Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2099/2016, d'1 d'agost, per la qual es considera no substancial la modificació de l'autorització ambiental BA20070081 atorgada a l'empresa Fragnor, SL, per a l'activitat de fragmentació i reciclatge de vehicles fora d'ús, recuperació de metalls i transferència de ferralla electrònica situada al terme municipal de Vallbona d'Anoia (exp. B1CNS160224)
Nº de Disposición :
TES/2099/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
01/08/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Barcelona.

Data de registre OGAU: 26 d'abril de 2016.

Núm. d'expedient: B1CNS160224.

Tipus d'expedient: modificació no substancial.

Annex: I.1. Apartat: 10.1. Instal·lacions per a la valorització de residus perillosos, inclosa la gestió d'olis usats, o per a l'eliminació d'aquests residus en llocs diferents als dipòsits controlats, amb una capacitat superior a 10 tones dia.

Annex: I.2.b. Apartat: 10.2. Centre per a la recollida i transferència de residus perillosos amb una capacitat superior a 30 t/d.

Annex: I.2.b. Apartat: 10.7. Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos amb una capacitat superior a 100.000 t/a.

Epígraf DEI: 5.4.

Núm. d'establiment DEI: 2660.

Municipi: Vallbona d'Anoia.

Coordenades ETRS89UTM31N: X = 391189;Y = 4597670.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental que s'adjunta a l'annex, i d'acord amb l'article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

 

Resolc:

 

--1 Considerar no substancial la modificació comunicada per l'empresa Fragnor, SL, que consisteix en la incorporació d'un nou focus emissor a l'atmosfera en el procés de triatge neumàtic, i incorporar-la a l'autorització ambiental de 14 de gener de 2010 de què disposa l'establiment.

Els antecedents, l'avaluació ambiental de la modificació, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que estableix la Proposta de resolució annexa.

 

--2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

--3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

 

Barcelona, 1 d'agost de 2016

 

P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Marta Subirà i Roca

Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat