Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ SLT/2309/2016, de 3 d'octubre, de cessament de la senyora Maria José Álvarez i Zaragoza com a cap de la Divisió d'Anàlisi Econòmica de l'Àrea de Recursos Econòmics del Servei Català de la Salut
Nº de Disposición :
SLT/2309/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
03/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Salut
Atesa la Resolució de 15 de setembre de 2000, de nomenament de la senyora M. José Álvarez i Zaragoza com a cap de la Divisió de Recursos Econòmics de l'Àrea de Recursos del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 3230, de 21.9.2000), i la Resolució SLT/2161/2013, de 9 d'octubre, d'adaptació de diversos nomenaments a l'estructura del Servei Català de la Salut, entre els quals hi ha el de la senyora Maria José Álvarez i Zaragoza com a cap de la Divisió d'Anàlisi Econòmica del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 6485, de 22.10.2013);

En compliment del que preveu la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya;

En ús de les facultats que em confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

Resolc:

 

La senyora Maria José Álvarez i Zaragoza cessa, a petició pròpia, com a cap de la Divisió d'Anàlisi Econòmica de la Gerència de Planificació Econòmica de l'Àrea de Recursos Econòmics del Servei Català de la Salut, amb efectes des del dia 25 de setembre de 2016, i se li agraeixen els serveis prestats.

 

Barcelona, 3 d'octubre de 2016

 

Antoni Comín i Oliveres

Conseller de Salut