Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2119/2016, de 5 de setembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de treball de la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat (convocatòria de provisió núm. TES/10/16)
Nº de Disposición :
TES/2119/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
05/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
D'acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2398, de 26.5.1997), i altres disposicions complementàries;

Vist que està vacant un lloc de treball de la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, i vista la proposta dels titulars dels òrgans directius corresponents per proveir-lo;

Vist que la Intervenció Delegada del Departament ha dut a terme el tràmit d'intervenció corresponent;

Ateses la vigent relació de llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la descripció del lloc de treball a proveir, inclosa en el manual d'organització d'aquest Departament;

De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

Atesa la Resolució TES/3031/2011, de 29 de desembre, de delegació en la persona titular de la Secretaria General de les funcions relatives al règim del personal al servei del Departament que corresponen al/a la conseller/a,

 

Resolc:

 

--1 Fer pública la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de treball de la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat (convocatòria de provisió núm. TES/10/16), que es detalla a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

 

--2 Aprovar les bases de la convocatòria, que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, o bé poden interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o, a elecció seva, davant el jutjat en la circumscripció del qual tinguin el domicili, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 5 de setembre de 2016

 

P. d. (Resolució TES/3031/2011, DOGC núm. 6043, de 12.1.2012)

Ferran Falcó Isern

Secretari general

 

 

Annex 1

Bases

 

_1 Lloc de treball

Es fa pública la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de treball de la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat (convocatòria de provisió núm. TES/10/16), les característiques del qual són les que consten a l'apartat 1 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

 

_2 Contingut funcional

El contingut funcional del lloc de treball objecte de concurs és el que consta a l'apartat 4 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

 

_3 Requisits de participació

3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari al servei de la Generalitat de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, concretament, els que determina la relació de llocs de treball, d'acord amb el que consta a l'apartat 2 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria, d'acord amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari esmentat pot trobar-se, respecte de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en qualsevol de les situacions administratives que preveu la normativa.

3.1.2 També pot participar-hi el personal funcionari no integrat que presti serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació en què estigui classificat el lloc objecte de convocatòria, sempre que compleixi els requisits i les condicions exigits a la relació de llocs de treball.

Així mateix, poden participar-hi les persones funcionàries de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a cossos, escales o places del grup de titulació en què estigui classificat el lloc objecte de convocatòria, als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball.

3.1.3 Per poder participar-hi, el personal funcionari amb destinació definitiva ha d'haver romàs un mínim d'un any en llocs del mateix nivell des del qual es concursa, llevat que el lloc a proveir sigui del mateix Departament, o quan es concursi des d'un lloc de lliure designació.

3.2 El personal funcionari amb discapacitat hi pot participar en igualtat de condicions que la resta de participants sempre que pugui desenvolupar les funcions del lloc de treball a proveir.

3.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal posseir els coneixements orals i escrits de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalents, del nivell que s'assenyala a l'apartat 3 de l'annex 2.

En el cas que les persones aspirants no estiguin en possessió del certificat acreditatiu corresponent, la Junta de Mèrits i Capacitats avaluarà, mitjançant una prova, aquests coneixements en relació amb el lloc de treball a proveir, prèviament a l'elaboració de la proposta de persones admeses i excloses que preveu aquesta convocatòria.

En aquest darrer cas, transcorreguts 10 dies a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació, s'especificarà al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat), als taulers d'anuncis del Departament, a les adreces esmentades a la base 4.1 d'aquesta convocatòria i a la intranet del Departament, el dia, l'hora i el lloc de realització del mitjà d'acreditació dels coneixements necessaris de llengua catalana.

No obstant això, resten exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats o de lliure designació, o de selecció de personal a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en què hi hagués establerta una prova de coneixements de català del mateix nivell o superior a l'exigit en aquesta convocatòria. En aquests supòsits, s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud de participació l'acreditació documental corresponent.

3.4 En cap cas no pot prendre-hi part el personal funcionari que es trobi en suspensió d'ocupació, el traslladat de llocs de treball ni el destituït de càrrecs de comandament com a conseqüència d'expedient disciplinari mentre durin els efectes corresponents, sens perjudici que el personal destituït de càrrecs de comandament pugui participar per a llocs singulars. Tampoc no podrà prendre-hi part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagi romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.

3.5 Els requisits de participació s'han de complir en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 d'aquesta convocatòria.

 

_4 Sol·licituds

4.1 Les sol·licituds per prendre part en aquest concurs s'han de presentar al Registre general del Departament de Territori i Sostenibilitat, als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat, a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, d'acord amb les adreces que s'indiquen a continuació, o per qualsevol dels mitjans que autoritza l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, dins el termini de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució de convocatòria al DOGC.

Registre general del Departament de Territori i Sostenibilitat, av. Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona, c. d'Aragó, 244-248, 08007 Barcelona.

Serveis Territorials a Girona, pl. de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

Serveis Territorials a Tarragona, c. d'Anselm Clavé, 1, 43004 Tarragona.

Serveis Territorials a Lleida, c. del Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida.

Serveis Territorials a l'Alt Pirineu i Aran, ptge. Alzina, 3, 25700 la Seu d'Urgell.

Serveis Territorials a la Catalunya Central, c. d'Àngel Guimerà, 14, 1a i 2a planta, 08241 Manresa.

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, av. de la Generalitat, 116, 43500 Tortosa.

Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona.

4.2 Les sol·licituds tindran caràcter vinculant per a les persones concursants i només s'admetran renúncies a la participació en el concurs quan es presentin dins els 10 dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la Junta de Mèrits i Capacitats decideixi acceptar-les, una vegada transcorregut el termini esmentat, per causes degudament justificades.

4.3 La sol·licitud s'haurà de formalitzar segons el model que figura com a annex de la Resolució de 4 de desembre de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997). Igualment, es pot obtenir a l'adreça d'Internet:

http://governacio.gencat.cat/web/sites/governacio/.content/funcio_publica/documents/empleats_publics
/mobilitat_i_provisio/arxius/espe.doc,
i a la intranet del Departament de Territori i Sostenibilitat.

4.4 Les persones aspirants han de consignar a la sol·licitud de participació la denominació i el codi d'identificació del lloc de treball a què s'opta.

4.5 Els aspirants a què fa referència la base 3.2 han d'adjuntar a la sol·licitud un informe emès per l'equip de valoració oficial de l'òrgan competent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per tal que la Junta de Mèrits i Capacitats pugui avaluar que el funcionari o la funcionària pot desenvolupar de manera suficient i autònoma les funcions i les tasques del lloc de treball convocat.

Així mateix, aquestes persones candidates podran demanar a la sol·licitud de participació l'adaptació del lloc sol·licitat, sempre que aquesta adaptació no suposi una modificació exorbitant en el context de l'organització i no sigui incompatible amb el contingut del lloc i el servei públic a prestar.

Aquestes persones candidates podran demanar a la sol·licitud de participació l'adaptació o l'adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les tècniques d'acreditació dels mèrits i capacitats.

 

_5 Fases del concurs i proposta de resolució

5.1 Els mèrits i les capacitats de les persones candidates per ocupar el lloc objecte de convocatòria es valoraran fins a 100 punts. Aquest concurs consta de dues fases eliminatòries, que inclouran la totalitat dels mèrits i les capacitats especificats a la base 6 d'aquesta convocatòria, en la valoració dels quals s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 50 punts.

La proposta de resolució recaurà en la persona candidata que, havent igualat o superat aquesta puntuació mínima, obtingui la millor valoració global.

5.2 En el cas d'empat en el conjunt del concurs, cal dirimir-lo atenint-se a la qualificació total obtinguda en la primera fase d'aquesta convocatòria. Si persisteix l'empat, es dirimirà en funció de la puntuació més alta obtinguda, en primer lloc per l'antiguitat i, en segon lloc, pel grau personal consolidat.

 

_6 Mèrits i capacitats a valorar

6.1 Primera fase.

Es valoraran, fins a 70 punts en total, en relació amb el lloc de treball a proveir, els mèrits i les capacitats següents:

6.1.1 Treball desenvolupat.

Es valorarà, fins a un màxim de 30 punts, el treball desenvolupat en funció de l'experiència adquirida, especialment en l'exercici de funcions semblants a les pròpies del lloc objecte de convocatòria, tenint en compte el contingut tècnic i l'especialització dels llocs ocupats en relació amb el que es vol proveir i les aptituds i les habilitats requerides, amb consideració especial de l'experiència que consta, si escau, als apartats 1 i 5 de l'annex 2.

6.1.2 Formació i perfeccionament.

Es valoraran, fins a un màxim de 15 punts, les publicacions i la docència impartida per les persones aspirants i l'assistència i l'aprofitament dels cursos de formació i perfeccionament que versin sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies del lloc objecte de convocatòria o amb habilitats que aquest lloc requereixi, segons la seva utilitat, tenint en consideració, especialment, els coneixements que estableixen, si escau, els apartats 1 i 5 de l'annex 2.

6.1.3 Grau personal.

El grau personal consolidat, dins l'interval del grup del lloc objecte de convocatòria, es valorarà fins a un màxim de 5 punts, d'acord amb la distribució següent:

Grau consolidat superior al nivell del lloc convocat: 5 punts.

Grau consolidat igual al nivell del lloc convocat: 3 punts.

Grau consolidat inferior al nivell del lloc convocat: 2 punts.

6.1.4 Antiguitat.

L'antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,8 punts per any complet de serveis, i a raó de 0,06 punts per mes de serveis, fins a 10 punts en total.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a l'empara de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, i les disposicions concordants, tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només es computarà una vegada.

6.1.5 Titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per al lloc de treball a proveir, es valoren, fins a 5 punts, en funció dels coneixements requerits, la competència i l'especialització per a aquest lloc.

En cap cas no s'avaluen les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne d'altres de nivell superior que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit.

6.1.6 Coneixements de la llengua catalana.

Pels cursos o certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalents, acreditatius de coneixements del nivell superior al que es requereix i pels coneixements de llenguatge especialitzat, s'atorguen fins a 5 punts.

6.2 Sistema d'acreditació de la primera fase.

Amb la finalitat d'acreditar els mèrits i les capacitats a què es refereix la base 6.1, s'aportarà, dins el termini de presentació de sol·licituds, la documentació següent:

6.2.1 Les dades corresponents als mèrits i les capacitats referents al treball desenvolupat, al grau personal consolidat i l'antiguitat s'acreditaran mitjançant un certificat emès a aquest efecte per l'òrgan competent en matèria de personal del Departament o de l'administració pública corresponent, amb referència a la data de publicació d'aquesta convocatòria.

6.2.2 La resta de dades sobre els mèrits i les capacitats referents a formació i perfeccionament, titulacions acadèmiques i coneixements de llengua catalana s'acreditaran mitjançant la certificació corresponent de l'òrgan competent, llevat que consti una còpia del justificant a l'expedient personal d'aquest Departament, qüestió que les persones concursants hauran de fer constar en la seva sol·licitud de participació.

6.2.3 Quant al treball desenvolupat, el certificat només ha d'acreditar les funcions desenvolupades en llocs no definits en el manual d'organització de llocs de treball o en les disposicions normatives publicades; en aquest cas, caldrà indicar la referència legal corresponent.

No serà necessària la presentació del certificat esmentat, llevat del que es disposa per al treball desenvolupat, quan se substitueixi per una còpia de les dades de l'expedient personal contingudes en el portal de l'empleat públic ATRI. Les persones concursants seran les responsables de comprovar i verificar l'exactitud de les dades, per la qual cosa la seva signatura haurà de constar en totes les pàgines que configuren aquest document.

6.2.4 Per passar a la segona fase del procés, les persones aspirants hauran d'obtenir en aquesta primera fase una puntuació mínima de 35 punts.

6.3 Data de referència dels mèrits i les capacitats de la primera fase.

La data de referència d'aquests mèrits i capacitats per a la seva valoració serà la de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC, i només es tindran en compte els mèrits al·legats i justificats dins el termini de presentació de sol·licituds.

6.4 Segona fase.

Els mèrits i les capacitats complementaris consistents en altres coneixements, habilitats i aptituds es valoraran fins a 30 punts en total per garantir la selecció de la persona candidata més idònia, d'acord amb el contingut funcional del lloc a proveir.

En cap cas no es valoraran en aquest apartat els cursos de formació i perfeccionament ni les titulacions acadèmiques ni coneixements de llengua catalana, que s'han de valorar a les bases 6.1.2, 6.1.5 i 6.1.6 d'aquesta convocatòria.

6.5 Sistemes d'acreditació dels mèrits i les capacitats de la segona fase.

Per tal d'acreditar aquests mèrits i capacitats, les persones candidates hauran d'elaborar una memòria, que versarà sobre el contingut funcional del lloc a proveir d'acord amb la informació que consta a la relació de llocs de treball, a la norma funcional i al manual d'organització, tenint en compte, especialment, el contingut de l'apartat 5 de l'annex 2.

La memòria ha de constar de dues parts, l'una consistent en una anàlisi de les funcions del lloc objecte de convocatòria i l'altra en un estudi o projecte de millora organitzativa o funcional. Ha de tenir una extensió mínima de 7 pàgines i màxima de 15 pàgines, i s'ha de presentar en fulls de mida DIN A4, amb doble espai interlineal i lletra de cos 11. S'ha de presentar per triplicat al Servei de Recursos Humans de la Secretaria General del Departament de Territori i Sostenibilitat (av. Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona) dins el termini de set dies naturals comptats des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El fet de no presentar la memòria dins el termini establert comportarà l'exclusió en aquesta convocatòria.

Així mateix, les persones candidates podran exposar la memòria, durant 15 minuts aproximadament, davant la Junta de Mèrits i Capacitats, sempre que aquesta ho consideri convenient, i els seus membres podran efectuar les preguntes o demanar els aclariments que considerin oportuns.

Per a la valoració dels mèrits i les capacitats es tindran en compte el contingut de la memòria, els paràmetres formals del document, la claredat en l'exposició i la capacitat de síntesi.

Per superar aquesta segona fase les persones aspirants hauran d'obtenir una puntuació mínima de 15 punts.

 

_7 Junta de Mèrits i Capacitats

7.1 L'òrgan col·legiat al qual pertoca el desenvolupament d'aquest procés de provisió és la Junta de Mèrits i Capacitats del Departament, d'acord amb el que preveuen els articles 29 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig, que està formada per les persones següents:

Titulars:

Sílvia Blanco Prat, que actuarà com a presidenta.

Matilde Pérez Sánchez, que actuarà com a vocal.

Jordi Cabré Menéndez, com a representant de l'OTPL

Suplents:

Sònia Muro Garrido, que actuarà com a president.

Francesc Xavier Civit Fons, que actuarà com a vocal.

Jaume Illa Mauri, com a representant de l'OTPL.

7.2 La Junta de Mèrits i Capacitats podrà sol·licitar el nomenament de persones assessores especialistes, les quals actuaran amb veu, però sense vot.

 

_8 Funcions i actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats

8.1 Les funcions i les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats se subjectaran al que determinen els articles 38 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig.

8.2 La Junta de Mèrits i Capacitats té la facultat de convocar personalment les persones candidates per aclarir punts dubtosos dels mèrits i capacitats o d'altres aspectes de la documentació aportada per les persones interessades quan ho consideri convenient.

8.3 En general, les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats que requereixin notificació a les persones aspirants es faran públiques al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat), als taulers d'anuncis del Departament, a la intranet del Departament i a les adreces indicades a la base 4.1 d'aquesta convocatòria.

 

_9 Procediment

9.1 Transcorreguts els terminis previstos de presentació de sol·licituds i de renúncies, la Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació dels motius d'exclusió, la qual s'exposarà d'acord amb el que estableix la base 8.3.

9.2 En el mateix moment de l'exposició esmentada a l'apartat anterior, la Junta de Mèrits i Capacitats anunciarà la realització de les tècniques d'acreditació de mèrits i capacitats que estableix la base 6.5, indicant, amb una antelació mínima de 5 dies, la data, l'hora i el lloc i, si escau, les condicions d'execució.

9.3 Realitzada la valoració dels mèrits i les capacitats previstos segons els sistemes d'acreditació que s'han establert, la Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta provisional de resolució del concurs, la qual s'exposarà a fi i efecte que les persones interessades puguin formular, en el termini de 10 dies, les observacions o les reclamacions que considerin pertinents.

9.4 La Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta definitiva de resolució del concurs, que elevarà a l'òrgan convocant per tal que, si escau, l'aprovi i elabori la resolució definitiva del concurs.

 

_10 Règim d'impugnacions

Contra els actes definitius o de tràmit de la Junta de Mèrits i Capacitats, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment o produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva exposició pública, d'acord amb els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

 

_11 Resolució del concurs

11.1 La resolució definitiva del concurs es dictarà dins el termini màxim de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de participació i es publicarà al DOGC.

11.2 La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública realitzada en el mateix període de temps, per incapacitat sobrevinguda, pel fet de passar a una situació diferent de la de servei actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan convocant.

11.3 Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d'acreditar que té reconeguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment que no està inclosa en cap dels motius d'incompatibilitats que preveu la normativa.

Això no obstant, si el nou lloc pot ser declarat compatible dins un període de 10 dies a comptar del començament del termini de presa de possessió, s'ha de sol·licitar l'autorització de compatibilitat. Aquest termini s'entén prorrogat fins que es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

 

_12 Terminis de formalització de cessament i presa de possessió

12.1 La resolució de nomenament comportarà, si escau, el cessament en el lloc anterior.

12.2 El termini per a la presa de possessió en la nova destinació serà de 2 dies hàbils si no implica canvi de localitat de residència del personal funcionari, o de 15 dies si comporta canvi de localitat de residència, el qual s'haurà d'acreditar documentalment.

12.3 Aquest termini es computarà a partir de l'endemà del cessament, el qual s'haurà d'efectuar dins els 3 dies hàbils següents al de la publicació de la resolució del concurs al DOGC. Quan la resolució esmentada comporti el reingrés al servei actiu, el termini de presa de possessió s'haurà de comptar des de la data de publicació de la resolució del concurs al DOGC.

12.4 Excepcionalment, el termini per a la presa de possessió es podrà prorrogar, si la persona funcionària canvia de localitat de residència, per resolució del/de la secretari/ària general del Departament on ha d'anar destinada la persona funcionària, com a màxim per 15 dies més, quan concorrin circumstàncies degudament motivades.

12.5 Així mateix, i segons el que estableix l'article 76.1 del Decret 123/1997, de 13 de maig, es podrà prorrogar el termini del cessament fins a un màxim de 3 mesos, sempre que aquesta pròrroga sigui indispensable i motivada per les necessitats del servei.

12.6 A l'efecte de còmput de terminis de presa de possessió, es consideren la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units sense solució de continuïtat per raons urbanístiques o similars i que disposin de serveis de transports urbans col·lectius comuns.

12.7 Les diligències de cessament i presa de possessió de les persones funcionàries que accedeixin a un lloc de treball s'han d'inscriure en el Registre general de personal dins els 3 dies hàbils següents a la seva formalització mitjançant els sistemes informàtics establerts.

 

 

Annex 2

Descripció del lloc de treball

 

Lloc 1

 

_1 Característiques del lloc de treball

Codi del lloc: 1/TES/10/16.

Nom del lloc: Coordinador/a de recursos per a desenvolupament de les polítiques d'infraestructures i mobilitat.

Departament: Territori i Sostenibilitat.

Unitat directiva: Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

Localitat: Barcelona.

Nivell: 27.

Complement específic: 24.881,76 euros.

Jornada: normal.

Horari: especial.

Tipus de lloc: singular.

Forma de provisió: concurs específic.

 

_2 Requisits de participació

Grup: A

Subgrups: A1.

Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.

Col·lectiu de cossos: tots els cossos i les escales d'administració general i d'administració especial del grup corresponent.

Especificació de cossos:

Cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya.

Tots els cossos especials del grup A, subgrup A1.

 

_3 Requisit de coneixement de la llengua catalana

Coneixement oral i escrit de la llengua catalana del nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

 

_4 Contingut funcional

Missió:

Assessorar i assistir el/la secretari/ària d'Infraestructures i Mobilitat en l'àmbit competencial de l'organització, la logística i la coordinació interna i externa, en les activitats de les direccions generals i en l'activitat de les empreses o les entitats adscrites, així com impulsar i coordinar les línies de treball de caràcter transversal i estratègic que li siguin encomanades, per a l'optimització de la seva estructura i el bon dimensionament dels seus recursos, tot encaminat a donar compliment a l'acció de Govern.

Finalitats i funcions:

a) Assessorar i assistir el/la secretari/ària d'Infraestructures i Mobilitat en el desenvolupament de les seves competències.

b) Gestionar i supervisar el personal adscrit a la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

c) Analitzar i proposar la modificació o creació de les estructures orgàniques i funcionals de la Secretaria i de les unitats que en depenen.

d) Supervisar i coordinar la gestió de la distribució d'efectius i de tasques de les dues direccions generals adscrites a la Secretaria.

e) Coordinar la gestió de la Secretaria i de les direccions generals que li són adscrites per a la contractació d'estudis, la signatura de convenis i les propostes i resolucions de les subvencions de la Secretaria.

f) Gestionar i supervisar les tasques administratives derivades de la redacció i aprovació dels documents tècnics que es generen en l'àmbit competencial de les infraestructures i la mobilitat.

g) Coordinar amb el Gabinet del/de la Conseller/a el tractament de la informació referent a les accions i les competències pròpies de la Secretaria.

h) Vetllar per la relació, la coordinació i la col·laboració, en matèries de la seva competència, amb fundacions i associacions, empreses externes, i consorcis.

i) Vetllar i gestionar la relació, la coordinació i la cooperació directa amb institucions autonòmiques i estatals i fer-ne el seguiment.

j) Analitzar, estudiar i elaborar propostes per millorar o adequar els recursos interns de la Secretaria així com assegurar-ne l'eficàcia.

k) Elaborar la memòria anual de la Secretaria i revisar la redacció de les memòries de les corresponents direccions generals adscrites.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer el funcionari que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).

Tasques bàsiques o activitats:

1. Assessora tècnicament i administrativament el/la secretari/ària en les seves funcions.

2. Elabora informes tècnics i notes informatives vinculats a la mobilitat, el transport públic, la logística i les infraestructures.

3. Organitza l'agenda i els actes on assisteix el/la secretari/ària sectorial.

4. Prepara presentacions per al/a la secretari/ària per a determinats actes públics.

5. Assisteix a determinats consells de govern o rectors amb consorcis, sense vot però amb veu, per assistir el la secretari/ària.

6. Assisteix a les reunions del/de la secretari/ària amb tercers, revisa les actes, i fa el seguiment de les actuacions que se'n derivin.

7. Atén prèviament les sol·licitud de visites del/de la secretari/ària i en valora la urgència.

8. Realitza visites territorials per conèixer i valorar situacions determinades a petició del/de la secretari/ària.

9. Elabora estudis d'informació i seguiment de les matèries pròpies de la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat, a petició del/de la secretari/ària.

10. Coordina, supervisa i organitza el personal adscrit a la seva unitat.

11. És l'interlocutor entre la Secretaria i la Direcció de Serveis per a la gestió dels recursos humans de la Secretaria.

12. Gestiona i supervisa totes les tasques administratives derivades de la redacció, aprovació i publicació dels documents de la Secretaria.

13. Analitza les estructures orgàniques i funcionals de la Secretaria.

14. Estudia el Pla de racionalització del sector públic pel que fa a la Secretaria i en fa propostes.

15. Estudia els canvis i modificacions dels llocs de treball de la Secretaria i prepara la documentació adequada per a la seva petició.

16. Assessora el/la secretari/ària en matèria de redistribució d'efectius i redistribució de càrregues i n'impulsa l'aplicació dins la Secretaria per a una millor distribució de les càrregues de feina i un funcionament més òptim.

17. Coordina la gestió administrativa de la Secretaria, en general, i de les direccions generals que li són adscrites.

18. Organitza i dóna instruccions de gestió en la tramitació dels expedients administratius a càrrec de la Secretaria.

19. És membre permanent del Comitè Executiu del Pla de simplificació administrativa del Departament de Territori i Sostenibilitat.

20. Supervisa els informes tècnics i notes informatives rebudes de les unitats adscrites a la Secretaria.

21. Gestiona i supervisa les propostes de subvenció, convenis o contractació que impulsa la Secretaria.

22. Revisa els documents tècnics necessaris per a la contractació d'estudis i la signatura de convenis.

23. Organitza i dóna instruccions de gestió en la tramitació dels expedients econòmics.

24. Fa un seguiment exhaustiu del pressupost de la Secretaria.

25. Fa el seguiment de les repercussions en els mitjans de comunicació de les activitats de la Secretaria.

26. Coordina les activitats de protocol en els actes organitzats per la Secretaria i en altres actes en què participa.

27. És el/la representant de la Secretaria en el grup de treball de comunicació del Departament, que coordina el Gabinet Tècnic.

28. Organitza des del punt de vista logístic les relacions entre la Secretaria i les empreses adscrites.

29. Assisteix el/la secretari/ària en les reunions amb les empreses adscrites a la Secretaria, revisa l'acta i fa el seguiment de les actuacions que se'n derivin.

30. Fa el seguiment de la relació i col·laboració directa amb institucions autonòmiques i estatals i les coordina.

31. Planifica, coordina tot allò referent a les matèries que són competència de la Secretaria i hi col labora amb altres departaments o administracions.

32. És membre permanent del Pla de responsabilitat social del Departament de Territori i Sostenibilitat.

33. Es responsabilitza de la memòria anual de la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat i controla la redacció de les memòries de les direccions generals adscrites.

 

_5 Altres característiques:

Coneixements en les matèries següents:

Tramitació administrativa, jurídica i gestió econòmica.

Llei de contractes del sector públic i la gestió electrònica dels expedients de contractació (GEEC).

Llei de protecció de dades.

Planificació territorial.

Legislació territorial.

Coneixements bàsics de legislació urbanística.

Legislació sectorial en matèria de transport.

Legislació sectorial en matèria d'infraestructures viàries i ferroviàries.

Aplicacions informàtiques bàsiques, bases de dades, fulls de càlcul, tractament d'imatges, presentacions, i maquetació de textos.

Tècniques de negociació, comunicació assertiva, mediació, qualitat personal i resolució de conflictes.

Coneixement de llengües estrangeres.

Experiència en les matèries següents:

Planificació territorial.

Gestió de personal i equips de treball.

Elaboració d'estudis i anàlisi d'organitzacions i estructures.

Coordinació i organització de recursos interns.

Planificació i organització d'objectius.