Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ PRE/2704/2016, de 21 de novembre, de cessament de la senyora Immaculada Juan Franch com a personal eventual del Departament de la Presidència
Nº de Disposición :
PRE/2704/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de la Presidència
Vista la Resolució PRE/2613/2013, d'11 de desembre, de nomenament de la senyora Immaculada Juan Franch com a personal eventual del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6521, de 13.12.2013);

Atès el que disposa el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509A, de 3.11.1997);

Vist l'article 5 del Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4300, de 13.1.2005);

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya,

 

Resolc:

 

La senyora Immaculada Juan Franch cessa com a assessora en polítiques ambientals, amb efectes del dia 30 de novembre de 2016, i se li agraeixen els serveis prestats.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació o, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes.

 

Barcelona, 21 de novembre de 2016

 

P. d. (Resolució PRE/74/2013, DOGC de 29.1.2013)

Joaquim Nin Borreda

Secretari general