Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2121/2016, de 8 de setembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de quatre llocs de treball del Departament de Territori i Sostenibilitat (convocatòria de provisió núm. TES/09/16)
Nº de Disposición :
TES/2121/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
08/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
D'acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2398, de 26.5.1997), i altres disposicions complementàries;

Atès que són vacants quatre llocs de treball del Departament de Territori i Sostenibilitat, i vista la proposta dels titulars dels òrgans directius corresponents per proveir-los;

Vist que la Intervenció Delegada del Departament ha dut a terme el tràmit d'intervenció corresponent;

Ateses la vigent relació de llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la descripció dels llocs de treball a proveir, inclosa en el manual d'organització d'aquest Departament;

De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

Atesa la Resolució TES/3031/2011, de 29 de desembre, de delegació en la persona titular de la Secretaria General de les funcions relatives al règim del personal al servei del Departament que corresponen al/a la conseller/a,
Resolc:
--1 Fer pública la convocatòria per proveir, pel sistema de lliure designació, quatre llocs de treball del Departament de Territori i Sostenibilitat (convocatòria de provisió núm. TES/09/16), que es detallen a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

--2 Aprovar les bases de la convocatòria, que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, o bé poden interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o, a elecció seva, davant el jutjat en la circumscripció del qual tinguin el domicili, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 8 de setembre de 2016


P. d. (Resolució TES/3031/2011, DOGC núm. 6043, de 12.1.2012)

Ferran Falcó Isern

Secretari generalAnnex 1

Bases
_1 Lloc de treball

Es fa pública la convocatòria per proveir, pel sistema de lliure designació, quatre llocs de treball del Departament de Territori i Sostenibilitat (convocatòria de provisió núm. TES/09/16), les característiques dels quals són les que consten a l'apartat 1 de cada lloc de treball de l'annex 2 d'aquesta Resolució.
_2 Contingut funcional

El contingut funcional dels llocs de treball a proveir és el que consta a l'apartat 4 de cada lloc de treball de l'annex 2 d'aquesta Resolució.

 

_3 Requisits de participació

3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari que compleixi els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, d'acord amb el que consta a l'apartat 2 de cada lloc de treball de l'annex 2 d'aquesta convocatòria, i de conformitat amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari esmentat pot trobar-se, respecte de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en qualsevol de les situacions administratives que preveu la normativa.

3.1.2 També pot participar-hi el personal funcionari no integrat que presti serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació en què està classificat el lloc objecte de convocatòria, sempre que compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball.

Així mateix, podran participar-hi les persones funcionàries que pertanyin a cossos, escales o places del grup de titulació en què està classificat el lloc objecte de convocatòria, als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball.

3.1.3 En cap cas no podrà prendre-hi part el personal funcionari que estigui en suspensió d'ocupació, el traslladat de llocs de treball ni el destituït de càrrecs de comandament com a conseqüència d'expedient disciplinari mentre durin els efectes corresponents.

3.1.4 Tampoc no podran prendre-hi part les persones funcionàries en situació diferent de servei actiu que no hagin passat el temps mínim exigit per reingressar en el servei actiu.

3.2 El personal funcionari amb discapacitat hi pot participar en igualtat de condicions que la resta de persones participants sempre que pugui desenvolupar les funcions del lloc de treball a proveir.

3.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal tenir els coneixements orals i escrits de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalents, del nivell que s'assenyala a l'apartat 3 de cada lloc de treball de l'annex 2 d'aquesta Resolució.

En cas que les persones aspirants no tinguin el certificat acreditatiu corresponent, s'avaluaran mitjançant una prova aquests coneixements en relació amb el del lloc de treball a proveir.

En aquest darrer cas, transcorreguts 10 dies a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació, s'especificarà al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat), als taulers d'anuncis del Departament, a les adreces esmentades a la base 4.1 d'aquesta convocatòria i a la intranet del Departament, el dia, l'hora i el lloc de realització del mitjà d'acreditació dels coneixements necessaris de llengua catalana.

No obstant això, resten exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats, de lliure designació o de selecció de personal a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l'exigit en aquesta convocatòria. En aquests supòsits, s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud de participació l'acreditació documental corresponent.

3.4 Els requisits de participació s'han de complir en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 d'aquesta convocatòria.
_4 Sol·licituds

4.1 Les sol·licituds per prendre part en aquest concurs s'han de presentar al Registre general del Departament de Territori i Sostenibilitat, als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat, a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, d'acord amb les adreces que s'indiquen a continuació, o per qualsevol dels mitjans que autoritza l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, dins el termini de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució de convocatòria al DOGC.

Registre general del Departament de Territori i Sostenibilitat, av. Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona, c. Aragó, 244-248, 08007 Barcelona.

Serveis Territorials a Girona, pl. de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

Serveis Territorials a Tarragona, c. d'Anselm Clavé, 1, 43004 Tarragona.

Serveis Territorials a Lleida, c. del Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida.

Serveis Territorials a l'Alt Pirineu i Aran, ptge. Alzina, 3, 25700 la Seu d'Urgell.

Serveis Territorials a la Catalunya Central, c. d'Àngel Guimerà, 14, 1a i 2a planta, 08241 Manresa.

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, av. de la Generalitat, 116, 43500 Tortosa.

Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona.

4.2 Les sol·licituds tindran caràcter vinculant per a les persones concursants i només s'admetran renúncies a la participació en el concurs quan es presentin dins els 10 dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4.3 La sol·licitud s'haurà de formalitzar segons el model que figura com a annex de la Resolució de 4 de desembre de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997). Igualment, es pot obtenir a l'adreça d'Internet:

http://governacio.gencat.cat/web/sites/governacio/.content/funcio_publica/

documents/empleats_publics/mobilitat_i_provisio/arxius/espe.doc, i a la intranet del Departament de Territori i Sostenibilitat.

4.4 Les persones aspirants han de consignar a la sol·licitud de participació la denominació i el codi d'identificació del lloc de treball a què s'opta i, si es vol concursar alhora per més d'un lloc d'aquesta convocatòria, s'hauran d'indicar les denominacions i els codis corresponents dels llocs a què s'opta per ordre de preferència.

En el cas que no es manifesti la preferència de l'ordre de prioritat de les places sol·licitades, l'òrgan convocant el determinarà en funció dels criteris objectivament deduïbles de la sol·licitud de participació.

Les persones aspirants han d'adjuntar a la sol·licitud de participació la declaració corresponent de dades professionals que tinguin relació amb el lloc de treball a proveir, degudament especificada.

4.5 Els aspirants a què fa referència la base 3.2 han d'adjuntar a la sol·licitud un informe emès per l'equip de valoració oficial de l'òrgan competent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per tal que la Junta de Mèrits i Capacitats pugui avaluar que el funcionari o la funcionària pot desenvolupar de manera suficient i autònoma les funcions i les tasques del lloc de treball convocat.

Així mateix, aquestes persones candidates podran demanar a la sol·licitud de participació l'adaptació del lloc sol·licitat, sempre que aquesta adaptació no suposi una modificació exorbitant en el context de l'organització o sigui incompatible amb el contingut del lloc i del servei públic a prestar.

 

_5 Criteris professionals

5.1 S'han de tenir en compte l'experiència professional, la capacitat i la idoneïtat de les persones candidates per ocupar els llocs objecte de convocatòria, d'acord amb la descripció dels llocs de treball a proveir que consta a l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

5.2 Les dades professionals de les persones participants s'han de referir a la data de publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

 

_6 Sistemes d'acreditació

Les persones participants han d'acreditar documentalment les dades professionals que al·leguin dins el termini de presentació de sol·licituds que preveu la base 4.1 d'aquesta convocatòria, sens perjudici que se'ls puguin demanar els aclariments o les justificacions necessaris per verificar-les.

 

_7 Procediment

7.1 La convocatòria es resoldrà dins el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que s'acordi prorrogar el termini per causes motivades.

7.2 En general, les actuacions d'aquest procés que requereixin notificació a les persones aspirants es faran públiques al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat), als taulers d'anuncis del Departament, a les adreces indicades a la base 4.1 d'aquesta convocatòria i a la intranet del Departament.

 

_8 Proposta de resolució

La proposta de resolució recaurà, si escau, en la persona candidata que es consideri més adient, segons l'informe preceptiu i previ de la persona titular del centre directiu o de l'organisme corresponent a què estigui adscrit el lloc de treball objecte de convocatòria, la qual haurà de tenir en compte la idoneïtat de la persona candidata per a les funcions i les tasques a desenvolupar.

 

_9 Resolució de la convocatòria

9.1 La resolució definitiva de nomenament es publicarà al DOGC.

9.2 Les persones candidates que no obtinguin destinació en aquesta convocatòria es mantindran en el lloc que ocupen actualment o en la situació administrativa que correspongui.

9.3 La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública realitzada en el mateix període de temps, per incapacitat sobrevinguda, pel fet de passar a una situació diferent de la de servei actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan convocant.

9.4 Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d'acreditar que té reconeguda la compatibilitat respecte del nou lloc de treball o manifestar fefaentment que no està inclosa en cap dels motius d'incompatibilitats que preveu la normativa.

Això no obstant, si el nou lloc pot ser declarat compatible dins els 10 dies següents al del començament del termini de presa de possessió, s'ha de sol·licitar l'autorització de compatibilitat. Aquest termini s'entén prorrogat fins que es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

 

_10 Terminis de formalització de cessament i presa de possessió

10.1 La resolució de nomenament comportarà, si escau, el cessament en el lloc anterior.

10.2 El termini per a la presa de possessió en la nova destinació serà de 2 dies hàbils, si no implica canvi de localitat de residència del personal funcionari, o de 15 dies si comporta canvi de localitat de residència, el qual s'haurà d'acreditar documentalment.

10.3 Aquest termini es computarà a partir de l'endemà del cessament, el qual s'haurà d'efectuar dins els 3 dies hàbils següents al de la publicació de la resolució de la convocatòria al DOGC. Quan la resolució comporti el reingrés en el servei actiu, el termini de presa de possessió s'haurà de comptar des de la data de publicació de la resolució de la convocatòria al DOGC.

10.4 A l'efecte de còmput de terminis de presa de possessió, es consideren la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units sense solució de continuïtat per raons urbanístiques o similars i que disposin de serveis de transport urbà col·lectiu comuns.

10.5 Les diligències de cessament i presa de possessió de la persona que accedeixi a un lloc de treball s'hauran de comunicar al Registre general de personal, dins els 3 dies hàbils següents a la seva formalització, mitjançant els sistemes informàtics establerts.Annex 2

Descripció dels llocs de treball
Lloc 1
_1 Característiques del lloc de treball

Codi del lloc: 1/TES/09/16.

Nom del lloc: Secretari/ària del/de la director/a general.

Departament: Territori i Sostenibilitat.

Unitat directiva: Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat.

Localitat: Barcelona.

Nivell: 16.

Complement específic: 9.446,64 euros.

Jornada: superior a la normal.

Horari: dedicació especial.

Tipus de lloc: singular.

Forma de provisió: lliure designació.

 

_2 Requisits de participació

Grup: C.

Subgrups: C1 i C2.

Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.

Col·lectiu de cossos: tots els cossos i les escales d'administració general del grup i subgrups corresponents.

Especificació de cossos:

Cos auxiliar d'administració de la Generalitat de Catalunya.

Cos administratiu de la Generalitat de Catalunya.

 

_3 Requisit de coneixement de la llengua catalana

Coneixement oral i escrit de la llengua catalana del nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

 

_4 Contingut funcional

Missió:

Dur a terme les tasques de suport administratiu derivades de l'activitat del/de la director/a general d'Infraestructures de Mobilitat, d'acord amb la normativa vigent i les directrius rebudes, per tal d'aconseguir-ne una execució i un control òptims.

Finalitats i funcions:

a) Organitzar i dur a terme les tasques administratives de suport al/a la director/a general d'Infraestructures de Mobilitat.

b) Preparar la documentació necessària per al desenvolupament de les activitats del/de la director/a general.

c) Gestionar l'agenda d'activitats del/de la director/a general, mantenint les relacions oportunes amb tots els ens i persones que s'hi adrecin.

d) Mantenir el registre d'entrada i sortida de la documentació del/de la director/a general.

e) Gestionar i mantenir l'arxiu de la documentació generada pel/per la director/a general.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer el funcionari que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).

Tasques bàsiques o activitats:

1. Organitza les tasques administratives de suport al/a la director/a general d'Infraestructures de Mobilitat.

2. Atén les consultes telefòniques que tenen relació amb l'activitat del/de la director/a general.

3. Elabora els documents administratius generats per l'activitat del/de la director/a general.

4. Coordina l'agenda del/de la director/a general.

5. Controla, mitjançant una base de dades, les visites realitzades al/a la director/a general.

6. Atén les visites del/de la director/a general.

7. Organitza les reunions i actes del/de la director/a general i prepara tota la documentació d'interès.

8. Es coordina amb els/les secretaris/àries dels titulars de les diferents unitats orgàniques del Departament.

9. Actualitza diàriament el registre informàtic dels escrits i altres documents que tenen entrada i sortida a la Direcció General.

10. Tramet a les unitats corresponents els documents d'entrada a la Direcció General.

11. Actualitza diàriament l'arxiu de la documentació susceptible de ser conservada.

12. Cerca normativa i informació d'interès per a l'activitat del/de la director/a general.

 

_5 Altres característiques:

Coneixements en les matèries següents:

Gestió administrativa.

En matèria de protocol.

Redacció de documentació administrativa i de llenguatge administratiu.

Procediment administratiu i la seva normativa específica.

Amplis coneixements de les eines ofimàtiques.

Tècniques de secretari/ària de direcció: organització, coordinació i atenció telefònica i presencial.

Experiència en les matèries següents:

Tasques administratives.

Experiència com a secretari/ària d'alt càrrec.
Lloc 2
_1 Característiques del lloc de treball

Codi del lloc: 2/TES/09/16.

Nom del lloc: Secretari/ària del/de la director/a general.

Departament: Territori i Sostenibilitat.

Unitat directiva: Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Localitat: Barcelona.

Nivell: 16.

Complement específic: 9.446,64 euros.

Jornada: superior a la normal.

Horari: dedicació especial.

Tipus de lloc: singular.

Forma de provisió: lliure designació.
_2 Requisits de participació

Grup: C.

Subgrups: C1 i C2.

Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.

Col·lectiu de cossos: tots els cossos i les escales d'administració general del grup i subgrups corresponents.

Especificació de cossos:

Cos auxiliar d'administració de la Generalitat de Catalunya.

Cos administratiu de la Generalitat de Catalunya.
_3 Requisit de coneixement de la llengua catalana

Coneixement oral i escrit de la llengua catalana del nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.
_4 Contingut funcional

Missió:

Dur a terme les tasques de suport administratiu derivades de l'activitat del/de la director/a general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, d'acord amb la normativa vigent i les directrius rebudes, per tal d'aconseguir-ne una execució i un control òptims.

Finalitats i funcions:

a) Organitzar i dur a terme les tasques administratives de suport al/a la director/a general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

b) Preparar la documentació necessària per al desenvolupament de les activitats del/de la director/a general.

c) Gestionar l'agenda d'activitats del/de la director/a general, mantenint les relacions oportunes amb tots els ens i persones que s'hi adrecin.

d) Mantenir el registre d'entrada i sortida de la documentació del/de la director/a general.

e) Gestionar i mantenir l'arxiu de la documentació generada pel/per la director/a general.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer el funcionari que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).

Tasques bàsiques o activitats:

1. Organitza les tasques administratives de suport al/a la director/a general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

2. Atén les consultes telefòniques que tenen relació amb l'activitat del/de la director/a general.

3. Elabora els documents administratius generats per l'activitat del/de la director/a general.

4. Coordina l'agenda del/de la director/a general.

5. Controla, mitjançant una base de dades, les visites realitzades al/a la director/a general.

6. Atén les visites del/de la director/a general.

7. Organitza les reunions i actes del/de la director/a general i prepara tota la documentació d'interès.

8. Es coordina amb els/les secretaris/àries dels titulars de les diferents unitats orgàniques del Departament.

9. Actualitza diàriament el registre informàtic dels escrits i altres documents que tenen entrada i sortida a la Direcció General.

10. Tramet a les unitats corresponents els documents d'entrada a la Direcció General.

11. Actualitza diàriament l'arxiu de la documentació susceptible de ser conservada.

12. Cerca normativa i informació d'interès per l'activitat del/de la director/a general.
_5 Altres característiques:

Coneixements en les matèries següents:

Gestió administrativa.

En matèria de protocol.

Redacció de documentació administrativa i de llenguatge administratiu.

Procediment administratiu i la seva normativa específica.

Amplis coneixements de les eines ofimàtiques.

Tècniques de secretari/ària de direcció: organització, coordinació i atenció telefònica i presencial.

Experiència en les matèries següents:

Tasques administratives.

Experiència com a secretari/ària d'alt càrrec.
Lloc 3
_1 Característiques del lloc de treball

Codi del lloc: 3/TES/09/16.

Nom del lloc: Secretari/ària del/de la secretari/ària general.

Departament: Territori i Sostenibilitat.

Unitat directiva: Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

Localitat: Barcelona.

Nivell: 16.

Complement específic: 9.446,64 euros.

Jornada: superior a la normal.

Horari: dedicació especial.

Tipus de lloc: singular.

Forma de provisió: lliure designació.

 

_2 Requisits de participació

Grup: C.

Subgrups: C1 i C2.

Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.

Col·lectiu de cossos: tots els cossos i les escales d'administració general del grup i subgrups corresponents.

Especificació de cossos:

Cos auxiliar d'administració de la Generalitat de Catalunya.

Cos administratiu de la Generalitat de Catalunya.

 

_3 Requisit de coneixement de la llengua catalana

Coneixement oral i escrit de la llengua catalana del nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

 

_4 Contingut funcional

Missió:

Dur a terme les tasques de suport administratiu derivades de l'activitat del/de la secretari/ària d'Infraestructures i Mobilitat, d'acord amb la normativa vigent i les directrius rebudes, per tal d'aconseguir-ne una execució i un control òptims.

Finalitats i funcions:

a) Organitzar i dur a terme les tasques administratives de suport al/a la secretari/ària d'Infraestructures i Mobilitat.

b) Preparar la documentació necessària per al desenvolupament de les activitats del/de la secretari/ària.

c) Gestionar l'agenda d'activitats del/de la secretari/ària, mantenint les relacions oportunes amb tots els ens i persones que s'hi adrecin.

d) Mantenir el registre d'entrada i sortida de la documentació del/de la secretari/ària.

e) Gestionar i mantenir l'arxiu de la documentació generada pel/per la secretari/ària.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer el funcionari que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).

Tasques bàsiques o activitats:

1. Organitza les tasques administratives de suport al/a la secretari/ària.

2. Atén les consultes telefòniques que tenen relació amb l'activitat del/de la secretari/ària.

3. Elabora els documents administratius generats per l'activitat del/de la secretari/ària.

4. Coordina l'agenda del/de la secretari/ària.

5. Controla, mitjançant una base de dades, les visites del/de la secretari/ària i en fa el seguiment.

6. Atén les visites del/de la secretari/ària.

7. Organitza les reunions i actes del/de la secretari/ària i prepara tota la documentació d'interès.

8. Es coordina amb els/les secretaris/àries de les persones titulars de les diferents unitats orgàniques del Departament.

9. Actualitza diàriament el registre informàtic dels escrits i altres documents que tenen entrada i sortida a la unitat.

10. Actualitza diàriament l'arxiu de la documentació susceptible de ser conservada.

11. Demana informació i documentació a les diferents unitats de la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat per a l'elaboració de dossiers específics.

12. Cerca normativa i informació d'interès per a l'activitat del/de la secretari/ària.

 

_5 Altres característiques:

Coneixements en les matèries següents:

Gestió administrativa.

En matèria de protocol.

Redacció de documentació administrativa i de llenguatge administratiu.

Procediment administratiu i la seva normativa específica.

Amplis coneixements de les eines ofimàtiques.

Tècniques de secretari/ària de direcció: organització, coordinació i atenció telefònica i presencial.

Experiència en les matèries següents:

Tasques administratives.

Experiència com a secretari/ària d'alt càrrec.
Lloc 4
_1 Característiques del lloc de treball

Codi del lloc: 4/TES/09/16.

Nom del lloc: Secretari/ària del/de la secretari/ària general.

Departament: Territori i Sostenibilitat.

Unitat directiva: Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

Localitat: Barcelona.

Nivell: 16.

Complement específic: 9.446,64 euros.

Jornada: superior a la normal.

Horari: dedicació especial.

Tipus de lloc: singular.

Forma de provisió: lliure designació.
_2 Requisits de participació

Grup: C.

Subgrups: C1 i C2.

Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.

Col·lectiu de cossos: tots els cossos i les escales d'administració general del grup i subgrups corresponents.

Especificació de cossos:

Cos auxiliar d'administració de la Generalitat de Catalunya.

Cos administratiu de la Generalitat de Catalunya.
_3 Requisit de coneixement de la llengua catalana

Coneixement oral i escrit de la llengua catalana del nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

 

_4 Contingut funcional

Missió:

Dur a terme les tasques de suport administratiu derivades de l'activitat del/de la secretari/ària d'Infraestructures i Mobilitat, d'acord amb la normativa vigent i les directrius rebudes, per tal d'aconseguir-ne una execució i un control òptims.

Finalitats i funcions:

a) Organitzar i dur a terme les tasques administratives de suport al/a la secretari/ària d'Infraestructures i Mobilitat.

b) Preparar la documentació necessària per al desenvolupament de les activitats del/de la secretari/ària.

c) Gestionar l'agenda d'activitats del/de la secretari/ària, mantenint les relacions oportunes amb tots els ens i persones que s'hi adrecin.

d) Mantenir el registre d'entrada i sortida de la documentació del/de la secretari/ària.

e) Gestionar i mantenir l'arxiu de la documentació generada pel/per la secretari/ària.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer el funcionari que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).

Tasques bàsiques o activitats:

1. Organitza les tasques administratives de suport al/a la secretari/ària.

2. Atén les consultes telefòniques que tenen relació amb l'activitat del/de la secretari/ària.

3. Elabora els documents administratius generats per l'activitat del/de la secretari/ària.

4. Coordina l'agenda del/de la secretari/ària.

5. Controla, mitjançant una base de dades, les visites del/de la secretari/ària i en fa el seguiment.

6. Atén les visites del/de la secretari/ària.

7. Organitza les reunions i actes del/de la secretari/ària i prepara tota la documentació d'interès.

8. Es coordina amb els/les secretaris/àries de les persones titulars de les diferents unitats orgàniques del Departament.

9. Actualitza diàriament el registre informàtic dels escrits i altres documents que tenen entrada i sortida a la unitat.

10. Actualitza diàriament l'arxiu de la documentació susceptible de ser conservada.

11. Demana informació i documentació a les diferents unitats de la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat per a l'elaboració de dossiers específics.

12. Cerca normativa i informació d'interès per a l'activitat del/de la secretari/ària.
_5 Altres característiques:

Coneixements en les matèries següents:

Gestió administrativa.

En matèria de protocol.

Redacció de documentació administrativa i de llenguatge administratiu.

Procediment administratiu i la seva normativa específica.

Amplis coneixements de les eines ofimàtiques.

Tècniques de secretari/ària de direcció: organització, coordinació i atenció telefònica i presencial.

Experiència en les matèries següents:

Tasques administratives.

Experiència com a secretari/ària d'alt càrrec.