Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ PRE/2697/2016, de 22 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per proveir dos llocs de treball singulars de la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva del Departament de la Presidència (convocatòria de provisió núm. PRE/13/16)
Nº de Disposición :
PRE/2697/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
22/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de la PresidènciaD'acord amb el que estableixen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;

Atès que són vacants dos llocs de treball singulars de la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva del Departament de la Presidència, i vista la proposta de la persona titular de l'òrgan directiu per a la seva provisió;

Atesa la relació vigent de llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Generalitat i la descripció dels llocs de treball que s'han de proveir, incloses en el manual d'organització d'aquest Departament;

Vist que la Intervenció Delegada del Departament ha dut a terme el tràmit d'intervenció corresponent;

D'acord amb l'article 56 del Decret 123/1997, de 13 de maig, la convocatòria dels concursos específics és competència del titular del departament on estigui adscrit el lloc de treball a proveir;

De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
Resolc:
_1 Convocar concurs específic de mèrits i capacitats per proveir dos llocs de treball singulars de la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva del Departament de la Presidència (convocatòria de provisió núm. PRE/13/16), que es detallen a l'annex 2 d'aquesta Resolució.
_2 Aprovar les bases de la convocatòria, que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el secretari/ària general del Departament de la Presidència en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, o el corresponent al lloc del seu domicili, d'acord amb el que disposen els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.Barcelona, 22 de novembre de 2016P. d. (Resolució PRE/74/2013, DOGC núm. 6303, de 29.1.2013)

Joaquim Nin Borreda

Secretari generalAnnex 1

Bases
_1 Llocs de treball

Es convoca concurs específic de mèrits i capacitats per proveir dos llocs de treball singulars de la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva, les característiques dels quals són les que consten a l'apartat 1 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.
_2 Contingut funcional

El contingut funcional dels llocs de treball objecte de concurs és el que consta a l'apartat 4 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.
_3 Requisits de participació

3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari al servei de la Generalitat de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, d'acord amb el que consta a l'apartat 2 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria, de conformitat amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari esmentat pot trobar-se, respecte de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en qualsevol de les situacions administratives que preveu la normativa.

3.1.2 També pot participar-hi el personal funcionari no integrat que presti serveis a l'Administració de la Generalitat i que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació en què estan classificats els llocs objecte de convocatòria, sempre que compleixi les condicions i els requisits exigits en la relació de llocs de treball.

Així mateix, pot participar-hi el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que pertanyi a cossos, escales o places del grup de titulació en què està classificat el lloc convocat, al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball.

3.1.3 Per poder participar-hi, el personal funcionari amb destinació definitiva ha d'haver romàs com a mínim un any en llocs del mateix nivell des del qual es concursa, llevat que el lloc que s'ha de proveir sigui del mateix departament o quan es concursi des d'un lloc de lliure designació.

3.2 El personal funcionari amb discapacitats hi pot participar en igualtat de condicions que la resta de participants sempre que pugui desenvolupar les funcions del lloc de treball al qual opta.

3.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal tenir els coneixements orals i escrits de llengua catalana corresponents al nivell de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent, que s'assenyala a l'apartat 3 de l'annex 2.

En cas que les persones aspirants no tinguin el certificat acreditatiu corresponent al nivell assenyalat al paràgraf anterior o a un nivell superior, o un dels altres títols, diplomes i certificats equivalents establerts per l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, la Junta de Mèrits i Capacitats avaluarà mitjançant una prova aquests coneixements en relació amb el lloc de treball a proveir, abans de l'elaboració de la proposta de persones admeses i excloses que preveu aquesta convocatòria.

En aquest darrer cas, transcorregut el termini de presentació de sol·licituds de participació, s'especificaran, en el tauler d'anuncis de la Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat), el dia, l'hora i el lloc de realització del mitjà d'acreditació dels coneixements necessaris de llengua catalana.

No obstant això, resten exemptes de fer la prova de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats o de lliure designació, o de selecció de personal a l'Administració de la Generalitat, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l'exigit en la convocatòria. En aquest supòsit, s'ha d'especificar clarament a la sol·licitud de participació la convocatòria que justifica l'exempció, i el número i la data del DOGC en què es publicà.

3.4 No pot participar en la convocatòria el personal funcionari que, com a conseqüència d'expedient disciplinari, es trobi en suspensió de funcions ni el traslladat de llocs de treball ni el destituït de càrrecs de comandament, mentre durin els efectes corresponents, sens perjudici que el personal destituït de càrrecs de comandament pugui participar per a llocs singulars. Tampoc no hi pot prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagi romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.

3.5 Els requisits de participació s'han de reunir en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 d'aquesta convocatòria.
_4 Sol·licituds

4.1 Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria es poden presentar, dins el termini de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució de convocatòria al DOGC, als registres següents:

Registre general del Departament de la Presidència a Barcelona, c. de Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona, pl. de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida, c. de Lluís Companys, 1, 25003 Lleida.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona, c. de Sant Francesc, 3, 43003 Tarragona.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, c. de Montcada, 23, 43500 Tortosa.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, c. de Castelladral, 5-7, Polígon Industrial Els Dolors (Palau Firal), 08243 Manresa.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran, av. d'Espanya, 12, 25260 Tremp.

Així mateix, mentre no entrin en vigor les previsions relatives al registre electrònic general establertes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, les sol·licituds de participació es poden presentar, dins el mateix termini, en qualsevol dels llocs i pels mitjans que autoritza l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.2 Les sol·licituds tenen caràcter vinculant per a les persones concursants i només s'admetran renúncies a la participació en la convocatòria quan es presentin dins els 10 dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la Junta de Mèrits i Capacitats decideixi acceptar-les, una vegada transcorregut el termini esmentat, per causes degudament justificades.

4.3 La sol·licitud s'haurà de formalitzar d'acord amb el model que figura com a annex de la Resolució de 4 de desembre de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997) i que està a disposició de les persones interessades en l'adreça electrònica
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/pgov_empleats
_publics/pgov_mobilitat_i_provisio_de_llt/pgov_impresos_utils_empleats_publics/
,
als registres esmentats a la base 4.1 d'aquesta convocatòria i a la intranet del Departament de la Presidència (http://presidencia.intranet.gencat.cat/Inet/RRHH/GestioRRHH/Seleccio/index.jsp).

4.4 S'ha d'adjuntar a la sol·licitud una declaració dels requisits, mèrits i capacitats que s'al·leguin, d'acord amb les instruccions de la base 6.2.

4.5 Les persones aspirants a què fa referència la base 3.2 han d'adjuntar a la sol·licitud un informe emès per l'equip oficial de valoració de disminucions de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) per tal que la Junta de Mèrits i Capacitats pugui avaluar si el funcionari o funcionària pot exercir de manera suficient i autònoma les funcions i tasques del lloc de treball convocat.

Així mateix, les persones aspirants poden demanar en la sol·licitud de participació l'adaptació del lloc sol·licitat, sempre que aquesta adaptació no suposi una modificació exorbitant en el context de l'organització i sigui compatible amb el contingut del lloc i el servei públic a prestar.

Aquestes persones poden demanar en la sol·licitud de participació l'adaptació o adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les tècniques d'acreditació dels mèrits i capacitats.

4.6 Les persones aspirants han de consignar en la sol·licitud de participació la denominació i el codi del lloc de treball a què s'opta i, si es vol concursar per més d'un lloc d'aquesta convocatòria, hauran d'indicar les denominacions i els codis corresponents dels llocs als quals s'opta per ordre de preferència.

En el cas que no es manifesti la preferència de l'ordre de prioritat de les places sol·licitades, la Junta de Mèrits i Capacitats el determinarà segons els criteris objectivament deduïbles de la sol·licitud de participació.

4.7 Amb la presentació de la sol·licitud, la persona aspirant dóna el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés de provisió, d'acord amb la normativa vigent, així com perquè l'òrgan convocant, el Servei de Recursos Humans i la Junta de Mèrits i Capacitats facin les comprovacions pertinents i demanin d'ofici les acreditacions que es considerin oportunes.
_5 Fases del concurs i proposta de resolució

5.1 Els mèrits i capacitats de les persones candidates per ocupar el lloc convocat es valoraran fins a 100 punts. Aquest concurs consta de dues fases eliminatòries, que inclouran la totalitat dels mèrits i capacitats especificats en la base 6 d'aquesta convocatòria. La proposta de resolució recaurà en el candidat o candidata que, havent obtingut la puntuació mínima establerta per a cada fase, tingui la millor valoració en el conjunt d'ambdues fases.

5.2 En el cas d'empat en el conjunt del concurs, s'ha de dirimir atenint-se a la qualificació total obtinguda en la primera fase d'aquesta convocatòria. Si persisteix l'empat, es dirimirà d'acord amb la puntuació més alta obtinguda, en primer lloc, per l'antiguitat, i en segon lloc, per la del grau personal consolidat.
_6 Mèrits i capacitats a valorar

La valoració dels mèrits i capacitats de les persones aspirants es farà en dues fases eliminatòries, d'acord amb el barem següent:

6.1 Primera fase

Es valoraran, fins a 65 punts en total, en relació amb el lloc de treball a proveir, els mèrits i les capacitats següents:

6.1.1 Treball desenvolupat

Es valorarà, fins a un màxim de 30 punts, la feina desenvolupada d'acord amb l'experiència adquirida, especialment en l'exercici de funcions semblants a les pròpies del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic i l'especialització dels llocs ocupats en relació amb el que es convoca i les aptituds i habilitats requerides.

6.1.2 Formació i perfeccionament

Es valoraran, fins a un màxim de 12 punts, les publicacions i la docència impartida per les persones aspirants i l'assistència i/o aprofitament dels cursos de formació i de perfeccionament que versin sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies del lloc convocat, o amb habilitats que aquest lloc requereix, en funció de la seva utilitat.

6.1.3 Grau personal

El grau personal consolidat, dins l'interval del grup del lloc convocat, es valorarà fins a un màxim de 5 punts, d'acord amb la distribució següent:

Grau consolidat superior al nivell del lloc convocat: 5 punts.

Grau consolidat igual al nivell del lloc convocat: 3 punts.

Grau consolidat inferior al nivell del lloc convocat: 2 punts.

6.1.4 Antiguitat

L'antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,9 punts per any complet de serveis, i a raó de 0,075 punts per mes de serveis, fins a 8 punts en total.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a l'empara de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, i disposicions concordants, tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només es computarà una vegada.

6.1.5 Titulacions acadèmiques

Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per al lloc de treball a proveir, es valoren, fins a 5 punts, d'acord amb els coneixements requerits, competència i especialització per a aquest lloc.

En cap cas no s'avaluen les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne d'altres de nivell superior que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit.

6.1.6 Coneixements de la llengua catalana

Pels cursos o certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent acreditatius de coneixements del nivell superior al requerit i/o pels coneixements de llenguatge especialitzat, s'atorguen fins a 5 punts.

6.2 Sistema d'acreditació de la primera fase

6.2.1 La declaració dels requisits, mèrits i capacitats esmentada a la base 4.4 pot substituir-se per una còpia de les dades de l'expedient personal contingudes a ATRI, que també acredita els mèrits i capacitats referits als llocs de treball ocupats, grau personal consolidat, antiguitat, formació i perfeccionament, titulacions acadèmiques i coneixements de llengua catalana.

Quant a l'acreditació de les funcions i tasques dutes a terme durant els treballs desenvolupats, s'acreditaran mitjançant un certificat emès a aquest efecte per l'òrgan competent en matèria de personal del departament o de l'Administració pública corresponent.

Per acreditar els requisits, mèrits i capacitats que no consten a ATRI, cal presentar la documentació acreditativa corresponent.

6.2.2 Per passar a la segona fase del procés, les persones aspirants hauran d'obtenir en aquesta primera fase una puntuació mínima de 32,5 punts.

6.3 Data de referència dels mèrits i capacitats de la primera fase

La data de referència d'aquests mèrits i capacitats per a la seva valoració serà la de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC, i només es tindran en compte els mèrits al·legats i justificats dins el termini de presentació de sol·licituds.

6.4 Segona fase

Els mèrits i capacitats complementaris consistents en altres coneixements es valoraran fins a 35 punts en total, per tal de garantir la selecció de la persona candidata més idònia, d'acord amb el contingut funcional del lloc a proveir.

En cap cas no es valoraran en aquest apartat els cursos de formació i perfeccionament ni les titulacions acadèmiques ni coneixements de la llengua catalana, que s'han de valorar a les bases 6.1.2, 6.1.5 i 6.1.6 d'aquesta convocatòria.

6.5 Sistemes d'acreditació dels mèrits i capacitats de la segona fase

Altres coneixements:

Per tal d'acreditar aquest mèrit, els candidats o candidates hauran d'elaborar una memòria, que versarà sobre el contingut funcional del lloc a proveir al qual opten d'acord amb la informació que consta a la relació de llocs de treball i a la descripció del lloc de treball de l'annex 2.

La memòria ha de constar de dues parts, una consistent en una anàlisi de les funcions del lloc convocat al qual opten i una altra, en un estudi o projecte de millora organitzativa i funcional. Aquest document ha de tenir una extensió mínima de 15 pàgines i màxima de 30, en format DIN-A4, a doble espai, i ha de ser presentada, preferiblement, al registre general del Departament de la Presidència, o també a qualsevol dels registres de les adreces o per qualsevol dels mitjans establerts a la base 4.1, en el termini de 7 dies hàbils a comptar de l'endemà de la finalització del termini establert per a la presentació de sol·licituds de participació. La no-presentació de la memòria al registre dins el termini esmentat comportarà l'exclusió de participació en aquesta convocatòria. En el mateix termini, també s'ha d'enviar per correu electrònic una còpia de la memòria presentada, a l'adreça electrònica de provisió del Servei de Recursos Humans del Departament de la Presidència: provisio.presidencia@gencat.cat; aquesta tramesa electrònica no substitueix l'obligació de la presentació física al registre.

La Junta de Mèrits podrà decidir que les persones aspirants facin l'exposició de la memòria; en aquest cas, l'exposició s'haurà de fer en un temps màxim de 30 minuts, i a continuació els membres de la Junta de Mèrits i Capacitats podran fer les preguntes o demanar els aclariments que considerin oportuns.

Per superar aquesta segona fase les persones aspirants hauran d'obtenir una puntuació mínima de 17,50 punts.
_7 Junta de Mèrits i Capacitats

7.1 L'òrgan col·legiat al qual pertoca el desenvolupament d'aquest procés de provisió és la Junta de Mèrits i Capacitats del Departament, d'acord amb el que estableixen els articles 29 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig, la qual està formada per les persones següents:

Titulars:

Jordi Pujol i Gil, subdirector general d'Afers Interdepartamentals, que actuarà com a president.

Anna Salarich i Banús, coordinadora de programes d'anàlisi, que actuarà com a vocal.

Maria Eulàlia Pla i Rius, com a representant de l'Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball.

Suplents:

Anna Ribas i Serra, subdirectora general de Règim Econòmic i Contractació, que actuarà com a presidenta.

M. Teresa Jiménez i Antón, subdirectora general de Recursos Humans, que actuarà com a vocal.

Miracle Pastor Gutiérrez, com a representant de l'Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball.

7.2 La Junta de Mèrits i Capacitats pot sol·licitar el nomenament de personal assessor especialista, que actuarà amb veu però sense vot.
_8 Funcions i actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats

8.1 Les funcions i les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats s'han de subjectar al que determinen els articles 38 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig.

8.2 La Junta de Mèrits i Capacitats té la facultat de convocar personalment les persones candidates per tal d'aclarir punts dubtosos dels mèrits i capacitats o altres aspectes de la documentació aportada per les persones interessades quan ho consideri convenient.

8.3 Les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats que requereixin notificació a les persones aspirants es faran públiques en el tauler d'anuncis de la Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat), d'acord amb el que preveu l'article 58.4 c) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Aquestes publicacions substitueixen les notificacions individuals i tenen els mateixos efectes.

Simultàniament, aquestes actuacions també es faran públiques a la intranet del Departament de la Presidència (http://presidencia.intranet.gencat.cat/Inet/RRHH/GestioRRHH
/Seleccio/Convocatories_provisio_Departament.jsp
), amb caràcter complementari.

 

_9 Procediment

9.1 Transcorreguts els terminis previstos de presentació de sol·licituds, la Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació dels motius d'exclusió, la qual s'exposarà d'acord amb el que estableix la base 8.3.

9.2 Quan es faci l'exposició esmentada a l'apartat anterior, la Junta de Mèrits i Capacitats anunciarà, si escau, amb una antelació mínima de 5 dies hàbils, la data, l'hora i el lloc d'exposició de la memòria a què fa referència la base 6.5 i les condicions d'execució.

9.3 Una vegada efectuada la valoració dels mèrits i les capacitats previstos segons els sistemes d'acreditació que s'han establert, la Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta provisional de resolució del concurs, la qual s'exposarà, d'acord amb el que estableix la base 8.3, a fi i efecte que les persones interessades puguin formular, en el termini de 10 dies hàbils, les observacions o reclamacions que considerin pertinents.

9.4 La Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta definitiva de resolució del concurs, que elevarà a l'òrgan convocant per tal que, si escau, l'aprovi i efectuï la resolució definitiva del concurs.
_10 Règim d'impugnacions

Contra els actes definitius o de tràmit de la Junta de Mèrits i Capacitats, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment o produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan convocant, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva exposició pública, d'acord amb els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
_11 Resolució del concurs

11.1 La resolució definitiva del concurs es dictarà dins el termini màxim de dos mesos a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i es publicarà al DOGC.

11.2 La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública realitzada en el mateix període de temps, per incapacitat sobrevinguda, pel fet de passar a una situació diferent de la d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan convocant.

11.3 Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d'acreditar que té reconeguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment que no està inclosa en cap dels motius d'incompatibilitats que preveu la normativa.

Això no obstant, si el nou lloc pot ser declarat compatible dins un període de 10 dies comptat des del començament del termini de presa de possessió, s'ha de sol·licitar l'autorització de compatibilitat. Aquest termini s'entén prorrogat fins que es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.
_12 Terminis de formalització del cessament i presa de possessió

12.1 La resolució definitiva del concurs comporta, si escau, el cessament en el lloc anterior.

12.2 El termini per a la presa de possessió en la nova destinació és de 2 dies hàbils si no implica canvi de localitat de residència de la persona funcionària, o de 15 dies si comporta canvi de localitat de residència, que s'ha d'acreditar documentalment.

12.3 Aquest termini es computa a partir de l'endemà del cessament, que s'ha d'efectuar dins els 3 dies hàbils següents al de la publicació de la resolució del concurs al DOGC. Quan aquesta resolució comporti el reingrés al servei actiu, el termini de presa de possessió s'haurà de comptar des de la data de publicació de la resolució del concurs al DOGC.

12.4 Excepcionalment, el termini per a la presa de possessió es pot prorrogar si la persona funcionària canvia de localitat de residència, per resolució del secretari/ària general del departament on anirà destinat el funcionari o funcionària, com a màxim 15 dies més, quan concorrin circumstàncies degudament motivades.

12.5 Així mateix, i segons el que estableix l'article 76.1 del Decret 123/1997, de 13 de maig, es pot prorrogar el termini del cessament fins a 3 mesos com a màxim, sempre que aquesta pròrroga sigui indispensable i motivada per les necessitats del servei.

12.6 A l'efecte del còmput de terminis de presa de possessió, es consideren la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units sense solució de continuïtat per raons urbanístiques o similars i que disposin de serveis de transport urbà col·lectiu comuns.

12.7 Les diligències de cessament i presa de possessió del personal funcionari que accedeixi a un lloc de treball s'hauran de comunicar al Registre general de personal dins els 3 dies hàbils següents a la seva formalització mitjançant els sistemes informàtics establerts.Annex 2
Descripció del lloc de treball 1
_1 Característiques del lloc de treball (d'acord amb la relació de llocs de treball)

Nom del lloc: coordinador/a de programes de prospectiva.

Departament: Presidència.

Unitat directiva: Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva.

Localitat: Barcelona.

Nivell: 27.3.

Complement específic: 27.654,96 eur.

Jornada: normal.

Horari: normal.

Tipus de lloc: singular.

Forma de provisió: concurs específic.
_2 Requisits de participació (d'acord amb la relació de llocs de treball)

Grup: A, subgrup: A1.

Mobilitat: Administració de la Generalitat.

Col·lectiu de cossos: cossos i escales d'administració general i d'administració especial.

Especificació de cossos: cos superior d'administració general i tots els cossos especials del grup i subgrup corresponent.
_3 Requisits de coneixement de la llengua catalana

Nivell de suficiència de català (nivell C1) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.
_4 Contingut funcional

Missió:

Garantir la màxima qualitat i rigor en tots els documents en l'àmbit de la prospectiva que la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva prepari per al president, proporcionant la formació i el coneixement al respecte als tècnics del departament, coordinant i supervisant l'execució dels estudis, informes i documents en aquest àmbit.

Funcions:

a) Determinar i definir les principals línies de treball de la Direcció General, participant en el disseny dels estudis de prospectiva que el Departament consideri prioritaris.

b) Identificar les àrees d'investigació estratègiques i emergents en la societat catalana susceptibles de generar impacte social.

c) Fer el seguiment de les variables i els paràmetres més rellevants de l'escenari estratègic polític, comparant les diverses realitats i les diverses dinàmiques locals i globals, amb una projecció a mitjà i llarg termini.

d) Definir i revisar la difusió de la informació resultat dels estudis esmentats.

e) Indicar les línies de possible tendència i generar els informes de seguiment i les alertes pertinents davant de les desviacions que repercuteixin en les polítiques definides.

f) Donar suport en l'activitat de comunicació i divulgació i formació del Departament en temes estratègics i de prospectiva.

g) Donar suport al seu cap superior per dotar-lo d'elements necessaris per a la presa de decisions i en la planificació, el disseny, la implementació i/o la prospectiva de la política del Departament.

h) Proporcionar formació i coneixement sobre els àmbits tractats als tècnics del Departament que els considerin d'interès.

i) Proposar l'organització i coordinació d'activitats formatives al propi Departament i altres departaments sobre el seu àmbit d'actuació.

j) Altres funcions de naturalesa anàloga que li pugui encarregar el seu superior jeràrquic.

A més, les pròpies del cos o escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).

Tasques bàsiques o activitats:

1. Identifica i analitza fonts fiables d'informació per al desenvolupament de les seves funcions.

2. Fa un seguiment de l'entorn polític i social per poder detectar i proposar àmbits d'estudi d'interès.

3. Supervisa els continguts d'informes de prospectiva destinats als superiors.

4. Elabora informes sobre el seu àmbit d'actuació adreçats al president/a, al conseller/a i al director/a general.

5. Dissenya els estudis i informes que puguin donar resposta als àmbits prèviament definits.

6. Assisteix a reunions diverses amb persones internes i externes expertes en els àmbits d'estudi en representació del Departament.

7. Manté contactes amb personal d'altres departaments per tal de col·laborar en la realització dels estudis de prospectiva i de planificació d'interès per a l'acció de Govern.

8. Supervisa i proposa objectius estratègics, actuacions i indicadors en relació amb l'acció de Govern.

9. Organitza i coordina el treball en equip.

10. Proposa activitats de formació sobre el seu àmbit d'actuació que puguin ser d'interès per a unitats del Departament o d'altres departaments de la Generalitat.

11. Analitza i avalua polítiques públiques dels diversos nivells governamentals des del punt de vista de la seva possible aplicació i repercussió a Catalunya.

12. Dissenya i elabora indicadors rellevants de seguiment (indicadors de tendència, de conjuntura, etc.).

13. Formula propostes d'orientacions estratègiques.

14. Col·labora en l'establiment dels objectius i en la definició de les polítiques del Departament.
_5 Altres característiques

5.1 Coneixements bàsics:

Polítiques públiques.

Política internacional i comunitària.

Organització de l'Administració pública.

Planificació estratègica.

5.2 Experiència convenient:

Experiència de 3 anys en llocs de treball de característiques similars.

5.3 Altres coneixements:

Eines ofimàtiques (fulls de càlcul, tractament de textos, bases de dades, presentació de continguts). Internet i correu electrònic.

Idiomes: anglès i francès.
Descripció del lloc de treball 2
_1 Característiques del lloc de treball (d'acord amb la relació de llocs de treball)

Nom del lloc: responsable de prospectiva en l'àmbit econòmic.

Departament: Presidència.

Unitat directiva: Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva.

Localitat: Barcelona.

Nivell: 27.1.

Complement específic: 24.881,76 eur.

Jornada: normal.

Horari: normal.

Tipus de lloc: singular.

Forma de provisió: concurs específic.
_2 Requisits de participació (d'acord amb la relació de llocs de treball)

Grup: A, subgrup: A1.

Mobilitat: Administració de la Generalitat.

Col·lectiu de cossos: cossos i escales d'administració general i d'administració especial.

Especificació de cossos: cos superior d'administració general i tots els cossos especials del grup i subgrup corresponent.
_3 Requisits de coneixement de la llengua catalana

Nivell de suficiència de català (nivell C1) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.
_4 Contingut funcional

Missió:

Elaborar anàlisis estratègiques i prospectives en matèria econòmica i donar suport al conjunt de la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva en aquest àmbit.

Funcions:

a) Recercar, avaluar i analitzar informació econòmica d'interès estratègic per a la Direcció General.

b) Elaborar informes i estudis de prospectiva en l'àmbit econòmic.

c) Dissenyar i elaborar un sistema d'informació econòmica que permeti fer un seguiment d'aquest àmbit.

d) Donar suport i assessorament especialitzat al conjunt de la Direcció General en matèria econòmica.

e) Detectar escenaris i situacions de futur d'interès per a l'actuació del Govern, especialment en l'àmbit econòmic, i proposar als seus superiors línies d'anàlisi prospectiva al respecte.

f) Coordinar i revisar tots els informes generats a la Direcció que tractin temes econòmics.

g) Estudiar, analitzar, avaluar i fer el seguiment de l'acció d'altres departaments i institucions públiques i privades per tal de prestar suport tècnic i especialitzat al titular de la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva, especialment en l'àmbit econòmic.

h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li pugui encarregar el seu superior jeràrquic.

A més, les pròpies del cos o escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).

Tasques bàsiques o activitats:

1. Obté, analitza i gestiona la informació econòmica procedent de diferents fonts per a l'elaboració d'estudis.

2. Defineix escenaris econòmics futurs a partir de l'estudi dels diferents indicadors i comparatives.

3. Elabora informes i estudis econòmics adreçats als superiors.

4. Analitza sistemes d'indicadors econòmics existents que puguin ser d'interès.

5. Estableix un sistema d'indicadors econòmics propi per tal d'analitzar la seva evolució i posterior seguiment i actualització.

6. Assisteix a reunions diverses amb especialistes econòmics.

7. Assessora al titular de la Direcció i als altres tècnics en matèria econòmica.

8. Revisa la informació econòmica que contenen els informes generats per la unitat.

9. Fa propostes als seus superiors sobre nous àmbits i escenaris d'estudi de possible interès per a l'acció de Govern.

10. Es relaciona i manté contactes amb altres departaments i institucions per a l'obtenció de la informació necessària per al desenvolupament de les seves funcions.

 

_5 Altres característiques

5.1 Coneixements convenients:

Economia.

Polítiques públiques.

Política internacional i comunitària.

Estadística.

5.2. Titulació acadèmica convenient:

Econòmiques i empresarials.

5.3 Experiència convenient:

En llocs de les mateixes característiques.

5.4 Altres coneixements:

Eines ofimàtiques (fulls de càlcul, tractament de textos, presentació de continguts). Internet i correu electrònic.

Programa estadístic SPSS.

Mètodes quantitatius aplicats a l'economia.

Bases de dades.

Idiomes: anglès i francès.