Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2101/2016, de 28 de juliol, per la qual es renova l'autorització ambiental B1CS140107 a l'empresa Ferromolins, SL, per a l'activitat de gestió de residus perillosos i no perillosos, situada al terme municipal de Molins de Rei (exp. B1RA150566)
Nº de Disposición :
TES/2101/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
28/07/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Dades de l'expedient:

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Barcelona.

Data de registre OGAU: 22 de setembre de 2015.

Núm. d'expedient: B1RA150566.

Tipus d'expedient: revisió anticipada.

Annex: I.1.

Apartat: 10.1.

Descripció de l'activitat: instal·lacions per a la valorització de residus perillosos, inclosa la gestió d'olis usats, o per a l'eliminació d'aquests residus en llocs que no siguin els dipòsits controlats, amb una capacitat superior a 10 tones per dia.

Annex: II.

Apartat: 10.7.

Descripció de l'activitat: instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos amb una capacitat de fins a 100.000 tones per any.

Municipi: Molins de Rei.

Coordenades ED50UTM31N: X = 417273; Y = 4586040.

 

Resolc:

 

--1 Renovar l'autorització ambiental atorgada a l'empresa Ferromolins, SL, per a l'activitat de gestió de residus perillosos i no perillosos, situada al terme municipal de Molins de Rei.

Els antecedents, l'avaluació ambiental de l'activitat, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i el règim de controls són els que estableix la Proposta de resolució annexa.

 

--2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

--3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web de Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

 

Barcelona, 28 de juliol de 2016

 

P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat