Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2096/2016, de 14 de setembre, per la qual es fa públic l'Acord de no-aplicació del tràmit d'avaluació d'impacte ambiental ordinària del Projecte de perforació dirigida per al soterrament de la canonada d'aigües residuals del Foix, al terme municipal de Cubelles
Nº de Disposición :
TES/2096/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
14/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Vist que la Ponència Ambiental, en la sessió del dia 11 de novembre de 2015, va adoptar l'Acord de no-aplicació del tràmit d'avaluació d'impacte ambiental ordinària del Projecte de perforació dirigida per al soterrament de la canonada d'aigües residuals del Foix, al terme municipal de Cubelles, promogut i tramitat per l'Ajuntament de Cubelles,

 

 

Resolc:

 

Donar publicitat a l'esmentat Acord de no-aplicació del tràmit d'avaluació d'impacte ambiental ordinària del Projecte de perforació dirigida per al soterrament de la canonada d'aigües residuals del Foix, al terme municipal de Cubelles.

 

Barcelona, 14 de setembre de 2016

 

Ferran Miralles i Sabadell

Director general de Polítiques Ambientals i Medi natural

 

 

ACORD

d'11 de novembre de 2015, d'informe d'impacte ambiental ordinari del Projecte de perforació dirigida per al soterrament de la canonada d'aigües residuals del Foix, al terme municipal de Cubelles, promogut i tramitat per l'Ajuntament de Cubelles.

 

Referència: OTAABA20150086 (AIA 013/15)

 

1. Antecedents

En data 28 de juliol de 2015, va tenir entrada al Registre de Barcelona, al carrer d'Aragó, del Departament de Territori i Sostenibilitat, la sol·licitud d'inici de l'avaluació d'impacte ambiental simplificada del Projecte de perforació dirigida per al soterrament de la canonada d'aigües residuals del Foix, al terme municipal de Cubelles, presentada per l'Ajuntament de Cubelles. S'adjuntaven a la sol·licitud el document ambiental, el projecte tècnic i els plànols de la proposta en paper i en format digital.

 

2. Marc normatiu

L'article 7.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, estableix que són objecte d'una avaluació d'impacte ambiental simplificada els projectes no inclosos ni a l'annex I ni a l'annex II de la Llei que puguin afectar de manera apreciable, directament o indirectament, espais protegits de la xarxa Natura 2000.

Els articles 45 i 46 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, regulen la sol·licitud d'inici de l'avaluació d'impacte ambiental i les consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades.

L'article 47 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, estableix que l'òrgan ambiental ha de formular l'informe d'impacte ambiental en el termini de tres mesos comptats des de la recepció de la sol·licitud d'inici i dels documents que s'han d'adjuntar.

L'article 49 del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a les oficines territorials d'Acció i Avaluació Ambiental en l'àmbit del seu territori tramitar els expedients d'avaluació ambiental que siguin competència dels Serveis Territorials i fer la proposta de resolució corresponent.

 

3. Descripció del Projecte i del document ambiental

El Projecte de referència té per objecte definir les obres a executar en l'àmbit del Foix per tal de substituir la canonada d'aigües residuals existent, que actualment ha quedat descoberta per l'erosió de la llera del riu. Les obres definides en el Projecte tècnic són les següents:

- Perforació horitzontal dirigida amb tub de polietilè d'alta densitat sota el Foix en substitució de l'actual traçat per a la xarxa d'aigües residuals.

- Connexió del nou tub instal·lat amb la xarxa existent d'aigües residuals.

- Retirada de la conducció d'aigües residuals existent.

La documentació ambiental adjunta dóna compliment a l'estructura i al contingut que estableix l'article 45 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, de la qual es destaca la valoració dels efectes previsibles i de les mesures preventives i correctores. Es descriuen, a més, els valors que formen part de la xarxa Natura, descrits en l'Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, i en l'Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre.

Pel que fa a les alternatives, se'n plantegen dues:

- Alternativa A. Instal·lar la canonada de manera aèria, sostinguda pel viaducte actual i retirar la canonada actual.

- Alternativa B. Passar la canonada de manera soterrada i retirar la canonada actual.

En la valoració de les alternatives, es conclou que l'alternativa B no té impacte visual de cap tipus i es redueix al mínim l'afectació de la maquinària sobre la llera del riu. Per això, s'escull aquesta alternativa.

 

4. Consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades

D'acord amb el que estableix la normativa vigent, s'han fet consultes prèvies sobre la necessitat de sotmetre el Projecte de referència al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental ordinària als organismes i a les entitats següents:

 

Organisme consultat

Resposta

Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona

 

Consell Comarcal del Garraf

X

Agència Catalana de l'Aigua

X

Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura

X

Àrea de Projectes Transversals de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat

 

Consell de Protecció de la Natura

 

Direcció General de Protecció Civil

 

Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament

 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

X

DEPANA - Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural

 

Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica

X

 

Les respostes rebudes s'han tingut en compte en l'avaluació d'impacte ambiental.

 

5. Avaluació d'impacte ambiental d'acord amb els criteris de l'annex III

5.1. Consideracions en relació amb les característiques del Projecte.

El Projecte comporta la perforació d'una obertura de 90 m de longitud i 0,5 m d'amplada per sota del Foix, a 8 m aigües amunt de la canonada actual. La perforació horitzontal dirigida s'executarà amb un tub de polietilè de DN 200 mm PN 16 a una fondària no superior als 1,87 m respecte de la seva clau superior del Foix.

Pel que fa als treballs previs, s'executaran els pous d'entrada i sortida de la perforació horitzontal dirigida, fet que comportarà l'enderroc d'elements de vialitat com ara panots i vorades, l'excavació amb mitjans mecànics i manuals i la posterior càrrega del material excavat, el qual es portarà a l'abocador corresponent. La superfície de voreres afectada serà de 12 m2 segons el pressupost adjuntat.

Quant a la canonada actual, primer s'enderrocarà el dau de formigó que la sosté, i, posteriorment, es retirarà. En aquest sentit, serà necessari dur a terme moviments de terres en la zona del Foix per poder retirar la canonada actual, si bé posteriorment es reposaran les terres extretes. Es constata que no s'ha indicat el volum de terres retirades ni les zones d'abassegament.

La superfície total d'ocupació és de 45 m2, tenint en compte totes les activitats descrites.

El temps d'execució de les obres s'inicia amb l'execució del pou d'entrada per a la perforació fins als acabats de la urbanització dels panots i vorades, amb una durada de quatre setmanes.

5.2. Consideracions en relació amb la ubicació del Projecte.

Les actuacions programades s'ubiquen en el darrer tram del Foix, al terme municipal de Cubelles. Concretament, afectaran la llera d'aquest curs fluvial, el qual, tal com s'indica en la documentació ambiental aportada, forma part de l'espai d'interès natural Capçaleres del Foix, el qual forma part de l'espai de la xarxa Natura Serres del Litoral Central, designada com a zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i considerada zona d'especial conservació (ZEC), segons l'Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, i l'Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre, respectivament. D'altra banda, l'àmbit forma part d'un dels espais inventariats com a zones humides, concretament la zona humida de la desembocadura del Foix.

Pel que fa als valors definitoris de l'espai protegit de la xarxa Natura Serres del Litoral central, dins de l'àmbit no es constata la presència de cap espècie d'au considerada clau en l'annex 2 de l'Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, sens perjudici de la potencial presència de fauna avícola, la qual es descriurà posteriorment.

Així mateix, i pel que fa als hàbitats d'interès comunitari definits en l'annex 6, Instruments de gestió, de l'Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre, per a l'espai de la xarxa Natura Serres del Litoral Central, en l'àmbit d'actuació es detecta la presència dels terrenys catalogats com a hàbitats d'interès comunitari llacunes costaneres (codi 1150), prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) (codi 1420), i jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion (codi 6420). Cap d'aquests hàbitats no es considera element clau de conservació segons l'annex esmentat. Segons l'estudi ambiental, l'àmbit manté gran part de les seves característiques naturals i destaca la importància de les llacunes litorals atesa la seva infreqüència en la costa catalana.

Finalment, i en relació amb les espècies d'interès comunitari incloses en l'Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre, l'àmbit forma part d'una àrea de distribució del Rhinolophus ferrumequinum i del Rhinolophus hipposideros.

Respecte a la vegetació, d'acord amb la documentació ambiental, l'àmbit està ocupat principalment per gespa calcigada, on es constata la presència de joncs bovals i de murtra. En aquest sentit, i pel que fa a les cobertes de sòl de l'àmbit, malgrat el bon estat natural, cal fer notar que la canonada d'aigües residuals actualment és visible com a conseqüència del procés erosiu que ha patit la llera, fet que ha comportat l'absència de vegetació en alguns emplaçaments.

En relació amb la fauna, cal destacar la diversitat de fauna ornítica. Es constata la presència de la baldriga balear (Puffinus mauretanicus), espècie catalogada com a amenaçada. En la documentació ambiental es destaca que, en l'àmbit s'observen regularment bernats pescaires (Ardea cinerea), esplugabous (Bubulcus ibis) i camallargues (Himantopus himantopus). L'espai protegit presenta una gran importància com a refugi i zona de pas per als ocells en migració que ressegueixen la costa catalana, fet que cal tenir en compte a l'hora de desenvolupar el Projecte.

Finalment, i segons la cartografia disponible en aquests Serveis Territorials, l'àmbit se situa dins de l'àrea de distribució de les espècies protegides següents: Rhinolophus ferrumequinum (ratpenat gran de ferradura), Rhinolophus hipposideros (ratpenat petit de ferradura), Bufo calamita (gripau corredor), Myotis nattereri (ratpenat de Natterer), Pelobates cultripes (gripau d'esperons), Pipistrellus pygmaeus (ratpenat soprano), Plecotus austriacus (ratpenat gris), Alytes obstetricans (tòtil), Atelerix algirus (eriçó), Emys orbicularis (tortuga d'estany) i Eptesicus serotinus (ratpenat del graner).

En relació amb la hidrologia, l'àmbit s'emmarca dins del domini públic hidràulic del Foix. Concretament, les actuacions es duran a terme en la mateixa llera del riu, i, en especial, aquelles actuacions dirigides a retirar la canonada existent, si bé el Projecte no especifica la ubicació de les terres extretes com a conseqüència d'aquesta retirada.

Pel que fa al patrimoni cultural, d'acord amb l'informe emès per la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, de 2 de setembre de 2015, l'àmbit no comprèn cap jaciment arqueològic o paleontològic, ni cap element arquitectònic.

Així mateix, segons l'informe emès per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en data 14 de setembre de 2015, l'àmbit del Projecte no inclou cap jaciment paleontològic ni cap punt d'interès geològic, segons consten definits a l'Inventari d'espais d'interès geològic del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Segons el Catàleg del paisatge la Regió Metropolitana de Barcelona (CPRMB), l'àmbit forma part de la unitat paisatgística UP.7, Plana del Garraf. Es destaquen els aiguamolls, que es mantenen tan sols de manera puntual, per exemple a la platja Llarga i a la desembocadura del Foix, on malviuen a causa de l'escassa (i puntual) aportació del riu i a la urbanització creixent. Entre els objectius, els criteris i les accions definits en el Catàleg i que són d'aplicació al Projecte de referència, se'n destaca el següent:

- Cal preservar i restaurar els petits fragments d'aiguamolls litorals i platges poc transformades (platja Llarga, desembocadura Foix) i les comunitats naturals que allotgen.

L'àmbit del Projecte no forma part de cap zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric. Pel que fa a la sensibilitat lumínica, segons la informació disponible, l'espai d'actuació afecta una zona de protecció màxima (E1), tenint en compte que forma part d'un espai protegit. En relació amb la capacitat acústica de l'àmbit, no és rellevant atenent a l'objecte del Projecte.

5.3. Consideracions en relació amb les característiques dels impactes potencials

En relació amb els impactes potencials i l'afectació als valors naturals que van motivar la inclusió d'aquest espai dins de la xarxa Natura Serres del Litoral Central, l'actuació que comportarà més afectació és la retirada de la canonada existent, ja que serà necessari afectar els sòls compresos dins de la llera del Foix, mentre que la perforació horitzontal dirigida no comportarà cap efecte sobre la superfície de sòl.

Malgrat que l'àmbit està pràcticament lliure de vegetació, cal fer constar la presència potencial de terrenys catalogats d'hàbitats d'interès comunitari: llacunes costaneres (codi 1150), prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) (codi 1420), i jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion (codi 6420), que encara que no siguin considerats elements clau de conservació segons l'annex 6 de l'Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre, presenten un interès ecològic i natural pel fet de formar part de les llacunes litorals, comunitats poc representades en l'àmbit català.

Cal dir que els efectes sobre la permeabilitat del sòl i les comunitats vegetals d'aquestes actuacions seran temporals i reversibles, atès que, un cop finalitzades, es restaurarà la zona afectada, tal com estableixen les mesures correctores previstes en la documentació ambiental. A més, tenint en compte que la canonada existent queda visible com a conseqüència de l'erosió derivada dels períodes torrencials, la seva retirada i la restauració del sòl comportaran una millora substancial de les condicions ecològiques d'aquesta zona humida. En aquest sentit, i per tal d'assegurar una restauració adequada de l'àmbit fluvial, es recomana que, un cop reposades les terres, es porti a terme una plantació amb espècies vegetals autòctones pròpies dels hàbitats d'interès comunitari, anteriorment esmentades.

Així mateix, durant l'execució de les obres cal protegir els troncs situats a la vorera per tal d'evitar els cops accidentals i delimitar la zona dels escocells per tal que la maquinària no compacti el terreny.

Pel que fa als efectes sobre l'espai fluvial, cal prendre en consideració les mesures que s'especifiquen en l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 18 d'agost de 2015, relatives a seguir les determinacions de la Guia tècnica. Recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai fluvial, en relació amb la soscavació i la flotació.

En relació amb l'anterior, i respecte a les condicions naturals de la llera del Foix, cal valorar els efectes positius que suposa la substitució d'una canonada d'aigües residuals exposada a l'aire lliure per una de totalment soterrada, ja que s'evita el risc d'abocament d'aigües residuals al medi, tal com recull l'informe del Consell Comarcal del Garraf, de 27 d'agost de 2015.

Quant als efectes sobre la fauna, aquests deriven de la pertorbació potencial de les obres sobre la fauna avícola representada per la baldriga balear (Puffinus mauretanicus), així com la resta d'aus migratòries que poden fer estada a l'àmbit. En aquest sentit, per compatibilitzar les actuacions del Projecte amb les condicions de reproducció de les espècies de fauna protegida, en concret les espècies migradores, els treballs de manteniment de l'estació d'aforament només es podran portar a terme fora del període comprès entre l'1 d'abril i el 31 de juliol.

En relació amb l'impacte acústic, en l'informe emès pel Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lumínica en data 31 d'agost de 2015, es considera que durant la fase d'obres, el Projecte ha de complir les mesures correctores següents:

- Fixar l'horari de treball durant la construcció de l'obra a l'entorn de les zones urbanitzades, com a màxim, de les 8 h a les 20 h.

- Ubicar el parc de la maquinària tan lluny com sigui possible de les zones habitades.

- Ajustar l'emissió sonora de la maquinària a les prescripcions que estableix el Reial decret 212/2002, que regula les emissions sonores a l'entorn produïdes per les màquines a l'aire lliure, i les normes complementàries.

En relació amb l'anterior, es destaca que la documentació ambiental preveu mesures per minimitzar l'impacte acústic de la maquinària.

El municipi de Cubelles forma part dels municipis amb alt risc d'incendi forestal segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, de manera que caldrà donar compliment a les mesures que s'hi especifiquen.

Pel que fa als impactes derivats de l'execució de l'obra, en la documentació ambiental s'estableix l'obligatorietat de gestionar els residus d'acord amb els plans de gestió de residus i sempre sota els principis de minimització, separació, reutilització i gestió final. Sens perjudici d'aquests condicionants, es recorda que els residus s'han de gestionar en instal·lacions autoritzades per l'Agencia de Residus de Catalunya, i d'acord amb la normativa vigent en matèria de residus.

En conclusió, el Projecte de substitució de la canonada actual, parcialment descoberta com a conseqüència de l'erosió, per una de soterrada, porta implícita una millora en les condicions naturals de la llera, ja que permetrà restaurar un àmbit sense coberta vegetal com a conseqüència de l'erosió i evitar, al mateix temps, el risc potencial d'abocament que suposa una canonada d'aigües residuals exposada a l'aire lliure.

Els impactes potencials derivats del Projecte seran temporals, ja que quedaran supeditats al temps en què s'executin les obres, així com reversibles en el cas de l'afecció a la coberta de sòl i la vegetació associada, perquè un cop finalitzades les obres de retirada de la canonada es durà a terme la restauració de la zona afectada.

En aquest sentit, i seguint els criteris definits en l'annex III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, es considera que no cal sotmetre el Projecte de referència al procediment d'avaluació d'impacte ambiental ordinària, amb el benentès que en el posterior projecte executiu s'incorporin els condicionants descrits en el present informe, fent especial èmfasi en les mesures definides per l'Agència Catalana de l'Aigua pel que fa als condicionants expressats en la Guia tècnica. Recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen en l'espai fluvial.

 

6. Acord

Considerant la documentació presentada, les respostes rebudes a les consultes formulades, així com els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, relatius a les característiques del Projecte, la seva ubicació i les característiques del potencial impacte, i a proposta de la Direcció General de Polítiques Ambientals, la Ponència Ambiental adopta el següent Acord:

Primer

Emetre un informe d'impacte ambiental del Projecte de perforació dirigida per al soterrament de la canonada d'aigües residuals del Foix, al terme municipal de Cubelles, pel qual es determina que el Projecte no s'ha de sotmetre a una avaluació d'impacte ambiental ordinària.

Segon

Incorporar en el Projecte de referència les condicions addicionals següents:

a) Cal executar les obres proposades fora del període de nidificació i reproducció de les espècies d'aus migratòries protegides presents en l'àmbit, comprès entre l'1 d'abril i el 31 de juliol.

b) Cal restaurar la zona afectada per la substitució de la canonada amb espècies vegetals autòctones i pròpies de les comunitats vegetals catalogades com a hàbitats d'interès comunitari: llacunes costaneres (codi 1150), prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) (codi 1420), i jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion (codi 6420).

c) Cal donar compliment a les mesures que estableix l'Agència Catalana de l'Aigua en el seu informe de 18 d'agost de 2015, relatives a seguir les determinacions de la Guia tècnica. Recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai fluvial, en relació amb la soscavació i la flotació.

d) Cal donar compliment a les mesures de prevenció d'incendis forestals definides en el Decret 64/1995, de 7 de març, modificat pel Decret 206/2005, de 27 de setembre.

e) Durant l'execució de les obres, cal donar compliment a les mesures previstes en l'informe del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lumínica, de 31 d'agost de 2015, dirigides a minimitzar l'impacte acústic.

Tercer

Una vegada finalitzades les obres, el promotor ha de presentar a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat un informe final, signat per la direcció ambiental de l'obra, que verifiqui el compliment de les mesures correctores i les condicions establertes en el document ambiental i en l'acord que s'adopti.

Quart

Traslladar el present Acord a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona perquè el notifiqui a l'Ajuntament de Cubelles.

D'acord amb el que estableix l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, aquest informe d'impacte ambiental s'ha de fer públic mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica del Departament de Territori i Sostenibilitat.