Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2113/2016, de 2 d'agost, per la qual es considera no substancial la modificació de l'autorització ambiental T1RA140033 de l'empresa Covestro, SL, d'una activitat de producció de diisocianat de difenil metà (MDI) i per a la producció de sistemes de poliuretans i polièsters al terme municipal de la Canonja (exp. T1CNS160037)
Nº de Disposición :
TES/2113/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
02/08/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Dades de l'expedient:

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Tarragona.

Data d'inici de l'expedient: 9 de març de 2016.

Núm. de sol·licitud: T1CNS160037.

Tipus d'expedient: modificació no substancial

Annex: I.1.

Apartat: 5.1.d

Epígraf DEI: 4.1.d

Núm. Establiment DEI: 548

Descripció de l'activitat: "Instal·lacions químiques per a fabricar productes químics orgànics de base (hidrocarburs nitrogenats, en particular isocianats)".

Ubicació: Polígon Químic Sud (accés Vial dels Prats) al terme municipal de la Canonja.

Atesa la Proposta de Resolució de la directora general de Qualitat Ambiental que s'adjunta a l'annex, i atès l'article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

 

Resolc:

 

-1 Considerar com a no substancial la modificació comunicada per l'empresa COVESTRO, SL consistent en diverses modificacions i incorporar-la a l'autorització ambiental de 26 de maig de 2015, (exp. T1RA140033). L'avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són els que detalla la Proposta de resolució annexa.

 

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

 

Barcelona, 2 d'agost de 2016

 

P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat