Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ SLT/2308/2016, de 30 de setembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de quatre llocs de treball de la Direcció de Serveis del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/007/16)
Nº de Disposición :
SLT/2308/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
30/09/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Salut
D'acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;

Vist que són vacants quatre llocs singulars de la Direcció de Serveis del Departament de Salut, i vista la proposta del titular de l'òrgan directiu corresponent per proveir-los;

Ateses la vigent relació de llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Generalitat i les descripcions dels llocs de treball que cal proveir, incloses en el manual d'organització d'aquest Departament;

Vist que la Intervenció Delegada d'aquest Departament ha dut a terme el corresponent tràmit d'intervenció;

De conformitat amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
Resolc:
-1 Convocar concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió dels quatre llocs singulars de la Direcció de Serveis del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/007/16) les característiques dels quals es detallen a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

-2 Aprovar les bases de la convocatòria, que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, potestativament, i d'acord amb el que estableixen l'article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació, o bé recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 30 de setembre de 2016
P. d. (Resolució SLT/2526/2015, de 28 d'octubre, DOGC núm. 6994, de 10.11.2015)

Albert Serra Martín

Secretari generalAnnex 1

Bases
-1 Llocs de treball

Es convoca concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió dels quatre llocs singulars de la Direcció de Serveis del Departament de Salut les característiques dels quals són les que consten a l'apartat 1 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.
-2 Contingut funcional

El contingut funcional dels llocs de treball objecte de concurs és el que consta a l'apartat 4 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.
-3 Requisits de participació

3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari al servei de la Generalitat de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, d'acord amb el que consta a l'apartat 2 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria, de conformitat amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari esmentat es pot trobar respecte de l'Administració de la Generalitat en qualsevol de les situacions administratives que preveu la normativa.

3.1.2 També hi pot participar el personal funcionari no integrat que presti serveis a l'Administració de la Generalitat i que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació en què estigui classificat el lloc objecte de convocatòria, sempre que compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball.

Així mateix, hi poden participar els funcionaris de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a cossos, escales o places del grup de titulació en què estigui classificat el lloc convocat als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball.

3.1.3 Per poder participar en la convocatòria, els funcionaris amb destinació definitiva han d'haver romàs un mínim d'un any en llocs del mateix nivell des del qual es concursa, llevat que el lloc que cal proveir sigui del mateix departament, o quan es concursi des d'un lloc de lliure designació.

3.2 Els funcionaris amb discapacitats hi poden participar en igualtat de condicions que la resta de participants sempre que puguin dur a terme les funcions del lloc de treball que cal proveir.

3.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal tenir els coneixements orals i escrits de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent, del nivell que assenyala l'apartat 3 de l'annex 2.

En el cas que els aspirants no tinguin el certificat acreditatiu corresponent, la Junta de Mèrits i Capacitats ha d'avaluar, mitjançant una prova, aquests coneixements en relació amb el lloc de treball que es proveeix, prèviament a l'elaboració de la proposta d'admesos i exclosos prevista en aquesta convocatòria.

En aquest darrer cas, transcorreguts deu dies a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació, s'han d'especificar als taulers d'anuncis del Departament, a les adreces esmentades a la base 4.1 d'aquesta convocatòria, el dia, l'hora i el lloc de realització del mitjà acreditatiu dels coneixements necessaris de llengua catalana.

No obstant això, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana els aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats o de lliure designació, o de selecció de personal a l'Administració de la Generalitat, en què estigui establerta una prova de català del mateix nivell o superior que l'exigit en la convocatòria.

En aquests supòsits, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de participació la corresponent acreditació documental.

3.4 En cap cas no hi pot prendre part el personal funcionari que estigui en suspensió d'ocupació, ni el traslladat de llocs de treball, ni el destituït de càrrecs de comandament com a conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents, sens perjudici que el destituït de càrrecs de comandament pugui participar en convocatòries per a llocs singulars. Tampoc no hi pot prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagi romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.

3.5 Els requisits de participació s'han de complir en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 d'aquesta convocatòria.

 

-4 Sol·licituds

4.1 Les sol·licituds per prendre part en aquest concurs s'han de presentar al Registre general del Departament de Salut (travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona), a les oficines de registre del territori a Barcelona (c. Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona), a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), a Lleida (av. Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 Lleida), a Tarragona (av. Maria Cristina, 54, 43002 Tarragona) i a les Terres de l'Ebre (c. La Salle, 8, 43500 Tortosa), o per qualsevol dels mitjans que autoritza l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, dins el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació de la present Resolució de convocatòria en el DOGC. També es poden obtenir en la següent adreça d'Internet: http://www.gencat.cat/governacio-ap/administracio/imande.htm, dins de l'apartat relatiu a impresos útils per a empleats.

4.2 Les sol·licituds tenen caràcter vinculant per als concursants i només s'han d'admetre renúncies a la participació en el concurs quan es presentin dins els deu dies hàbils següents al de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la Junta de Mèrits i Capacitats decideixi acceptar-les, una vegada transcorregut el termini esmentat, per causes degudament justificades.

4.3 La sol·licitud s'ha de formalitzar segons el model que figura com a annex de la Resolució de 4 de desembre de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997).

4.4 A la sol·licitud cal adjuntar-hi una declaració dels mèrits i les capacitats que s'al·leguin, així com un certificat, emès per l'òrgan competent en matèria de personal, que acrediti els requisits de participació i els mèrits i les capacitats al·legats.

4.5 Els aspirants amb discapacitats a què fa referència la base 3.2 han d'adjuntar a la sol·licitud un informe emès per l'equip oficial de valoració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per tal que la Junta de Mèrits i Capacitats pugui avaluar que el funcionari o funcionària pot desenvolupar de manera suficient i autònoma les funcions i tasques del lloc de treball convocat.

Així mateix, poden demanar l'adaptació del lloc sol·licitat, sempre que aquesta adaptació no suposi una modificació exorbitant en el context de l'organització i no sigui incompatible amb el contingut del lloc i el servei públic que cal prestar.

Aquests candidats poden demanar en la sol·licitud de participació l'adaptació o adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les tècniques d'acreditació dels mèrits i les capacitats.

4.6 Els aspirants han de consignar en la sol·licitud de participació la denominació i el codi d'identificació del lloc de treball a què s'opta.

 

-5 Fases del concurs i proposta de resolució

5.1 Els mèrits i les capacitats dels candidats per ocupar el lloc convocat es valoren fins a 100 punts. Aquest concurs consta de dues fases, que inclouen la totalitat dels mèrits i les capacitats especificats en la base 6 d'aquesta convocatòria, en la valoració dels quals s'ha d'obtenir una puntuació mínima global de 50 punts. La proposta de resolució recau en el candidat o candidata que, a més d'haver superat aquesta puntuació mínima, obtingui la millor valoració.

5.2 En el cas d'empat en el conjunt del concurs, cal dirimir-lo tenint en compte la qualificació total obtinguda en la primera fase d'aquesta convocatòria. Si persisteix l'empat, s'ha de dirimir en funció de la puntuació més alta obtinguda, en primer lloc, per l'antiguitat, i en segon lloc, per la del grau personal consolidat.
-6 Mèrits i capacitats a valorar

6.1 Primera fase.

Es valoren, fins a 65 punts en total, en relació amb el lloc de treball que es proveeix, els mèrits i les capacitats següents:

6.1.1 Treball dut a terme.

Es valora, fins a un màxim de 30 punts, el treball dut a terme en funció de l'experiència adquirida, especialment en l'exercici de funcions semblants a les pròpies del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic i l'especialització dels llocs ocupats en relació amb el que es convoca i les aptituds i habilitats requerides, amb especial consideració a l'experiència que consta als apartats 1 i 5 de l'annex 2.

6.1.2 Formació i perfeccionament.

Es valoren, fins a un màxim de 10 punts, les publicacions i la docència impartida pels aspirants i l'assistència i/o aprofitament dels cursos de formació i de perfeccionament que versin sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies del lloc convocat, o amb habilitats que aquest lloc requereix, en funció de la seva utilitat, tenint en consideració, especialment, els coneixements que estableixen els apartats 1 i 5 de l'annex 2.

6.1.3 Grau personal.

El grau personal consolidat, dins l'interval del grup del lloc convocat, es valora fins a un màxim de 5 punts, d'acord amb la distribució següent:

Grau consolidat superior al nivell del lloc convocat: 5 punts.

Grau consolidat igual al nivell del lloc convocat: 3 punts.

Grau consolidat inferior al nivell del lloc convocat: 2 punts.

6.1.4 Antiguitat.

L'antiguitat en serveis prestats es valora a raó d'1 punt per any complet de serveis, i a raó de 0,08 punts per mes complet de servei, fins a 10 punts en total.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a l'empara de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, i disposicions concordants, tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només es computa una vegada.

6.1.5 Titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per al lloc de treball que es proveeix, es valoren fins a 5 punts, en funció dels coneixements requerits, la competència i l'especialització per a aquest lloc, tenint en consideració especialment les que estableixen els apartats 1 i 5 de l'annex 2.

En cap cas no s'avaluen les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne d'altres de nivell superior que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit.

6.1.6 Coneixements de la llengua catalana.

Pels cursos o certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent, que acreditin coneixements del nivell superior al requerit per participar en la convocatòria, i/o pels coneixements de llenguatge especialitzat, s'atorguen fins a 5 punts.

6.2 Sistema d'acreditació de la primera fase.

Amb la finalitat d'acreditar els mèrits i les capacitats a què es refereix la base 6.1, s'ha d'aportar, dins el termini de presentació de sol·licituds, la documentació següent:

6.2.1 Les dades corresponents als mèrits i les capacitats referents a la feina realitzada, el grau personal consolidat i l'antiguitat s'han d'acreditar mitjançant un certificat emès a aquest efecte per l'òrgan competent en matèria de personal del departament o de l'administració pública corresponent, amb referència a la data de publicació d'aquesta convocatòria.

6.2.2 La resta de dades sobre els mèrits i les capacitats referents a formació i perfeccionament, titulacions acadèmiques i coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant la certificació corresponent de l'òrgan competent, llevat que consti una còpia del justificant en l'expedient personal en aquest Departament, fet que han de fer constar els concursants en la seva sol·licitud de participació.

6.3 Data de referència dels mèrits i les capacitats.

La data de referència d'aquests mèrits i capacitats per tal de valorar-los és la de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC, i només s'han de tenir en compte els mèrits al·legats i justificats dins el termini de presentació de sol·licituds.

6.4 Segona fase.

Els mèrits i les capacitats complementàries que consisteixin en altres coneixements, habilitats i/o aptituds es valoren fins a 35 punts en total per tal de garantir la selecció de la persona candidata més idònia, d'acord amb el contingut funcional del lloc que es proveeix.

En cap cas es valoren en aquest apartat els cursos de formació i perfeccionament ni les titulacions acadèmiques ni coneixements de la llengua catalana, que s'han de valorar a les bases 6.1.2, 6.1.5 i 6.1.6 d'aquesta convocatòria.

6.5 Sistemes d'acreditació dels mèrits i les capacitats de la segona fase. Altres coneixements:

Per tal d'acreditar aquest mèrit, les persones candidates han d'elaborar una memòria que ha de versar sobre el contingut funcional del lloc que s'ha de proveir, d'acord amb la informació que consta a la relació de llocs de treball i a la norma funcional, tenint en compte, especialment, el contingut de l'apartat 5 de l'annex 2.

La memòria ha de constar de dues parts. Una consisteix en una anàlisi de les funcions del lloc convocat i, l'altra, en un estudi o projecte de millora organitzativa o funcional. Aquest document ha de tenir una extensió mínima de quinze pàgines i màxima de trenta pàgines DIN A4, i s'ha de presentar per quadruplicat en qualsevol de les adreces que consten a l'apartat 4.1 d'aquesta convocatòria, dins el termini màxim de deu dies naturals des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Així mateix, les persones candidates han d'exposar, si la Junta de Mèrits ho considera oportú, la memòria i a continuació els membres de la Junta de Mèrits i Capacitats poden efectuar, si escau, les preguntes o demanar els aclariments que considerin oportuns.

Per superar aquesta segona fase els aspirants han d'obtenir una puntuació mínima de 17,5 punts.

 

-7 Junta de Mèrits i Capacitats

7.1 L'òrgan col·legiat al qual pertoca el desenvolupament d'aquest procés de provisió d'acord amb el que preveuen els articles 29 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig, és la Junta de Mèrits i Capacitats, que en aquest cas la formen les persones següents:

Titulars:

Joan Ramon Pastor Milan, que actua com a president.

Teresa Borsot Esparbé, que actua com a vocal.

M. Victòria Pérez San Juan, que actua com a vocal.

Marta Carrera Alcázar, com a representant de l'Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball.

Iolanda Quintana Ubide, com a representant de l'Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball.

Suplents:

Montserrat Sagalés Torra, que actua com a presidenta.

Josep Ramon Luesma Pons, que actua com a vocal.

Carme Vilanova Sales, que actua com a vocal.

M. Socorro Osua Quintana, com a representant de l'Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball.

M. Goretti Mas Conde, com a representant de l'Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball.

7.2 La Junta de Mèrits i Capacitats pot sol·licitar el nomenament d'assessors especialistes, que actuen amb veu però sense vot.

 

-8 Funcions i actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats

8.1 Les funcions i les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats se subjecten al que determinen els articles 38 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig.

8.2 La Junta de Mèrits i Capacitats té la facultat de convocar personalment els candidats per tal d'aclarir punts dubtosos dels mèrits i les capacitats o altres aspectes de la documentació aportada pels interessats quan ho consideri convenient.

8.3 En general, les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats que requereixin notificació als aspirants es fan públiques als taulers d'anuncis del Departament, a les adreces indicades a la base 4.1 d'aquesta convocatòria.

 

-9 Procediment

9.1 Transcorreguts els terminis previstos de presentació de sol·licituds i de renúncies, la Junta de Mèrits i Capacitats elabora la proposta dels aspirants admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió, la qual s'exposa d'acord amb el que estableix la base 8.3.

9.2 En el mateix moment de l'exposició esmentada a l'apartat anterior, la Junta de Mèrits i Capacitats anuncia la realització de les tècniques d'acreditació de mèrits i capacitats, que estableix la base 6.5, i indica, amb una antelació mínima de cinc dies, la data, l'hora i el lloc i, si s'escau, les condicions d'execució.

9.3 Un cop realitzada la valoració dels mèrits i les capacitats previstos segons els sistemes d'acreditació que s'han establert, la Junta de Mèrits i Capacitats elabora la proposta provisional de resolució del concurs, la qual s'exposa a fi i efecte que els interessats hi puguin formular, en el termini de deu dies, les observacions o reclamacions que considerin pertinents.

9.4 La Junta de Mèrits i Capacitats elabora la proposta definitiva de resolució del concurs, que eleva a l'òrgan convocant per tal que, si s'escau, l'aprovi i elabori la resolució definitiva del concurs.

 

-10 Règim d'impugnacions

Contra els actes definitius o de tràmit de la Junta de Mèrits i Capacitats, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, o produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el conseller de Salut, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de l'exposició pública, d'acord amb els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

 

-11 Resolució del concurs

11.1 La resolució definitiva del concurs es dicta dins el termini màxim de dos mesos a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i es publica en el DOGC.

11.2 La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública realitzada en el mateix període de temps, per incapacitat sobrevinguda, pel fet de passar a una situació diferent de la de servei actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan convocant.

11.3 Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d'acreditar que té reconeguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment que no està inclosa en cap dels motius d'incompatibilitats que preveu la normativa.

Això no obstant, si el nou lloc pot ser declarat compatible dins un període de deu dies a comptar del començament del termini de presa de possessió, s'ha de sol·licitar l'autorització de compatibilitat. Aquest termini s'entén prorrogat fins que es resolgui sobre la sol·licitud de compatibilitat.

 

-12 Terminis de formalització de cessament i presa de possessió

12.1 La resolució de nomenament comporta, si escau, el cessament en el lloc anterior.

12.2 El termini per a la presa de possessió en la nova destinació és de dos dies hàbils si no implica canvi de localitat de residència del funcionari o funcionària, o de quinze dies si comporta canvi de localitat de residència, el qual s'ha d'acreditar documentalment.

12.3 Aquest termini es computa a partir de l'endemà del cessament, el qual s'ha d'efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la resolució del concurs en el DOGC. Quan la resolució esmentada comporti el reingrés en el servei actiu, el termini de presa de possessió s'ha de comptar des de la data de publicació de la resolució del concurs en el DOGC.

12.4 Excepcionalment, el termini per a la presa de possessió es pot prorrogar, si el funcionari o funcionària canvia de localitat de residència, per mitjà de resolució del secretari o secretària general del Departament de Salut, com a màxim 15 dies més, quan concorrin circumstàncies degudament motivades.

12.5 Així mateix, i segons el que estableix l'article 76.1 del Decret 123/1997, de 13 de maig, es pot prorrogar el termini del cessament fins a un màxim de tres mesos, sempre que aquesta pròrroga sigui indispensable i motivada per les necessitats del servei.

12.6 A l'efecte de còmput de terminis de presa de possessió, es consideren la mateixa localitat els nuclis urbans dels municipis que estiguin units sense solució de continuïtat per raons urbanístiques o similars i que disposin de serveis de transports urbans col·lectius comuns.

12.7 Les diligències de cessament i presa de possessió dels funcionaris que accedeixin a un lloc de treball s'han de comunicar al Registre general de personal dins els tres dies hàbils següents a la formalització mitjançant els sistemes informàtics establerts.Annex 2

Descripció dels llocs de treball
Identificació del lloc: SA/007/16-1
-1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Responsable de Comptabilitat Pressupostària.

Departament: Salut.

Unitat directiva: Direcció de Serveis.

Localitat: Barcelona.

Nivell: 18.

Complement específic: 5.828,40 euros anuals.

Jornada: normal.

Horari: normal.

Tipus de lloc: singular.

Forma de provisió: concurs específic.

Formació específica:

Coneixements de comptabilitat.

Coneixements de gestió pressupostària.
-2 Requisits de participació

Grup: C, subgrups C1 i C2.

Mobilitat: Administració de la Generalitat.

Col·lectiu de cossos: tots els cossos d'administració general dels grups corresponents.
-3 Requisit de coneixement de la llengua catalana

Certificat de coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (certificat C1) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.
-4 Contingut funcional

Missió: gestionar la comptabilització dels documents comptables del Departament i fer el seguiment de l'execució del pressupost, d'acord amb la normativa pressupostària vigent, per tal d'aconseguir la tramitació de les despeses correcta i el control de l'execució del pressupost.

Finalitats/funcions:

a) Gestionar tot el procés comptable dels documents de despesa.

b) Realitzar el control i seguiment econòmic dels expedients de contractació, convenis i subvencions.

c) Atendre els creditors pel que fa a la tramitació dels documents comptables i el pagament.

d) Elaborar i tramitar els documents extrapressupostaris.

e) Elaborar informes relatius a la gestió econòmica i comptable.

f) Coordinar i assessorar totes les unitats del Departament sobre el procediment i la normativa pressupostària i comptable.

g) Dur a terme qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encarregada pels seus superiors jeràrquics.

Tasques bàsiques o activitats:

1. Elabora la comptabilitat i supervisa la tramitació dels documents comptables de despesa.

2. Supervisa els expedients de pagament de les subvencions i convenis i els seus justificants.

3. Supervisa els expedients de pagament dels expedients de contractació.

4. Facilita atenció continuada als creditors sobre la tramitació de documents comptables, el seu pagament i altres consultes.

5. Elabora i tramita els documents extrapressupostaris.

6. Elabora informes relatius a la gestió econòmica i comptable.

7. Assessora les diferents unitats econòmiques del Departament de Salut sobre el procediment i la normativa amb transcendència pressupostària i/o comptable.

8. Coordina el manteniment de les llistes d'IRPF del Departament de Salut, per a la presentació de la declaració anual conjunta i la tramitació i expedició dels certificats.
-5 Altres característiques

Coneixements bàsics:

Coneixements sobre comptabilitat pressupostària.

Programa GECAT.

Altres coneixements:

Coneixements sobre legislació, normativa vigent, circulars i instruccions sobre la matèria relacionada amb el lloc de treball.
Identificació del lloc: SA/007/16-2
-1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Responsable de Contractes.

Departament: Salut.

Unitat directiva: Direcció de Serveis.

Localitat: Barcelona.

Nivell: 18.

Complement específic: 5.828,40 euros anuals.

Jornada: normal.

Horari: normal.

Tipus de lloc: singular.

Forma de provisió: concurs específic.
-2 Requisits de participació

Grup: C, subgrups C1 i C2.

Mobilitat: Administració de la Generalitat.

Col·lectiu de cossos: tots els cossos d'administració general dels grups corresponents.
-3 Requisit de coneixement de la llengua catalana

Certificat de coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (certificat C1) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.
-4 Contingut funcional

Missió: organitzar, coordinar, supervisar i assessorar en la tramitació dels expedients de contractació administrativa, d'acord amb la legislació de contractació, amb la finalitat d'assolir el màxim nivell d'eficiència possible en el procés de tramitació dels expedients.

Finalitats/funcions:

a) Fer el seguiment dels expedients de contractacions.

b) Organitzar l'arxiu i la classificació dels contractes.

c) Revisar que estiguin complets tots els expedients de contractació.

d) Elaborar informes de seguiment dels contractes amb especificació del seu calendari de compliment.

e) Assessorar les unitats del Departament en el procediment de contractació.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Tasques bàsiques o activitats:

1. Coordina amb l'Assessoria Jurídica i la Intervenció Delegada les actuacions del Departament en matèria de contractes.

2. Elabora informes de seguiment cronològic per a les diferents unitats del Departament que proposen contractes.

3. Informa sobre el procediment de tramitació de contractes a les diferents unitats del Departament.

4. Dóna suport a la constitució i el funcionament de totes les meses de contractacions del Departament.

5. Informa els contractistes, proveïdors i beneficiaris sobre l'estat de tramitació dels contractes.

6. Fa la difusió de circuits, circulars i instruccions sobre els expedients de despesa (contractes que afectin a diferents unitats del Departament).

7. Fa la difusió de les novetats legislatives sobre contractació administrativa, a les diferents unitats interessades.
-5 Altres característiques

Coneixements bàsics:

Normativa en matèria de contractació pública.

Gestió econòmica.

Procediment administratiu.

Altres coneixements:

Procediment de justificació de contractes, convenis i subvencions; aplicacions informàtiques: GEEC, i avaluació de polítiques públiques i comptabilitat pública.
Identificació del lloc: SA/007/16-3
-1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Responsable de Gestió i Tramitació de Convenis i Subvencions.

Departament: Salut.

Unitat directiva: Direcció de Serveis.

Localitat: Barcelona.

Nivell: 18.

Complement específic: 5.828,40 euros anuals.

Jornada: normal.

Horari: normal.

Tipus de lloc: singular.

Forma de provisió: concurs específic.
-2 Requisits de participació

Grup: C, subgrups C1 i C2.

Mobilitat: Administració de la Generalitat.

Col·lectiu de cossos: tots els cossos d'administració general dels grups corresponents.
-3 Requisit de coneixement de la llengua catalana

Certificat de coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (certificat C1) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.
-4 Contingut funcional

Missió: tramitar els expedients relatius a la formalització de convenis de col·laboració, i els d'atorgament de subvencions, d'acord amb la legislació de subvencions, amb la finalitat d'assolir el màxim nivell d'eficiència possible en el procés de tramitació dels expedients.

Finalitats/funcions:

a) Revisar les propostes de convenis i de subvencions i iniciar la tramitació de l'expedient.

b) Registrar els convenis i realitzar-ne la tramitació fins a la signatura i publicació.

c) Tramitar i fer el seguiment econòmic dels expedients de subvenció, d'acord amb la normativa vigent que en regula la tramitació.

d) Tenir cura dels arxius d'expedients de convenis i subvencions.

e) Introduir les dades i la informació necessària per poder elaborar els informes de seguiment dels convenis i subvencions.

f) Resoldre dubtes i informar les unitats del Departament i els organismes que en depenen en matèria de convenis i subvencions.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Tasques bàsiques o activitats:

1. Executa les instruccions de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció en relació amb les actuacions del Departament en matèria de convenis i subvencions.

2. Informa les diferents unitats del Departament que proposen despeses i els resol dubtes, quant a aspectes del procediment de la tramitació de convenis i subvencions.

3. Elabora propostes de resolució, rescissió i modificació, així com documents de formalització de convenis i resolucions de subvencions que es desviïn del tipus general.

4. Informa els beneficiaris sobre requeriments dels processos de formalització de convenis i subvencions.

5. Dóna suport a l'elaboració de circuits, circulars i instruccions sobre els expedients de despesa (convenis i subvencions) que afectin a diferents unitats del Departament.

6. Aplica les novetats reglamentàries sobre subvencions i convenis, en la gestió dels expedients.
-5 Altres característiques

Coneixements bàsics:

Gestió i normativa d'ajuts i subvencions.

Gestió econòmica.

Procediment administratiu.

Altres coneixements:

Normativa en matèria de contractació pública; procediment de justificació de contractes, convenis i subvencions: aplicacions informàtiques: GEEC; avaluació de polítiques públiques, i comptabilitat pública.
Identificació del lloc: SA/007/16-4
-1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Responsable Administratiu de Comptabilitat Analítica.

Departament: Salut.

Unitat directiva: Direcció de Serveis.

Localitat: Barcelona.

Nivell: 18.

Complement específic: 5.828,40 euros anuals.

Jornada: normal.

Horari: normal.

Tipus de lloc: singular.

Forma de provisió: concurs específic.
-2 Requisits de participació

Grup: C, subgrup C2.

Mobilitat: Administració de la Generalitat.

Col·lectiu de cossos: tots els cossos d'administració general dels grups corresponents.
-3 Requisit de coneixement de la llengua catalana

Certificat de coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (certificat C1) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.
-4 Contingut funcional

Missió: assolir les funcions de control de la comptabilitat analítica i l'anàlisi econòmica amb eficiència i eficàcia en el marc de la planificació estratègica departamental.

Finalitats/funcions:

a) Donar suport a l'elaboració de la comptabilitat analítica del Departament de Salut.

b) Donar suport a l'elaboració dels indicadors que formin part de l'estudi sobre el cost dels serveis del Departament.

c) Donar suport a l'elaboració dels informes periòdics de càlcul de costos dels serveis del Departament.

d) Coordinar el suport administratiu de les diferents unitats del Departament necessari per a l'elaboració dels informes periòdics de costos dels serveis del Departament.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Tasques bàsiques o activitats:

1. Realitza les extraccions de dades necessàries per a l'elaboració de la comptabilitat analítica.

2. Dóna suport a l'elaboració del quadre de comandament dels objectius, indicadors i activitats dels serveis del Departament.

3. Elabora els informes periòdics de comparació de costos dels serveis del Departament.

4. Coordina la tasca de recollida i introducció dels indicadors de l'estudi de costos dels serveis en col·laboració amb les diferents unitats del Departament.

5. Dóna suport a la presentació i difusió en format paper i en format electrònic dels informes periòdics sobre costos dels serveis del Departament.
-5 Altres característiques

Coneixements bàsics:

Gestió econòmica i pressupostària.

Comptabilitat pública i comptabilitat de costos.

Aplicacions informàtiques: GECAT, BIW i GEEC.

Altres coneixements:

Planificació, anàlisi, elaboració, gestió i seguiment pressupostari i econòmic, i comptabilitat analítica.