Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2100/2016, d'1 d'agost, per la qual es considera no substancial la modificació de l'autorització BA20050091 atorgada a l'empresa Ceys, SA, per a l'activitat de fabricació de productes de neteja, cosmètics i plaguicides, situada al terme municipal de Bigues i Riells (exp. B2ACNS140709)
Nº de Disposición :
TES/2100/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
01/08/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Barcelona.

Data de registre OGAU: 23 de desembre de 2014.

Núm. d'expedient: B2ACNS140709.

Tipus d'expedient: modificació no substancial.

Annex: I.2.A.

Apartat: 12.1.

Descripció de l'activitat: activitats i instal·lacions afectades per la legislació d'accidents greus (incloses les instal·lacions per a l'emmagatzematge de productes petrolífers, amb una capacitat superior a 100.000 tones i les instal·lacions per a l'emmagatzematge de productes petroquímics o químics amb una capacitat superior a 200.000 tones.

Municipi: Bigues i Riells.

Coordenades ETRS89UTM31N: X = 435.531; Y = 4.612.996.

 

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental que s'adjunta a l'annex, i d'acord amb l'article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

 

Resolc:

 

--1 Considerar no substancial la modificació comunicada per l'empresa Ceys, SA, que consisteix a instal·lar una nova línia de procés per fabricar productes professionals destinats al tractament, neteja i protecció de sòls i superfícies; actualitzar les matèries primeres i els productes acabats; incrementar el consum d'energia elèctrica; modificar la maquinària instal·lada; reduir l'abocament de les aigües residuals a clavegueram; modificar quantitats i tipologia dels residus generats; modificar les característiques d'alguns focus emissors a l'atmosfera i incorporar 5 nous focus emissors a l'atmosfera, i incorporar-la a l'autorització ambiental integrada de data 13 de novembre de 2006 de què disposa l'establiment.

Els antecedents, l'avaluació ambiental de la modificació, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i el règim de controls són els que estableix la Proposta de resolució annexa.

 

--2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

--3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web de Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

 

Barcelona, 1 d'agost de 2016

 

P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat