Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ SLT/2676/2016, de 10 de novembre, d'adjudicació del concurs restringit de trasllat per a la provisió de places bàsiques de les categories de facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (MFIC-MVP-2016), diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI-MVP-2016) i tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria (TCAI-MVP-2016), integrat a l'Institut Català de la Salut des del Departament de Justícia adscrit als serveis sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil
Nº de Disposición :
SLT/2676/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
10/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Institut Català de la Salut
 

De conformitat amb la convocatòria de concurs restringit de trasllat per a la provisió de places bàsiques de les categories de facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (MFIC-MVP-2016), diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI-MVP-2016) i tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria (TCAI-MVP-2016), integrat a l'Institut Català de la Salut des del Departament de Justícia adscrit als serveis sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil, publicada al DOGC núm. 7064, de 23.2.2016, mitjançant la Resolució SLT/400/2016, de 25 de gener, del director gerent de l'Institut Català de la Salut, en concordança amb la Resolució SLT/2674/2013, de 4 de desembre, per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen la mobilitat voluntària del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.

D'acord amb la proposta elevada per la comissió tècnica, en compliment de la base 12 de les bases generals esmentades anteriorment i de la base 2.1 de la convocatòria,Resolc:
Primer:

Adjudicar les places bàsiques de les categories de facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (MFIC-MVP-2016), diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI-MVP-2016) i tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria (TCAI-MVP-2016), de l'Institut Català de la Salut, pel sistema de concurs restringit de trasllat, d'acord amb la llista que figura a l'annex d'aquesta Resolució.
Segon:

La resolució d'adjudicació, complementada amb la diligència de presa de possessió, té la consideració de nomenament de les persones adjudicatàries, l'eficàcia de la qual està sotmesa a la resolució dels recursos que contra aquesta Resolució d'adjudicació es puguin interposar.

Les persones nomenades hauran de cessar en el lloc que ocupen dins dels tres dies hàbils següents a la publicació de la resolució d'adjudicació al DOGC.El termini de la presa de possessió en la nova destinació s'haurà d'efectuar d'acord amb allò que preveu la base 10 de les bases generals que regulen la mobilitat voluntària del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.

La persona que no s'incorpori a la nova destinació obtinguda mitjançant la seva participació en el concurs de trasllat ha de ser declarada d'ofici en situació d'excedència voluntària per interès particular.


Tercer:

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós i Administratiu de Barcelona o, potestativament, el corresponent al lloc del domicili dels interessats, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació de la Resolució, de conformitat amb el que preveuen els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa i administrativa. Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu, es pot interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva notificació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 10 de novembre de 2016
Candela Calle i Rodríguez

Directora gerentAnnex
Categoria: facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (subgrup A1) (MFIC-MVP-2016).
Cognoms i nom

DNI

Destinació adjudicada

García Vidal, Joan

37 269 097N

SAP Esquerra de Barcelona

Lonca Dolade, Montserrat

40 865 812X

Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona

Ruiz Llaurado, Carme

38 500 272C

SAP Granollers- Mollet

 

 

Categoria: diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2) (DSI-MVP-2016).

 

Cognoms i nom

DNI

Destinació adjudicada

Escribano Ibáñez, Montserrat

40 966 381T

SAP Litoral de Barcelona

Martínez Sanz, Joana

40 429 793W

SAP Girona Nord

 

 

Categoria: tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d'infermeria (subgrup C2) (TCAI-MVP-2016). 

Cognoms i nom

DNI

Destinació adjudicada

Blasco Pla, Íngrid

36 981 876S

SAP Baix Llobregat Nord

López Castro, Maria Araceli

46 554 537F

SAP Baix Llobregat Nord

Soria Bodoque, Mercedes

43 406 297F

SAP Esquerra de Barcelona