Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ SLT/2124/2016, de 12 de setembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/004/16)
Nº de Disposición :
SLT/2124/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
12/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Salut
D'acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509, de 3.11.1997); el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2398, de 26.5.1997), i altres disposicions complementàries;

Atès que són vacants el lloc de subdirector/a general d'Ordenació i Desenvolupament Professional i el lloc de subdirector/a general d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques, de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària;

Atesa la proposta de l'òrgan competent per proveir-los;

Vist que la Intervenció Delegada del Departament ha dut a terme el tràmit d'intervenció corresponent;

Atesa la vigent relació de llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Generalitat i les descripcions dels llocs de treball a proveir incloses en el manual d'organització del Departament;

De conformitat amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
Resolc:
Article únic

Obrir la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de subdirector/a general d'Ordenació i Desenvolupament Professional i del lloc de subdirector/a general d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques, de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut, que es detallen a l'annex 2, d'acord amb les bases que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, potestativament, i d'acord amb el que estableixen l'article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació, o bé recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 12 de setembre de 2016
P. d. (Resolució SLT/2526/2015, de 28 d'octubre, DOGC núm. 6994, de 10.11.2015)

Albert Serra Martín

Secretari generalAnnex 1

Bases
-1 Llocs de treball

S'obre la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de subdirector/a general d'Ordenació i Desenvolupament Professional i del lloc de subdirector/a general d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques, de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut, les característiques dels quals són les que consten a l'apartat 1 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.
-2 Contingut funcional

El contingut funcional dels llocs de treball a proveir és el que consta a l'apartat 4 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.
-3 Requisits de participació

3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari que compleixi els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, d'acord amb el que consta a l'apartat 2 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria, de conformitat amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari esmentat pot trobar-se respecte de l'Administració de la Generalitat en qualsevol de les situacions administratives previstes en la normativa.

3.1.2 També pot participar-hi el personal funcionari no integrat que presta serveis en l'Administració de la Generalitat que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació en què està classificat el lloc objecte de convocatòria, sempre que compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball.

Així mateix, poden participar-hi els funcionaris que pertanyin a cossos, escales o places del grup de titulació en què està classificat el lloc convocat als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509, de 3.11.1997), sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball.

3.1.3 En cap cas poden prendre-hi part els funcionaris que es trobin en suspensió d'ocupació, els traslladats de llocs de treball ni els destituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència d'un expedient disciplinari mentre durin els efectes corresponents.

3.1.4 Tampoc poden prendre-hi part els funcionaris en situació diferent de servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.

3.2 Els funcionaris amb discapacitats hi poden participar en igualtat de condicions que la resta de participants sempre que puguin desenvolupar les funcions del lloc de treball a proveir.

3.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal tenir els coneixements orals i escrits de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent, del nivell que assenyala l'apartat 3 de l'annex 2.

En el cas que els aspirants no tinguin el certificat acreditatiu corresponent, s'han d'avaluar, mitjançant una prova, aquests coneixements en relació amb el lloc de treball a proveir.

En aquest darrer cas, i un cop transcorreguts els terminis de presentació de sol·licituds de participació i de renúncies, s'han d'especificar als taulers d'anuncis del Departament, a les adreces esmentades a la base 4.1 d'aquesta convocatòria, el dia, l'hora i el lloc de realització del mitjà d'acreditació dels coneixements necessaris de llengua catalana.

No obstant això, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana els aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats o de lliure designació, o de selecció de personal a l'Administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell exigit a la convocatòria o d'un de superior.

En aquests supòsits s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de participació l'acreditació documental corresponent.

3.4 Els requisits de participació s'han de reunir en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 d'aquesta convocatòria.

 

-4 Sol·licituds

4.1 Les sol·licituds per prendre part en aquest concurs s'han de presentar al Registre general del Departament de Salut (travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona), a les oficines de registre del territori a Barcelona (c. Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona), a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), a Lleida (av. Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 Lleida), a Tarragona (av. Maria Cristina, 54, 43002 Tarragona) i a les Terres de l'Ebre (c. La Salle, 8, 43500 Tortosa), o per qualsevol dels mitjans que autoritza l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, dins el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació de la present Resolució de convocatòria en el DOGC. També es poden obtenir en la següent adreça d'Internet: http://www.gencat.cat/governacio-ap/administracio/imande.htm, dins de l'apartat relatiu a impresos útils per a empleats.

4.2 Les sol·licituds tenen caràcter vinculant per als concursants i no 's'admeten renúncies a la participació al concurs un cop hagin transcorregut deu dies hàbils des de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

4.3 La sol·licitud de participació s'ha de formalitzar segons el model que figura com a annex de la Resolució de 4 de desembre de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997) i s'hi ha d'adjuntar la corresponent declaració de dades professionals que tinguin relació amb el lloc a proveir, degudament especificades. La sol·licitud està a disposició dels interessats en els Serveis Centrals del Departament de Salut i als serveis territorials, les adreces dels quals han estat ressenyades a la base 4.1 d'aquesta convocatòria.

4.4 Els aspirants amb discapacitats a què fa referència la base 3.2 han d'adjuntar a la sol·licitud un informe emès per l'equip oficial de valoració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per tal que la Junta de Mèrits i Capacitats pugui avaluar que el funcionari o funcionària pot desenvolupar de manera suficient i autònoma les funcions i tasques del lloc de treball convocat.

Així mateix, aquests candidats poden demanar, en la sol·licitud de participació, l'adaptació o adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les tècniques d'acreditació dels criteris professionals, i també poden demanar l'adaptació del lloc sol·licitat, sempre que aquesta adaptació no suposi una modificació exorbitant en el context de l'organització i sigui incompatible amb el contingut del lloc i el servei públic a prestar.

 

-5 Criteris professionals

5.1 Es tenen en compte l'experiència professional, la capacitat i la idoneïtat dels candidats per ocupar els llocs convocats, d'acord amb la descripció dels llocs de treball a proveir que consta a l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

5.2 Les dades professionals dels participants s'han de referir a la data de publicació de la present convocatòria en el DOGC.

 

-6 Proposta de resolució

La proposta de resolució recau, si escau, en el candidat o candidata que es consideri més adient, segons l'informe preceptiu i previ del o la titular del centre directiu o de l'organisme corresponent on estigui adscrit el lloc convocat, el qual ha de tenir en compte la idoneïtat del candidat o candidata quant a les funcions i tasques a desenvolupar.

 

-7 Sistemes d'acreditació

Els participants han d'acreditar documentalment les dades professionals que al·leguin, dins el termini de presentació de sol·licituds que preveu la base 4.1 d'aquesta convocatòria, sens perjudici que se'ls puguin demanar els aclariments o les justificacions necessaris per verificar-les.

 

-8 Procediment

8.1 La present convocatòria s'ha de resoldre dins el termini màxim d'un mes a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que per causes motivades s'acordi prorrogar 'el termini esmentat.

8.2 En general, les actuacions d'aquest procés que requereixin notificació als aspirants s'han de fer públiques als taulers d'anuncis del Departament, a les adreces indicades a la base 4.1 d'aquesta convocatòria.

8.3 Prèviament a la resolució definitiva, s'ha de fer públic el resultat del procés de provisió en la forma que indica l'apartat anterior.

 

-9 Resolució de la convocatòria

9.1 La resolució definitiva de nomenament es publica en el DOGC.

9.2 Els candidats que no obtinguin destinació en aquesta convocatòria romanen en el lloc que ocupen actualment o en la situació administrativa que correspongui.

9.3 La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública realitzada en el mateix període de temps, per incapacitat sobrevinguda, pel fet de passar a una situació diferent de la d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan convocant.

9.4 Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d'acreditar que té reconeguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment que no està inclosa en cap dels motius d'incompatibilitats que preveu la normativa.

Això no obstant, si el nou lloc pot ser declarat compatible dins els deu dies a comptar del començament del termini de presa de possessió, s'ha de sol·licitar l'autorització de compatibilitat. Aquest termini s'entén prorrogat fins que es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

 

-10 Terminis de formalització de cessament i presa de possessió

10.1 La resolució de nomenament comporta, si escau, el cessament en el lloc anterior.

10.2 El termini per a la presa de possessió en la nova destinació és de dos dies hàbils si no implica canvi de localitat de residència del funcionari o funcionària, o de quinze dies si comporta canvi de localitat de residència, el qual s'ha d'acreditar documentalment.

10.3 Aquest termini es computa a partir de l'endemà del cessament, el qual s'ha d'efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la resolució del concurs en el DOGC. Quan l'esmentada resolució comporti el reingrés en el servei actiu, el termini de presa de possessió s'ha de comptar des de la data de publicació de la resolució del concurs en el DOGC.

10.4 A l'efecte de còmput de terminis de presa de possessió, es consideren la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units sense solució de continuïtat per raons urbanístiques o similars i que disposin de serveis de transports urbans col·lectius comuns.

10.5 Les diligències de cessament i presa de possessió dels funcionaris que accedeixin a un lloc de treball s'han de comunicar al Registre general de personal dins els tres dies hàbils següents a la formalització mitjançant els sistemes informàtics establerts.Annex 2

Descripció dels llocs de treball
Codi de la plaça: SA/004/16-1
-1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Subdirecció General d'Ordenació i Desenvolupament Professional.

Departament: Salut.

Unitat directiva: Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària.

Localitat: Barcelona.

Norma funcional: DOGC núm. 7071, de 3.3.2016.

Nivell: 30.

Complement específic: 37.514,64 euros anuals.

Horari: dedicació especial.

Jornada: superior a la normal.

Tipus de lloc: càrrec de comandament.

Forma de provisió: lliure designació.
-2 Requisits de participació

Grup: A1.

Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.

Col·lectiu de cossos: tots els cossos i les escales d'administració general i especial del grup corresponent.
-3 Requisit de coneixements de la llengua catalana

Certificat de nivell de suficiència de català, C, de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.
-4 Contingut funcional

Missió: dur a terme la planificació, la coordinació general, la supervisió i l'avaluació de les actuacions realitzades en l'àmbit de les professions sanitàries, pel que fa a la planificació de necessitats professionals, l'ordenació de les professions sanitàries, la formació sanitària especialitzada, la formació continuada i el desenvolupament professional continu, d'acord amb les polítiques de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària, i amb la finalitat de garantir la necessària i adequada coordinació i transversalitat en matèria de planificació, ordenació, formació i desenvolupament de les professions sanitàries a Catalunya.

Finalitats i funcions:

a) Exercir la coordinació en matèria d'ordenació professional, de la formació sanitària i del desenvolupament professional amb les entitats i els organismes professionals i amb els òrgans col·legiats de Catalunya i de la resta de l'Estat.

b) Coordinar i gestionar les activitats en matèria de formació sanitària especialitzada i de formació continuada, pel que fa a l'acreditació i certificació de professionals sanitaris, de les activitats de formació i de centres i unitats docents, així com el seu control i avaluació.

c) Coordinar i fer el seguiment de l'exercici de les funcions del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, del Consell de la Professió Mèdica de Catalunya, del Consell de la Professió Infermera de Catalunya, de la Xarxa de Comissions de Docència i Comissions Assessores dels Centres Sanitaris Acreditats per a la Formació dels Especialistes en Ciències de la Salut a Catalunya i de la resta d'entitats professionals quan així ho estableixi la Direcció, i donar-los suport tècnic.

d) Conèixer l'estructura de recursos humans, les condicions de treball i el seu impacte en resultats en l'àmbit del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.

e) Elaborar propostes normatives en matèria d'ordenació i desenvolupament professional.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Tasques bàsiques o activitats:

1. Supervisa i controla els informes sobre projectes de normativa amb relació a titulacions, formació, i exercici i/o desenvolupament de professions sanitàries.

2. Supervisa i controla els informes sobre el marc legal competencial en matèria d'ordenació de professions sanitàries i de formació sanitària.

3. Proposa l'elaboració de normativa autonòmica relacionada amb l'ordenació de professions sanitàries i la seva formació i desenvolupament professional.

4. Supervisa el manteniment i l'actualització dels sistemes d'informació sobre demografia i formació de professionals sanitaris, estructures docents sanitàries, tutors i especialistes en formació.

5. Representa el Departament en les reunions en l'àmbit de l'administració central i autonòmica en matèria d'ordenació de les professions sanitàries.

6. Coordina i participa en reunions de grups de treball amb professionals sanitaris en temes de formació, desenvolupament i exercici professional.

7. Dissenya i impulsa canals de comunicació amb els organismes i institucions professionals en temes de planificació i d'ordenació de professions sanitàries.

8. Dissenya i impulsa canals de coordinació transversal amb altres unitats del Departament de Salut, Ensenyament i Economia i Coneixement en l'àmbit de l'ordenació i formació de professions sanitàries.

9. Participa com a ponent en jornades, congressos i col·loquis en temes relacionats amb les professions sanitàries.

10. Planifica, supervisa avalua i controla el procés de planificació de l'oferta de places de formació especialitzada als centres acreditats a Catalunya.

11. Planifica, supervisa, avalua i controla el procés d'acreditació de places dels centres sanitaris docents de Catalunya.

12. Representa el Departament en les reunions ministerials sobre formació sanitària especialitzada i formació continuada del personal de l'àmbit de la salut.

13. Analitza els projectes de convocatòries de places de formació sanitària especialitzada, coordina els centres sanitaris docents en l'elaboració de la proposta anual de places de residents i supervisa els informes corresponents, fins a la seva aprovació pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

14. Coordina la participació del Departament de Salut en les auditories docents que realitza el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat en centres sanitaris de Catalunya.

15. Analitza, proposa i coordina mecanismes i instruments de control de la qualitat del procés de formació sanitària especialitzada.

16. Planifica i coordina la informació i documentació de centres sanitaris acreditats per a la docència sanitària especialitzada.

17. Analitza les explotacions de dades sobre docència i especialistes en formació a Catalunya i fa les propostes d'adequació que 'escaiguin.

18. Supervisa els informes sobre finançament de la docència de postgrau.

19. Controla i supervisa l'acompliment de les obligacions que contenen les clàusules addicionals de formació de postgrau dels contractes de serveis sanitaris.

20. Supervisa la tramesa a les unitats corresponents de les dades de cadascun dels conceptes a incloure en les clàusules addicionals de finançament de la formació de postgrau.

21. Assisteix a reunions de grups de treball de la Xarxa de Comissions de Docència i Assessores (XCDA).

22. Assisteix a reunions de la Comissió Permanent de la XCDA i exerceix les tasques de secretaria d'un òrgan col·legiat.

23. Supervisa i coordina el manteniment i l'actualització de les bases de dades de les comissions de docència, comissions assessores, tutors hospitalaris i d'atenció primària i especialistes de formació.

24. Supervisa i coordina el sistema de reconeixement de l'acció tutorial d'especialistes en formació.

25. Analitza, proposa i avalua mecanismes i instruments que potenciïn i facilitin la integració de les activitats docents i assistencials dels especialistes en formació.

26. Coordina i participa en grups de treball sobre propostes de millora i de qualitat de la formació d'especialistes en ciències de la salut a Catalunya.

27. Coordina i organitza les jornades de les comissions de docència i assessores.

28. Assisteix i participa a les jornades de les comissions de docència i assessores.

29. Dissenya i millora els canals de comunicació i de tramesa d'informació amb les comissions de docència i assessores dels centres i unitats docents acreditats per a la formació de postgrau.

30. Elabora l'informe de gestió anual de la Comissió Permanent que se sotmet a l'aprovació del Plenari de la Xarxa de Comissions de Docència i Assessores.

31. Coordina la gestió de la informació sobre estructures docents sanitàries.

32. Coordina els estudis sobre la situació dels col·lectius sanitaris amb problemàtiques relacionades amb la titulació d'especialitats sanitàries.

33. Coordina els estudis relacionats amb la docència de pregrau, postgrau i continuada dels professionals sanitaris.

34. Du a terme els plans d'actuació que els òrgans competents acordin en temes de formació sanitària de pregrau, postgrau i continuada.

35. Impulsa i coordina l'establiment d'un sistema de promoció i desenvolupament professional continu individual dels professionals sanitaris.

36. Coordina i supervisa estudis sobre demografia sanitària professional.

37. Assisteix i participa activament en les reunions del Consell de la Professió Infermera de Catalunya.

38. Coordina la creació del Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya i exerceix les tasques de secretaria d'aquest òrgan col·legiat.

39. Dirigeix les activitats de formació continuada derivades de les polítiques del Departament de Salut.

40. Dirigeix les metodologies docents dels cursos d'actualització clínica dels professionals sanitaris.

41. Coadjuva a la implantació de la xarxa de simulacions per a la formació dels professionals de la salut.

42. Dirigeix les proves d'avaluació clínica objectiva i estructurada (ACOE) adreçades als estudiants de medicina de tot Catalunya.

43. Dirigeix les ACOE adreçades als metges de cures pal·liatives i llevadors i el seu impuls i implementació a la resta de metges i infermers del sistema de provisió pública de Catalunya.

44. Supervisa els consells tècnics del sistema d'acreditació de la formació continuada de les professions sanitàries i hi assisteix, si escau, i exerceix les funcions de control d'aquests òrgans col·legiats (ordres del dia, convocatòries, actes, nomenaments, etc.).

45. Supervisa el Plenari del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) i hi assisteix, i exerceix les funcions de control d'aquest òrgan col·legiat (ordres del dia, convocatòries, actes, nomenaments, etc.).

46. Coordina, supervisa, controla i notifica les acreditacions de les activitats de formació continuada dels professionals sanitaris a Catalunya, autoritzades pel CCFCPS.

47. Dirigeix l'auditoria de les activitats acreditades pel CCFCPS.

48. Dirigeix el dossier dels residents de medicina de família i comunitària i de llevadors.

49. Autoritza, per delegació del director o directora general de Planificació i Recerca en Salut, les rotacions externes dels metges i infermers residents de Catalunya.

50. Coordina, supervisa i controla els períodes de pràctiques i formació complementària en els processos de reconeixement de títol d'especialista dels professionals metges i infermers extracomunitaris a Catalunya.

51. Supervisa i coordina l'elaboració de propostes de resolució d'expedients de reconeixement de titulacions de formació professional de la Unió Europea de l'àmbit sanitari.

52. Impulsa instruments i procediments de coordinació interinstitucional i de tramesa d'informació en matèria de reconeixements professionals de titulacions de formació professional de països de la Unió Europea o de l'entorn econòmic europeu.

53. Coordina, gestiona i elabora propostes de resolució d'expedients d'habilitació professional.

54. Fa el seguiment dels pactes, acords i convenis col·lectius de treball del personal sanitari del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.

55. Analitza i informa els òrgans de direcció del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut de les condicions de treball del personal del SISCAT.

56. Assisteix en representació del Departament de Salut a la Mesa Sectorial del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut i informa de les seves sessions.

57. Coordina i supervisa els informes sobre preguntes parlamentàries, proposicions no de llei i projectes de normativa i acords del Govern sobre formació sanitària de postgrau, ordenació professional i condicions de treball dels professionals del SISCAT.

58. Fomenta i coordina estudis per activar i impulsar la participació ciutadana en polítiques de salut i serveis, i analitza la percepció que els ciutadans tenen dels professionals sanitaris.

59. Coordina i participa en les jornades d'inauguració i cloenda del personal d'infermeria resident de família i comunitària, de llevadors i d'altres professionals en l'àmbit de la salut.

60. Estableix els criteris de funcionament i explotació del Registre de professionals sanitaris de Catalunya i de coordinació amb el Registre estatal de professionals sanitaris.

61. Exerceix les funcions de secretaria del Consell de Presidents de les Entitats Participades de Titularitat Pública de Salut i coordina la Comissió de Recursos Humans.

62. Dirigeix, supervisa i controla el personal de la Subdirecció General.

63. Participa en les reunions de coordinació i seguiment de la Direcció General.
-5 Altres característiques

Coneixements bàsics:

Dret sanitari.

Normativa autonòmica, estatal i comunitària sobre especialitats en ciències de la salut, acreditació docent i ordenació de les professions sanitàries.

Altres coneixements:

Conducció de reunions i resolució de conflictes. Gestió de projectes. Coordinació de grups.
Codi de la plaça: SA/004/16-2
-1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Subdirecció General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques.

Departament: Salut.

Unitat directiva: Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària.

Localitat: Barcelona.

Norma funcional: DOGC núm. 7071, de 3.3.2016.

Nivell: 30.

Complement específic: 37.514,64 euros anuals.

Horari: dedicació especial.

Jornada: superior a la normal.

Tipus de lloc: càrrec de comandament.

Forma de provisió: lliure designació.
-2 Requisits de participació

Grup: A1.

Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.

Col·lectiu de cossos: tots els cossos d'administració general i alguns cossos d'administració especial del grup corresponent.

Especificació de cossos:

Salut pública.

Cossos d'institucions sanitàries A.

Titulació específica: medicina.
-3 Requisit de coneixements de la llengua catalana

Certificat de nivell de suficiència de català, C, de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.
-4 Contingut funcional

Missió: planificar, organitzar, dirigir, coordinar i supervisar l'execució de les directrius de les polítiques de serveis sanitaris i farmacèutics, d'acord amb les competències que correspon executar al Departament de Salut, amb la finalitat d'impulsar la garantia de qualitat dels serveis, dels productes farmacèutics i afins, amb una clara orientació als pacients i usuaris del sistema sanitari públic i privat.

Finalitats i funcions:

a) Promoure i avaluar la millora de la qualitat assistencial.

b) Autoritzar i registrar els centres i serveis sanitaris i fer-ne el seguiment.

c) Promoure bones pràctiques en la provisió de serveis de salut orientades a la seguretat dels pacients i al respecte a la dignitat de les persones, d'acord amb criteris bioètics, i la participació ciutadana en el procés d'elaboració de les polítiques d'atenció sanitària del Departament de Salut.

d) Desenvolupar el sistema d'acreditació de centres i serveis sanitaris assistencials.

e) Coordinar i gestionar les activitats necessàries per al coneixement de l'activitat sanitària de les entitats d'assegurança lliure que operen en el ram de la malaltia, per tal d'aconseguir una assistència sanitària segura, de qualitat, reconeguda i avaluable.

f) Ordenar, autoritzar, avaluar i acreditar els centres, els establiments i els serveis d'atenció farmacèutica.

g) Desenvolupar i dur a terme les competències en matèria de farmacoepidemiologia i farmacovigilància.

h) Vetllar, mitjançant activitats de coordinació, informació, control, avaluació i inspecció, perquè la investigació preclínica i clínica, la fabricació, la distribució, la comercialització, la promoció i la publicitat dels medicaments, productes sanitaris i cosmètics es facin d'acord amb la legislació vigent, per tal de garantir-ne la qualitat, la seguretat i l'eficàcia.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Tasques bàsiques o activitats:

1. Promou i avalua la millora de la qualitat assistencial.

2. Supervisa la gestió dels processos i procediments relacionats amb l'autorització de centres i serveis sanitaris.

3. Impulsa el foment de bones pràctiques en l'assistència sanitàries a l'entorn de la dignitat de les persones i la promoció de bones pràctiques bioètiques.

4. Supervisa les polítiques de col·laboració amb els grups d'interès en la cultura de la millora de la qualitat assistencial.

5. Aprova el disseny i la gestió en l'àmbit de l'acreditació de centres i serveis assistencials.

6. Coordina i dirigeix les activitats necessàries per al coneixement de l'activitat sanitària de les entitats d'assegurança lliure.

7. Dirigeix els criteris d'ordenació farmacèutica, i supervisa els procediments d'acreditació, autorització i registre dels establiments, centres i serveis d'atenció farmacèutica, així com els de fabricació a mida i venda amb adaptació de productes sanitaris.

8. Dirigeix les actuacions a l'entorn de les competències en matèria de farmacoepidemiologia i farmacovigilància.

9. Supervisa les actuacions que es duen a terme quant a la investigació preclínica i clínica, la fabricació industrial, la distribució i la comercialització de medicaments, principis actius farmacèutics, productes sanitaris i productes cosmètics.

10. Aprova els informes tècnics i les propostes de resolució.

11. Dirigeix el personal al seu càrrec directe.

12. Coordina les actuacions dels serveis al seu càrrec per a l'acompliment de les funcions assignades.

13. Organitza el funcionament general de la Subdirecció General.

14. Proposa les estratègies d'actuació per a l'acompliment dels objectius als seus superiors jeràrquics.

15. Planifica estratègies d'actuació per a l'acompliment dels objectius.

16. Realitza informes diversos que corresponguin al seu àmbit d'actuació.

17. Assessora els seus superiors jeràrquics en matèries relacionades amb el seu àmbit.

18. Controla l'acompliment dels objectius establerts.

19. Decideix sobre les propostes d'execució dels plans d'actuació.

20. Supervisa l'execució dels plans establerts.

21. Representa el Departament de Salut en comissions, grups de treball o actes diversos en les qüestions relacionades amb el seu àmbit d'actuació.

22. Atén els representants del sector en les entrevistes que aquests sol·licitin.
-5 Altres característiques

Coneixements bàsics:

Estructura i organització de l'Administració pública.

Organització i funcionament del sistema sanitari català.

Legislació i política sanitària.

Procediment administratiu.

Dret sanitari i farmacèutic.

Direcció i gestió d'equips i grups de treball, de gestió de projectes i de reunions.

Altres coneixements:

Legislació sobre ordenació i autorització de centres i establiments sanitaris; coneixements del sistemes de qualitat, acreditació de centres sanitaris i seguretat dels pacients; coneixements de bioètica; legislació sobre control de fabricació de medicaments i productes sanitaris.