Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2128/2016, de 2 d'agost, per la qual es considera no substancial la modificació de l'autorització ambiental T1RP140064 de l'empresa Elix Polymers, SL, per a l'activitat de fabricació de matèries plàstiques de base, situada al terme municipal de la Canonja (exp. T1CNS150141)
Nº de Disposición :
TES/2128/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
02/08/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Dades de l'expedient:

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Tarragona.

Data d'inici de l'expedient: 26 d'octubre de 2015.

Núm. de sol·licitud: T1CNS150141.

Tipus d'expedient: modificació no substancial.

Annex: I.1.

Apartat: 5.

Subapartat: 1h.

Descripció de l'activitat: Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics orgànics de base, en particular: matèries plàstiques de base (polímers, fibres sintètiques, fibres a base de cel·lulosa).

Epígraf IPPC: 4.1h

Ubicació: Polígon sud ctra. Vila-seca _ la Pineda s/n, de la Canonja.
Atesa la Proposta de Resolució de la directora general de Qualitat Ambiental que s'adjunta a l'annex, i atès l'article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009).
Resolc:
-1 Considerar com a no substancial la modificació comunicada per Elix Polymers SL, consistent en modificacions en la Unitat de Granulat i incorporar-la a l'autorització ambiental de 24 de juliol de 2015, l'empresa Elix Polymers SL amb número d'expedient T1RP140064. L'avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que detalla la Proposta de Resolució annexa.

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.
Barcelona, 2 d'agost de 2016
P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat