Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2122/2016, de 6 de setembre, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de treball del Departament de Territori i Sostenibilitat (convocatòria de provisió núm. TES/04/16)
Nº de Disposición :
TES/2122/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
06/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Atesa la Resolució TES/1177/2016, de 20 d'abril, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de treball del Departament de Territori i Sostenibilitat (convocatòria de provisió núm. TES/04/16), publicada al DOGC núm. 7118, d'11.5.2016;

Vist que s'han complert els requisits i les especificacions de mèrits i capacitats que exigeix la convocatòria, i de conformitat amb la proposta de la Junta de Mèrits i Capacitats;

D'acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atesa la Resolució TES/3031/2011, de 29 de desembre, de delegació en la persona titular de la Secretaria General de les funcions relatives al règim del personal al servei del Departament que corresponen al/a la conseller/a,

 

Resolc:

 

Nomenar les persones que s'esmenten tot seguit perquè ocupin el lloc de treball que en cada cas s'especifica:

Senyor Josep Maria Torrents Abad, cap del Servei de Plans i Programes de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.

Senyor Antonio José Bañuelos Piñol, cap del Servei d'Aeroports i Transport Aeri de la Direcció General de Transports i Mobilitat.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, o bé poden interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o, a elecció seva, davant el jutjat en la circumscripció del qual tinguin el domicili, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 6 de setembre de 2016

 

P. d. (Resolució TES/3031/2011, DOGC núm. 6043, de 12.1.2012)

Ferran Falcó Isern

Secretari general