connexió situada més al sud del municipi queda desconnectada de la resta, en no tenir-se en compte un connector local que els uneix, identificat en l'estudi ambiental estratègic aprovat inicialment.

Tampoc s'ha completat la zona de reserva d'espais amb valor de connexió amb la resta els espais inclosos en el Pla director, tal i com es demanava en l'informe ambiental de l'aprovació inicial, i en canvi s'han exclòs zones que estaven previstes anteriorment.

Per tant, la proposta de zona de reserva d'espais connectors i valor ambiental reconegut difereix sensiblement de l'efectuada en l'aprovació inicial, sobre la qual es considera que caldria incorporar els connectors locals descrits anteriorment, així com la resta d'espais amb valor de connexió inclosos en el Pla director urbanístic del Pla del Bages que no s'han pres en consideració.

A més, es demanava justificar si la proposta d'ordenació del sòl no urbanitzable era congruent amb la preservació dels hàbitats d'interès comunitari de caràcter prioritari. Tant en l'estudi ambiental estratègic com en la memòria del Pla s'exposa que la seva protecció ve donada per la inclusió de bona part d'ells a la zona de reserva d'espais connectors i valor ambiental reconegut, i/o els qualifica amb les claus H, sistema hidràulic, o 22, forestal de valor. En l'article 139 de la normativa també s'exposa que en la zona de reserva d'espais connectors i valor ambiental reconegut s'inclouen també terrenys on se situen els hàbitats d'interès comunitari prioritaris 6220, 91E0 i 9530.

Ara bé, en el cas dels hàbitats d'interès comunitari composats per les pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii), de caràcter prioritari (codi 9530), es constata que pràcticament en la seva totalitat s'han deixat fora de la zona de reserva d'espais connectors i de valor ambiental, i majoritàriament se'ls ha assignat la clau 22, forestal de valor.

Com ja s'ha comentat anteriorment, d'acord amb la proposta d'usos condicionats que s'efectua (en aquest cas en la clau 22), es considera que no es garanteix la seva preservació, especialment per a aquells hàbitats que queden fora de la zona de reserva, de manera que es trasllada la valoració de la compatibilitat ambiental de les activitats i actuacions que es vulguin implantar en aquests àmbits a un tràmit futur, en el qual l'òrgan ambiental pot estar exempt d'informar.

D'acord amb el que s'ha exposat, se segueix considerant necessari l'establiment d'una clau d'ordenació que identifiqui les zones ambientalment més sensibles i una normativa més restrictiva que en garanteixi la preservació.En relació amb la prescripció inclosa en el document de referència sobre la necessitat de justificar si, amb la reducció respecte al planejament vigent de l'àmbit amb clau 24, de protecció paisatgística dels sòls que envolten el castell de Balsareny, es segueix garantint la protecció dels valors naturals dels espais que en queden exclosos, es considera que amb la seva assignació a les claus H, sistema hídric, clau 21a, agrícola de valor, clau 22 forestal de valor, i en la zona de reserva d'espais connectors, aquesta és insuficient pels motius fins ara exposats.

Finalment, cal reflexionar de nou sobre el grau de protecció que confereix l'article 139 de la normativa del POUM sobre la zona de reserva d'espais connectors i de valor ambiental reconegut, en el sentit que no difereix en gran manera amb la que ja confereix la normativa del Pla territorial parcial de les Comarques Centrals per als sòls de protecció especial, que ja estableix que per a la implantació d'actuacions en sòl no urbanitzable s'ha de demostrar que les construccions i els usos que es proposen no afecten de manera substancial els valors de l'àrea de sòl de protecció especial on s'ubicarien, entre els quals citen les funcions de connector biològic (art. 2.7.7).

Tanmateix, s'entén que si la proposta de zona de reserva d'espais connectors i de valor ambiental reconegut és fruit d'una anàlisi a escala local, i que està composat per aquelles peces de sòl amb un valor ambiental més rellevant del municipi i amb un valor estratègic per a la connexió, determinat a través d'estudis de detall, es considera que la normativa hauria de ser clarament més restrictiva que la protecció que ja confereix la seva inclusió com a sòl de protecció especial.

Durant el període de consultes a les administracions públiques afectades, efectuat paral·lelament al tràmit d'informació pública de l'expedient, s'han rebut informes de diferents organismes, majoritàriament identificats en el document de referència:L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic efectua una sèrie de consideracions relacionades amb la integració del canvi climàtic a l'estudi ambiental estratègic i al Pla, i observen que l'alternativa escollida aparentment comportaria doblar les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH), pràcticament equivalents a les generades pel municipi l'any 2007, i per tant allunyar-se dels compromisos adoptats en el marc del Pacte d'alcaldes pel municipi de Balsareny d'assolir una reducció del 20% de les emissions de GEH a l'horitzó de l'any 2020. Per aquest motiu detallaven una sèrie de mesures de mitigació que el Pla hauria d'integrar a fi de reduir-les, a la vegada que consideraven que calia prendre en consideració els escenaris climàtics desfavorables, amb l'objecte d'integrar elements d'adaptació al canvi climàtic en la planificació municipal.

L'Agència de Residus de Catalunya no creu necessari fer consideracions a la documentació aportada, si bé recorda els criteris que hauran de seguir les actuacions proposades en el planejament, així com donar compliment a la normativa i els plans i programes referents a residus.

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya considera que la informació sobre riscos geològics continguda a l'estudi ambiental estratègic és molt genèrica, de manera que només es pot emprar com a informació de referència en una anàlisi de riscos geològics. Tampoc inclou els riscos geològics a considerar (despreniments, esllavissades, fluxos torrencials, esfondraments), amb el qual conclouen que per donar compliment al marc legal de referència és necessària la realització d'un estudi d'identificació dels riscos geològics en l'àmbit del POUM de Balsareny, una síntesi del qual haurà de formar part de la memòria del POUM.

En cas de determinar-se zones afectades per un risc geològic que coincideixi amb zones on ja existeixi o estigui prevista una actuació urbanística o siguin zones de pública concurrència, caldrà la realització d'un estudi de detall que determini el grau de perillositat del fenomen o fenòmens involucrats i orienti l'actuació urbanística per evitar-ne l'exposició o adoptar les mesures de protecció que siguin pertinents.

Protecció Civil dels Serveis Territorials d'Interior a la Catalunya Central conclou, pel que fa al risc d'incendi forestal, que s'hauran de tenir presents les mesures preventives previstes en la legislació vigent sobre prevenció d'incendis forestals.

En relació amb el risc d'inundacions, es determina que en les zones inundables per a períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys del SMU 01 les Malloes caldrà atendre els criteris per al control de la implantació de nous elements vulnerables compatibles amb la gestió del risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses, risc nuclear i risc d'inundacions, que han estat publicats a la Resolució del conseller d'Interior IRP/971/2010, de 31 de març, i que s'exposen a l'apartat d'anàlisi de riscos externs de l'informe.

Pel que fa al risc de subsidències, caldrà atenir-se al que disposi l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Amb relació al vector soroll, la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica informa els continguts del Pla amb una sèrie de consideracions, entre les quals es destaca que cal introduir en la part normativa del POUM una referència al fet que l'ordenació urbanística del territori ha d'assegurar per als nous edificis d'ús residencial els objectius de qualitat acústica corresponents a la zona de sensibilitat acústica alta A4 o moderada B1, segons s'escaigui, i que els instruments de planejament derivat hauran de justificar el compliment d'aquests objectius. També que la delimitació de zones de sensibilitat acústica s'hauran d'incloure al Mapa de capacitat acústica de Balsareny, així com la zona de soroll de les infraestructures de transport existents, per compatibilitzar els usos al seu entorn de manera que es puguin assegurar els objectius de qualitat acústica.

Amb relació al vector llum, exposen que caldrà tenir en compte el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, aprovat el 19 de novembre de 2007, la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i els paràmetres del Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, i fixen els punts que el Pla ha de desenvolupar.

La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior fixa els requeriments normatius a tenir en compte a l'hora de dissenyar el planejament urbanístic.

El Servei Regional a la Catalunya Central de l'Agència de Salut Pública de Catalunya efectua una sèrie de consideracions per al Pla en relació amb el subministrament d'aigües de consum humà per als nous creixements, i en recorden la legislació vigent per garantir la salut pública. També recorden que l'Ajuntament de Balsareny va sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua la concessió d'aigües subterrànies del pou la Soca per a l'abastament de la població, i que per tal d'obtenir aquesta concessió cal, entre d'altres aspectes, presentar a l'ACA una proposta de perímetres de protecció de la captació elaborats segons els criteris fixats per la mateix Agència.

En relació amb la previsió de promoure la reutilització d'aigües grises, recorden que cal tenir present allò que estableix l'ordenança tipus sobre estalvi d'aigua de la Diputació de Barcelona, i efectuen una sèrie de consideracions a tenir presents respecte a les noves àrees verdes, parcs i places, respecte a l'ús de determinades substàncies, a la prevenció i control de la legionel·losi en les instal·lacions de reg, i en relació amb l'adopció de mesures per tal d'afavorir els desplaçaments a peu i en bicicleta en els plans parcials que es desenvolupin, mentre que recomanen aplicar mesures per pacificar el trànsit en els diferents nuclis del municipi.

La Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i Ocupació sol·licita la inclusió de les activitats extractives com a usos condicionats en la clau 22, i efectua una sèrie de consideracions que cal tenir presents respecte a l'electricitat, els hidrocarburs i la seguretat industrial.

La Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural emet informe favorable condicionat al compliment d'una sèrie d'esmenes i efectuen també una sèrie de recomanacions. Entre les esmenes a incorporar demanen com a norma genèrica que en tot el POUM no es limitin les construccions vinculades a les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, la regulació de les quals s'efectuï d'acord amb el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Els Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura informen favorablement el document del Pla, condicionat a la incorporació d'una sèrie de prescripcions.

No s'ha rebut l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Durant el període d'informació pública i consulta s'han rebut 15 al·legacions, entre les quals destaca l'efectuada per la senyora Teresa Mas i Safont, que es manifesta en contra de la regulació de les zones en sòl no urbanitzable (clau 20), ja que considera que fixa un volum màxim per a una finca de superfície mínima, però no dóna interpretació de proporcionalitat en finques de més superfície, de manera que discrimina les grans finques, fet que al seu parer provocarà segregacions i, si s'escau, deixaria fora d'ordenació una part de les granges existents, la qual cosa considera que és un obstacle a l'hora de fomentar el negoci de les activitats ramaderes.

Un cop analitzades les característiques de l'alternativa escollida per al POUM de Balsareny, i d'acord amb les consideracions efectuades en l'informe proposta, es considera que no es garanteix l'assoliment de l'objectiu 5. Riscos: incloure l'anàlisi dels riscos en el si del procés de planejament amb l'objectiu de fer front als riscos observats i prendre les mesures pertinents per minimitzar-ne els efectes, fixat a l'estudi ambiental estratègic, en tant que resta pendent l'elaboració de l'estudi d'identificació dels riscos geològics (EIRG) que determina l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i incorporar al Pla les determinacions que se'n puguin derivar, així com les consideracions que pugui efectuar l'Agència Catalana de l'Aigua, respecte a la compatibilitat de les propostes que efectua el POUM amb el risc d'inundabilitat, i respecte als altres elements relacionats amb el cicle de l'aigua.

Així mateix, es considera que amb la proposta d'ordenació i regulació per al sòl no urbanitzable que es fa en l'alternativa escollida tampoc es garanteix l'assoliment dels objectius ambientals primer: Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni, i segon: Model d'ocupació del sòl (d'acord amb un model urbanístic globalment eficient, que en racionalitzi l'ús atenent als condicionats ambientals existents), els quals l'estudi ambiental estratègic fixa i presenta jerarquitzats per ordre d'importància en el municipi, en tant que efectua una proposta d'ordenació per al sòl no urbanitzable (en alguns casos amb unes claus molts similars) que comporta una assignació d'usos condicionats molt similar, i en les quals es permet una sèrie d'activitats i actuacions la determinació de la compatibilitat urbanística i ambiental de les quals es trasllada a les tramitacions que els siguin d'aplicació en cada cas.

Durant el tràmit d'avaluació ambiental estratègica, per part de l'òrgan ambiental s'ha anat posant de manifest la necessitat d'establir i assignar una clau urbanística per a aquells àmbits del municipi amb una major vàlua ambiental i amb valor de connexió per a la fauna, regulada mitjançant una normativa més restrictiva que en garanteixi la preservació, i reconsiderar la solució adoptada d'establir una àrea de protecció que se superposa a les claus urbanístiques assignades, en considerar que, amb la seva integració a les claus d'ordenació i la redacció de la normativa plantejada, no se'n garanteix la preservació, a la vegada que es considera una solució poc clara que una mateixa clau urbanística pugui tenir comportaments diferents depenent de la seva coincidència o no amb l'àmbit de protecció.

En canvi, durant la tramitació de la figura de planejament s'ha pogut constatar com, per part del promotor, s'ha mantingut la proposta inicial d'integrar les zones amb una major vàlua ambiental a les claus urbanístiques establertes pel Pla, i a l'establiment d'una zona de protecció que se sobreposa a aquestes, i a generalitzar la proposta d'usos condicionats així com l'admissibilitat de les actuacions d'interès públic en diferents claus, mentre que les restriccions que s'estableixen en la zona de protecció s'han anat atenuant, i s'admet així la possibilitat d'implantació d'usos o activitats quan les finques quedin totalment incloses dins l'àmbit, de manera que pràcticament no difereix la protecció que estableix el planejament territorial per als sòls de protecció especial del que s'aconsegueix amb l'establiment de la zona de protecció.

En el cas concret de la regulació de la implantació de les instal·lacions de ramaderia intensiva, es considera que no s'ha avaluat l'impacte que la proposta d'ordenació pot tenir sobre un municipi que està inclòs en zona vulnerable per contaminació per nitrats, i que no s'han tingut en compte les restriccions per a la seva implantació que estableix el planejament territorial de referència. Per contra, es constata que al llarg de la tramitació del Pla s'ha procedit a estendre'n l'àrea admesa per a la seva implantació a la clau 21a, sòl agrícola de valor (prèvia tramitació d'un pla especial), quan en els estadis inicials del POUM només s'admetien en clau 20, sòl rústic.

Finalment, cal tenir present que en gairebé totes les claus de sòl no urbanitzable s'admeten les actuacions d'interès públic no compatibles amb el sòl urbà, la determinació de la viabilitat de les quals es trasllada al tràmit urbanístic pertinent. També s'estableix la necessitat de tramitar figures de planejament derivat per tal de determinar la viabilitat urbanística i ambiental de la implantació de certes activitats i actuacions en diferents claus (21a, 22, 24, etc.), i per complementar la protecció durant la tramitació s'ha plantejat la necessitat de fer un inventari de béns naturals dignes de protegir i la realització d'un pla especial que ha de regular els usos i la protecció d'aquests béns, per bé que a la normativa no se'n fa referència.

Aquest fet posa en evidència que en la proposta d'ordenació s'ha optat per una estratègia de restringir al mínim les limitacions per a la implantació d'usos i activitats en el sòl no urbanitzable, i traslladar la responsabilitat de determinar la seva compatibilitat ambiental i urbanística a les tramitacions futures que es puguin derivar (moltes de les quals cal tenir present que estaran exemptes de tramitació ambiental), quan és finalment el règim del sòl i la normativa que regula les qualificacions del nou Pla d'ordenació urbanística municipal on s'ha de determinar la compatibilitat dels usos proposats amb la preservació dels valors ambientals identificats durant el tràmit d'avaluació ambiental.

 

Fonaments de dret

La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, determina que són aplicables els articles de caràcter bàsic d'aquesta Llei a les comunitats autònomes un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la disposició transitòria primera concreta que la Llei esmentada és aplicable a tots els plans l'avaluació ambiental estratègica dels quals s'iniciï a partir de la seva entrada en vigor.

La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica estableix que, mentre no es dugui a terme l'adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l'Estat 21/2013, de 9 de desembre, seran d'aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d'acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició.

L'annex 1 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, estableix que s'han de sotmetre a avaluació ambiental els plans d'ordenació urbanística municipal.

L'article 25 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, estableix que el procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària finalitza amb la formulació de la declaració ambiental estratègica per part de l'òrgan ambiental.

L'article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, estableix que l'òrgan ambiental en relació amb tots els plans i els programes objecte d'aquesta Llei és el departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de medi ambient.

L'article 103 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural exercir les competències que corresponen al Departament com a òrgan ambiental en matèria d'avaluació ambiental de plans i programes.

D'acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment,

 

Resolc:

 

--1 Formular la declaració ambiental estratègica del Pla d'ordenació urbanística municipal de Balsareny amb caràcter desfavorable.

 

--2 Indicar que per assolir el sentit favorable de la declaració ambiental estratègica caldrà donar compliment a les consideracions efectuades en l'informe proposta, en particular a les següents:

   a) Cal introduir en la proposta d'ordenació per al sòl no urbanitzable una clau o subclaus específiques per tal d'identificar inequívocament els espais del municipi amb més valor natural, i que tenen un paper destacat a l'hora de garantir la connectivitat per a la fauna, reconvertint i completant segons indicacions la zona de reserva d'espais connectors i de valor ambiental reconegut, i establir normativament unes regulacions adequades que en garanteixin la preservació del seu valor i la seva funció.

   b) Cal completar la zona de reserva d'espais connectors i de valor ambiental reconegut, que ha de ser objecte d'assignació d'una nova clau urbanística específica, amb els hàbitats d'interès comunitari de caràcter prioritari actualment assignats a d'altres claus, i amb una mostra representativa dels no prioritaris, així com amb els connectors locals que conformen la riera del Mujal i el que connecta la franja d'espais amb valor de connexió situats al centre del municipi amb la situada més al sud, així com amb una mostra més representativa d'espais amb valor de connexió inclosos al Pla director urbanístic del Pla del Bages.

   c) Cal introduir a l'articulat de la normativa corresponent a la nova clau una regulació adient i una proposta d'usos que en garanteixin la compatibilitat amb la preservació dels seus valors i la funció de connexió que desenvolupen, excloent-ne, per exemple, l'ús extractiu, l'esportiu, la ramaderia intensiva, les instal·lacions per al manteniment temporal, cria i ensinistrament d'animals domèstics, hípiques, etc., que puguin perjudicar els valors ambientals per als quals se'ls ha assignat la nova clau.

En qualsevol cas, cal eliminar en aquesta clau la determinació inclosa en l'actual redacció d'acord amb la qual s'admet la implantació d'usos que poden resultar perjudicials per a la seva preservació, en cas d'una finca inclosa en la seva totalitat dins la nova clau, i ser restrictiu també davant la possibilitat d'ampliacions d'activitats existents implantades legalment que puguin perjudicar els valors i la funció dels espais que han estat inclosos en la clau, així com la possibilitat d'implantar-hi actuacions d'interès públic que siguin incompatibles amb els sòls i usos urbans.

   d) En la proposta d'ordenació del sòl no urbanitzable, es recomana reconsiderar el manteniment de les claus 20, rústic, i 21a, agrícola de valor, atesa la poca diferència reguladora que presenten. En cas de mantenir-les, cal aprofitar-les per regular la implantació de la ramaderia intensiva al municipi, tal i com es preveia en el document urbanístic corresponent a l'aprovació inicial, en el qual s'excloïen les explotacions ramaderes intensives en la clau 21a, tenint present el que disposa el Pla territorial parcial de les Comarques Centrals per als sòls de protecció especial i el Pla director urbanístic del Pla del Bages, i que Balsareny es troba inclòs en zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats.

   e) Cal excloure específicament en la nova clau així com en clau 22, forestal, el trànsit de vehicles amb motor fora de les vies clarament destinades a rodolament.

   f) En clau 22, forestal de valor, la normativa ha de ser més restrictiva respecte a la possibilitat d'implantació d'usos condicionats, amb o sense l'existència d'un edifici inclòs al Catàleg.

   g) Cal reclassificar com a sòl no urbanitzable l'àmbit de la colònia Soldevila, situat al marge dret de la riera de Sant Esteve, en tractar-se d'un creixement dispers i mal comunicat, en un indret que, d'acord amb el Mapa, presenta una sensibilitat ambiental rellevant, i envoltat de sòls de naturalesa i vocació totalment diferent a l'activitat industrial que s'hi pot desenvolupar.

   h) En cap cas el nou POUM ha de comportar la modificació de l'àmbit del sòl urbà dels Caus reconegut pel planejament vigent, que suposi un increment de la superfície artificialitzada de l'àmbit.

   i) D'acord amb les intensitats mitjanes de trànsit actuals i les previsions d'increment de la mobilitat previstes en l'estudi de la mobilitat generada, es manté la determinació que l'execució de la variant de la carretera BP-4313, de Balsareny a Avinyó, ha d'anar lligada al desenvolupament dels sectors industrials i no abans.

En tot cas, caldrà tenir present que el projecte de variant de la carretera BP-4313, de Balsareny a Avinyó, s'haurà de sotmetre al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental simplificada, d'acord amb el que estableix la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental

   j) Cal incloure entre les propostes que conformen el sistema viari que preveu el POUM les mesures incloses en l'estudi de la mobilitat generada, destinades a permetre i fomentar els desplaçaments amb vehicles no motoritzats amb origen/destinació als sectors industrials a desenvolupar des del nucli de Balsareny, consistents en l'adequació del camí de la Séquia o l'antic traçat del carrilet que ressegueix la C-16z per accedir als sectors industrial situats al sud del municipi (SMU 01 i SNU 02), i les proposades per accedir al nou sector industrial previst a les Planes del Puigdorca (SND 01) des del nucli de Balsareny, consistents en la construcció d'una passera per a vianants i ciclistes paral·lela al pont existent, o l'ampliació del taulell del pont per fer-hi passar un itinerari no motoritzat, i donar indicacions al planejament derivat per a la seva concreció.

   k) Cal incloure en el sistema viari la via cívica que preveu el Pla director urbanístic de les colònies industrials del Llobregat, que preveu reconvertir l'antiga C-1411 en un vial de connexió entre colònies i nuclis urbans, dotant-la d'un carril bici i transport públic, així com una connexió amb la ruta de les colònies.

Amb relació al traçat del carrilet, el POUM encara ha de resoldre la connexió amb el nucli de Cal Nosa, situat al nord del municipi, mitjançant la previsió d'un vial segregat, que podria consistir perfectament en la connexió del carrilet amb la via cívica.

   l) Els traçats del carrilet - via verda i de la Séquia, i les demés actuacions relacionades, no surten identificats entre els diferents tipus de vies que conformen el sistema viari de Balsareny i que figuren en l'article 52 de la normativa, fet que cal corregir, per tal de garantir-ne l'adequació i posterior preservació com a vies que permeten lligar els diferents nuclis del municipi mitjançant modes no motoritzats.

   m) Cal que s'elimini el terme "transport" en el punt b) de l'article 162 de la normativa i, indirectament, es faci referència a les característiques que estableix el Reial decret legislatiu 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió, d'acord amb la proposta següent:

"b. En el cas de les línies elèctriques aèries d'alta tensió, es col·locaran proteccions en les torres i els cables per evitar accidents amb les aus, d'acord amb les característiques que estableix la legislació ambiental vigent."

   n) Caldrà integrar en la proposta d'ordenació i en la normativa les determinacions que es puguin derivar de l'informe que, preceptivament, ha d'emetre l'Agència Catalana de l'Aigua.

   o) Caldrà incorporar al Pla els resultats de l'estudi d'identificació de riscos geològics, i incorporar en la documentació resultant les prescripcions que pugui efectuar l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

   p) En relació amb la prevenció de la contaminació lumínica, caldrà refer la redacció del punt 5 de l'article 151, Regulacions referides als sorolls, vibracions i llum, de manera que es faci referència al compliment de la legislació vigent i al Mapa de prevenció envers la contaminació lumínica a Catalunya, però eliminant les referències a un moment concret i a l'estudi ambiental estratègic.

   q) Amb relació al vector soroll, caldrà incorporar en la normativa la taula amb valors límits d'immissió de zonificació acústica del territori i zones de sensibilitat inclosa en l'informe emès pel Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lumínica.

   r) Caldrà completar l'estudi ambiental estratègic i la normativa amb les consideracions efectuades en l'informe emès per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic corresponent a l'aprovació inicial del POUM de Balsareny. Atès que, d'acord amb l'informe esmentat, s'exposava que amb l'actual proposta s'incomplirà el compromís adoptat en el marc del Pacte d'alcaldes de reduir les emissions en un 20% de cara a l'any 2020, caldrà preveure mesures addicionals per a la reducció de les emissions derivades del desenvolupament del Pla.

 

--3 Notificar aquesta Resolució a l'Ajuntament de Balsareny i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

 

Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin procedents en via judicial contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat el Pla, o bé sens perjudici dels que siguin procedents en via administrativa contra l'acte d'aprovació del Pla, de conformitat amb l'article 25 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

D'acord amb l'article 27 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, la declaració ambiental estratègica perd la vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no s'ha aprovat el Pla en el termini màxim de dos anys des que es publiqui.

 

Barcelona, 29 de setembre de 2016

 

Ferran Miralles i Sabadell

Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural