Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ SLT/2307/2016, de 30 de setembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de treball de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/005/16)
Nº de Disposición :
SLT/2307/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
30/09/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Salut
D'acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;

Vist que són vacants dos llocs de comandament de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut, i vista la proposta del titular de l'òrgan directiu corresponent per proveir-los;

Ateses la vigent relació de llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Generalitat i les descripcions dels llocs de treball que cal proveir, incloses en el manual d'organització d'aquest Departament;

Vist que la Intervenció Delegada d'aquest Departament ha dut a terme el corresponent tràmit d'intervenció;

De conformitat amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
Resolc:
-1 Convocar concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió dels dos llocs de comandament de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/005/16) les característiques dels quals es detallen a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

-2 Aprovar les bases de la convocatòria, que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, potestativament, i d'acord amb el que estableixen l'article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació, o bé recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 30 de setembre de 2016
P. d. (Resolució SLT/2526/2015, de 28 d'octubre, DOGC núm. 6994, de 10.11.2015)

Albert Serra Martín

Secretari generalAnnex 1

Bases
-1 Llocs de treball

Es convoca concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió dels dos llocs de comandament de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut les característiques dels quals són les que consten a l'apartat 1 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.
-2 Contingut funcional

El contingut funcional dels llocs de treball objecte de concurs és el que consta a l'apartat 4 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.
-3 Requisits de participació

3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari al servei de la Generalitat de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, d'acord amb el que consta a l'apartat 2 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria, de conformitat amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari esmentat es pot trobar respecte de l'Administració de la Generalitat en qualsevol de les situacions administratives que preveu la normativa.

3.1.2 També hi pot participar el personal funcionari no integrat que presti serveis a l'Administració de la Generalitat i que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació en què estigui classificat el lloc objecte de convocatòria, sempre que compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball.

Així mateix, hi poden participar els funcionaris de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a cossos, escales o places del grup de titulació en què estigui classificat el lloc convocat als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball.

3.1.3 Per poder participar en la convocatòria, els funcionaris amb destinació definitiva han d'haver romàs un mínim d'un any en llocs del mateix nivell des del qual es concursa, llevat que el lloc que cal proveir sigui del mateix departament, o quan es concursi des d'un lloc de lliure designació.

3.2 Els funcionaris amb discapacitats hi poden participar en igualtat de condicions que la resta de participants sempre que puguin dur a terme les funcions del lloc de treball que cal proveir.

3.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal tenir els coneixements orals i escrits de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent, del nivell que assenyala l'apartat 3 de l'annex 2.

En el cas que els aspirants no tinguin el certificat acreditatiu corresponent, la Junta de Mèrits i Capacitats ha d'avaluar, mitjançant una prova, aquests coneixements en relació amb el lloc de treball que es proveeix, prèviament a l'elaboració de la proposta d'admesos i exclosos prevista en aquesta convocatòria.

En aquest darrer cas, transcorreguts deu dies a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació, s'han d'especificar als taulers d'anuncis del Departament, a les adreces esmentades a la base 4.1 d'aquesta convocatòria, el dia, l'hora i el lloc de realització del mitjà acreditatiu dels coneixements necessaris de llengua catalana.

No obstant això, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana els aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats o de lliure designació, o de selecció de personal a l'Administració de la Generalitat, en què estigui establerta una prova de català del mateix nivell o superior que l'exigit en la convocatòria.

En aquests supòsits, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de participació la corresponent acreditació documental.

3.4 En cap cas no hi pot prendre part el personal funcionari que estigui en suspensió d'ocupació, ni el traslladat de llocs de treball, ni el destituït de càrrecs de comandament com a conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents, sens perjudici que el destituït de càrrecs de comandament pugui participar en convocatòries per a llocs singulars. Tampoc no hi pot prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagi romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.

3.5 Els requisits de participació s'han de complir en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 d'aquesta convocatòria.

 

-4 Sol·licituds

4.1 Les sol·licituds per prendre part en aquest concurs s'han de presentar al Registre general del Departament de Salut (travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona), a les oficines de registre del territori a Barcelona (c. Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona), a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), a Lleida (av. Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 Lleida), a Tarragona (av. Maria Cristina, 54, 43002 Tarragona) i a les Terres de l'Ebre (c. La Salle, 8, 43500 Tortosa), o per qualsevol dels mitjans que autoritza l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, dins el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació de la present Resolució de convocatòria en el DOGC. També es poden obtenir en la següent adreça d'Internet: http://www.gencat.cat/governacio-ap/administracio/imande.htm, dins de l'apartat relatiu a impresos útils per a empleats.

4.2 Les sol·licituds tenen caràcter vinculant per als concursants i només s'han d'admetre renúncies a la participació en el concurs quan es presentin dins els deu dies hàbils següents al de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la Junta de Mèrits i Capacitats decideixi acceptar-les, una vegada transcorregut el termini esmentat, per causes degudament justificades.

4.3 La sol·licitud s'ha de formalitzar segons el model que figura com a annex de la Resolució de 4 de desembre de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997).

4.4 A la sol·licitud cal adjuntar-hi una declaració dels mèrits i les capacitats que s'al·leguin, així com un certificat, emès per l'òrgan competent en matèria de personal, que acrediti els requisits de participació i els mèrits i les capacitats al·legats.

4.5 Els aspirants amb discapacitats a què fa referència la base 3.2 han d'adjuntar a la sol·licitud un informe emès per l'equip oficial de valoració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per tal que la Junta de Mèrits i Capacitats pugui avaluar que el funcionari o funcionària pot desenvolupar de manera suficient i autònoma les funcions i tasques del lloc de treball convocat.

Així mateix, poden demanar l'adaptació del lloc sol·licitat, sempre que aquesta adaptació no suposi una modificació exorbitant en el context de l'organització i no sigui incompatible amb el contingut del lloc i el servei públic que cal prestar.

Aquests candidats poden demanar en la sol·licitud de participació l'adaptació o adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les tècniques d'acreditació dels mèrits i les capacitats.

4.6 Els aspirants han de consignar en la sol·licitud de participació la denominació i el codi d'identificació del lloc de treball a què s'opta.

 

-5 Fases del concurs i proposta de resolució

5.1 Els mèrits i les capacitats dels candidats per ocupar el lloc convocat es valoren fins a 100 punts. Aquest concurs consta de dues fases, que inclouen la totalitat dels mèrits i les capacitats especificats en la base 6 d'aquesta convocatòria, en la valoració dels quals s'ha d'obtenir una puntuació mínima global de 50 punts. La proposta de resolució recau en el candidat o candidata que, a més d'haver superat aquesta puntuació mínima, obtingui la millor valoració.

5.2 En el cas d'empat en el conjunt del concurs, cal dirimir-lo tenint en compte la qualificació total obtinguda en la primera fase d'aquesta convocatòria. Si persisteix l'empat, s'ha de dirimir en funció de la puntuació més alta obtinguda, en primer lloc, per l'antiguitat, i en segon lloc, per la del grau personal consolidat.
-6 Mèrits i capacitats a valorar

6.1 Primera fase.

Es valoren, fins a 65 punts en total, en relació amb el lloc de treball que es proveeix, els mèrits i les capacitats següents:

6.1.1 Treball dut a terme.

Es valora, fins a un màxim de 30 punts, el treball dut a terme en funció de l'experiència adquirida, especialment en l'exercici de funcions semblants a les pròpies del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic i l'especialització dels llocs ocupats en relació amb el que es convoca i les aptituds i habilitats requerides, amb especial consideració a l'experiència que consta als apartats 1 i 5 de l'annex 2.

6.1.2 Formació i perfeccionament.

Es valoren, fins a un màxim de 10 punts, les publicacions i la docència impartida pels aspirants i l'assistència i/o aprofitament dels cursos de formació i de perfeccionament que versin sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies del lloc convocat, o amb habilitats que aquest lloc requereix, en funció de la seva utilitat, tenint en consideració, especialment, els coneixements que estableixen els apartats 1 i 5 de l'annex 2.

6.1.3 Grau personal.

El grau personal consolidat, dins l'interval del grup del lloc convocat, es valora fins a un màxim de 5 punts, d'acord amb la distribució següent:

Grau consolidat superior al nivell del lloc convocat: 5 punts.

Grau consolidat igual al nivell del lloc convocat: 3 punts.

Grau consolidat inferior al nivell del lloc convocat: 2 punts.

6.1.4 Antiguitat.

L'antiguitat en serveis prestats es valora a raó d'1 punt per any complet de serveis, i a raó de 0,08 punts per mes complet de servei, fins a 10 punts en total.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a l'empara de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, i disposicions concordants, tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només es computa una vegada.

6.1.5 Titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per al lloc de treball que es proveeix, es valoren fins a 5 punts, en funció dels coneixements requerits, la competència i l'especialització per a aquest lloc, tenint en consideració especialment les que estableixen els apartats 1 i 5 de l'annex 2.

En cap cas no s'avaluen les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne d'altres de nivell superior que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit.

6.1.6 Coneixements de la llengua catalana.

Pels cursos o certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent, que acreditin coneixements del nivell superior al requerit per participar en la convocatòria, i/o pels coneixements de llenguatge especialitzat, s'atorguen fins a 5 punts.

6.2 Sistema d'acreditació de la primera fase.

Amb la finalitat d'acreditar els mèrits i les capacitats a què es refereix la base 6.1, s'ha d'aportar, dins el termini de presentació de sol·licituds, la documentació següent:

6.2.1 Les dades corresponents als mèrits i les capacitats referents a la feina realitzada, el grau personal consolidat i l'antiguitat s'han d'acreditar mitjançant un certificat emès a aquest efecte per l'òrgan competent en matèria de personal del departament o de l'administració pública corresponent, amb referència a la data de publicació d'aquesta convocatòria.

6.2.2 La resta de dades sobre els mèrits i les capacitats referents a formació i perfeccionament, titulacions acadèmiques i coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant la certificació corresponent de l'òrgan competent, llevat que consti una còpia del justificant en l'expedient personal en aquest Departament, fet que han de fer constar els concursants en la seva sol·licitud de participació.

6.3 Data de referència dels mèrits i les capacitats.

La data de referència d'aquests mèrits i capacitats per tal de valorar-los és la de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC, i només s'han de tenir en compte els mèrits al·legats i justificats dins el termini de presentació de sol·licituds.

6.4 Segona fase.

Els mèrits i les capacitats complementàries que consisteixin en altres coneixements, habilitats i/o aptituds es valoren fins a 35 punts en total per tal de garantir la selecció de la persona candidata més idònia, d'acord amb el contingut funcional del lloc que es proveeix.

En cap cas es valoren en aquest apartat els cursos de formació i perfeccionament ni les titulacions acadèmiques ni coneixements de la llengua catalana, que s'han de valorar a les bases 6.1.2, 6.1.5 i 6.1.6 d'aquesta convocatòria.

6.5 Sistemes d'acreditació dels mèrits i les capacitats de la segona fase. Altres coneixements:

Per tal d'acreditar aquest mèrit, els candidats han d'elaborar un cas pràctic que ha de versar sobre el contingut funcional del lloc que s'ha de proveir, d'acord amb la informació que consta a la relació de llocs de treball i a la norma funcional, tenint en compte, especialment, el contingut de l'apartat 5 de l'annex 2.

Per superar aquesta segona fase els aspirants han d'obtenir una puntuació mínima de 17,5 punts.

 

-7 Junta de Mèrits i Capacitats

7.1 L'òrgan col·legiat al qual pertoca el desenvolupament d'aquest procés de provisió d'acord amb el que preveuen els articles 29 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig, és la Junta de Mèrits i Capacitats, que en aquest cas la formen les persones següents:

Titulars:

Josep Davins Miralles, que actua com a president.

Salvador Cassany Pou, que actua com a vocal.

Josepa Reig Armengol, com a representant de l'Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball.

Suplents:

Aurora Jover Avalos, que actua com a presidenta.

Teresa Martí Guixà, que actua com a vocal.

Eva Fernández Mora, com a representant de l'Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball.

7.2 La Junta de Mèrits i Capacitats pot sol·licitar el nomenament d'assessors especialistes, que actuen amb veu però sense vot.

 

-8 Funcions i actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats

8.1 Les funcions i les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats se subjecten al que determinen els articles 38 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig.

8.2 La Junta de Mèrits i Capacitats té la facultat de convocar personalment els candidats per tal d'aclarir punts dubtosos dels mèrits i les capacitats o altres aspectes de la documentació aportada pels interessats quan ho consideri convenient.

8.3 En general, les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats que requereixin notificació als aspirants es fan públiques als taulers d'anuncis del Departament, a les adreces indicades a la base 4.1 d'aquesta convocatòria.

 

-9 Procediment

9.1 Transcorreguts els terminis previstos de presentació de sol·licituds i de renúncies, la Junta de Mèrits i Capacitats elabora la proposta dels aspirants admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió, la qual s'exposa d'acord amb el que estableix la base 8.3.

9.2 En el mateix moment de l'exposició esmentada a l'apartat anterior, la Junta de Mèrits i Capacitats anuncia la realització de les tècniques d'acreditació de mèrits i capacitats, que estableix la base 6.5, i indica, amb una antelació mínima de cinc dies, la data, l'hora i el lloc i, si s'escau, les condicions d'execució.

9.3 Un cop realitzada la valoració dels mèrits i les capacitats previstos segons els sistemes d'acreditació que s'han establert, la Junta de Mèrits i Capacitats elabora la proposta provisional de resolució del concurs, la qual s'exposa a fi i efecte que els interessats hi puguin formular, en el termini de deu dies, les observacions o reclamacions que considerin pertinents.

9.4 La Junta de Mèrits i Capacitats elabora la proposta definitiva de resolució del concurs, que eleva a l'òrgan convocant per tal que, si s'escau, l'aprovi i elabori la resolució definitiva del concurs.

 

-10 Règim d'impugnacions

Contra els actes definitius o de tràmit de la Junta de Mèrits i Capacitats, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, o produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el conseller de Salut, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de l'exposició pública, d'acord amb els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

 

-11 Resolució del concurs

11.1 La resolució definitiva del concurs es dicta dins el termini màxim de dos mesos a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i es publica en el DOGC.

11.2 La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública realitzada en el mateix període de temps, per incapacitat sobrevinguda, pel fet de passar a una situació diferent de la de servei actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan convocant.

11.3 Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d'acreditar que té reconeguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment que no està inclosa en cap dels motius d'incompatibilitats que preveu la normativa.

Això no obstant, si el nou lloc pot ser declarat compatible dins un període de deu dies a comptar del començament del termini de presa de possessió, s'ha de sol·licitar l'autorització de compatibilitat. Aquest termini s'entén prorrogat fins que es resolgui sobre la sol·licitud de compatibilitat.

 

-12 Terminis de formalització de cessament i presa de possessió

12.1 La resolució de nomenament comporta, si escau, el cessament en el lloc anterior.

12.2 El termini per a la presa de possessió en la nova destinació és de dos dies hàbils si no implica canvi de localitat de residència del funcionari o funcionària, o de quinze dies si comporta canvi de localitat de residència, el qual s'ha d'acreditar documentalment.

12.3 Aquest termini es computa a partir de l'endemà del cessament, el qual s'ha d'efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la resolució del concurs en el DOGC. Quan la resolució esmentada comporti el reingrés en el servei actiu, el termini de presa de possessió s'ha de comptar des de la data de publicació de la resolució del concurs en el DOGC.

12.4 Excepcionalment, el termini per a la presa de possessió es pot prorrogar, si el funcionari o funcionària canvia de localitat de residència, per mitjà de resolució del secretari o secretària general del Departament de Salut, com a màxim 15 dies més, quan concorrin circumstàncies degudament motivades.

12.5 Així mateix, i segons el que estableix l'article 76.1 del Decret 123/1997, de 13 de maig, es pot prorrogar el termini del cessament fins a un màxim de tres mesos, sempre que aquesta pròrroga sigui indispensable i motivada per les necessitats del servei.

12.6 A l'efecte de còmput de terminis de presa de possessió, es consideren la mateixa localitat els nuclis urbans dels municipis que estiguin units sense solució de continuïtat per raons urbanístiques o similars i que disposin de serveis de transports urbans col·lectius comuns.

12.7 Les diligències de cessament i presa de possessió dels funcionaris que accedeixin a un lloc de treball s'han de comunicar al Registre general de personal dins els tres dies hàbils següents a la formalització mitjançant els sistemes informàtics establerts.Annex 2

Descripció dels llocs de treball
Identificació del lloc: SA/005/16-1
-1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Secció d'Acreditació de Centres i Serveis Sanitaris.

Departament: Salut.

Unitat directiva: Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària.

Localitat: Barcelona.

Norma funcional: DOGC núm. 6681, de 7.8.2014.

Nivell: 24.

Complement específic: 13.711,08 euros anuals.

Jornada: normal.

Horari: normal.

Tipus de lloc: càrrec de comandament.

Forma de provisió: concurs específic.
-2 Requisits de participació

Grup: A, subgrup A1.

Mobilitat: Administració de la Generalitat.

Col·lectiu de cossos: alguns cossos d'administració especial.

Especificació de cossos: salut pública.

Titulació específica: medicina.
-3 Requisit de coneixement de la llengua catalana

Certificat de coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (certificat C1) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.
-4 Contingut funcional

Missió:

Promoure la cultura de la qualitat de l'assistència prestada en els centres, serveis i establiments sanitaris de Catalunya, tant públics com privats, mitjançant l'aplicació del model d'acreditació a Catalunya.

Finalitats/funcions:

a) Promoure la participació del sector sanitari en el sistema d'acreditació de Catalunya.

b) Gestionar la implantació de l'acreditació de centres sanitaris.

c) Establir i actualitzar els criteris tècnics per a l'acreditació dels centres sanitaris.

d) Fer el seguiment del calendari d'avaluacions i reavaluacions de l'acreditació de centres sanitaris.

e) Controlar la tramitació d'expedients relatius a l'acreditació de centres sanitaris un cop feta l'avaluació.

f) Mantenir actualitzat el Registre de centres acreditats.

g) Estudiar els resultats de les avaluacions i fer les propostes d'acreditació al Comitè d'Acreditació.

h) Establir els mecanismes de millora contínua del model d'acreditació.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Tasques bàsiques o activitats:

1. Dissenya i actualitza els estàndards tècnics d'acreditació del sector salut de Catalunya.

2. Gestiona la implantació de l'acreditació dels centres sanitaris.

3. Dissenya el contingut dels documents d'avaluació del model d'acreditació.

4. Dissenya el sistema d'auditoria del model d'acreditació.

5. Dissenya, coordina, supervisa i avalua les auditories del model d'acreditació.

6. Gestiona els expedients d'acreditació dels centres sanitaris.

7. Revisa i manté actualitzat el registre de centres acreditats.

8. Participa, com a vocal permanent, en el Comitè d'Acreditació.

9. Proposa el funcionament del Comitè d'Acreditació.

10. Realitza el seguiment dels centres al llarg del procés d'acreditació.

11. Informa sobre els aspectes tècnics del procés d'acreditació.

12. Coordina i participa en els grups de treball sobre aspectes tècnics de l'acreditació a Catalunya.

13. Dissenya i coordina les tasques amb el Servei Català de la Salut, a efectes de contractació de centres acreditats.

14. Dissenya i coordina les tasques de participació del sector sanitari en el model d'acreditació de Catalunya.

15. Participa en grups i fòrums sobre acreditació.

16. Assisteix a cursos, jornades relacionades amb l'avaluació de la qualitat assistencial.

17. Estudia els resultats del procés d'acreditació.

18. Participa en reunions que, en relació amb els sistemes d'acreditació, es duen a terme amb altres departaments, institucions i entitats.
-5 Altres característiques

Coneixements bàsics:

Estructura i funcionament dels centres sanitaris.

Sistema de salut.

Sistemes d'acreditació.

Coneixements jurídics bàsics.

Altres coneixements:

Tasques d'auditoria de centres sanitaris; gestió i avaluació de la qualitat de l'assistència; definició i elaboració d'estàndards d'avaluació de la qualitat en el sector salut; conducció de grups de treball.
Identificació del lloc: SA/005/16-2
-1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Secció de Control de Fabricació i Distribució de Medicaments, Productes Sanitaris i Cosmètics.

Departament: Salut.

Unitat directiva: Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària.

Localitat: Barcelona.

Norma funcional: DOGC núm. 6681, de 7.8.2014.

Nivell: 24.

Complement específic: 12.635,28 euros anuals.

Jornada: normal.

Horari: normal.

Tipus de lloc: càrrec de comandament.

Forma de provisió: concurs específic.
-2 Requisits de participació

Grup: A, subgrup A1.

Mobilitat: Administració de la Generalitat.

Col·lectiu de cossos: alguns cossos d'administració especial.

Especificació de cossos: salut pública.

Titulació específica: farmàcia.
-3 Requisit de coneixement de la llengua catalana

Certificat de coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (certificat C1) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.
-4 Contingut funcional

Missió:

Programar i realitzar activitats de control d'inspecció de la fabricació, la distribució i comercialització de principis actius farmacèutics, determinats excipients, medicaments, productes sanitaris i productes cosmètics en l'àmbit de Catalunya amb la finalitat d'assegurar que aquests productes han estat fabricats, es distribueixen i es comercialitzen respectant les normes i els requisits legalment establerts que permetin garantir-ne la qualitat, així com també controlar la publicitat que es fa dels productes sanitaris i els cosmètics.

Finalitats/funcions:

a) Controlar la fabricació i comercialització dels medicaments mitjançant inspeccions periòdiques als laboratoris farmacèutics instal·lats a Catalunya, així com mantenir-ne un registre i elaborar els certificats que corresponguin.

b) Controlar la fabricació i distribució de principis actius farmacèutics i determinats excipients mitjançant inspeccions periòdiques a les empreses fabricants, importadores i distribuïdores d'aquests productes instal·lades a Catalunya, així com mantenir-ne un registre i elaborar els certificats que corresponguin.

c) Gestionar les sol·licituds d'autorització inicial i modificacions posteriors dels magatzems de distribució farmacèutica de Catalunya, així com avaluar-ne, controlar-ne i inspeccionar-ne periòdicament el funcionament i elaborar els certificats corresponents.

d) Dur a terme activitats de control i inspecció relacionades amb la fabricació, distribució, comercialització i publicitat de medicaments il·legals i/o falsificats.

e) Rebre, analitzar i tramitar les denúncies o reclamacions relacionades amb la fabricació i distribució de medicaments, així com instruir, si escau, els expedients sancionadors corresponents.

f) Dur a terme activitats d'avaluació, control i inspecció relacionades amb la fabricació, comercialització, distribució i publicitat de productes sanitaris i cosmètics, així com mantenir un registre de les empreses que realitzin aquestes activitats a Catalunya.

g) Avaluar les comunicacions d'activitat i mantenir el registre de les empreses distribuïdores de productes sanitaris ubicades a Catalunya, així com controlar-ne i inspeccionar-ne el funcionament.

h) Avaluar i tramitar les sol·licituds d'autorització de publicitat dirigida al públic de productes sanitaris i supervisar, si escau, la dirigida als professionals sanitaris.

i) Elaborar els certificats de lliure venda de productes cosmètics fabricats i/o posats en el mercat per empreses ubicades a Catalunya.

j) Rebre, analitzar i tramitar les denúncies o reclamacions relacionades amb la fabricació, comercialització, distribució i publicitat dels productes sanitaris i cosmètics, com també, si escau, instruir els expedients sancionadors corresponents.

k) Dur a terme activitats d'informació en les matèries exposades anteriorment.

l) Gestionar el Registre de desfibril·ladors externs.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Tasques bàsiques o activitats:

1. Elabora i/o revisa procediments normalitzats de treball (PNT) o instruccions tècniques (IT) per dur a terme les activitats relacionades amb la verificació del compliment de les normes de correcta fabricació de medicaments (NCF) i de principis actius farmacèutics (NCF-II), les bones pràctiques de distribució de principis actius farmacèutics (BPDPA) i de medicaments (BPDM) i les bones pràctiques de fabricació de productes cosmètics (BPFC): procediment d'inspecció, redacció de l'informe, registre de la inspecció, seguiment de la implantació de mesures correctores, arxiu de la documentació, emissió de certificats de compliment, etc.

2. Proposa el pla anual d'inspeccions de les empreses fabricants i de les distribuïdores de principis actius farmacèutics i/o determinats excipients, el dels laboratoris farmacèutics fabricants de medicaments i el de les entitats de distribució de medicaments, ubicades a Catalunya. Així com també en fa un seguiment, juntament amb el cap del Servei, de l'aplicació del programa.

3. Assigna les inspeccions que s'han de realitzar entre els inspectors disponibles que té adscrits funcionalment i en fa el seguiment. Si és necessari, també fa inspeccions.

4. Redacta i/o revisa els informes tècnics de les inspeccions realitzades.

5. Avalua i informa, juntament amb l'inspector o inspectora assignat, els programes d'adequació presentats per les empreses, laboratoris farmacèutics o entitats de distribució inspeccionades i fa un seguiment de la implantació de les accions correctores proposades.

6. Elabora i supervisa informes tècnics de les inspeccions realitzades i informa, periòdicament, al cap del Servei d'aquestes inspeccions i dels seus resultats.

7. Prepara els certificats de compliment de les empreses fabricants i/o distribuïdores de principis actius, laboratoris farmacèutics i/o entitats de distribució inspeccionades o l'informe proposta per a la seva retirada, en el cas de no-compliment.

8. Gestiona i supervisa la tramitació de les sol·licituds d'obertura de les entitats de distribució de medicaments ubicades a Catalunya, així com de les sol·licituds i/o comunicacions de modificacions posteriors.

9. Elabora els informes de les sol·licituds d'obertura de les entitats de distribució de medicaments ubicades a Catalunya, i de les modificacions posteriors, i proposa al cap del Servei la seva autorització o no. Així mateix, prepara la resolució d'aquestes sol·licituds.

10. Elabora i supervisa informes tècnics en matèria de la fabricació, la distribució i comercialització de principis actius farmacèutics, determinats excipients, medicaments, productes sanitaris i productes cosmètics.

11. Gestiona els registres de les empreses fabricants i de les distribuïdores de principis actius farmacèutics i/o determinats excipients, el dels laboratoris farmacèutics fabricants de medicaments, el de les entitats de distribució de medicaments, el de les empreses fabricants i distribuïdores de productes sanitaris i el de les fabricants de productes cosmètics de Catalunya.

12. Redacta l'informe anual d'activitats realitzades dins de l'àmbit de la seva responsabilitat.

13. Prepara i participa en les visites d'inspecció internacionals que es puguin dur a terme a Catalunya en matèria de NCF, BPD i BPFC.

14. Coordina els grups de treball que es constitueixen a Catalunya sobre NCF, BPDM i BPFC.

15. Participa en reunions i grups d'experts en NCF, BPDM, BPFC i/o sobre productes sanitaris del Comitè Tècnic d'Inspecció de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

16. Prepara els projectes tècnics per a l'elaboració de normativa pròpia i participa en la revisió de projectes normatius de l'Estat en matèria de fabricació, la distribució i comercialització de principis actius farmacèutics, determinats excipients, medicaments, productes sanitaris i productes cosmètics i publicitat de productes sanitaris i cosmètics.

17. Gestiona la tramitació de les sol·licituds d'autorització dels missatges publicitaris dirigits al públic de productes sanitaris i dels productes sanitaris per a diagnòstic in vitro, de les empreses que tenen seu social a Catalunya.

18. Actua de secretari tècnic o secretària tècnica de la Comissió que analitza les sol·licituds d'autorització dels missatges publicitaris dirigits al públic de productes sanitaris i productes sanitaris per a diagnòstic in vitro.

19. Elabora els informes tècnics de les sol·licituds d'autorització de publicitat dirigida al públic de productes sanitaris i dels productes sanitaris per a diagnòstic in vitro, i proposa al cap del Servei la seva autorització o no. Així mateix, prepara la resolució d'aquestes sol·licituds.

20. Supervisa la tramitació dels certificats de lliure venda de productes cosmètics comercialitzats per empreses de Catalunya i que es pretenen exportar a tercers països.

21. Supervisa la gestió i la revisió de les comunicacions d'activitat de distribució de productes sanitaris.

22. Coordina la revisió de les comunicacions de la instal·lació i ús de desfibril·ladors cardíacs externs i la gestió del registre oficial dels instal·lats a Catalunya.

23. Rep les denúncies o reclamacions relacionades amb la fabricació, la distribució i comercialització de principis actius farmacèutics, determinats excipients, medicaments, productes sanitaris i productes cosmètics i publicitat de productes sanitaris i cosmètics, així com sobre medicaments il·legals i/o falsificats.

24. Analitza, conjuntament amb el cap del Servei, les denúncies o reclamacions rebudes, proposa les activitats corresponents, assigna les tasques als inspectors disponibles assignats al seu àmbit, supervisa i avalua les actuacions realitzades, els resultats obtinguts i revisa els informes tècnics elaborats sobre les actuacions.

25. Proposa al cap del Servei la tramesa de requeriments i/o l'obertura d'expedients sancionadors davant la detecció d'incompliments o infraccions a la normativa, i fa el seguiment de la tramitació.

26. Fa el seguiment de la tramitació dels expedients sancionadors que s'hagin incoat.

27. Gestiona les comunicacions i notes informatives que es reben de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris sobre incidències de productes cosmètics i en coordina la difusió.

28. Fa el seguiment dels indicadors d'activitat i de qualitat relacionats amb la seva Secció que es recullen en el Manual de qualitat del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris (SCFPS).

29. Supervisa que les activitats d'inspecció i control desenvolupades des de la seva Secció es fan seguint els procediments normalitzats de treball i les instruccions tècniques del sistema de garantia de qualitat implantat a l'SCFPS.

30. Realitza les funcions i assumeix les responsabilitats que s'assignen als caps de Secció en els procediments normalitzats de treball i les instruccions tècniques del sistema de garantia de qualitat implantat a l'SCFPS.

31. Proposa, promou i implementa accions de millora de la gestió i I'eficiència en relació amb les funcions que es desenvolupen des de la seva Secció, així com les accions correctores i preventives que s'estableixin.

32. Col·labora activament en l'elaboració de documents tècnics del sistema de garantia de qualitat implantat a l'SCFPS relacionats amb les funcions assignades a la seva Secció.

33. Participa com a docent en cursos o activitats de formació interna i externa relacionades amb les funcions de la Secció.

34. Atén les consultes sobre l'aplicació de la legislació vigent en les matèries relacionades amb les funcions que es desenvolupen a la Secció.
-5 Altres característiques

Coneixements bàsics:

Normativa europea i espanyola en matèria de medicaments, productes sanitaris, cosmètics, normes de correcta fabricació i distribució de principis actius i medicaments i bones pràctiques de producció de productes cosmètics.

Procediment sancionador.

Altres coneixements:

Coneixements específics sobre: registre i autorització de medicaments, condicions per la posada en el mercat i comercialització de productes sanitaris i productes cosmètics, normes de correcta fabricació de principis actius farmacèutics i medicaments, bones pràctiques de distribució de principis actius i de medicaments, bones pràctiques de fabricació de cosmètics, normes ISO-EN sobre fabricació i especificacions tècniques de productes sanitaris, tecnologia farmacèutica, equips de fabricació i de control de medicaments, productes sanitaris i cosmètics.