Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ MAH/2021/2007, de 8 de juny, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Departament de Medi Ambient i Habitatge durant el segon semestre de 2006
Nº de Disposición :
MAH/2021/2007
Boletín Oficial :
DOGC 4918
Fecha Disposición :
08/06/2007
Fecha Publicación :
04/07/2007
Órgano Emisor :
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
RESOLUCIÓ

MAH/2021/2007, de 8 de juny, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Departament de Medi Ambient i Habitatge durant el segon semestre de 2006.

D'acord amb el que estableixen l'article 18.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, es publica la relació de subvencions d'import igual o superior a 3.000 euros concedides pel Departament de Medi Ambient i Habitatge durant el segon semestre de 2006.

Fent ús de les atribucions que la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atorga al titular d'aquest Departament,

Resolc:

Donar publicitat a les subvencions atorgades durant el segon semestre de 2006 pel Departament de Medi Ambient i Habitatge d'import igual o superior a 3.000 euros, les quals es detallen a l'annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 8 de juny de 2007

Francesc Baltasar i Albesa

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Annex

Subvencions atorgades durant el segon semestre de 2006.

Perceptor: Federació Catalana de Caça.

Import: 503.544 euros.

Objecte: actuacions relacionades amb l'ordenació dels aprofitaments cinegètics. Conveni.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: WWF European Policy Programa.

Import: 100.000 euros.

Objecte: desenvolupament V fase programa Across the waters.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Fundació Terra.

Import: 40.000 euros.

Objecte: foment de programes i activitats de caràcter social, educatiu, civil i associatiu per a infants i joves.

Partida pressupostària: MA02D/481000100/5530.

Perceptor: Escoltes Catalans.

Import: 26.000 euros.

Objecte: foment de programes i activitats de caràcter social, educatiu, civil i associatiu per a infants i joves.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: ICLEI.

Import: 30.000 euros.

Objecte: organització de la I Jornada Internacional sobre compra verda a l'acte ECOPROCURA 06.

Partida pressupostària: MA03D/482000100/5540.

Perceptor: Confederació Catalana d'Agroturisme i Turisme Rural (CONCATUR).

Import: 20.000 euros.

Objecte: programa de difusió del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als allotjaments de turisme rural.

Partida pressupostària: MA03D/482000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Girona.

Import: 12.000 euros.

Objecte: Dies d'ecologia i Fira Eco. Si en el marc del pla d'acció local cap a la sostenibilitat de Girona.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Universitat de Barcelona.

Import: 10.698,10 euros.

Objecte: XIII Congrés de l'Associació Espanyola de Limnologia. V Congrés Ibèric de Limnologia.

Partida pressupostària: MA02D/449000100/5530.

Perceptor: Universitat Politècnica de Catalunya.

Import: 120.996 euros i 65.100 euros.

Objecte: projecte per aplicar la metodologia dels sistemes de gestió ambiental (EMAS) a dos espais de la UPC: Escola Superior de Manresa i el Campus del Baix Llobregat.

Partides pressupostàries: MA03D/449000100/5540 i MA02D/449000100/5530.

Perceptor: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Import: 15.000 euros.

Objecte: seminari sobre la gestió sostenible dels boscos com a eina per al desenvolupament sostenible i l'alleugeriment de la pobresa al món.

Partida pressupostària: MA02D/461000100/5530.

Perceptor: Institució de Ponent per a la Conservació i Estudi de l'Entorn.

Import: 15.000 euros.

Objecte: realització del monitoratge i la itinerància de l'exposició .Els espais naturals de les comarques de Lleida..

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre.

Import: 8.300 euros.

Objecte: implantació sistema gestió ambiental d'acord amb la norma ISO 14001.

Partida pressupostària: MA03D/482000100/5540.

Perceptor: Confederació de Turisme Rural i l'Agroturisme de Catalunya (TURALCAT).

Import: 20.000 euros.

Objecte: programa de difusió del Distintiu de Garantia de qualitat ambiental als allotjaments de turisme rural.

Partida pressupostària: MA03D/482000100/5540.

Perceptor: Aurea Documentary, SL.

Import: 40.000 euros.

Objecte: creació d'un fons d'imatge dels Pirineus catalans en alta definició i imatges aèries.

Partida pressupostària: MA04D/470000100/5510.

Perceptor: Consorci El Far.

Import: 30.000 euros.

Objecte: desenvolupament gestió integrada de zones costaneres a Catalunya.

Partida pressupostària: MA02D/461000100/5530.

Perceptor: Ajuntament de Vilabertran.

Import: 4.248,43 euros.

Objecte: millora qualitat ambiental enllumenat.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Unió de Pagesos de Catalunya.

Import: 200.000 euros.

Objecte: promoció principis sosteniblitat sector agrari 2006.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Amics dels Cingles de Collsacabra.

Import: 6.000 euros.

Objecte: Fira del llibre de muntanya.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Consorci Forestal de Catalunya.

Import: 130.000 euros.

Objecte: realització Projecte FORESTINT.COM de suport a la gestió sostenible i multifuncional en l'àmbit forestal a Catalunya.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Unió de Pagesos de Catalunya.

Import: 14.400 euros.

Objecte: sensibilització sobre valors positius de l'abella al medi ambient, adreçat a la pagesia.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

Import: 20.000 euros.

Objecte: realització IV Biennal del paisatge.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Agrupació Cases Colònies de la Garrotxa.

Import: 5.100 euros.

Objecte: implantació Distintiu garantia de qualitat ambiental a dotze cases de colònies de la comarca.

Partida pressupostària: MA03D/482000100/5540.

Perceptor: Institut d'Estudis Catalans.

Import: 30.000 euros.

Objecte: edició de l'anuari territorial de Catalunya 2005.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Xarxa Custòdia del Territori.

Import: 60.922,66 euros.

Objecte: projectes estratègics de contractació externa de la Xarxa Custòdia per a l'any 2006.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

Import: 23.849,60 euros.

Objecte: projecte de Recerca en matèria d'ecoetiquetatge aplicable a la construcció, per tal de facilitar el compliment del Decret d'ecoeficiència aprovat.

Partida pressupostària: MA03D/482000100/5540.

Perceptor: Fundació Privada Fira de Girona.

Import: 8.000 euros.

Objecte: difusió i publicitat de la 2a. Edició de Cinegètica, Fira de Caça i Pesca 2006.

Partida pressupostària: MA04D/481000100/5510.

Perceptor: Associació per a la Defensa dels Drets dels Animals (ADDA).

Import: 11.800 euros.

Objecte: II Saló pel benestar i defensa de l'animal abandonat.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: IUCN The world conservation union.

Import: 105.060 euros.

Objecte: finançament reunió membres i comissions pan Europees i C2010.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Institut Català de Finances.

Import: 101.250 euros.

Objecte: conveni amb la Secretaria General de la Joventut i l'Institut Català de Finances per al finançament de l'accés a l'habitatge dels joves.

Partida pressupostària: MA07D/440001000/4310.

Perceptor: Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

Import: 300.000 euros.

Objecte: despeses de la preparació, organització i celebració de l'Euroscience Open Forum (ESOF) 2008 a Barcelona.

Partida pressupostària: MA02D/481000100/5530.

Perceptor: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

Import: 29.773,80 euros.

Objecte: edició, publicació i distribució del catàleg de fauna vertebrada i arbres ornamentals de l'Hospitalet.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Fundació Privada Natura.

Import: 50.000 euros.

Objecte: sensibilització ciutadana i conservació d'espècies amenaçades en els espais no protegits.

Partida pressupostària: MA04D/481000100/5510.

Perceptor: Associació Una Sola Terra.

Import: 20.250 euros.

Objecte: finançament de les VI Jornades Internacionals de Vulcanologia d'Olot 2006.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Associació Institut Català d'Ornitologia.

Import: 70.800 euros.

Objecte: realització de l'estudi de georeferenciació i caracterització ecològica de les estacions d'anellament a Catalunya.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Fundació Fòrum Ambiental.

Import: 50.000 euros.

Objecte: realització primer informe sobre l'estat del desenvolupament sostenible a Catalunya.

Partida pressupostària: MA02D/481000100/5530.

Perceptor: Grup Estudi i Protecció Trencalòs.

Import: 12.000 euros.

Objecte: edició d'un DVD sobre el trencalòs a Catalunya.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Institució Catalana d'Història Natural.

Import: 24.758,64 euros.

Objecte: estudis previs i preparació del llibre vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: CCOO (Comissió Obrera Nacional de Catalunya).

Import: 40.000 euros.

Objecte: desenvolupament d'actuacions de millora de la sostenibilitat en l'àmbit laboral.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Ajuntament d'Ulldemolins.

Import: 9.083,09 euros.

Objecte: clausura i millora cremadors al voltant de les ermites en l'àmbit del Parc Natural de la Serra del Montsant.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Associació Professional de Ramaders d'Equí Hispà Bretó de les Valls d'Àneu.

Import: 49.914,31 euros.

Objecte: adquisició material mòbil per a la gestió ramadera i protecció de prats de dall contra fauna salvatge al Parc Natural de l'Alt Pirineu.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Consell Comarcal del Tarragonès.

Import: 8.124 euros.

Objecte: verificació i certificació del sistema de gestió ambiental implantat a les platges del Tarragonès.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Secretariat Nacional d'Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya.

Import: 167.300 euros.

Objecte: campanya anual de prevenció, vigilància i lluita contra incendis forestals.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Secretariat Nacional d'Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya.

Import: 29.700 euros.

Objecte: campanya anual de prevenció, vigilància i lluita contra incendis forestals.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Societat de Pescadors d'Esparreguera.

Import: 3.000 euros.

Objecte: celebració del 50è aniversari de l'entitat.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Fundación Kamatsa.

Import: 49.794 euros.

Objecte: projecte de desenvolupament ambiental comunitari sobre la .Ventanilla ambiental a Villavicencio i la seva àrea d'influència.

Partida pressupostària: MA02D/490000100/5530.

Perceptor: Institució Catalana d'Història Natural.

Import: 4.240 euros.

Objecte: projecte i estudi de protecció al mussol.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Tremp.

Import: 48.432,81 euros.

Objecte: construcció d'un hàbitat artificial per a la conservació del cranc autòcton.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Associació Institut Català d'Ornitologia.

Import: 32.800 euros.

Objecte: tasques de disseny i implementació de la metodologia.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Subvencions atorgades d'acord amb la Resolució MAH/870/2006, de 28 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a associacions, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre per al finançament d'actuacions d'educació i sensibilització ambiental relatives a la nova cultura de l'aigua i al canvi climàtic per a l'any 2006 (codi de convocatòria 02.01.06) (DOGC núm. 4608, de 5.4.2006).

Perceptor: Associació Vida Sana.

Import: 6.100 euros.

Objecte: Festival Ecològic de la Infància .Mamaterra..

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Associació Amics del Castell de Gelida.

Import: 16.600 euros.

Objecte: primera actuació: programa d'educació i sensibilització ambiental .El Camí de l'aigua.. Segona actuació: recurs educatiu per a l'educació no formal .L'aigua el castell de Gelida..

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Festival Internacional Cinema del Medi Ambient.

Import: 25.000 euros.

Objecte: programa d'educació i sensibilització ambiental.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Fundació Privada Museu Industrial del Ter.

Import: 14.000 euros.

Objecte: programa d'educació i sensibilització ambiental relatiu a la nova cultura de l'aigua.

Partida pressupostària: MA02D/481000100/5530.

Perceptor: Eco-Unión.

Import: 6.000 euros.

Objecte: curs de formació i sensibilització recursos naturals i canvi climàtic.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Ecologistes en Acció.

Import: 15.046 euros.

Objecte: programa d'educació i comunicació ambiental per l'ús eficient de l'aigua.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Escoltes Catalanes.

Import: 4.500 euros.

Objecte: programa .Escolta el riu: Accions de sensibilització ambiental d'Escoltes Catalans..

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Fundació Terra.

Import: 18.000 euros.

Objecte: recurs educatiu d'educació no formal sobre el canvi climàtic.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Fundació Natura.

Import: 14.400 euros.

Objecte: elaboració de recursos educatius per a l'educació no formal relativa al canvi climàtic.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: ADENC.

Import: 32.500 euros.

Objecte: programa de promoció de l'ús racional de l'aigua.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA).

Import: 8.000 euros.

Objecte: recull de jocs i ecoauditoria energètica a l'escola.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Escola Natura del Corredor.

Import: 18.000 euros.

Objecte: programa d'educació i de comunicació sobre canvi climàtic .Canvi d'acció contra canvi climàtic: aprendre a viure bé ara, aquí, allí i en el futur..

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Ecoserveis.

Import: 23.570 euros.

Objecte: actuació sobre canvi climàtic, emissions de GEH.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Creu Roja Joventut.

Import: 16.900 euros.

Objecte: programa de voluntariat ambiental sobre canvi climàtic.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear.

Import: 9.000 euros.

Objecte: XX Conferència catalana per un futur sense nuclears i energia sostenible.

Partida pressupostària MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Fundació Privada Trams.

Import: 14.000 euros.

Objecte: creació d'un portal web amb continguts educatius sobre canvi climàtic i energies renovables.

Partida pressupostària: MA02D/481000100/5530.

Perceptor: Fundació Ersília.

Import: 9.000 euros.

Objecte: desenvolupament d'un simulador interactiu que permeti jugar amb els recursos hídrics disponibles a Catalunya.

Partida pressupostària: MA02D/481000100/5530.

Perceptor: Institut d'Estudis Catalans.

Import: 15.774 euros.

Objecte: gimcana Forestal 2006. Boscos, incendis i canvi climàtic.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Fundació Marianao.

Import: 6.000 euros.

Objecte: projecte Biciboi .La Solidaritat sobre rodes., foment de la bicicleta.

Partida pressupostària: MA02D/481000100/5530.

Perceptor: Centre UNESCO de Catalunya.

Import: 15.000 euros.

Objecte: L'aigua i el desenvolupament humà.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Associació per a la Promoció de la Cultura i la Solidaritat Lapsus.

Import: 15.000 euros.

Objecte: acció formativa i de sensibilització per visualitzar l'impacte de les emissions de CO2 sobre el medi ambient i la necessitat de reduir-les.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA).

Import: 18.000 euros.

Objecte: elaboració maleta amb contingut de recursos educatius adreçats a educació infantil (2n cicle) i primària.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA).

Import: 15.000 euros.

Objecte: seminaris de formació adreçades a educadors d'educació infantil i primària (la maleta d'energia).

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: La Casa de les Formigues.

Import: 4.400 euros.

Objecte: acció formativa i recurs educatiu.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Bicicleta Club de Catalunya.

Import: 16.950 euros.

Objecte: promoció de l'ús de la bicicleta.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Associació per a la Defensa, Estudi i Difusió del Medi Ambient (ADEDMA).

Import: 8.350 euros.

Objecte: curs formatiu sobre energies renovables.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya.

Import: 25.000 euros.

Objecte: realització dels apartats d'informació i sensibilització ambiental del programa sobre la nova cultura de l'aigua.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Fundació Privada Nicolau Maria i M. Rubió Tudurí (NMART).

Import: 22.000 euros.

Objecte: projecte .Flu Via Augusta: rius i jardins d'aigua Europa..

Partida pressupostària: MA02D/481000100/5530.

Perceptor: Serveis Energètics Bàsica Autònoms (SEBA).

Import: 14.600 euros.

Objecte: finançament per actuacions d'educació i sensibilització ambiental.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Club Muntanyenc Sant Cugat.

Import: 8.110 euros.

Objecte: trimestre sobre el canvi climàtic.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Associació Una Sola Terra.

Import: 6.000 euros.

Objecte: organització IX Simposi Internacional Una Sola Terra.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Associació Una Sola Terra.

Import: 6.000 euros.

Objecte: organització III Jornades d'energia renovable de la Bisbal.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Les Guilleries, Associació de Promoció i Educació Ambiental.

Import: 8.500 euros.

Objecte: elaboració d'un material didàctic sobre la riera de la Font de l'Arç per educació primària i secundària.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Associació Juvenil Escola Natura de Banyoles.

Import: 15.000 euros.

Objecte: projecte .El camí escolar: una proposta d'educació per a la mobilitat sostenible..

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: NEREO.

Import: 14.000 euros.

Objecte: elaboració d'un recurs educatiu per a l'educació formal en l'àmbit del canvi climàtic i la mobilitat sostenible .El paper de la mobilitat en l'efecte hivernacle..

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: La Copa.

Import: 12.500 euros.

Objecte: Un efecte del canvi climàtic: Els incendis.

Partida pressupostària: MA02D/470000100/5530.

Perceptor: Associació de Naturistes de Girona (ANG).

Import: 28.000 euros.

Objecte: programa d'educació i sensibilització ambiental per a la reducció de la petjada ecològica als centres escolars.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: CIJCA Col·lectiu d'Iniciatives Juvenils

Import: 5.830 euros.

Objecte: programa d'educació i sensibilització ambiental nova cultura de l'aigua.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Associació Aula de Natura Cortariu Cadí.

Import: 33.200 euros.

Objecte: programa d'educació ambiental i realització d'accions formatives i informatives.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Lo Secanet.

Import: 31.400 euros.

Objecte: actuacions ambientals relatives a la nova cultura de l'aigua.

Partida pressupostària: MA02D/482000100/5530.

Perceptor: Fundació Nova Cultura de l'Aigua.

Import: 40.000 euros.

Objecte: La casa de l'aigua: Programa d'activitats.

Partida pressupostària: MA02D/481000100/5530.

Subvencions atorgades d'acord amb la Resolució MAH/2800/2006, de 9 d'agost, per la qual es convoquen subvencions per promoure accions de sostenibilitat local (codi de convocatòria 02.02.06) (DOGC núm. 4710, d'1.9.2006).

Perceptor: Ajuntament d'Alcarràs.

Import: 39.737,67 euros.

Objecte: creació d'un servei d'educació i sensibilització ambiental per dinamitzar accions de prevenció del canvi climàtic.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament d'Alella.

Import: 28.360,55 euros.

Objecte: projecte per l'avaluació de l'impacte energètic de la implantació del codi tècnic de l'edificació i del decret d'ecoeficiència en els edificis públics de l'Ajuntament d'Alella.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament d'Alfarràs.

Import: 10.440 euros.

Objecte: projecte de recuperació de camins utilitzats tradicionalment per pescadors com camí natural per fer accions de sostenibilitat.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament de Begues.

Import: 16.419,73 euros.

Objecte: accions per promoure la mobilitat sostenible.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament de Camarasa.

Import: 26.100 euros.

Objecte: realització d'un projecte de recuperació del camí natural de Camarasa.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament de Cambrils.

Import: 5.065,33 euros.

Objecte: servei de compartir cotxe.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament de Cerdanyola del Vallés.

Import: 37.866,75 euros.

Objecte: dissenyar i implantar un sistema de gestió i seguiment energètic a quatre edificis pilot del municipi.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament de Lleida.

Import: 46.223,25 euros.

Objecte: promoure la setmana de la mobilitat i un estudi de la mobilitat en bicicleta.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament de Porqueres.

Import: 14.181 euros.

Objecte: realitzar un estudi de caracterització hidrològica i hidràulica de la xarxa de drenatge superficial i la xarxa de clavegueram i de les aigües pluvials del municipi.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament de Riudacanyes.

Import: 5.000 euros.

Objecte: Jornades sobre el canvi climàtic al Castell d'Escornalbou de Riudecanyes.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament de Salt.

Import: 15.804,24 euros.

Objecte: redacció del Pla director d'instal·lacions de la Factoria Cultural Coma Cros.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Import: 49.570 euros.

Objecte: realització d'un programa de promoció de l'eficiència energètica a l'edificació residencial de la ciutat Sant Boi de Llobregat.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament de Sant Guim de Freixenet.

Import: 6.883,81 euros.

Objecte: elaborar i difondre projectes per la utilització d'energies renovables en edificis i instal·lacions municipals amb l'objectiu de portar a terme accions de prevenció del canvi climàtic.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament de Sant Joan Despí.

Import: 13.000 euros.

Objecte: promoure accions de mobilitat sostenible i integració de polítiques de sostenibilitat en l'acció local.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament de Sant Just Desvern.

Import: 3.174 euros.

Objecte: crear un servei de compartir cotxe i compartir aparcament.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament de Sant Just Desvern.

Import: 9.826,63 euros.

Objecte: elaborar un pla de gestió energètica dels equipaments municipals.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament de Sant Just Desvern.

Import: 5.925 euros.

Objecte: fer un estudi sobre els itineraris escolars a centres educatius del municipi.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament de Santa Oliva.

Import: 14.000 euros.

Objecte: estudi de possibilitats d'ecologia industrial a Santa Oliva.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament de Tiana.

Import: 14.000 euros.

Objecte: estudi per la implantació d'energia solar i campanya d'educació ambiental.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament de Torredembarra.

Import: 21.000 euros.

Objecte: realització activitats de sensibilització, difusió i informació.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament d'Ulldecona.

Import: 22.537,50 euros.

Objecte: elaboració d'un pla energètic a Ulldecona per reduir el consum.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament de Vallromanes.

Import: 16.935 euros.

Objecte: auditoria ambiental.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

Import: 14.303,70 euros.

Objecte: campanya de sensibilització per compartir cotxe.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Consell Comarcal del Bages.

Import: 69.732 euros.

Objecte: pla de mobilitat del Bages i projecte pilot d'energies renovables.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Consell Comarcal del Baix Ebre.

Import: 16.875 euros.

Objecte: programa per la millora de l'eficiència energètica.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Consell Comarcal de les Garrigues.

Import: 10.200,75 euros.

Objecte: pla director de sostenibilitat.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Consell Comarcal de les Garrigues.

Import: 10.200,75 euros.

Objecte: integració de polítiques de sostenibilitat local.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Consell Comarcal del Gironès.

Import: 21.788,79 euros.

Objecte: SIG del Gironès.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Consell Comarcal del Montsià.

Import: 23.700 euros.

Objecte: programa de millora d'eficiència energètica.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Consell Comarcal d'Osona.

Import: 50.000 euros.

Objecte: estudi hidrològic i isotòpic del Lluçanès.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: EMD Tornafort.

Import: 6.433 euros.

Objecte: projecte de generació d'energia renovable.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès.

Import: 5.000 euros.

Objecte: pla director supramunicipal.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.

Import: 4.527,48 euros.

Objecte: reducció del consum energètic i mobilitat sostenible.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament de Pallejà.

Import: 29.074,86 euros.

Objecte: servei de gestió energètica municipal.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament de Pallejà.

Import: 23.443 euros.

Objecte: proposta per ambientalitzar les compres municipals.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Ajuntament de Torelló.

Import: 3.421,48 euros.

Objecte: actuacions de sensibilització del canvi climàtic a les escoles.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Perceptor: Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

Import: 12.702 euros.

Objecte: campanya suport de recollida selectiva.

Partida pressupostària: MA02D/460000100/5530.

Subvencions atorgades d'acord amb l'Ordre MAH/159/2006, de 29 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts d'actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior i s'obre la convocatòria per a l'any 2006 (codi de la convocatòria 03.01.06) (DOGC núm. 4611, de 10.4.2006).

Perceptor: Ajuntament d'Algerri.

Import: 10.250 euros.

Objecte: adequació de l'enllumenat públic d'Algerri. Fase I.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament d'Alió.

Import: 21.900 euros.

Objecte: substitució i adequació de làmpades i pàmpols del municipi d'Alió.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament d'Alpens.

Import: 5.600 euros.

Objecte: substitució de làmpades de vapor de mercuri per làmpades de vapor de sodi al municipi d'Alpens.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament d'Alpicat.

Import: 40.000 euros.

Objecte: instal·lació de làmpades de vapor de sodi i reguladors al municipi d'Alpicat. Fase I.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament d'Anglesola.

Import: 22.640 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades al municipi d'Anglesola. Fase I.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de l'Arboç.

Import: 5.353,40 euros.

Objecte: execució projectes d'adequació d'il·luminació.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament d'Arenys de Munt.

Import: 17.850 euros.

Objecte: adequació dels carrers Josep Irla, Josep Pla, Joan de Tour, Parlament de Catalunya, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós.

Import: 7.950 euros.

Objecte: instal·lació de reguladors de flux lluminós i horaris. Fase I.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament d'Avinyó.

Import: 15.545,16 euros.

Objecte: substitució de làmpades i pàmpols del nucli urbà d'Avinyó. Fase I.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Barbens.

Import: 11.200 euros.

Objecte: substitució de làmpades i pàmpols al polisportiu, piscines, cementiri, Plaça Catalunya, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Begur.

Import: 40.000 euros.

Objecte: substitució de làmpades, pàmpols i instal·lació de reguladors de flux lluminós i horaris a Sa Tuna.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Bigues i Riells.

Import: 10.000 euros.

Objecte: instal·lació de reductors de flux lluminós a la zona de Can Barri.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Boadella i les Escaules.

Import: 5.900 euros.

Objecte: adequació del nucli urbà de Boadella d'Empordà i de les Escaules.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament des Bòrdes.

Import: 19.750 euros.

Objecte: instal·lació de reguladors de flux lluminós i substitució de làmpades i pàmpols.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament del Brull.

Import: 2.500 euros.

Objecte: incorporació de doble nivell i reductor de flux lluminós.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Calaf.

Import: 32.200 euros.

Objecte: adequació del nucli antic i del barri nou de Calaf.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Calldetenes.

Import: 11.600 euros.

Objecte: instal·lació de reguladors de flux a l'avinguda Pau Casals i al carrer Lleida. Substitució de pàmpols a la plaça Padró.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Callús.

Import: 3.800 euros.

Objecte: substitució de làmpades i pàmpols a les carreteres de Cardona i Sant Mateu.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Calonge.

Import: 13.440 euros.

Objecte: substitució de làmpades de vapor de mercuri per les de vapor de sodi de menys potència al passeigs Josep Mundet i Torrevalentina i al carrer Cinto Morera.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Campelles.

Import: 27.200 euros.

Objecte: substitució de làmpades, pàmpols i reguladors horaris al nucli de Campelles (sectors I, II, III i IV).

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Campllong.

Import: 4.380 euros.

Objecte: substitució de làmpades i pàmpols, instal·lació de reductors de flux a la zona anomenada .antic sector església..

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Camprodon.

Import: 5.000 euros.

Objecte: substitució de làmpades i pàmpols dels carrers Catalunya, Ferrer, Barberà i al passeig de la Muralla.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Canovelles.

Import: 31.609 euros.

Objecte: substitució de làmpades i instal·lació de reductors de flux lluminós en capçalera a l'enllumenat del municipi de Canovelles.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Canyelles.

Import: 25.900,50 euros.

Objecte: substitució de làmpades i pàmpols i instal·lació de reductors de flux lluminós a l'enllumenat del nucli antic, Can Cros, Can Roca, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Cardona.

Import: 7.640 euros.

Objecte: substitució de làmpades i pàmpols a les colònies Manueles i a la carretera del Miracle.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Cassà de la Selva.

Import: 40.000 euros.

Objecte: substitució de làmpades i pàmpols de la zona de Vi Novell.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Castell-Platja d'Aro.

Import: 11.250 euros.

Objecte: substitució de làmpades i pàmpols i instal·lació de regulador horari i reductor de flux lluminós al nucli de Castell d'Aro.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Castellbisbal.

Import: 15.047,12 euros.

Objecte: substitució de làmpades i pàmpols a la zona de l'Eixample i Comte de Sert.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Castellterçol.

Import: 7.520 euros.

Objecte: substitució de làmpades a la zona nord del municipi.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Castellví de Rosanes.

Import: 9.960 euros.

Objecte: substitució de làmpades i pàmpols al nucli urbà de Castellví de Rosanes.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament del Catllar.

Import: 4.920 euros.

Objecte: substitució de làmpades a les urbanitzacions de Masia Boronat i Mas de Pallarès.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Celrà.

Import: 8.300 euros.

Objecte: substitució de làmpades als carrers de la Costa Brava, Gavarres i plaça 11 de setembre i substitució de pàmpols al carrer Dr. Romagós.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Centelles.

Import: 2.280 euros.

Objecte: substitució de làmpades a l'avinguda Ildefons i a la ronda dels Esports.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Import: 26.500 euros.

Objecte: instal·lació de reductors de flux lluminós i de reguladors horaris a la plaça Universal, al carrer Castanyer, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Colera.

Import: 9.200 euros.

Objecte: substitució de làmpades i de pàmpols a la carretera de la Rovelleda.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Coll de Nargó.

Import: 4.400 euros.

Objecte: substitució de làmpades i pàmpols al nucli urbà de Coll de Nargó.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Conca de Dalt.

Import: 12.850 euros.

Objecte: substitució de làmpades i pàmpols i instal·lació de reguladors al nucli de Pessonada.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Import: 14.560 euros.

Objecte: substitució de làmpades i instal·lació de reductors de flux lluminós a Corberà Park, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Cornellà del Terri.

Import: 28.630 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades al municipi de Cornellà del Terri. Fase I.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de l'Espluga de Francolí.

Import: 4.550 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i instal·lació de reguladors horaris al carrer Prat de la Riba.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de l'Estany.

Import: 4.300 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i instal·lació de reductors de flux lluminós.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Figueres.

Import: 4.840 euros.

Objecte: substitució de làmpades als barris de Cendrassos, l'Eixample i l'Olivar Gran.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Flaçà.

Import: 20.120 euros.

Objecte: substitució de làmpades i pàmpols i instal·lació de reguladors de flux horaris als carrers Comerç, Sant Josep, Sant Fermí i Creu.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Fontanals de Cerdanya.

Import: 6.100 euros.

Objecte: instal·lació de reductors de flux lluminós i reguladors horaris i substitució de làmpades al nucli d'Urtx.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Fornells de la Selva.

Import: 8.300 euros.

Objecte: instal·lació de reductors de flux lluminós i substitució de làmpades i pàmpols als carrers Alzines, Mossèn Cinto Verdaguer i a la N-II.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Import: 40.000 euros.

Objecte: instal·lació de reductors de flux lluminós i reguladors horaris i substitució de làmpades al nucli urbà de les Franqueses del Vallès.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de la Garriga.

Import: 22.650 euros.

Objecte: Substitució de pàmpols i làmpades de la Garriga. Segona Fase.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Garrigàs.

Import: 14.840 euros.

Objecte: substitució de làmpades i instal·lació de reductors de flux lluminós i reguladors horaris als carrers Gran, Arenys, Vilajoan i Tonyà.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Gavet de la Conca.

Import: 5.800 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades al nucli de Sant Martí de Barcedana.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Girona.

Import: 14.400 euros.

Objecte: execució projectes d'adequació d'il·luminació.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Gironella.

Import: 7.020 euros.

Objecte: substitució de làmpades i instal·lació de reductor de flux lluminós a la urbanització Cal Ramon.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Golmés.

Import: 3.600 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades al carrer Pau Casals de Golmés.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Guardiola de Berguedà.

Import: 10.200 euros.

Objecte: substitució de làmpades del municipi de Guardiola de Berguedà. Fase I.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament d'Igualada.

Import: 14.500 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades i instal·lació de reductor de flux lluminós al Pla de la Massa, als carrers Copons, Collbató, Mossèn Cinto, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Juneda.

Import: 13.550 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades del carrer la Font.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Lladorre.

Import: 17.100 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades i, instal·lació de reductors de flux lluminós i reguladors horaris al nucli urbà de Tavascan.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Lladó.

Import: 10.600 euros.

Objecte: instal·lació de reductors de flux lluminós i de reguladors horaris als carrers Gabarres, Sant Llorenç, Empordà i a la carretera de Figueres.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Llançà.

Import: 17.200 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades del passeig marítim del port de Llançà.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Lleida.

Import: 29.520 euros.

Objecte: substitució de làmpades i pàmpols al barri de Magraners.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Maçanet de la Selva.

Import: 40.000 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i instal·lació de reguladors horaris del municipi. Fase I.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de les Masies de Roda.

Import: 4.200 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades al municipi. Fase I.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de les Masies de Voltregà.

Import: 10.285 euros.

Objecte: substitució de làmpades i pàmpols al carrer Major, a l'avinguda Voltregà, Torrents i a la plaça M. Cinto, a la C-17, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament del Masnou.

Import: 16.875 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i instal·lació de reguladors horaris a l'avinguda de Pau Casals i al Parc del Bell Resguard.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Matadepera.

Import: 40.000 euros.

Objecte: adequació de l'enllumenat del Pla de Sant Llorenç i de les Pedritxes III.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Mataró.

Import: 40.000 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades i instal·lació de reductors de flux lluminós als quadres elèctrics AT, AV, AX, EK, ET, F G i H.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Mediona.

Import: 11.200 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades amb doble nivell a l'avinguda Maristany.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Molins de Rei.

Import: 13.800 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades a la carretera N-340 i instal·lació de reductors de flux lluminós al quadre de l'Església i al carrer General Castaños.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Mollet del Vallès.

Import: 14.840 euros.

Objecte: substitució de làmpades i pàmpols als barris de Can Borrell i de la Plana Lledó.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Montbrió del Camp.

Import: 24.300 euros.

Objecte: substitució de làmpades i pàmpols i instal·lació de reguladors horaris als quadres de la xarxa d'enllumenat de Montbrió del Camp.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Montesquiu.

Import: 22.980 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades i instal·lació de reductors de flux lluminós a Montesquiu. Fase I.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament del Montmell.

Import: 3.600 euros.

Objecte: instal·lació de reguladors de la intensitat lluminosa del mirador del Penedès.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Nalec.

Import: 5.850 euros.

Objecte: substitució de làmpades i instal·lació de reductors de flux i d'un regulador horari al municipi de Nalec. Fase I.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Navata.

Import: 26.150 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades i, instal·lació de reguladors horaris de flux a la plaça Sant Roc, als carrers Ordis, Besalú, Sant Antoni, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament d'Olèrdola.

Import: 2.840 euros.

Objecte: substitució de làmpades als carrers Moja, Sant Miquel, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls.

Import: 7.500 euros.

Objecte: substitució de làmpades a Can Xacó, Can Murgades i Can Costa.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament d'Olius.

Import: 36.200 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades i instal·lació de reguladors horaris del nucli urbà de Pi de Sant Just.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament d'Olot.

Import: 40.000 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades i instal·lació de reguladors horaris a la ciutat d'Olot. Fase I.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament d'Oristà.

Import: 4.300 euros.

Objecte: substitució de làmpades o pàmpols i instal·lació de reguladors horaris al nucli de La Torre d'Oristà.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Pacs del Penedès.

Import: 8.900 euros.

Objecte: instal·lació de reductors de flux lluminós i reguladors horaris i substitució de pàmpols a l'avinguda Diputació i al camí Salinar.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Palau-sator.

Import: 33.200 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i instal·lació de reductors de flux lluminós als nuclis de Palau-sator i Fontclara. Fase I.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Perafita.

Import: 29.760 euros.

Objecte: instal·lació de reductors de flux lluminós i reguladors horaris i substitució de làmpades i pàmpols al municipi. Fase I.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de la Pobla de Lillet.

Import: 16.600 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades a la residència de la tercera edat, al parc Xesco, al Firal, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de la Pobla de Massaluca.

Import: 13.750 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades als carrers Glorieta, Nord, Colomer, Nou, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de la Pobla de Segur.

Import: 7.700 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades als carrers Pirineus, Bellavia, Indústria, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Porqueres.

Import: 9.920 euros.

Objecte: substitució de làmpades a la carretera de les Corts, als carrers Mare de Déu del Mont, Riera Bertran, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Prades.

Import: 28.420 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades i instal·lació de reductors de flux lluminós i reguladors de flux al nucli antic de Prades.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Prats de Lluçanès.

Import: 23.200 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i instal·lació de reductors de flux lluminós al municipi. Fase I.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Preixana.

Import: 8.330 euros.

Objecte: substitució de làmpades i instal·lació d'un reductor de flux lluminós i d'un regulador horari al municipi. Fase I.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Quart.

Import: 17.130 euros.

Objecte: instal·lació de reductors de flux i reguladors horaris i, substitució de làmpades i pàmpols a les zones de l'Estació, Palol d'Onyar, la Roureda, Raval, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Ripoll.

Import: 7.680 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades al barri de la carretera de Barcelona, a la plaça de l'Ajuntament i a la Devesa del Pla.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Ripollet.

Import: 22.720 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades a la rambla de Sant Andreu, al carrer Pedraforca, al parc de Can Masach, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Roda de Barà.

Import: 8.220 euros.

Objecte: primera fase del Pla municipal d'adequació: substitució de pàmpols i làmpades i instal·lació d'un reductor de flux lluminós.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Roda de Ter.

Import: 9.547,18 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades al municipi de Roda de Ter. Fase I.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Rubí.

Import: 40.000 euros.

Objecte: primera fase d'adequació d'enllumenat a Rubí.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de la Sénia.

Import: 29.850 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades als carrers Ulldecona, Sevilla, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Sabadell.

Import: 40.000 euros.

Objecte: instal·lació de reductors de flux lluminós i substitució de làmpades als carrers Bradfort, Bejar, Vallirana, Toronto, Palmeres, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Sallent.

Import: 34.440 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades a les zones de l'Estació, Poble Nou, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540

Perceptor: Ajuntament de Salou.

Import: 6.000 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades al casc antic de Salou.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.

Import: 1.500 euros.

Objecte: instal·lació d'un regulador de flux lluminós i substitució de pàmpols a la carretera de Vic i al camí de Pol.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.

Import: 16.400 euros.

Objecte: substitució de làmpades a la zona entre l'avinguda Pare Castro i el carrer València.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.

Import: 7.660 euros.

Objecte: instal·lació de reductor de flux lluminós i susbtitució de làmpades als carrers Montnegre, Torreblanca, Font, Església, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Sant Celoni.

Import: 6.800 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades als carrers Alfons Moncanut, Pla i Daniel, Pius XII, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera.

Import: 17.780 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades i instal·lació de reductors de flux lluminós a la urbanització de la carretera del Montseny.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Sant Feliu Sasserra.

Import: 11.163,84 euros.

Objecte: instal·lació de reductors de flux lluminós i reguladors horaris i substitució de pàmpols i làmpades al nucli antic.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Sant Fruitós del Bages.

Import: 30.360 euros.

Objecte: substitució de làmpades al municipi de Sant Fruitós de Bages.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà.

Import: 13.480 euros.

Objecte: substitució de làmpades i pàmpols al carrer Indústria, a la plaça Catalunya, passatge Parés-Tuneu, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Sant Jordi Desvalls.

Import: 11.250 euros.

Objecte: instal·lació de reductor de flux i de regulador horari i substitució de pàmpols i làmpades als carrers Migdia i Tarongeta i a les places Constitució i Doctor Robert.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola.

Import: 20.800 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades de les zones de la Guingueta, el Solei i Rompudetes.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Sant Just Desvern.

Import: 11.700 euros.

Objecte: substitució de làmpades i pàmpols i instal·lació d'un reductor de flux lluminós al barri sud de Sant Just Desvern.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Sant Martí de Llémena.

Import: 4.820 euros.

Objecte: instal·lació d'un reductor de potència i substitució de làmpades al nucli de Llorà.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Import: 31.755 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades dels quadres 4, 8, 9 i 11.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Sant Pere de Torelló.

Import: 13.450 euros.

Objecte: substitució i instal·lació de pàmpols, làmpades, reguladors i reductors de potència d'acord amb la primera fase del pla d'adequació.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Sant Quirze de Besora.

Import: 8.920 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades a les places de Comtessa Ermessenda, Major i a la Rambla Concepció.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Sant Ramon.

Import: 9.500 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades i instal·lació de reductor de flux lluminós al nucli de Gospí.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.

Import: 4.050 euros.

Objecte: substitució de làmpades al cementiri, a la plaça Roure, etc. i instal·lació de rellotges astronòmics.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Santa Eugènia de Berga.

Import: 5.936 euros.

Objecte: execució projectes d'adequació d'il·luminació.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

Import: 12.060 euros.

Objecte: substitució de làmpades a la carretera de la Sagrera i a les urbanitzacions de Can Marqués i Can Mallorca i instal·lació de reductor de flux lluminós a Can Marqués.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer.

Import: 2.320 euros.

Objecte: substitució de làmpades del municipi de Santa Eulàlia de Riuprimer. Fase I.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Santa Llogaia d'Àlguema.

Import: 10.480 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades a l'enllumenat de Santa Llogaia d'Àlguema.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Santa Maria de Besora.

Import: 3.850 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades i instal·lació d'un reductor de flux i d'un regulador horari al municipi. Primera fase d'adequació.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

Import: 10.740 euros.

Objecte: instal·lació d'un reductor de flux lluminós i substitució de làmpades de l'escomesa 8, 9, 11, 25, 27, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

Import: 9.320 euros.

Objecte: substitució de làmpades a la plaça Can Falguer, als parcs de la Creueta i Catalunya i als carrers Lluís Companys, Jessamí, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Sitges.

Import: 7.950 euros.

Objecte: instal·lació de reductors de flux lluminós i reguladors horaris al passeig marítim de Sitges i a les Cases Noves.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Solsona.

Import: 6.860 euros.

Objecte: instal·lació de reductors de flux lluminós i reguladors horaris i substitució de làmpades a la carretera de Bassella.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Soriguera.

Import: 3.700 euros.

Objecte: instal·lació de reductors de flux i substitució de làmpades al nucli de Baró.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Subirats.

Import: 2.360 euros.

Objecte: substitució de làmpades al nucli d'Ordal.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Súria.

Import: 1.990 euros.

Objecte: substitució de làmpades a la plaça Sant Joan i al Poble Vell de Súria on s'instal·larà un rellotge astronòmic.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Térmens.

Import: 18.210 euros.

Objecte: substitució de làmpades i instal·lació de reductors de flux i reguladors horaris a la zona de l'Estació i a la Sucrera.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Tavèrnoles.

Import: 3.420 euros.

Objecte: instal·lació de reductor de flux lluminós i regulador horari al nucli urbà de Tavèrnoles.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Tavertet.

Import: 3.200 euros.

Objecte: substitució de làmpades del municipi. Fase I.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Tona.

Import: 6.320 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades del municipi de Tona. Fase I.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Torroella de Montgrí.

Import: 12.680 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades dels carrers de l'Estartit (Santa Anna) i de Torroella (Pintor Gimeno).

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Tossa de Mar.

Import: 15.900 euros.

Objecte: execució del projecte d'adequació de la il·luminació exterior existent a la zona del nucli antic.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Tremp.

Import: 13.250 euros.

Objecte: substitució de làmpades i pàmpols i instal·lació de rellotges astronòmics als carrers Indústria, Pare Manyanet, plaça Capdevila, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Vall de Cardós.

Import: 16.800 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades i instal·lació de reguladors horaris als nuclis de Rivera de Cardós, Anàs i Surri.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Vall-llobrega.

Import: 6.175 euros.

Objecte: instal·lació de reguladors de flux lluminós en capçalera al nucli urbà de Vall-llobrega.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Vallfogona de Balaguer.

Import: 22.000 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades a Vallfogona de Balaguer.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Verges.

Import: 2.500 euros.

Objecte: instal·lació d'un reductor de flux lluminós al carrer del Puig.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Vic.

Import: 10.071 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades del municipi de Vic. Fase I.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Vilablareix.

Import: 19.060 euros.

Objecte: instal·lació de reductors de flux lluminós i substitució de làmpades al carrer Marroc, al passeig i plaça Catalunya, a la carretera Santa Coloma, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Viladecans.

Import: 40.000 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades a les carreteres de Barcelona, del Prat, Vila, a l'avinguda Torre Roja, etc.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Vilafant.

Import: 11.400 euros.

Objecte: adequació del nucli antic de Vilafant.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Import: 12.640 euros.

Objecte: instal·lació d'equips reductors de flux lluminós i adequació dels sectors polígon de Mercaderies, Cementiri, Espirall i Ajuntament.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Vilagrassa.

Import: 6.370 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades i instal·lació de reguladors de flux lluminós i horaris al carrer de Les Eres de Vilagrassa.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Vilanova de Sau.

Import: 2.000 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades de la primera fase del pla municipal d'adequació.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Vilanova de Segrià.

Import: 7.000 euros.

Objecte: instal·lació de reductors de flux lluminós i substitució de làmpades al nucli de Vilanova de Segrià. Fase I.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Ajuntament de Vilanova del Vallès.

Import: 35.800 euros.

Objecte: substitució de pàmpols i làmpades i instal·lació de reductors de flux lluminós al polígon Vallesa i al sector de Can Duli.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Consell Comarcal de l'Alt Camp.

Import: 18.000 euros.

Objecte: redacció dels plans municipals per l'adequació de la il·luminació exterior existent a la comarca de l'Alt Camp.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Consell Comarcal del Bages.

Import: 30.000 euros.

Objecte: redacció dels plans municipals per l'adequació de la il·luminació exterior existent a la comarca del Bages.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Consell Comarcal de les Garrigues.

Import: 18.000 euros.

Objecte: redacció dels plans municipals per l'adequació de la il·luminació exterior existent a la comarca de les Garrigues.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Consell Comarcal de la Garrotxa.

Import: 18.000 euros.

Objecte: redacció dels plans municipals per l'adequació de la il·luminació exterior existent a la comarca de la Garrotxa.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Consell Comarcal del Gironès.

Import: 30.000 euros.

Objecte: redacció dels plans municipals per l'adequació de la il·luminació exterior existent a la comarca del Gironès.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Consell Comarcal del Maresme.

Import: 30.000 euros.

Objecte: redacció dels plans municipals per l'adequació de la il·luminació exterior existent a la comarca del Maresme.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

Import: 15.080 euros.

Objecte: redacció dels plans municipals per l'adequació de la il·luminació exterior existent a la comarca del Pallars Sobirà.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Consell Comarcal del Tarragonès.

Import: 30.000 euros.

Objecte: redacció dels plans municipals per l'adequació de la il·luminació exterior existent a la comarca del Tarragonès.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Perceptor: Consell General d'Aran.

Import: 15.000 euros.

Objecte: redacció dels plans municipals per l'adequació de la il·luminació exterior existent a la comarca d'Era Val d'Aran.

Partida pressupostària: MA03D/460000100/5540.

Subvencions atorgades d'acord amb la Resolució MAH/432/2006, de 22 de febrer, per la qual es convoquen subvencions per fomentar la protecció dels animals per a l'any 2006 (codi de la convocatòria 04.04.06) (DOGC núm. 4584, de 2.3.2006).

Perceptor: Associació per a la Protecció dels Animals i la Natura Baix Penedès.

Import: 8.321,23 euros (Línia 77 Altres conceptes).

Objecte: alimentació, esterilització i identificació.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510 (Línia 77 Altres conceptes).

Perceptor: Refugi Baix Camp.

Import: 5.778,63 euros (Línia 77 Altres conceptes) i 2.726,96 euros (Línia 78 inversions).

Objecte: alimentació, campanyes sensibilització i inversions.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 (Línia 77 Altres conceptes) i MA04D/782000100/5510 (Línia 78 Inversions).

Perceptor: Societat Protectora de Tarragona.

Import: 8.321,23 euros (Línia 77 Altres conceptes).

Objecte: alimentació i identificació.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 (Línia 77 Altres conceptes).

Perceptor: Zoo Torredembarra.

Import: 8.321,23 euros (Línia 77 Altres conceptes) i 5.641,99 euros (Línia 78 inversions).

Objecte: alimentació, esterilització, identificació i inversions.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 (Línia 77 Altres conceptes) i MA04D/782000100/5510 (Línia 78 Inversions).

Perceptor: Associació Refugi i Cura Animals ARCA.

Import: 6.934,36 euros (Línia 77 Altres conceptes) i 1.410,50 euros (Línia 78 Inversions).

Objecte: alimentació, esterilització, identificació, campanyes sensibilització i inversions.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 (Línia 77 Altres conceptes) i MA04D/782000100/5510 (Línia 78 Inversions).

Perceptor: Associació Protectora d'Animals Baix Empordà .Rodamón..

Import: 3.605,89 euros (Línia 77 Altres conceptes) i 6.570,54 euros (Línia 78 Inversions).

Objecte: esterilització, identificació i inversions.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 (Línia 77 Altres conceptes) i MA04D/782000100/5510 (Línia 78 Inversions).

Perceptor: Refugi d'Animals del Ripollès.

Import: 8.321,23 euros (Línia 77 Altres conceptes) i 703,37 euros (Línia 78 Inversions).

Objecte: alimentació, esterilització, identificació, actuació colònies de gats, campanyes sensibilització i inversions.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 (Línia 77 Altres conceptes) i MA04D/782000100/5510 (Línia 78 Inversions).

Perceptor: Fundació Privada Chari Cruz.

Import: 8.233,40 euros (Línia 77 Altres conceptes) i 696,89 euros (Línia 78 Inversions).

Objecte: alimentació, esterilització, identificació i inversions.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 (Línia 77 Altres conceptes) i MA04D/782000100/5510 (Línia 78 Inversions).

Perceptor: Associació Protectora Animals i Plantes Figueres.

Import: 5.399,55 euros (Línia 77 Altres conceptes) i 8.462,99 euros (Línia 78 Inversions).

Objecte: alimentació, esterilització, identificació, actuació colònies de gats i inversions.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 (Línia 77 Altres conceptes) i MA04D/782000100/5510 (Línia 78 Inversions).

Perceptor: Amics del Animals de la Noguera.

Import: 5.145,71 euros (Línia 77 Altres conceptes) i 4.201,71 euros (Línia 78 inversions).

Objecte: esterilització, identificació, campanyes sensibilització i inversions.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 (Línia 77 Altres conceptes) i MA04D/782000100/5510 (Línia 78 Inversions).

Perceptor: Associació Amics dels Animals del Segrià.

Import: 6.737,89 euros (Línia 77 Altres conceptes) i 2.632,93 euros (Línia 78 Inversions).

Objecte: alimentació, esterilització, identificació i inversions.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 (Línia 77 Altres conceptes) i MA04D/782000100/5510 (Línia 78 Inversions).

Perceptor: Protectora d'Animals Lydia Argilés.

Import: 3.559,64 euros (Línia 77 Altres conceptes) i 7.052,49 euros (Línia 78 Inversions).

Objecte: alimentació, identificació i inversions.

Partides pressupostàries : MA04D/482000100/5510 (Línia 77 Altres conceptes) i MA04D/782000100/5510 (Línia 78 Inversions).

Perceptor: Associació Berguedana per a la Protecció dels Animals.

Import: 3.501,85 euros (Línia 77 Altres conceptes) i 1.410,50 euros (Línia 78 Inversions).

Objecte: alimentació, esterilització, identificació i inversions.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 (Línia 77 Altres conceptes) i MA04D/782000100/5510 (Línia 78 Inversions).

Perceptor: Associació Protectora de Cabrera.

Import: 3.236,03 euros (Línia 77 Altres conceptes).

Objecte: actuació colònies de gats i campanyes sensibilització.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510 (línia 77 altres conceptes)

Perceptor: Defensa i Socors dels Animals (DESA).

Import: 8.321,23 euros (Línia 77 Altres conceptes).

Objecte: alimentació, esterilització, identificació i campanyes esterilització.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510 (Línia 77 Altres conceptes).

Perceptor: Associació Centre Protecció Animals Anoia.

import: 6.592,26 euros (Línia 77 Altres conceptes) i 3.220,64 euros (Línia 78 Inversions).

Objecte: esterilització, identificació i inversions.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 (Línia 77 Altres conceptes) i MA04D/782000100/5510 (Línia 78 Inversions).

Perceptor: Associació Protectora d'Animals i Plantes del Garraf.

Import: 5.547,49 euros (Línia 77 Altres conceptes) i 8.462,99 euros (Línia 78 Inversions).

Objecte: alimentació i inversions.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 (Línia 77 Altres conceptes) i MA04D/782000100/5510 (Línia 78 Inversions).

Perceptor: Nucli Zoològic de Gironella.

Import: 3.032,63 euros (Línia 77 Altres conceptes) i 159,86 euros (Línia 78 Inversions).

Objecte: alimentació, esterilització, identificació i inversions.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 (Línia 77 Altres conceptes) i MA04D/782000100/5510 (Línia 78 Inversions).

Perceptor: Fundació Altarriba.

Import: 5.283,66 euros (Línia 77 Altres conceptes).

Objecte: alimentació, esterilització, identificació i actuació colònies de gats.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510 (Línia 77 Altres conceptes).

Perceptor: Lliga per a la Protecció d'Animals i Plantes.

Import: 8.321,23 euros (Línia 77 Altres conceptes) i 2.234,23 euros (Línia 78 Inversions).

Objecte: alimentació, esterilització i inversions.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 (Línia 77 Altres conceptes) i MA04D/782000100/5510 (Línia 78 Inversions).

Perceptor: Lliga Protectora d'Animals i Plantes de Sabadell.

Import: 7.396,65 euros (Línia 77 Altres conceptes) i 4.231,49 euros (Línia 78 Inversions).

Objecte: alimentació, esterilització, campanyes sensibilització i inversions.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 (Línia 77 Altres conceptes) i MA04D/782000100/5510 (Línia 78 Inversions).

Perceptor: Refugi d'Animals Abandonats del Moianès.

Import: 5.362,57 euros (Línia 77 Altres conceptes) i 8.462,99 euros (Línia 78 Inversions).

Objecte: alimentació, esterilització, identificació, actuació colònies de gats, campanyes sensibilització i inversions.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 (Línia 77 Altres conceptes) i MA04D/782000100/5510 (Línia 78 Inversions).

Perceptor: Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Mataró.

Import: 8.293,49 euros (Línia 77 Altres conceptes).

Objecte: esterilització i identificació.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510 (Línia 77 Altres conceptes).

Perceptor: Lliga Protectora d'Animals i Plantes de Manresa.

Import: 7.070,11 euros (Línia 77 Altres conceptes) i 6.223,13 euros (Línia 78 Inversions).

Objecte: alimentació, esterilització, identificació i inversions.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 (Línia 77 Altres conceptes) i MA04D/782000100/5510 (Línia 78 Inversions).

Subvencions atorgades d'acord amb l'Ordre MAH/126/2006, de 16 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al finançament d'actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya i se'n fa pública la convocatòria per a l'any 2006 (codi de la convocatòria 04.10.06) (DOGC núm. 4603, de 29.3.2006).

Perceptor: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Import: 19.073,73 euros.

Objecte: disseny i elaboració d'un CD divulgatiu del PNIN de Poblet.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: EMD Montenartró.

Import: 11.848,70 euros.

Objecte: redacció del projecte per a la construcció d'un alberg-refugi al punt d'informació PNAP.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Consell Comarcal de l'Alt Urgell.

Import: 8.233,19 euros.

Objecte: tríptics de difusió de senders als municipis de Valls de Valira.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Anna Maria Barceló Casellas.

Import: 16.514 euros.

Objecte: reparar i enfortir murs de paret de pedra seca junt a les construccions.

Partida pressupostària: MA04D/480000100/5510.

Perceptor: Anna Maria Duocastella Figuera.

Import: 18.000 euros.

Objecte: II fase per assenyalar recollida i manteniment d'aigua a la bassa de Biosa.

Partida pressupostària: MA04D/480000100/5510.

Perceptor: Joan Castan Escolano.

Import: 12.000 euros.

Objecte: estanyat de camps de conreu per afavorir la gavina corsa.

Partida pressupostària: MA04D/480000100/5510.

Perceptor: Pere Pujol Riart.

Import: 9.636,79 euros.

Objecte: millora del sistema de reg utilitzat pel manteniment dels antics prats.

Partida pressupostària: MA04D/480000100/5510.

Perceptor: Josep Mataró Clopès.

Import: 17.980 euros.

Objecte: manteniment de l'alzina monumental de Mataró.

Partida pressupostària: MA04D/480000100/5510.

Perceptor: Pasqual Molina Ramos.

Import: 4.288 euros.

Objecte: condicionament corral al Montmell.

Partida pressupostària: MA04D/480000100/5510.

Perceptor: Grup de Natura Freixe.

Import: 18.000 euros.

Objecte: treballs tècnics associats al manteniment i maneig dels hàbitats fluvials a la Ribera d'Ebre a Flix.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Associació Mediambiental La Sínia.

Import: 17.116,60 euros.

Objecte: manteniment del bosc de ribera i eliminació del canyar a la desembocadura riu Gaià.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Ass. Prof. Res. Cases de Pagès Pallars Sobirà.

Import: 9.000 euros.

Objecte: pàgina Web de turisme rural en l'àmbit del PNAP.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Associació Amics Parc Natural Aiguamolls Empordà.

Import: 3.973,20 euros.

Objecte: edició de la revista El Bruel.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Associació Turisme rural Alt Urgell.

Import: 3.500 euros.

Objecte: edició de fulletons de promoció dels establiments de l'Associació.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Associació Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic.

Import: 9.000 euros.

Objecte: edició d'un catàleg de productes d'ecoturisme de promoció de la comarca de la Garrotxa.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Associació Amics Paratge Natural de Poblet.

Import: 7.619,81 euros.

Objecte: redacció, disseny i edició de la guia divulgativa del PNIN de Poblet.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Associació Ornitològica Picampall TTEE.

Import: 9.000 euros.

Objecte: deu cursos d'identificació, anellament i estudi dels ocells i material divulgatiu.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Associació Pagesos i Cortalers de Castelló.

Import: 4.300 euros.

Objecte: estudis pel reciclatge d'explotacions ubicades dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Associació Turística la Porta del Cel.

Import: 9.000 euros.

Objecte: materials divulgació La Porta del Cel.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Centre de documentació. Ecomuseu dels Ports.

Import: 9.000 euros.

Objecte: remodelació del muntatge escenogràfic i audiovisual .L'home i els Ports..

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Centre Excursionista de Lleida.

Import: 8.000 euros.

Objecte: elaborar material instructiu informàtic i editar un llibret educatiu i divulgador.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Grup Natura i Tradició .Lo Teixet..

Import: 7.556,50 euros.

Objecte: elaboració i publicació de material d'educació ambiental sobre el riu Sénia.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Societat de Caça de Santa Pau.

Import: 3.532 euros.

Objecte: estassada de camins i marges i arranjament del ferm per recuperar itineraris pedestres.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Arbúcies.

Import: 30.000 euros.

Objecte: conservació i manteniment de senders dins el Parc Natural del Montseny.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Fontcoberta.

Import: 23.385,60 euros.

Objecte: adequació de l'accés a la platja d'Espolla.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Guixers.

Import: 29.179,80 euros.

Objecte: adequació de l'àrea de lleure de la Creu del Codó.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Josa i Tuixent.

Import: 28.793,97 euros.

Objecte: construcció d'un mirador a Coll de Port.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament del Pont de Suert.

Import: 24.173,26 euros.

Objecte: recuperació i millora del camí tradicional de la Creu del Ferri.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Prades.

Import: 30.000 euros.

Objecte: adequació paisatgística de l'àrea d'interpretació natural coneguda com a .Llac de Prades..

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Santa Maria de Miralles.

Import: 26.489,76 euros.

Objecte: Fase II adequació per l'ús públic dels senders i camins.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sils.

Import: 25.263,37 euros.

Objecte: adequació de l'itinerari ruta per l'antic estany.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Torredembarra.

Import: 30.000 euros.

Objecte: senyalització d'itineraris a l'espai natural de la Platja de Torredembarra.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Tremp.

Import: 30.000 euros.

Objecte: senyalització dels senders de la Terreta i condicionament d'un sender a Torre de Tamúrcia.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça.

Import: 29.950 euros.

Objecte: habilitació de zones per l'ús recreatiu del Selencar de Llesp a Aigüestortes.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Consell Comarcal de la Segarra.

Import: 19.200 euros.

Objecte: obertura i condicionament de sender amb la instal·lació de senyals d'orientació.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: EMD Senet.

Import: 29.800 euros.

Objecte: condicionament de la zona a l'aire lliure d'Estarreondo a Aigüestortes.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Alcover.

Import: 27.000 euros.

Objecte: creació àrea de lleure a Mas Forès.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Ulldecona.

Import: 25.895,66 euros.

Objecte: ordenar els usos públics en el sector EIN de la Serra del Montsià.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Alella.

Import: 8.550 euros.

Objecte: coneixement dels valors ambientals, culturals, històrics i paisatgístics.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Alguaire.

Import: 8.127,81 euros.

Objecte: adequació paratge Sant Miquel de Ratera.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Artesa de Lleida.

Import: 13.885,20 euros.

Objecte: condicionament Parc Sastre del Coix.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Begur.

Import: 26.982 euros.

Objecte: instal·lació plafons i condicionament zona rebuda.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Berga.

Import: 27.000 euros.

Objecte: canalització accessos sender castell de Berga.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Canejan.

Import: 27.000 euros.

Objecte: condicionament aparcament visitants.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Capçanes.

Import: 13.139,10 euros.

Objecte: senyalització de la zona de les Taules.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Conca de Dalt.

Import: 17.523,49 euros.

Objecte: condicionament itineraris Vall de Serradell.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Cornudella del Montsant

Import: 27.000 euros.

Objecte: adequació pantà Siurana.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Das.

Import: 27.000 euros.

Objecte: recuperació palanca de fusta peatonal sobre el riu Segre.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Corbins.

Import: 26.456,40 euros.

Objecte: condicionar itinerari aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Freginals.

Import: 20.581,42 euros.

Objecte: equipament punt d'informació Serra del Montsià.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Mont-ras.

Import: 26.617,50 euros.

Objecte: instal·lació d'un mirador i adequar un aparcament.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sobremunt.

Import: 4.230 euros.

Objecte: actuacions d'ordenació i difusió de l'EIN.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Vilallonga del Ter.

Import: 26.204,40 euros.

Objecte: instal·lació mirador a la Creu de Fusta.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament del Montmell.

Import: 19.800,50 euros.

Objecte: senyalització d'un circuit de natura.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Figaró-Montmany.

Import: 8.347,54 euros.

Objecte: instal·lació plafons als Sots Feréstecs.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Gandesa.

Import: 17.815,45 euros.

Objecte: senyalització àrea de la Fontcalda.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Ger.

Import: 24.305,64 euros.

Objecte: recuperació dels camins històrics i el manteniment dels valors naturals.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Girona.

Import: 3.912,55 euros.

Objecte: adequació de l'aparcament a la font del Ferro.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Gombrèn.

Import: 20.434,22 euros.

Objecte: adequació itinerari del pla de Sant Pere a Planelles.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de la Granja d'Escarp.

Import: 24.546,53 euros.

Objecte: condicionament senyalització infraestructures a aiguabarreig Segre-Cinoa.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Isona i Conca Dellà.

Import: 26.881,33 euros.

Objecte: condicionament de senders als estanys de Basturs.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Isòvol.

Import: 27.000 euros.

Objecte: recuperació palanca de fusta peatonal que connectava les poblacions d'All i Sanavastre.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Les.

Import: 27.000 euros.

Objecte: adequació àrea recreativa Cabana des Pinsoeres.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Lladurs.

Import: 10.123,74 euros.

Objecte: condicionament àrea Pont del Clop.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Lles de Cerdanya.

Import: 26.948,52 euros.

Objecte: adequació de senders del municipi.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Meranges.

Import: 26.948,63 euros.

Objecte: adequació de la xarxa de senders del municipi.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Import: 27.000 euros.

Objecte: instal·lació de senyalització a la zona PEIN de l'ermita de la Mare de Déu de la Roca.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Ogassa.

Import: 18.900 euros.

Objecte: condicionament de la zona a l'aire lliure del refugi, condicionament d'un sender.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Olèrdola.

Import: 5.760 euros.

Objecte: condicionament camí de Fontanilles a la font de l'Alba.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Prat de Compte.

Import: 20.448,86 euros.

Objecte: millora àrea interpretativa de la Vall de la Jepa.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Pratdip.

Import: 24.377,27 euros.

Objecte: arranjament senders.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Ribes de Freser.

Import: 19.205,16 euros.

Objecte: adequació de dos senders cap a dos EIN.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.

Import: 4.230 euros.

Objecte: instal·lació de plafons als tres accessos de l'espai.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.

Import: 6.779,60 euros.

Objecte: renovació senyalització camí Mata-Redona al Burgar.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga.

Import: 26.998,58 euros.

Objecte: segona fase del camí del Sant Martí de les Tombetes.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sant Llorenç Savall.

Import: 13.369,33 euros.

Objecte: habilitació mirador i altres treballs.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sant Pere de Torelló.

Import: 4.254,30 euros.

Objecte: senyalització d'itineraris.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Setcases.

Import: 27.000 euros.

Objecte: arranjament dels camins de l'Orri.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Toses.

Import: 22.500 euros.

Objecte: torre de vigilància a la tusa i condicionament d'un aparcament al Pla de Carol.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de la Vall de Boí.

Import: 27.000 euros.

Objecte: condicionament del Salencar de Barruera (2a fase).

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Vallfogona del Ripollès.

Import: 9.765 euros.

Objecte: condicionament camí a unes basses i senyals.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Vilobí d'Onyar.

Import: 27.000 euros.

Objecte: creació itineraris font de Salitja i les Tosqueres.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Consell Comarcal del Gironès.

Import: 9.083,91 euros.

Objecte: condicionament d'una xarxa de senders a l'entorn del Rocacorba.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Consell Comarcal del Pallars Jussà.

Import: 26.682,55 euros.

Objecte: projecte de recuperació d'antics camins de ferradura.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Conselh Generau d'Aran.

Import: 27.000 euros.

Objecte: condicionament del sender de natura de l'Artiga de Lin.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Consorci del Ripollès.

Import: 13.676,40 euros.

Objecte: condicionament d'un sender.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Consorci de la Ruta Minera.

Import: 18.000 euros.

Objecte: condicionament aparcament Centre Paleontologia.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Consorci de la Serra de Llaberia.

Import: 10.695,60 euros.

Objecte: disseny i senyalització direccional i d'elements d'interès a la població de Llaberia.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Diputació de Tarragona.

Import: 23.254,97 euros.

Objecte: ordenació globals dels usos públics a Albereda.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: EMD Aransa.

Import: 26.891,48 euros.

Objecte: adequació de senders del municipi.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà.

Import: 4.230 euros.

Objecte: disseny, creació i adquisició plafons informatius.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Alcarràs.

Import: 30.000 euros.

Objecte: actuacions de restauració i millora dels hàbitats del pantà de l'Arròs.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sallent.

Import: 30.000 euros.

Objecte: instal·lació d'una torre de guaita i d'un pontarró de fusta a la Corbatera.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Santpedor.

Import: 30.000 euros.

Objecte: instal·lació d'una infraestructura per l'establiment de cavalls de la Camarga a la Bòbila.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Consorci de l'Estany d'Ivars-Vila-Sana.

Import: 28.083,60 euros.

Objecte: ordenació dels usos i difusió dels valors naturals a l'entorn de la Bassa de l'Estany.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Import: 30.000 euros.

Objecte: ordenació d'usos i millora ambiental de les Basses de Can Dimoni.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Alfara de Carles.

Import: 25.371,87 euros.

Objecte: arranjament edifici emblemàtic destinat a Safareigs conservant l'estil tradicional.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Alt Àneu.

Import: 13.582,69 euros.

Objecte: construcció aparcament al Pla de Bonabé.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Bellver de Cerdanya.

Import: 8.928,50 euros.

Objecte: reparació d'un tram de tanca ramadera.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Paüls.

Import: 29.802,72 euros.

Objecte: condicionament amb millora dels accessos al mirador del PN Ports.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Riu de Cerdanya.

Import: 30.000 euros.

Objecte: arranjament de les barraques de Riumajor, Sansamorta i Moixeró.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Roquetes.

Import: 30.000 euros.

Objecte: treballs d'arranjament caseta (Cova Avellanes) per utilitzar-la com a punt d'informació.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Ulldemolins.

Import: 26.999,03 euros.

Objecte: adequació de les ermites amb la instal·lació d'energia solar.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Cadaqués.

Import: 30.000 euros.

Objecte: adaptació d'una sala espai Cap de Creus per convertir-la en sala d'audiovisuals.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Castellfollit de la Roca.

Import: 30.000 euros.

Objecte: obres de conservació i millora de l'entorn de la Ruta 13 a Castellfollit de la Roca.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Castelló d'Empúries.

Import: 30.000 euros.

Objecte: arranjament de camins i senders de més de dos metres.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Alins.

Import: 15.273,90 euros.

Objecte: àrea recreativa de Cassos.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Espolla.

Import: 3.895,88 euros.

Objecte: replantació d'arbres a la font del Conill i reparació de la tanca protectora.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Cabacés.

Import: 30.000 euros.

Objecte: condicionament d'una zona d'aparcament per rebre visitants.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Cava.

Import: 15.819,21 euros.

Objecte: condicionament d'un centre d'informació a l'entorn del Santuari de Boscalt.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Gisclareny.

Import: 13.959,55 euros.

Objecte: construir un mur de contenció a la finca del Cluset.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de la Bisbal de Falset.

Import: 19.963,61 euros.

Objecte: condicionament de l'àrea de lleure de Santa Llúcia.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de la Figuera.

Import: 14.514,91 euros.

Objecte: instal·lació d'un mirador a Santa Pau.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de la Morera de Montsant.

Import: 26.999,09 euros.

Objecte: condicionament de la zona d'accés a Graus de Montsant.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de la Vilella Baixa.

Import: 17.144,57 euros.

Objecte: condicionament d'una zona d'aparcament per rebre visitants.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de les Valls de Valira Anserall

Import:17.499,21 euros.

Objecte: condicionament d'un sender pels volts d'Os Civís.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Espluga de Francolí.

Import: 30.000 euros.

Objecte: rehabilitació caseta finca El Garber, per donar informació i serveis als visitants.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Bagà.

Import: 27.000 euros.

Objecte: condicionament i millora àrees de lleure.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Margalef.

Import: 26.984,70 euros.

Objecte: condicionament de l'àrea de lleure de Sant Salvador.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Mas de Barberans.

Import: 30.000 euros.

Objecte: ampliació i adequació sala per fer-ne ús social de desenvolupament rural del municipi.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Montferrer i Castellbó.

Import: 23.080,22 euros.

Objecte: condicionament d'un sender de Castellbó a Sant Joan de l'Erm, passant per Turbiàs.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Pedret i Marzà.

Import:18.587 euros.

Objecte: condicionament camins rurals dins dels aiguamolls de l'Empordà.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament del Port de la Selva.

Import: 3.236,40 euros.

Objecte: balisament de les platges de la Tamariua i Taballera del municipi.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Esterri de Cardós.

Import: 18.750 euros.

Objecte: segona fase àrea recreativa de la Serradora d'Esterri de Cardós.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Farrera.

Import: 18.825,83 euros.

Objecte: condicionament de la planta de l'edifici existent per antena del PNAP i centre d'interpretació.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de la Guingueta d'Àneu.

Import: 22.500 euros.

Objecte: obertura i condicionament del sender .cruïlla Sant Beado-La Gola-Nyiri-Cruïlla St. Beado..

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Montellà i Martinet.

Import: 22.032,75 euros.

Objecte: projecte de senyalització exterior del Parc dels Bunkers de Martinet.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de les Preses.

Import: 10.239 euros.

Objecte: consolidació i millora itineraris PRC Pedra Tosca.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols.

Import: 9.194 euros.

Objecte: obres de protecció i condicionament de diferents fonts a Sant Feliu de Pallerols.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Santa Pau.

Import: 17.161 euros.

Objecte: arranjat el mirador volcànic de St. Roc i pavimentar camí del Ser.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sort.

Import: 15.684,54 euros.

Objecte: condicionament del passeig fluvial.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Tírvia.

Import:13.604,18 euros.

Objecte: àrea recreativa de la font de la Mola.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Consell Comarcal del Berguedà.

Import: 30.000 euros.

Objecte: electrificació rural de cal Raler, cal Per Vilella.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

Import: 25.956,84 euros.

Objecte: creació d'un audiovisual i adquisició de pantalles tàctils.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Consell Comarcal del Priorat.

Import: 13.178,66 euros.

Objecte: enderroc edifici en ruïnes. Aprofitament de la pedra recuperada, neteja manual de runes.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: EMD Civís.

Import: 26.886,44 euros.

Objecte: adequació ramadera de la zona de Montcau.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: EMD Vila i Vall de Castellbó.

Import: 22.663,13 euros.

Objecte: condicionament parcial planta baixa edifici antic Ajuntament Castellbó.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: EMD Josa de Cadí.

Import: 8.945,22 euros.

Objecte: estabilització vessant rocós.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: EMD Ainet de Besan.

Import: 7.310,12 euros.

Objecte: arranjament del sender de Buiro.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: EMD Àreu.

Import: 26.955 euros.

Objecte: àrea recreativa d'Àreu.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: EMD Baiasca.

Import: 13.975,10 euros.

Objecte: habilitació i condicionament d'una zona d'aparcament per a vehicles.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: EMD d'Araós.

Import: 26.974,04 euros.

Objecte: arranjament i reconstrucció del camí de Sant Francesc d'Araós.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: EMD Isil i Alós.

Import: 14.466,37 euros.

Objecte: millora ramadera del forest de Bonavé.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: EMD Tornafort.

Import: 22.040,52 euros.

Objecte: rehabilitació de l'edifici de l'antiga escola de Tornafort com a punt d'informació PNAP.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: EMD Víllec i Estana.

Import:25.370 euros.

Objecte: reparació de murets al camí de coll de Pallers.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: EMD Arestui.

Import: 13.574,76 euros.

Objecte: aparcament de vehicles al nucli d'Arestui en relació amb rutes de senderisme.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: EMD de Pi.

Import: 20.786,25 euros.

Objecte: col·locació i restauració de tanca ramadera.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: EMD Os Civís.

Import: 26.979,07 euros.

Objecte: rehabilitació de l'edifici comunal per a centre d'interpretació de les terres de frontera.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Lladorre.

Import: 30.000 euros.

Objecte: edició d'audiovisual a instal·lar en el centre d'interpretació de Tavascan.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Olot.

Import: 28.599 euros.

Objecte: millora de l'espai anomenat Horts de Sant Roca Bosc de Tosca.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Portbou.

Import: 17.010 euros.

Objecte: elaboració de cartells, fulletons de xarxa d'itineraris de l'EPN, mapa de senders, etc.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Rialp.

Import: 26.713,61 euros.

Objecte: passarel·la sobre el riu Noguera Pallaresa.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sant Joan de les Fonts.

Import: 12.010 euros.

Objecte: arranjament camins d'accés a les masies.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de la Sénia.

Import: 30.000 euros.

Objecte: ordenació de l'espai exterior de l'edifici de les Escoles Velles.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Soriguera.

Import: 25.800 euros.

Objecte: habilitació d'un local com a punt d'informació del PNAP.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Campelles.

Import: 23.750 euros.

Objecte: col·locació cleda per al bestiar i abeuradors.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Collbató.

Import: 30.000 euros.

Objecte: restauració dels marges de pedra seca 2a fase: Camí de la Vinya Nova.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Colldejou.

Import: 3.673,25 euros.

Objecte: condicionament de Font Freda.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Espot.

Import: 30.000 euros.

Objecte: enderroc de l'edificació dels Clots de la Bassa.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Castelldans.

Import:29.218,71 euros.

Objecte: condicionament de la font del Clinc-clinc.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Llimiana.

Import: 30.000 euros.

Objecte: restauració de la cova dels Mauricecs i projecte per adequació i regulació accés a la cova.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Vilamòs.

Import: 9.009,95 euros.

Objecte: reparacions a les bordes d'era Montanheta.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Flix.

Import: 30.000 euros.

Objecte: actuacions de protecció, restauració i millora d'hàbitats a l'espai natural protegit Ribera de l'Ebre a Flix.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de la Vansa i Fórnols.

Import: 29.983,58 euros.

Objecte: recuperació i millora de la barraca de Sangonelles.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Marçà.

Import: 29.719,20 euros.

Objecte: recuperació i manteniment de l'hàbitat per a la tortuga mediterrània.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Odèn.

Import: 22.968 euros.

Objecte: condicionament de la font del prat de Cordes.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Planoles.

Import: 28.575 euros.

Objecte: retirada de filat espinós i col·locació de nova tanca.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Saldes.

Import: 30.000 euros.

Objecte: condicionament de corral i mànega ramadera.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Import: 8.699,06 euros.

Objecte: condicionament i adequació de la Font Codina i el seu entorn.

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Tordera.

Import: 30.050 euros.

Objecte: 2a fase de recuperació del braç esquerra del riu Tordera.

Partida pressupostària: : MA04D/760000100/5510.

Perceptor: Les Planes Forestal, SA.

Import: 9.000 euros.

Objecte: instal·lació tanca i pastor elèctric per a pastures al Brull.

Partida pressupostària: MA04D/770000100/5510.

Perceptor: Agustí Coll Callicó, SA.

Import: 9.000 euros.

Objecte: arranjament de l'accés del bestiar a zones de pastura i tanca.

Partida pressupostària: MA04D/770000100/5510.

Perceptor: IXTV, SL.

Import: 9.000 euros.

Objecte: condicionament de la font Josepa a Santa Cristina d'Aro.

Partida pressupostària: MA04D/770000100/5510.

Perceptor: La Agrícola Leridana, SA.

Import: 8.030,35 euros.

Objecte: millora de l'hàbitat de nidificació de la Trenca a la zona de Segrià.

Partida pressupostària: MA04D/770000100/5510.

Perceptor: Port-Aventura, SA.

Import: 9.000 euros.

Objecte: millora als hàbitats de Sèquia Major.

Partida pressupostària: MA04D/770000100/5510.

Perceptor: Promoci, SA.

Import: 9.000 euros.

Objecte: condicionament de la font de la Masuca mitjançant pedra del país, i amb un espai habilitat per abeurador.

Partida pressupostària: MA04D/770000100/5510.

Perceptor: Resangui, SL.

Import: 9.000 euros.

Objecte: construcció d'un mirador al Santuari dels Àngels.

Partida pressupostària: MA04D/770000100/5510.

Perceptor: ARGADELSA.

Import: 8.600 euros.

Objecte: arranjament de camins finca ARGADELSA Illa de Buda.

Partida pressupostària: MA04D/770000100/5510.

Perceptor: Can Toni Ramadera, SL.

Import: 9.000 euros.

Objecte: instal·lació tanca amb filferro amb pals de fusta tractats per pastura.

Partida pressupostària: MA04D/770000100/5510.

Perceptor: CANOTRON, SL.

Import: 9.000 euros.

Objecte: Instal·lació d'una tanca de fusta per evitar que els animals entrin a l'intinerari PN.

Partida pressupostària: MA04D/770000100/5510.

Perceptor: Gerundense Agrícola i Pecuaria (GAPSA).

Import: 9.000 euros.

Objecte: arranjament i condicionament dels camins ramaders i accessos pluges 2005.

Partida pressupostària: MA04D/770000100/5510.

Perceptor: Gima Castellon, SA.

Import:3.934,70 euros.

Objecte: recuperació i concentració de diferents ramificacions d'aigua font fins al dipòsit Carlares.

Partida pressupostària: MA04D/770000100/5510.

Perceptor: INFOSA (Cía. Española de Investigación y Fomento).

Import: 9.000 euros.

Objecte: soterrament línia elèctrica.

Partida pressupostària: MA04D/770000100/5510.

Perceptor: Milles Forestal, SA.

Import: 3.954,40 euros.

Objecte: recuperació i concentració ramificacions aigua per conduir-la a la font les Bassetes.

Partida pressupostària: MA04D/770000100/5510.

Perceptor: PTC Sallent, SL.

Import: 3.476,12 euros.

Objecte: reconstrucció mur de pedra, instal·lació de pastor elèctric.

Partida pressupostària: MA04D/770000100/5510.

Perceptor: Ramaderia La Terrada, SL.

Import: 9.000 euros.

Objecte: construcció teulada de l'explotació de la granja de vaques de la Terrada.

Partida pressupostària: MA04D/770000100/5510.

Perceptor: Restaurant Cúria Reial, SL.

Import: 7.842,17 euros.

Objecte: pavimentació de carretera i pàrquing del Restaurant Font Moixina d'Olot.

Partida pressupostària: MA04D/770000100/5510.

Perceptor: Termar, SA.

Import: 9.000 euros.

Objecte: projecte de millora dels hàbitats de les aus rapinyaires dels Ports.

Partida pressupostària: MA04D/770000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de la Jonquera.

Import: 6.698,10 euros.

Objecte: senyalització d'itinerari pedestre de Requesens anomenat .itinerari protoindustrial..

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Albert Torres Rodríguez.

Import: 5.216,75 euros.

Objecte: realització d'un mur de càrrega folrat amb pedra seca.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Álvaro Baró Guitart.

Import:9.000 euros.

Objecte: arranjament i reconstrucció de la cabana de Corbassil.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Pere Alzamora Planagumà.

Import: 4.662,61 euros.

Objecte: pavimentar carretera accés a la finca i refer parets al mas les Contentes.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Amadeo Bosch Teixidó.

Import: 3.093,73 euros.

Objecte: arranjament teulada al mas el Pla de Batet de la Serra.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Àngel Serrat Linares.

Import: 9.000 euros.

Objecte: enovació coberta al mas les Illes.

Partida pressupostària: M04D/780000100/5510.

Perceptor: Arcadi Senillosa Rosales.

Import: 7.920 euros.

Objecte: netejar recs.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Fidel Aumatell Fulia.

Import: 4.176,98 euros.

Objecte: reforma teulada mas Brugada de Batet de la Serra.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Bisbat de Girona.

Import: 9.000 euros.

Objecte: condicionament àrea de lleure i aparcament Santuari Mare de Déu del Camp.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Pere Boada i Comas.

Import: 3.720,06 euros.

Objecte: asfaltar camí accés al Contaller.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Maurici Boldú Pla.

Import: 4.153,68 euros.

Objecte: arranjament i recuperació de part de pedra seca i abric rocós a la roureda del Vilar.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: David Canal Solanich.

Import: 9.000 euros.

Objecte: 1a. Fase del projecte d'integració paisatgística i coberta del Mas Massandell a Batet de la Serra.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Carme Vilardell Ferrer.

Import: 8.066,29 euros.

Objecte: arranjament de teulada del mas Cortal Ribas.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Comunitat Propietaris Muntanya Ison i Estallo.

Import: 6.570 euros.

Objecte: reconstrucció de cabana de pastor.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: César Regalado Fernández.

Import: 3.097,10 euros.

Objecte: reconstrucció de mur.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Joan Curós Davesa.

Import: 4.224,74 euros.

Objecte: arremolinat de façanes a la casa de la Ctra. Can central, 2.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Domingo Pons Pons.

Import: 5.981,89 euros.

Objecte: adquisició d'una caseta refugi.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Enric Farrés Nomen.

Import: 3.894,20 euros.

Objecte: reconstrucció coberta original d'una masia en perill d'enderroc.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Fàbrega Monteis, SCP.

Import: 6.025,80 euros.

Objecte: arreglar una teulada del corral d'ovelles.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Fermín Goytisolo Gil Moreno de Mora.

Import: 9.000 euros.

Objecte: reforma coberta de la masia .El teular..

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Ferran Arjó Pomé.

Import: 9.000 euros.

Objecte: arranjament del mur de la Borda de Pina per ús ramader.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Francesc Sinfreu Simona.

Import: 9.000 euros.

Objecte: reconstrucció del llosat de la borda de Jussà.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Francisca Gavaldà Lluís.

Import: 3.372 euros.

Objecte: refer mur de contenció amb pedra i formigó.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Francisco Iglesias Castellarnau.

Import: 9.000 euros.

Objecte: arranjament del llosat de Borda.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Ignasi Sinfreu Canturri.

Import: 9.000 euros.

Objecte: arranjament murs exteriors Borda.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Imma Orriols Rovira.

Import: 9.000 euros.

Objecte: reconstrucció d'un cobert per la maquinària.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Jaime Cases Marquez.

Import: 9.000 euros.

Objecte: ampliació d'un aixopluc ja existent i plantació d'una pantalla vegetal.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Jesús Sánchez Vallejo.

Import: 6.800,70 euros.

Objecte: construcció de la fosa sèptica.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Joan Alegre Pérez.

Import: 6.683,79 euros.

Objecte: instal·lació i millora d'infraestructures ramaderes fixes.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Joan Ametller Civill.

Import: 9.000 euros.

Objecte: dos talussos a la part de la finca inclosa dins el PN.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Joan Casimiro Iglesias.

Import: 9.000 euros.

Objecte: arranjament de la coberta de la borda de Santa Maria de la Torre.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Joan Esplendiu Juclà.

Import: 6.900 euros.

Objecte: reconstrucció de la borda Roi (parets, teulada i interiors), al bosc d'Anàs.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Joan Guillemas Prat.

Import: 9.000 euros.

Objecte: construcció d'un tancat fix per a bestiar.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Joan Tor Tomas.

Import: 3.609,57 euros.

Objecte: canviar varilles de ferro per pals de fusta tractada.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Joaquim Grabulosa Font.

Import: 6.049,26 euros.

Objecte: adquisició d'una caseta-refugi.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Jordi Cortina Carrera.

Import: 7.748,37 euros.

Objecte: condicionament i millora del batedor annex a la borda del Bosch.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Jordi Laguia Aldosa.

Import: 9.000 euros.

Objecte: adequació paisatgística d'una explotació ramadera d'arròs.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Josep Cervós Majoral.

Import: 9.000 euros.

Objecte: construir un tancat amb mànega de maneig de bestiar.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Josep M. Caminal Blasi.

Import: 9.000 euros.

Objecte: instal·lació d'una mànega ramadera fixa.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Josep Maria Orteu Soldevila.

Import: 8.347,28 euros.

Objecte: consolidació cabana de pastor i tancat.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Juan Juanola Vila.

Import: 5.006,56 euros.

Objecte: restauració façana Mas El Portet.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Lluís Serrat i de Bolós.

Import: 3.250,64 euros.

Objecte: obres consolidació i reforç de les teulades de Can Batet a Santa Pau.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Loreto Camprubi Guixe.

Import: 9.000 euros.

Objecte: reparació de la tanca exterior del bestiar de paret.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: M. Montserrat Herrero Galindo.

Import: 4.456,89 euros.

Objecte: arranjaments de murs i camí.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: M. Pilar Sánchez Cervilla.

Import: 8.058,26 euros.

Objecte: reparar i cimentar camí accés habitatge.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Manel Anglada Puigcerver.

Import: 7.920 euros.

Objecte: instal·lació d'una tanca de filferro amb pals de fusta de 5.500 metres de longitud.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Manel Unió Benaiges.

Import: 3.628,83 euros.

Objecte: restauració de la bassa i l'entorn de la font de la Valleta del Fort.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Margarida Rigat Quinta.

Import: 7.205,82 euros.

Objecte: arranjament teulada i construcció d'un mur.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Maria Dolors Prunera Pujol.

Import: 5.028,60 euros.

Objecte: refer marges de pedra seca a la finca Tomb Roig.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Marina Pijoan Clara.

Import: 9.000 euros.

Objecte: millores i arranjaments estructurals d'exteriors en edificacions/construccions d'ús ramader.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Martín Escudé Solans.

Import: 9.000 euros.

Objecte: arranjament de la llosa de dues bordes.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Jordi Massegur Colomer.

Import: 6.423,75 euros.

Objecte: arranjament teulada al mas la Codinoia.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Matias Castañer Vivas.

Import: 6.299,70 euros.

Objecte: substitució coberta Can Maia, paratges la Moixina.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Michel Vanhoutte.

Import: 9.000 euros.

Objecte: refer marges de pedra seca de la finca situada a la Vilella Alta-Polígon 2-Parcel: 429/430.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Núria Orriols Niubo.

Import: 8.564,28 euros.

Objecte: mur contenció de terres.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Núria Buigas Mirabet.

Import: 3.504,98 euros.

Objecte: arranjament del camí que dóna accés a les cases de Molí de Vilella i Molí Vell.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Ottorino Visintini.

Import: 5.030,96 euros.

Objecte: rompuda de la vegetació existent per tal de recuperar l'antic cultiu d'oliveres.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Patronat de disminuïts psíquics Joan Sellas Cardelus.

Import: 9.000 euros.

Objecte: reforma integral de la teulada de l'edifici destinat a l'escola d'educació especial Joan 23.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Pedro Fumadó Porres.

Import: 8.281,80 euros.

Objecte: construcció d'una menjadora i abeuradors per millora d'infraestructura ramadera.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: M. Rosa Prat Esteve.

Import: 4.374,43 euros.

Objecte: recuperació cobert per tancar ramat d'ovelles al Prat de Baix.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Luis Puig Ferres.

Import: 3.602,20 euros.

Objecte: construcció femer mas Les Mates.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Rafael Colomer Munmany.

Import: 9.000 euros.

Objecte: desembosc amb tracció animal a la finca del Puig de la Baga.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Ramon d'Abadal de la Cambra.

Import: 9.000 euros.

Objecte: reparar cort de vaques.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Ramona Guillemas Pons.

Import: 7.824,43 euros.

Objecte: captació i conducció de l'aigua de Coll de Torn a la Jasa.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Rosa Vidal Arnau.

Import: 6.020 euros.

Objecte: arranjament Borda de Prefita-Cabana i Pallers.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Rosendo Montaner Baró.

Import: 8.953,98 euros.

Objecte: rehabilitació de la borda sança per a ús ramader.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Silvia Serra Buxeda.

Import: 4.648 euros.

Objecte: escardejar façana masia La Ranella.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Vicens Llovet Roque.

Import: 3.679,71 euros.

Objecte: plantació d'arbres en voreres.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Francesc Rovira Corominas.

Import: 9.000 euros.

Objecte: condicionament sender accés al riu Fred.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Emili Salavedra Pujol.

Import: 9.000 euros.

Objecte: enderroc de parets i millora d'infraestuctures per mantenir prats i pastures.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Enric Barrull Altarriba.

Import: 9.000 euros.

Objecte: construcció d'una pleta per tancar bestiar, instal·lació de pas canadenc i d'abeuradors.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Esther Grau Arcas.

Import: 9.000 euros.

Objecte: construcció d'una pleta per tancar bestiar, instal·lació de pas canadenc i d'abeuradors.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Isidre Colomés Sanjuan.

Import: 9.000 euros.

Objecte: restauració de la font de Can Espinal.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Joaquim Cortés Campa.

Import: 9.000 euros.

Objecte: arranjament de fonts a la Vall de Montblanc.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Josep Guitart Costa.

Import: 9.000 euros.

Objecte: reconstrucció d'un cobert per a bestiar al Berguedà.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Joan Olivella Balcells.

Import: 9.000 euros.

Objecte: arranjaments diversos a zones de prats i pastures a la serra Llaberia.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Roser Noguer Enríquez.

Import: 8.850 euros.

Objecte: condicionament de la bassa dels Camats.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Samuel Garcia Muntané.

Import: 9.000 euros.

Objecte: millora de la font del Salau, a la Conreria-Sant Mateu-Céllecs.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Stendert Christianus Josephus Dekker.

Import: 9.000 euros.

Objecte: instal·lació de pastor elèctric, cobert per ovins i abeuradors.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Ramon Fina Figuera.

Import: 8.897,16 euros.

Objecte: arranjament paret lateral est del corral del Mas Mallol.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: ADF Tremp.

Import: 9.000 euros.

Objecte: senyalització informativa a l'entorn de la Terreta.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Associació Nereo.

Import: 9.000 euros.

Objecte: balisament de la reserva marina de pesca i biodiversitat de Ses Negres.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Bisbat de Vic.

Import: 7.549,18 euros.

Objecte: col·locació d'una barana de fusta tornejada.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Associació de Guies dels Pallars.

Import: 9.000 euros.

Objecte: senyalització informativa d'àrees sensibles en relació amb l'ús públic.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Bisbat de Solsona.

Import: 9.000 euros.

Objecte: millora camí santuari de Lord.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Fundació Territori i Paisatge.

Import: 9.000 euros.

Objecte: construcció caseta per anelladors i naturalistes.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Grup Ecologista l'Escurçó.

Import: 9.000 euros.

Objecte: mirador d'aus i col·locació de plafons. Col·locació d'un aguait i senyals a la serra Llaberia.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Fundació Fauna.

Import: 9.000 euros.

Objecte: recuperació, protecció i reintroducció de les poblacions de rapinyaires nocturns mitjançant la instal·lació de caixes-niu.

Partida pressupostària:MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Associació de Veïns de Sapeira.

Import: 9.000 euros.

Objecte: projecte d'adequació de l'antiga casa Sullà per a ús públic.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Associació Lasala.

Import: 9.000 euros.

Objecte: instal·lació pastor elèctric.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Comunitat de Monts de la Propietat Privada de Castellar de n'Hug.

Import: 9.000 euros.

Objecte: instal·lació d'una mànega ramadera.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Fundació Natura.

Import: 9.000 euros.

Objecte: restauració de prats de dall.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Amics de la Tortuga de l'Albera.

Import: 4.330,28 euros.

Objecte: compra d'un gravador digital per a l'enregistrament d'imatges per educació ambiental.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Comunitat General de Regants de la Dreta de l'Ebre.

Import: 9.000 euros.

Objecte: reconstrucció del pont de Talavera sobre el desguàs de Talavera.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Comunitat Monts Privats de Castellar de n'Hug.

Import: 7.861,77 euros.

Objecte: construcció d'un mirador a Puines.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.

Import: 9.000 euros.

Objecte: construcció de rasa de drenatge a l'entrada d'aigua provinent del coll de Pendis.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Junta Administrativa Capmasats de Gresolet.

Import: 6.025,04 euros.

Objecte: última fase de l'arranjament de la zona d'esbarjo de Gresolet.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Sindicat Agrícola de l'Ebre-CG Regants Dreta.

Import: 9.000 euros.

Objecte: millora qualitat ambiental xarxa hidràulica Hemidelta esquerre.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Societat d'Aigües Potables.

Import: 8.294,35 euros.

Objecte: arranjament de la conducció d'aigua de la font del Bosc i neteja i reconstrucció sèquia.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Societat de Caçadors de la Morera de Montsant.

Import: 5.916 euros.

Objecte: reconstrucció i millora del tancat utilitzat per a l'aclimatació d'aus cinegètiques.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Societat de Caçadors Montgrí.

Import: 9.000 euros.

Objecte: crear espais oberts mitjançant desbrossades selectives, recuperació antics camps de conreu.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Societat de Caçadors Port de la Selva.

Import: 9.000 euros.

Objecte: restauració i millora dels hàbitats mitjançant desbrossades, condicionament fonts.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Unió Excursionista de Catalunya.

Import: 9.000 euros.

Objecte: adequació edifici, sales o altres espais per prestar serveis de gestió de l'espai natural.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Zona Delta-CG Regants de la dreta.

Import: 9.000 euros.

Objecte: arranjament dic del desguàs de circumval·lació de l'encanyissada.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510

Perceptor: Zona Villafranco-CG Regant de la dreta.

Import: 9.000 euros.

Objecte: construcció de diferents ponts.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Subvencions atorgades d'acord amb la Resolució MAH/608/2006, de 7 de març, per la qual es convoquen subvencions destinades a fomentar la conservació de l'abella de la mel autòctona per a l'any 2006 (codi de la convocatòria 04.12.06) (DOGC núm. 4594, de 16.3.2006).

Perceptor: Apicultors Gironins Associats.

Import: 13.880 euros.

Objecte: compra d'abelles reines autòctones.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Apicultors Lleidatans Associats.

Import: 25.258 euros.

Objecte: compra d'abelles reines autòctones.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Associació Catalana d'Apicultors.

Import: 7.165 euros.

Objecte: compra d'abelles reines autòctones.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Associació d'Apicultors de Barcelona.

Import: 5.262 euros.

Objecte: compra d'abelles reines autòctones.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Societat Cooperativa Apícola de Tarragona, SCCL.

Import: 28.435 euros.

Objecte: compra d'abelles reines autòctones.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Subvencions atorgades d'acord amb l'Ordre MAH/234/2006 de 2 de maig, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió dels ajuts per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, per als anys 2006 i 2007, i se n'aproven les bases reguladores (codi de la convocatòria 04.05.06) (DOGC núm. 4634, de 16.5.2006).

Perceptor: Ajuntament de Cabra del Camp.

Import: 6.792,12 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Querol.

Import: 68.580 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de la Jonquera.

Import: 18.150 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Roses.

Import: 6.443,58 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Castellet i la Gornal.

Import: 26.033,70 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Mediona.

Import: 17.145,66 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls.

Import: 16.668 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Subirats.

Import: 6.355,53 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament del Bruc.

Import: 4.716,40 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Import: 61.484,38 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de la Torre de Claramunt.

Import: 28.143,32 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Cardona.

Import: 4.500 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Monistrol de Montserrat.

Import: 3.460,68 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Mura.

Import: 3.900 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

Import: 3.127,50 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

Import: 5.491,90 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Santpedor.

Import: 5.226,57 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Almoster.

Import: 4.816,50 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Import: 15.000 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Pratdip.

Import: 7.860 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Riudecanyes.

Import: 4.965,75 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de l'Ametlla de Mar.

Import: 27.138, euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Roquetes.

Import: 20.520 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Begur.

Import: 59.939,61 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Calonge.

Import: 15.237 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Castell-Platja d'Aro.

Import: 100.083 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Pals.

Import: 12.600 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.

Import: 58.986,10 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Abrera.

Import: 11.974,50 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Castellví de Rosanes.

Import: 22.563 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Cervelló.

Import: 52.998 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Import: 188.852,47 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Import: 8.232 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Torrelles de Llobregat.

Import: 57.000 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Vallirana.

Import: 48.552 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Bellvei.

Import: 5.400 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament del Montmell.

Import: 41.148 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de la Bisbal de Penedès.

Import: 42.330 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Canyelles.

Import: 14.364 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Import: 27.270 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sitges.

Import: 7.047 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Bescanó.

Import: 14.676 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Alella.

Import: 30.916,56 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Arenys de Mar.

Import: 10.568,70 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Arenys de Munt.

Import: 25.146 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Argentona.

Import: 25.873,65 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Dosrius.

Import: 53.925 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Mataró.

Import: 19.941,93 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Palafolls.

Import: 22.854 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Pineda de Mar.

Import: 18.033 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.

Import: 17.442 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Santa Susanna.

Import: 25.651,80 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Teià.

Import: 6.949,50 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Tordera.

Import: 210.625,80 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Àger.

Import: 7.161,60 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Centelles.

Import: 4.266 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Muntanyola.

Import: 25.218 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Seva.

Import: 36.309,60 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sant Martí de Centelles.

Import: 5.701,50 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Taradell.

Import: 13.629 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Palol de Revardit.

Import: 17.974,74 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Camprodon.

Import: 7.860 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Arbúcies.

Import: 13.916,73 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Blanes.

Import: 31.950 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Caldes de Malavella.

Import: 66.679,37 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Lloret de Mar.

Import: 173.746,80 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Maçanet de la Selva.

Import: 45.522 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu.

Import: 28.501,32 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sant Julià de Llor.

Import: 9.504 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

Import: 9.000 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Tossa de Mar.

Import: 61.605 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament del Catllar.

Import: 38.485,11 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Roda de Barà.

Import: 4.611,52 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Tarragona.

Import: 32.085 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Castellar del Vallès.

Import: 14.400 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Castellbisbal.

Import: 26.573,10 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Import: 3.033 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Import: 10.524 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sant Llorenç Savall.

Import: 14.362,50 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Import: 3.015 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Terrassa.

Import: 7.872,75 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Vacarisses.

Import: 32.940 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Bigues i Riells.

Import: 17.226 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Cànoves i Samalús.

Import: 15.975 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de la Roca del Vallès.

Import: 3.459,12 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.

Import: 37.322,88 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Lliçà d'Amunt.

Import: 58.628,97 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Lliçà de Vall.

Import: 22.089,96 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

Import: 37.890 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

Import: 25.821 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

Import: 27.720 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Vallgorguina.

Import: 45.383,22 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Vallromanes.

Import: 24.904,14 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Vilanova del Vallès.

Import: 43.299 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Cunit.

Import: 18.112,50 euros.

Objecte: obertura i manteniment de franges de protecció perimetral en urbanitzacions.

Partida pressupostària: MA04D/460000100/5510.

Subvencions atorgades d'acord amb l'Ordre MAH/255/2006, de 16 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) i les seves federacions, i se'n fa pública la convocatòria per a l'any 2006 (codi de la convocatòria 04.09.06) (DOGC núm. 4642, de 26.5.2006).

Perceptor: ADF Alcover.

Import: 3.334,03 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Alfara de Carles.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Alforja.

Import: 5.800 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Alt Berguedà.

Import: 3.000 euros MA04D/482000100/5510 i 3.000 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Alt Solsonès.

Import: 17.549,81 euros MA04D/782000100/5510 i 3.450,18 euros MA04D/482000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Alta Ribagorça.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Amics del Bosc.

Import: 5.000 euros MA04D/482000100/5510 i 16.000 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Argençola.

Import: 3.876,94 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Artés, Calders i Monistrol de Calders.

Import: 15.008,97 euros MA04D/782000100/5510 i 5.991,03 euros MA04D/482000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Artés, Calders i Monistrol de Calders.

Import: 3.355,27 euros.

Objecte: pla pilot.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: ADF Baga de Cerdanya.

Import: 100.000 euros.

Objecte: pla pilot.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Bages Oriental.

Import: 6.667,63 euros MA04D/482000100/5510 i 14.332,37 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Baix Alt Urgell.

Import: 16.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Baix Berguedà.

Import: 6.222,86 euros MA04D/482000100/5510 i 14.777,14 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Barida.

Import: 3.000 euros MA04D/482000100/5510 i 3.000 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Bellagrabo.

Import: 3.000 euros MA04D/482000100/5510 i 3.000 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Bellprat.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Bisaura.

Import: 6.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Bonastre.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Bosc Verd.

Import: 3.000 euros MA04D/482000100/5510 i 13.000 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Burriac.

Import: 6.612,37 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: ADF Cadaqués-Cap de Creus.

Import: 3.200 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Cadiretes-Montbarbat.

Import: 20.500 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Calonge de Segarra.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Cap de Creus Serra de Rodes.

Import: 3.800 euros MA04D/482000100/5510 i 17.200 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Carme Orpí.

Import: 3.900 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Castellfollit del Boix.

Import: 3.060,98 euros MA04D/482000100/5510 i 8.071,72 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material..

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Castellolí.

Import: 12.723 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Catllar-Montgrony.

Import: 5.200 euros MA04D/482000100/5510 i 10.800 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Cinyana.

Import: 7.500 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Clot de Bou.

Import: 12.040 euros MA04D/782000100/5510 i 3.960 euros MA04D/482000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Colldejou.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Congost.

Import: 12.600 euros MA04D/782000100/5510 i 8.400 euros MA04D/482000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Cornudella de Montsant.

Import: 6.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Creu de Santus.

Import: 5.486,36 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Creu de Santus.

Import: 3.600 euros.

Objecte: pla pilot.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: ADF Defensors del Bosc.

Import: 15.340 euros MA04D/782000100/5510 i 5.660 euros MA04D/482000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF El Cabrerés.

Import: 4.060,12 euros MA04D/482000100/5510 i 11.939,88 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF El Pinyó.

Import: 8.100 euros MA04D/482000100/5510 i 12.600 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF El Pinyó.

Import: 21.000 euros MA04D/482000100/5510 i 35.000 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: pla pilot.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF El Rissec.

Import: 3.000 euros MA04D/482000100/5510 i 3.000 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF El Roure.

Import: 11.000 euros.

Objecte: pla pilot.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Els Cingles.

Import: 14.985 euros MA04D/782000100/5510 i 6.015 euros MA04D/482000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Els Ports d'Arnes.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Espluga de Francolí.

Import: 3.125,27 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Farners Argimont.

Import: 3.575,44 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Fogars de la Selva.

Import: 6.000 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: Federació d'ADF de l'Anoia.

Import: 13.750 euros.

Objecte: programes de planificació i coordinació.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Federació d'ADF d'Osona.

Import: 13.760 euros.

Objecte: programes de planificació i coordinació.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Federació d'ADF del Bages.

Import: 13.760 euros.

Objecte: programes de planificació i coordinació.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Federació d'ADF del Berguedà.

Import: 8.879,15 euros.

Objecte: programes de planificació i coordinació.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Federació d'ADF del Maresme.

Import: 13.760 euros.

Objecte: programes de planificació i coordinació.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Federació d'ADF del Maresme.

Import: 30.000 euros.

Objecte: pla pilot.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Federació d'ADF del Penedès/Garraf.

Import: 13.759,28 euros.

Objecte: programes de planificació i coordinació.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Federació d'ADF del Penedès/Garraf.

Import: 10.318 euros.

Objecte: pla pilot.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: Federació d'ADF del Vallès Occidental.

Import: 13.760 euros.

Objecte: programes de planificació i coordinació.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: ADF Font Freda.

Import: 9.500 euros MA04D/782000100/5510 i 6.500 euros MA04D/482000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Font Rubí.

Import: 3.678,96 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Forestec.

Import: 6.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Garrigues Verdes.

Import: 3.278,16 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Gavarres Marítima.

Import: 4.426 euros MA04D/482000100/5510 i 16.574,00 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Gavarres Nord.

Import: 4.000 euros MA04D/482000100/5510 i 17.000 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Giselva.

Import: 3.000 euros MA04D/482000100/5510 i 3.000 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Gualba.

Import: 3.555,84 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Guilleries Montseny.

Import: 12.210 euros MA04D/782000100/5510 i 8.400 euros MA04D/482000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Jorba.

Import: 3.037,20 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF La Conreria.

Import: 8.000 euros MA04D/482000100/5510 i 4.104,21 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF La Ginesta.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF La Pobla de Massaluca.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF La Segarra.

Import: 8.400 euros MA04D/482000100/5510 i 12.600 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF La Torre de Fontaubella.

Import: 16.306,96 euros.

Objecte: prova pilot.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF La Torre de Claramunt.

Import: 3.000 euros

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF La Tossa.

Import: 3.793,20 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF L'Albiol.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF L'Alzina.

Import: 3.000 euros MA04D/482000100/5510 i 3.000 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Les Salines.

Import: 5.781,27 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF L'Estany.

Import: 3.313,06 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Llorac.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Lloret de Mar.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Lluçanès.

Import: 8.400 euros MA04D/482000100/5510 i 12.600 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Margalef.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Massís de l'Ordal.

Import: 9.600 euros MA04D/782000100/5510 i 6.400 euros MA04D/482000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Matadepera.

Import: 5.039,57 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Mediona.

Import: 6.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Mig Alt Urgell.

Import: 13.811,55 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Mig Pallars.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Mig Segre.

Import: 12.600 euros MA04D/782000100/5510 i 8.400 euros MA04D/482000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Monistrol de Montserrat.

Import: 14.521,13 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Montblanc.

Import: 3.000 euros MA04D/482000100/5510 i 3.000 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Montesmon.

Import: 6.094 euros MA04D/482000100/5510 i 14.906 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Montgrí.

Import: 3.000 euros MA04D/482000100/5510 i 3.000 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Montseny Congost.

Import: 6.500 euros MA04D/482000100/5510 i 14.500 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Montseny Ponent.

Import: 6.535,46 euros MA04D/482000100/5510 i 14.365,41 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Morera de Montsant.

Import: 4.500 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Muntanyes de Prades.

Import: 9.940 euros MA04D/782000100/5510 i 6.060 euros MA04D/482000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Natura del Garraf.

Import: 6.419,22 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Natura Viva.

Import: 18.500 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Noguera Oest.

Import: 3.000 euros MA04D/482000100/5510 i 3.000 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Òdena.

Import: 4.863,85 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Olesa de Bonesvalls.

Import: 4.041,99 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Olesa Montserrat Esparreguera.

Import: 4.200 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Orrius.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Pallejà.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Passanant.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Pla de Bages.

Import: 10.999,39 euros MA04D/782000100/5510 i 5.000,61 euros MA04D/482000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Pla de Santa Maria.

Import: 3.856 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material,

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510,

Perceptor: ADF Pontons.

Import: 5.245,69 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Portal de les Guilleries.

Import: 8.000 euros MA04D/482000100/5510 i 8.000 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Pratdip.

Import: 6.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Premià de Dalt.

Import: 4.137,21 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Protecció de la Natura.

Import: 8.000 euros MA04D/482000100/5510 i 8.000 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Protectors del Bosc.

Import: 7.928,29 euros MA04D/482000100/5510 i 8.062,37 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Puig d'Arques.

Import: 8.000 euros MA04D/482000100/5510 i 8.000 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Puig de l'Àliga.

Import: 6.382,75 euros MA04D/482000100/5510 i 9.605,45 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Puig Vicenç.

Import: 7.189,02 euros MA04D/482000100/5510 i 8.810,98 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Quercus.

Import: 18.126,79 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Querol.

Import: 5.550 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Quintinenca.

Import: 4.519,51 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Rasquera.

Import: 15.079,99 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Roquetes.

Import: 5.165,06 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Rossend Montané.

Import: 3.000 euros MA04D/482000100/5510 i 3.000 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Riba-roja d'Ebre.

Import: 6.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Sant Cugat del Vallès.

Import: 5.430 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Sant Guim de Freixenet.

Import: 19.671,64 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Sant Julià de Ramis-Medinyà.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Sant Mamet.

Import: 8.400 euros MA04D/482000100/5510 i 12.600 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Sant Martí Vell, Juià i Celrà.

Import: 3.985 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Sant Pere de Vilamajor.

Import: 3.000 euros MA04D/482000100/5510 i 3.000 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Sant Sadurní d'Anoia.

Import: 4.042,57 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Santa Maria de Miralles.

Import: 4.500 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Santa Maria de Palautordera.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Sarral Rocafort de Queralt.

Import: 3.030 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Serra de Marina.

Import: 19.100 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Serralada de Montalt.

Import: 14.050 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Serralada de Montsià.

Import: 11.900 euros.

Objecte: prova pilot.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: ADF Sobrepuny.

Import: 8.000 euros MA04D/482000100/5510 i 8.000 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Sòl Verd.

Import: 10.500 euros MA04D/482000100/5510 i 10.500 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Solana del Cadí.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Solsonès Oriental.

Import: 19.167,40 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Subirats.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Teix.

Import: 9.849,30 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Teix.

Import: 30.335 euros.

Objecte: pla pilot.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Terrassa.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Torrefeta i Florejacs.

Import: 4.263,35 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Tres Branques.

Import: 19.505 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Ulldecona.

Import: 3.043,59 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Ulldecona.

Import: 30.000 euros.

Objecte: pla pilot.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510.

Perceptor: ADF Urgellet.

Import: 3.000 euros MA04D/482000100/5510 i 3.000 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Vacarisses-Rellinars.

Import: 9.255,97 euros MA04D/782000100/5510 i 6.744,03 euros MA04D/482000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Vall de Camprodon.

Import: 3.000 euros MA04D/482000100/5510 i 3.000 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Vall de Lord.

Import: 3.996,51 euros MA04D/782000100/5510 i 8.000 euros MA04D/482000100/5510-

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Vall del Rinet.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Vallalta.

Import: 17.717,03 euros MA04D/782000100/5510 i 3.282,97 euros MA04D/482000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostàries: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Vallfogona.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Vallgorguina.

Import: 3.000 euros MA04D/482000100/5510 3.000 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partides pressupostària: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Veciana.

Import: 6.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Vilalba dels Arcs.

Import: 3.000 euros.

Objecte: adquisició de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Vilassar de Dalt.

Import: 3.800 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Viver i Serrateix.

Import: 4.870,73 euros.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/782000100/5510.

Perceptor: ADF Vol Ges.

Import: 8.000 euros MA04D/482000100/5510 8.000 euros MA04D/782000100/5510.

Objecte: adquisició i manteniment de material.

Partida pressupostària: MA04D/482000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Subvencions atorgades d'acord amb l'Ordre MAH/497/2006, de 18 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al finançament d'inversions a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i se'n fa pública la convocatòria per a l'any 2006 (DOGC núm. 4750, de 30.10.2006).

Perceptor: Ajuntament d'Alt Àneu.

Import: 94.836 euros.

Objecte: projecte d'arranjament de camins naturals del municipi d'Alt Àneu.

Partida pressupostària: MA04D/760000190/5511.

Perceptor: Ajuntament d'Espot.

Import: 72.711,17 euros.

Objecte: urbanització de la plaça de l'Edifici d'equipaments 2a fase.

Partida pressupostària: MA04D/760000190/5511.

Perceptor: Ajuntament de Naut Aran.

Import: 62.162,75 euros.

Objecte: instal·lació de serveis públics en els aparcaments d'Aiguamog-bahns de Tredos.

Partida pressupostària: MA04D/760000190/5511.

Perceptor: Ajuntament de Sort.

Import: 50.906,91 euros.

Objecte: rehabilitació de l'escorxador municipal.

Partida pressupostària: MA04D/760000190/5511.

Perceptor: Ajuntament de la Vall de Boí.

Import: 81.887,12 euros.

Objecte: adequació i millora d'itineraris d'accés al nucli de Boí.

Partida pressupostària: MA04D/760000190/5511.

Perceptor: Ajuntament de Vielha e Mijaran.

Import: 80.063,20 euros.

Objecte: millora campanar església Sant Miquel de Vielha.

Partida pressupostària: MA04D/760000190/5511.

Perceptor: Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça.

Import: 47.042,20 euros.

Objecte: definir diferents actuacions de recollida de residus i millora d' accessos en boscos de Tit.

Partida pressupostària: MA04D/760000190/5511.

Perceptor: Consell Comarcal del Pallars Jussà.

Import: 68.245,02 euros.

Objecte: millora de les esglésies i recuperació de les pintures dels nuclis de T. Capdella i Beranui.

Partida pressupostària: MA04D/760000190/5511.

Perceptor: Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

Import: 91.608,20 euros.

Objecte: casetes guardacontenidors als nuclis d'influència del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Partida pressupostària: MA04D/760000190/5511.

Perceptor: Consell General d'Aran.

Import: 114.665,19 euros.

Objecte: ajut per al finançament d'una instal·lació depuradora al refugi de Colomers.

Partida pressupostària: MA04D/760000190/5511.

Perceptor: Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí.

Import: 96.910,25 euros.

Objecte: restauració i conservació del campanar de l'església Sant Feliu de Barruera.

Partida pressupostària: MA04D/760000190/5511

Perceptor: Ecomuseu de les Valls d'Àneu.

Import: 51.894 euros.

Objecte: adequació d'un local per a sala de rehabilitació.

Partida pressupostària: MA04D/760000190/5511.

Perceptor: EMD Senet.

Import: 74.167,99 euros.

Objecte: execució de la millora paisatgística i adequació per a ús recreatiu d'una àrea a Senet.

Partida pressupostària: MA04D/760000190/5511.

Perceptor: Ana Sirvent de Lage.

Import: 7.130,69 euros.

Objecte: cultiu i comercialització de plantes medicinals arnica montana.

Partida pressupostària: MA04D/770000190/5511.

Perceptor: Electromolinera de Tahull.

Import: 22.313,28 euros.

Objecte: restauració de la teulada i consolidació dels tancaments.

Partida pressupostària: MA04D/770000190/5511.

Perceptor: Estació Termal Caldes de Boí, SA.

Import: 28.240,24 euros.

Objecte: projecte de construcció de col·lectors i emissari de Caldes de Boí.

Partida pressupostària: MA04D/770000190/5511.

Perceptor: Hostal l'Aut, SL.

Import: 8.649 euros.

Objecte: substitució de fusteria exterior per una altra de major aïllament.

Partida pressupostària: MA04D/770000190/5511.

Perceptor: Jordi Farré Santmartí.

Import: 9.500,40 euros.

Objecte: reparació del mur de pedra seca d'una granja de cabres de Barruera.

Partida pressupostària: MA04D/770000190/5511.

Perceptor: José Antonio Farrero Moyes.

Import: 18.749,35 euros.

Objecte: obres de pavimentació d'accés i aïllament tèrmic de les naus d'estabulació.

Partida pressupostària: MA04D/770000190/5511.

Perceptor: Josep Oriol Cardona Isus.

Import: 10.959,57 euros.

Objecte: material tècnic informàtic per guiatge.

Partida pressupostària: MA04D/770000190/5511.

Perceptor: Rebost de Xoquin, SCP.

Import: 16.279,78 euros.

Objecte: condicionament del Rebost Xoquin.

Partida pressupostària: MA04D/770000190/5511.

Perceptor: SEFOCAT, SL.

Import: 26.187,11 euros.

Objecte: construcció d'una nau industrial destinada al suport de treballs forestals i biomassa.

Partida pressupostària: MA04D/770000190/5511.

Perceptor: Tros de Sort, SL.

Import: 17.207,58 euros.

Objecte: adequació per oficina i visites guiades.

Partida pressupostària: MA04D/770000190/5511.

Perceptor: Javier Señis Vidal.

Import: 9.458,18 euros.

Objecte: reparació mur tradicional de pedra seca dels horts de Casa Perenalle.

Partida pressupostària: MA04D/770000190/5511.

Perceptor: Jordi Farrero Badia.

Import: 11.925 euros.

Objecte: millora i condicionament de la finca privada a Barruera.

Partida pressupostària: MA04D/780000190/5511.

Perceptor: Josep Turmo Pifarre.

Import: 5.928,49 euros.

Objecte: tancat i vallat de la finca Les Planelles al terme de Taüll.

Partida pressupostària: MA04D/780000190/5511.

Perceptor: Llatzer Sibis Goset.

Import: 34.686,54 euros.

Objecte: reconstrucció i rehabilitació estructural de les façanes.

Partida pressupostària: MA04D/780000190/5511.

Perceptor: Manel Beneria Farrero.

Import: 12.244,79 euros.

Objecte: regeneració del prat de dall de la plana Vidal a Caldes de Boí.

Partida pressupostària: MA04D/780000190/5511.

Subvencions atorgades d'acord amb l'Ordre MAH/42/2005, de 9 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible i es fa pública la convocatòria per als anys 2005 i 2006 (DOGC núm. 4325, de 17.2.2005).

Perceptor: Ajuntament d'Alcover.

Import: 4.326,32 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Alins.

Import: 25.811,52 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Alp.

Import: 25.528 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Arsèguel.

Import: 14.496,65 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Baix Pallars.

Import: 5.002,15 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Bellver de Cerdanya.

Import: 4.227,34 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Berga.

Import: 17.489,40 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Bossòst.

Import: 10.460,49 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Campdevànol.

Import: 10.500,74 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Campelles.

Import: 30.308,16 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Camprodon.

Import: 8.083,55 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Canejan.

Import: 3.231,04 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Cercs.

Import: 17.955,78 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de la Coma i la Pedra.

Import: 4.068,08 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Das.

Import: 15.749,68 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Espot.

Import: 19.324,05 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Esterri d'Àneu.

Import: 17.389,93 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Esterri de Cardós.

Import: 6.037,68 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Farrera.

Import: 10.097 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de la Fatarella.

Import: 4.583,48 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Fontanals de Cerdanya.

Import: 15.425,51 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Ger.

Import: 7.518,30 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Gisclareny.

Import: 4.708,90 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Gombrèn.

Import: 33.355,48 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de la Guingueta d'Àneu.

Import: 24.752,15 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Guixers.

Import: 18.702,25 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Gósol.

Import: 21.504,37 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Josa i Tuixén.

Import: 4.019,98 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Llavorsí.

Import: 8.556,31 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Meranges.

Import: 19.887 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Odèn.

Import: 16.675,13 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Ogassa.

Import: 11.312,17 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Pardines.

Import: 8.684,97 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Planoles.

Import: 16.341,58 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Puigcerdà.

Import: 26.783,89 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Quart.

Import: 5.895,83 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Ribera d'Urgellet.

Import: 7.782,19 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Ribes de Freser.

Import: 19.984,47 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de la Roca del Vallès.

Import: 12.924,04 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de la Sénia.

Import: 10.097 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Saldes.

Import: 11.474,13 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Import: 10.528,03 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

Import: 3.669,40 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de la Seu d'Urgell.

Import: 4.286,31 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Soriguera.

Import : 16.262,60 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Tarragona.

Import: 6.751,33 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Torroella de Montgrí.

Import: 12.302,25 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Tortellà.

Import: 10.051,05 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Toses.

Import: 6.904,55 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Tremp.

Import: 31.138,60 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament d'Urús.

Import: 13.270,13 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de la Vall de Boí.

Import: 15.598,67 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de la Vall de Cardós.

Import: 11.645,94 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.

Import: 7.773,04 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de la Vansa i Fórnols.

Import: 4.314,65 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: Ajuntament de Vielha e Mijaran.

Import: 6.608,49 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: EMD d'Ainet de Besan.

Import: 8.395,34 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: EMD d'Arcavell i la Farga de Moles.

Import: 9.397,74 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: EDM de Civís.

Import: 4.536,86 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: EMD d'Araós.

Import: 6.629,13 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: EMD d'Aubèrt.

Import: 3.281,53 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: EMD d'Escunhau.

Import: 6.512,57 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: EMD d'Espui.

Import: 32.610,32 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: EMD de la Guàrdia d'Ares.

Import: 3.879,35 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: EMD de Taús.

Import: 9.390,94 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (submesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760220400/5510.

Perceptor: ADF d'Argençola.

Import: 14.975 euros.

Objecte: prevenció d'incendis forestals (submesura i3 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: ADF de Vacarisses Rellinars.

Import: 38.936,70 euros.

Objecte: prevenció d'incendis forestals (submesura i3 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: ADF Argençola.

Import: 14.975 euros.

Objecte: prevenció d'incendis forestals (mesura i3 PDR).

Partida: MA04/D780000100/5510.

Perceptor: ADF Vacarisses Rellinars.

Import: 38.936,70 euros.

Objecte: prevenció d'incendis forestals (mesura i3 PDR).

Partida: MA04/D780000100/5510.

Perceptor: Joaquim Cortés Campa.

Import : 8.313,12 euros.

Objecte: compatibilització de les explotacions forestals amb la fauna.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Jordi Baro Marine.

Import: 6.600 euros.

Objecte: compatibilització de les explotacions forestals amb la fauna.

Partida pressupostària: MA04D/780000100/5510.

Perceptor: Ajuntament de Toses.

Import: 18.801,14 euros.

Objecte: ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (mesura i2 PDR).

Partida pressupostària: MA04D/760000100/5510.

Ordre MAH/417/2005, de 19 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a compatibilitzar les activitats apícoles amb la conservació de l'abellerol al territori de Catalunya i es convoquen les corresponents a l'any 2005 (DOGC núm. 4503, de 4.11.2005).

Perceptor: Gonzalvo, SCP.

Import: 3.291,67 euros.

Objecte: danys produïts per l'abellerol.

Partida pressupostària: MA04D/480000100/4422.

Subvencions concedides per la Direcció General d'Habitatge.

Perceptor: Cambra de la Propietat Urbana de Girona.

Import: 14.850 euros.

Objecte: subvencions d'ajut a les tasques de mediació per a l'habitatge de lloguer social i el parc desocupat.

Partida pressupostària: MA07D/441002800/4310 051.

Perceptor: Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona.

Import: 19.350 euros.

Objecte: subvencions d'ajut a les tasques de mediació per a l'habitatge de lloguer social i el parc desocupat.

Partida pressupostària: MA07D/441002800/4310 051.

Perceptor: Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Import: 27.600 euros.

Objecte: ajuts en relació amb els habitatges d'inclusió gestionats per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, l'any 2006.

Partida pressupostària: MA07D/480000100/4310.

Perceptor: Engestur, SA.

Import: 36.000 euros.

Objecte: subvencions d'ajut a les tasques de mediació per a l'habitatge de lloguer social i el parc desocupat.

Partida pressupostària: MA07D/441002800/4310 051.

Perceptor: Gramepark, SA.

Import: 43.200 euros.

Objecte: subvencions d'ajut a les tasques de mediació per a l'habitatge de lloguer social i el parc desocupat.

Partida pressupostària: MA07D/441002800/4310 051.

Subvencions per a la promoció d'habitatge amb protecció oficial, concedides per la Direcció General d'Habitatge.

Perceptor: Alsicor SA.

Import: 16.905,30 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Perceptor: Construgrama 2000, SL.

Import: 140.679,88 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Perceptor: Construgrama 2000, SL.

Import: 20.049,08 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Perceptor: Construgrama 2000, SL.

Import: 10.968,14 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Perceptor: Cooperativa del Teu Barri, SCCL.

Import: 82.019,73 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Foment Immobiliari Assequible, SA.

Import: 929.855,91 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Forum, SA.

Import: 43.352,77 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Perceptor: Francisca Oller Carbonell.

Import: 32.568,19 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Perceptor: Guishabitat, SA.

Import: 218.192,91 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Perceptor: Guishabitat, SA.

Import: 129.293,26 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Perceptor: Guishabitat, SA.

Import: 99.614,01 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Perceptor: Guishabitat, SA.

Import: 16.343,81 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Perceptor: Habitatges Municipals de Sabadell, SA.

Import: 28.304,07 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Perceptor: Illosa, SA.

Import: 34.786 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Perceptor: Illosa, SA.

Import: 28.517,90 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Perceptor: Institut Català del Sòl.

Import: 632.000 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/740000100/4310.

Perceptor: Institut Català del Sòl.

Import: 600.600 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/740000100/4310.

Perceptor: Institut Català del Sòl.

Import: 379.100 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/740000100/4310.

Perceptor: Institut Català del Sòl.

Import: 351.000 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/740000100/4310.

Perceptor: Institut Català del Sòl.

Import: 339.600 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/740000100/4310.

Perceptor: Institut Català del Sòl.

Import: 190.800 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/740000100/4310.

Perceptor: Institut Català del Sòl.

Import: 55.999,12 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Perceptor: Institut Català del Sòl.

Import: 36.000 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/740000100/4310.

Perceptor: Institut Català del Sòl.

Import: 36.000 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/740000100/4310.

Perceptor: Institut Català del Sòl.

Import: 35.000 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/740000100/4310.

Perceptor: Institut Català del Sòl.

Import: 30.000 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/740000100/4310.

Perceptor: Maria Montserrat Puigfel García.

Import: 4.815,56 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Perceptor: Palol 31, SL.

Import: 13.934,67 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Perceptor: Patronat Hospital Sant Jaume d'Olot.

Import: 23.273 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Perceptor: Patronat Hospital Sant Jaume d'Olot.

Import: 4.654,60 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Perceptor: Patronat Municipal de l'Habitatge.

Import: 1.753.800 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/760000100/4310.

Perceptor: Patronat Municipal de l'Habitatge.

Import: 100.070,52 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Perceptor: Patronat Municipal de l'Habitatge.

Import: 67.872,86 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Perceptor: Pla de Santa Maria Residencial, SL.

Import: 97.104,42 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Proha, SCCL.

Import: 116.782,04 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Projecte Habitat 2000, SCCL.

Import: 148.832,74 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Promocions Urbanes de Rubí, SA.

Import: 336.637,03 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Perceptor: Promocions Urbanes de Rubí, SA.

Import: 183.555,53 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Perceptor: Promocions Urbanístiques de Mataró.

Import: 149.777,61 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Perceptor: Illosa, SA.

Import: 28.504,63 euros.

Objecte: promoció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310 051.

Subvencions atorgades d'acord amb la Resolució MAH/1086/2006, de 10 d'abril, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions per a l'adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial per a l'any 2006 i se n'aproven les bases reguladores (codi HA 01/06) (DOGC núm. 4617, de 10.4.2006).

Perceptor: Ajuntament de Toses.

Import: 20.000 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/760000100/4310.

Perceptor: Ajuntament d'Olot.

Import: 26.400 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/760000100/4310.

Perceptor: Ajuntament d'Olot.

Import: 15.400 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/760000100/4310.

Perceptor: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, La Caixa.

Import: 226.600 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA.

Import: 51.300 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Família i Benestar Social.

Import: 48.000 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/781000100/4310.

Perceptor: Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa.

Import: 149.600 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa.

Import: 96.800 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa.

Import: 26.400 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa.

Import: 26.400 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Fundació Mediterrània.

Import: 20.000 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/781000100/4310.

Perceptor: Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA.

Import: 68.400 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA.

Import: 68.400 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA.

Import: 51.300 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA.

Import: 51.300 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Gramepark, SA.

Import: 99.750 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Granollers Promocions, SA.

Import: 96.800 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Granollers Promocions, SA.

Import: 88.000 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Granollers Promocions, SA.

Import: 35.200 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Granollers Promocions, SA.

Import: 17.600 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Habitatge Entorn, SCCL.

Import: 112.000 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Habitatges Veïnals de Catalunya, SCCL.

Import: 171.000 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: IMPSOL.

Import: 281.600 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/760000100/4310.

Perceptor: IMPSOL.

Import: 153.900 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/760000100/4310.

Perceptor: IMPSOL.

Import: 105.600 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/760000100/4310.

Perceptor: Institut Català del Sòl.

Import: 220.000 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/740000100/4310.

Perceptor: Institut Català del Sòl.

Import: 205.200 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/740000100/4310.

Perceptor: Institut Català del Sòl.

Import: 138.600,00 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/740000100/4310.

Perceptor: Institut Català del Sòl.

Import: 94.600 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/740000100/4310.

Perceptor: Institut Català del Sòl.

Import: 80.000 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/740000100/4310.

Perceptor: Institut Català del Sòl.

Import: 70.000 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/740000100/4310.

Perceptor: Institut Català del Sòl.

Import: 66.000 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/740000100/4310.

Perceptor: Institut Català del Sòl.

Import: 39.600 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/740000100/4310.

Perceptor: Institut Català del Sòl.

Import: 32.000 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/740000100/4310.

Perceptor: Institut Català del Sòl.

Import: 30.000 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/740000100/4310.

Perceptor: Institut Català del Sòl.

Import: 24.000 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/740000100/4310.

Perceptor: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA.

Import: 11.400 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: REGESA.

Import: 168.150 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/760000100/4310.

Perceptor: REGESA.

Import: 111.150 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/760000100/4310.

Perceptor: REGESA.

Import: 88.350 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/760000100/4310.

Perceptor: Societat Municipal d'Habitatge de Vilafranca del Penedès.

Import: 81.400 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Vivendes de Girona, SA.

Import: 63.800 euros.

Objecte: adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Subvencions atorgades d'acord amb la Resolució MAH/1119/2006, d'11 d'abril, per la qual es convoquen subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer corresponents a l'any 2006, i se n'aproven les bases reguladores (codi HA 02/06) (DOGC núm. 4620, de 25.4.2006).

Perceptor: Agustí Serrano Solsona.

Import: 5.119,40 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ajuntament de Solsona.

Import: 5.067,38 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Albert Mestres Montserrat.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Alfredo Pérez Sabuco.

Import: 3.174,84 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ana Isabel Valls Sánchez.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Analyse Causale, SL.

Import: 4.741,38 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Andrea Molino Carlini.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ángel Parera Altarriba.

Import: 4.147,64 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ángela Romero Aguilar.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Àngels Arasa Segarra.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Àngels Figuerola Juanpere.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Àngels Piñol Borrull.

Import: 3.553,16 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Anna Serra Sancebrià.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antoni Guitard Rosas.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antoni Guitard Rosas.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antonia Giménez Matheu.

Import: 4.017,43 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antonio Romero Mora.

Import: 4.202,45 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Arquitectura Escodines, SL.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Associació Rauxa.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Caixa Manresa Immobiliària Social, SL.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Caixa Manresa Immobiliària Social, SL.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Caixa Manresa Immobiliària Social, SL.

Import: 6.000,00 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Caixa Manresa Immobiliària Social, SL.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Caldero Porte Ferron.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Carme Argüelles Sanleandro.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Carme Julia Serrat.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Carme Julia Serrat.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Carme Llanta Ribot.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Cesar Pérez Fernández.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Compañía Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl.

Import: 3.756,26 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Concepció Cortell Martos.

Import: 5.060,65 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Contijoch-Sala, SL.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Daniel Calero Casabella.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: David Forgas Picazo.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: David Vargas Márquez.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Dèlia Estupiña Ràmia.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Dolores Jarque Roig.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Enric Solano Mirete.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Enrique Lladó Sobrevalls.

Import: 4.471 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Eulàlia Moya Bertolín.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Felio Homet Brullet.

Import: 4.102 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Fernando Martín Nielfa.

Import: 3.375,04 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Foment de l'Habitatge Social.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Foment de l'Habitatge Social.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Foment de l'Habitatge Social.

Import: 4.868,46 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Francine Janine Jorda Pempelonne.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Gabriel Aliana Arno.

Import: 5.778,52 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Guifré Montoto Manent.

Import: 3.360,43 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Hernan Cortes Planas.

Import: 5.321,71 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Inmuebles en Arriendo, SL.

Import: 5.422,63 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Inmuebles en Arriendo, SL.

Import: 5.600 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Inmuebles en Arriendo, SL.

Import: 5.511,22 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Inmuebles en Arriendo, SL.

Import: 5.427 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Inmuebles en Arriendo, SL.

Import: 3.658,69 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Inmuebles en Arriendo, SL.

Import: 3.198,86 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Isidro Arcusa Granel.

Import: 3.908,66 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jaume Pera Elias.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jaume Pera Elias.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jesús Canovas Soler.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jesús Gandul García.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jordi Figueras Badosa.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jordi Viella Vilaregut.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José Álvarez País.

Import: 3.623,84 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José Andrés Fibla Queral.

Import: 4.404,88 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José Biel Hervera.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José Diego Miguel López .

Import: 4.101,46 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josefa Puig Colomé.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josefina Oliveros Pardos.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Albert Castellarnau Masa.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Albert Castellarnau Masa.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Albert Castellarnau Masa.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Albert Castellarnau Masa.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Albert Castellarnau Masa.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Albert Castellarnau Masa.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Albert Castellarnau Masa.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Albert Castellarnau Masa.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Albert Castellarnau Masa.

Import: 6.000euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep M. Bover Ginebra.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep M. Samón Flores.

Import: 5.400,15 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Prat Closa.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Prat Closa.

Import: 3.900 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Ramos López.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Riba Piqué.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Riba Piqué.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Ucles Cifuentes.

Import: 4.046,59 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juan José Liebana Garcia.

Import: 4.219,90 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juan Manuel Martínez Comas.

Import: 5.259,75 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juan Martín Vela.

Import: 3.971,54 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juan Morejon Arjona.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juana Calafell Puig.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juana Calafell Puig.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Julian Adam Juncadella.

Import: 3.735,20 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Konaka Import, SL.

Import: 5.168,97 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Konaka Import, SL.

Import: 5.162,93 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Konaka Import, SL.

Import: 5.142,24 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Konaka Import, SL.

Import: 5.142,24 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Konaka Import, SL.

Import: 5.086,21 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Konaka Import, SL.

Import: 5.086,21 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Konaka Import, SL.

Import: 5.086,21 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Lidia Cabestany Duch.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Lidia Gil López.

Import: 4.241,25 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Lluís Comes Cartañà.

Import: 5.089,23 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Lluís Colillas Amills.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Lluís Colillas Amills.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Lluís Montserrat Julia.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Lluís Pedrero Durall.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Lluís Pedrero Durall.

Import: 5.866,74 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Lorenzo De Diego Moliner.

Import: 3.947,94 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Lourdes Fornell Mariñosa.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Lucas Giménez Nieto.

Import: 4.638,79 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Luis Manso Martin de la Rubia.

Import: 3.184,20 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: M. Rosa Baró Monné.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: M. Concepción Botella Sagués.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: M. Dolores Gómez Pérez.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: M. Antonia Pastor Sapiña.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Magdalena Vilalta Ripoll.

Import: 3.330,62 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Magi Puig Gubern.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Magi Puig Gubern.

Import: 5.283,59 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Magin Iglesias Sans.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Manuel Turull González.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Marc Berguedà Alsina.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Magdalena Barrachina Sales.

Import: 4.102,45 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Tarragona Piñol.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maximiliano Martínez Muñoz.

Import: 5.753,79 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Melchor Cabezas Suarez.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Mieke Van Gisegem.

Import: 4.010,05 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Miguel Fenoy Cruz.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Miquel Bernadas Pecamins.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Natàlia Noé Rams.

Import: 5.619,69 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Núria Casserres Vilalta.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Octavia Torredeflot Suñe.

Import: 5.264,10 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Pere Escos Ubach.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Providencia Dorca Mora.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Purificación Gallego Nicolas.

Import: 4.414 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rafael Castells Ferré.

Import: 5.139,95 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rafael Tirado Orihuela.

Import: 5.553,58 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Raimunda Querol Buson.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ramon Duch Enrich.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ramon Gamir Aguilar.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ramona Estaragues Rovira.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Raquel Sancho González.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rosa Maria Anglada Puigcerver.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rosa Maria Centelles Morral.

Import: 3.545,27 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rosa Maria Tosca Jordà.

Import: 4.786,45 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rosario Enjuanes Tort.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: SA Pedra Stela.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: SA Pedra Stela.

Import: 5.706,26 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Salvador García Barrafon.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Silvia Carrión Gutiérrez.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Vidres Solsona, SL.

Import: 3.030,21 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Xavier Mayora Tebe.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Subvencions concedides per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges, plans antics.

Perceptor: Abel Alvira Pérez.

Import: 4.959 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Agustí Planas Canet.

Import: 14.637 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Albert Vilaseca Estruch.

Import: 5.507 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Alberto Fonolla Morralla.

Import: 3.226,34 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Alejandro Gallego Carrizosa.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Alfonso Digon Hernández.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Alfonso Martí Martínez.

Import: 3.366,77 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Alicia Hernando Abad.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Alicia Montagut Gómez.

Import: 9.050,67 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Alonso López Montálvez.

Import: 4.881 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Amadeo Aymá Rusiñol.

Import: 3.702,45 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Amador Bermejo Calvo.

Import: 3.051,89 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ana Maria Giménez Abenza.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Andrés Rabal Pérez.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Angel Ferrer Herrera.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Angel Ordiales Barrante.

Import: 9.645 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Angela Rial Riu.

Import: 21.916,68 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Angeles Molinero Garcia.

Import: 5.252 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Angeles Serra Pinillos.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Anna Guarro Navarro.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Anna Miro Margarit.

Import: 34.320 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antonia Bertran Ubals.

Import: 5.537 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antonia García García.

Import: 3.852,44 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antonia Llenas Pons.

Import: 8.305 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antonio Benedicto López.

Import: 3.383,99 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antonio Cerrillo Martínez.

Import: 4.384 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antonio Conde Granja.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antonio Enrique Fajertag Flores.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antonio Fenoy Sánchez.

Import: 3.004,67 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antonio García Vega.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antonio Moreno Barragan.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antonio Pérez Vives.

Import: 4.227,11 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antonio Pique Molla.

Import: 5.068 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antonio Sarra Pamies.

Import: 4.044 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antonio Viudez Rozas.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats.

Import: 8.874 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Aurelia Aliguer Bofill.

Import: 11.710 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Aurelia Codina Oliveras.

Import: 4.307,50 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Caridad López Alejandre.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Carles Colomer Escale.

Import: 7.825 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Carlos Delgado Bartolomé.

Import: 3.051,89 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Carlos Gabriel García.

Import: 5.232 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Carme Perelló Segura.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Carmen Romagosa Camprodon.

Import: 4.926 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Carmen Sánchez Lara.

Import: 3.894,80 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Casa Blay, SL.

Import: 17.692,63 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Casal Coll Jaime.

Import: 3.059,29 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Celestino Gamero Delgado.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: César García Caba.

Import: 3.132,84 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. de Barberà, núm. 285-287 (Sabadell).

Import: 5.024,15 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Baldiri Reixach, núm. 3 (Sabadell).

Import: 5.722,63 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cultura, núm. 29 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 5.138,43 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cultura, núm. 71 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 4.307,30 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Daoiz, núm. 7-9 (Sabadell).

Import: 6.825,23 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Francisco de Goya, núm. 7 (Sabadell).

Import: 7.450,02 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Jardins Conrat Saló, núm. 7 (Granollers).

Import: 6.716,59 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Josep Recort, núm. 3 (Cornellà de Llobregat).

Import: 4.486,92 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sòcrates, núm. 27 (Sabadell).

Import: 6.484,25 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Sant Bernat, núm. 35 (Sabadell).

Import: 10.390,82 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Concepció Bastus Anell.

Import: 7.246 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Concepción Bastus Amorós.

Import: 12.775,18 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Concepción Civantos Porras.

Import: 3.702,45 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Concepción Gallart Vilana.

Import: 5.592 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Conrad Grabulosa Domènech.

Import: 8.698 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Cristina Llach Juanola.

Import: 4.407 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Cristobal Sánchez Lara.

Import: 3.894,80 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Daniel Marsol Lluch.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: David Llorens García.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: David Sitjes Bertran.

Import: 5.921 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Dolores Cortacans Amils.

Import: 10.403 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Dolores Lara Aragón.

Import: 3.894,80 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Domingo Merino Ruiz.

Import: 3.051,89 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Edgar Guido Zamora Gamonal.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Eduardo Cerdan Moreno.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Efren Andrés Andrés.

Import: 3.670,77 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Elisabeth Vidal Sans.

Import: 3.885,75 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Elvis Ney Indacochea Bonifaz.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Emilio Rodríguez González.

Import: 11.137 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Encarnació Monteagudo Moltó.

Import: 3.051,89 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Enric Padreny Grau.

Import: 5.025 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Enrique Jove Carrillo.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Enrique Puebla Navas.

Import: 4.701 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Eugenio Marchal Sanchez.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Eugenio Zuñiga Sacristan.

Import: 5.802 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Fco. Javier Bentue García.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Fco. Javier Alvaredo López.

Import: 3.051,89 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Felisa Sanjuan Asensio.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Felix Dorca Bosch.

Import: 7.167 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Fernando Monge Porte.

Import: 4.571 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ferrer Casals Pilar.

Import: 6.010,12 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Francesc Xavier Torns Vila.

Import: 8.903 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Francisca Amposta Serres.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Francisca Estape Costa.

Import: 3.571 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Francisco Daniel Gutiérrez Montoya.

Import: 3.742,46 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Francisco J. Segura Rubio.

Import: 3.117,35 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Francisco López Morales.

Import: 3.132,84 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Francisco Romero De Avila Simarro.

Import: 3.443,14 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Francisco Salido Cerezo.

Import: 3.366,77 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Fuensanta Ropero Fernández.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Gerard Solé Domingo.

Import: 8.435 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Gines Gordo German.

Import: 3.004,67 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Herminia Vinuesa Aicart.

Import: 3.051,89 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Humberto Borza Maqueda.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ildefonso Medina Jiménez.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Inmobiliaria Alsama, SA.

Import: 81.601,48 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Inocencia Ruiz Funes.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Irene Carbonell Reverter.

Import: 3.037,68 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Irene Navarro Sánchez.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Irma Fornell Boixader.

Import: 8.027 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Isabel Franquet Cirera.

Import: 5.157 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Isabel Cascales Querol.

Import: 3.051,89 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Isabel Lozano López.

Import: 4.860 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Isabel Martínez Rodríguez.

Import: 3.036,04 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Isabel Recasens Sala.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Isidro Nogués Dinares.

Import: 5.719 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jaume Devesa Cabanyes.

Import: 3.425,29 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jaume Gabriel García.

Import: 5.232 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jaume Grabulosa Domènech.

Import: 8.698 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jesus Tuneu Floris.

Import: 3.635,50 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Joan Francesc García Mazagatos.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Joan Mir Verdaguer.

Import: 3.775,56 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Joan Plana Turro.

Import: 6.448 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Joan Rosell Prat.

Import: 4.505 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Joana Font Font.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Joaquin Vicente Marin.

Import: 3.283,49 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jordi Aspero Fàbrega.

Import: 6.757 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jordi Valls Pujols.

Import: 6.542 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jorge Domínguez Blanes.

Import: 4.571 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jorge Roig Surribas.

Import: 3.702,45 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José Alcaide Martínez.

Import: 3.366,77 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José Anton Sánchez.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José Antonio Ariño Ardanuy.

Import: 5.710 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José Ballesteros Rodríguez.

Import: 3.132,84 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jose Barbal Espot.

Import: 5.483 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jose Benosa Benosa.

Import: 6.288 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José Boneta Grau.

Import: 6.750 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José Fernández Paradela.

Import: 3.051,89 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José Hernández Muñoz.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José Luis Arregui Pérez.

Import: 3.350,41 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jose M. Cots Cubero.

Import: 3.051,89 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José M. Morrondo Martín.

Import: 3.051,89 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José María Munteis Olivas.

Import: 4.616 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José María Rodríguez Ponce.

Import: 3.286,57 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José Miñano López.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José Ramon Martí Cabezuelo.

Import: 3.564 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José Rodríguez Vázquez.

Import: 5.872 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José Solanas Bohe.

Import: 4.602,67 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josefa Romero Batlle.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josefina Aguilar Carceller.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josefina Bobadilla Conesa.

Import: 3.886,15 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josefina Serentill Sala.

Import: 4.561 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Lluís Farrero Moyes.

Import: 9.148 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep M. Jaumejoan Ribe.

Import: 3.286,57 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Pares Serrabasa.

Import: 6.121 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Tristany Prat.

Import: 7.380 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juan Abellan Muñoz.

Import: 4.808 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juan Alcaraz Pulgar.

Import: 3.721 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juan Carlos Gálvez Ortega.

Import: 3.117,35 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juan Francisco Vizcaino Chinchilla.

Import: 5.193 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juan José Rubiño Lozano.

Import: 3.702,45 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juan Lara Aragón.

Import: 3.894,80 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juan Miguel Antequera Bonachera.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juan Mir Verdaguer.

Import: 7.550,12 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juan Moreno González.

Import: 3.670,77 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juan Riguillo Montasell.

Import: 4.931,32 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juan Rivera Vivas.

Import: 3.117,35 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juan Sánchez Lara.

Import: 7.788,59 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juan Soler Ortiz.

Import: 3.702,45 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juan Vallbona Culla.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Judit Camps Batchilli.

Import: 5.465 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Julio C. Andreu García.

Import: 3.589,32 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Julipime, SL.

Import: 19.316,06 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Llorenç Mas Montserrat.

Import: 3.016 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Lorena Tomas Alcoverro.

Import: 3.725 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Luis Boldo Hernández.

Import: 13.352 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Luis Brunet Gellida.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: M. Josepa Andreu Cardo.

Import: 3.339,74 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: M. Pilar Tuneu Farre.

Import: 4.317 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: M. del Carmen Cortes Gálvez.

Import: 3.004,67 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: M. Pilar Pujol Gómez.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Manuel Abella Alfonso.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Manuel Coronado González.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Manuel Moreno Cabello.

Import: 5.171 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Manuel Pellicer Tovar.

Import: 3.132,84 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Manuela Pérez Rodríguez.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Marcela Latorre Estévez.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Margarida Gallart Guitart.

Import: 12.502,67 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Margarita Alonso Revilla.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Margarita Domenech Soriano.

Import: 4.007,54 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Ángeles Hernández Hernández.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: María Asunción Calsina Ayala.

Import: 3.408,84 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: María Asunción Thió De Pol.

Import: 7.647 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: María Asunción Thió De Pol.

Import: 7.652 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: María Carmen Hernández Hernández.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: María Carmen Vázquez Vélez.

Import: 3.404,65 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: María del Carmen Gallego Bartolomé.

Import: 3.670,77 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Dolores Serra Muret.

Import: 4.565 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Haro Cazorla.

Import: 3.286,57 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Ibáñez Macaya.

Import: 3.004,67 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Llagostera Dot.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Marchan Pareja.

Import: 3.117,35 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Palau Suñer.

Import: 3.339,22 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Rosa Domènech Junyent.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Rosa Turrado Gil.

Import: 8.236 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Rosa Victori Serra.

Import: 7.360 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Rovira Soler.

Import: 10.647 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Salvan Torn.

Import: 17.124,71 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Marta Ruana García.

Import: 4.559 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Martí Sala Heras.

Import: 5.275 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Matías Molina Postigo.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Mercedes Riera Subirachs.

Import: 10.041 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Miguel Ángel López López.

Import: 3.741 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Miguel Canal Dorca.

Import: 3.824 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Miguel Lloret Pérez.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Milagros Alcolea Escuriola.

Import: 3.033,76 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Miquel Vilaró Guell.

Import: 4.527,75 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Miriam Casals Villan.

Import: 3.670,77 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Modesta Marco Marco.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Moises Pascual Izquierdo.

Import: 3.004,67 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Montserrat Casas Via.

Import: 3.100euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Montserrat Cirera Fau.

Import: 26.286,22 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Montserrat Colomé Orrit.

Import: 3.112,55 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Montserrat Costa Codinach.

Import: 4.869 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Montserrat Costa Vidal.

Import: 4.350 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Montserrat Gumbau Blancafort.

Import: 5.227 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Montserrat Roig Bollo.

Import: 4.879 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Montserrat Roura Colom.

Import: 3.978 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

¡

Perceptor: Nicolás Salvador Salvador.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Nieves Alguero Panisello.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Nieves Rodríguez Bori.

Import: 12.267,82 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Noelia San Nicolás Pareja.

Import: 3.366,77 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Núria Borras Goixart.

Import: 5.379 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Nuria Estrany Coca.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Olegario Navarro Ventura.

Import: 5.095 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Olga Climent Giménez.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Oliva Ríos Álvarez.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Olvido Fernández García.

Import: 5.191 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Oscar Macia Puig.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Pablo A. Caraballo Pérez.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Paqui Gómez López.

Import: 3.132,84 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Pedro Donate Navarro.

Import: 3.132,84 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Pedro Ferrer Cabello.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Pedro Lozano López.

Import: 4.860 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Pedro Montero Merino.

Import: 3.408,84 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Pilar Laborda Mostolac.

Import: 9.370 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Portes Reixach Josep.

Import: 3.005,06 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rachid El Karkri .

Import: 3.017,06 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rafael Sánchez González.

Import: 3.670,77 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rafaela Aguilera Caballero.

Import: 4.793 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ramona Coma Morell.

Import: 3.758,25 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ramona Melia March.

Import: 3.350,41 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ramona Vall-lamora Puig.

Import: 9.877,35 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ricardo Bastida Baño.

Import: 3.410 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ricardo Salomao.

Import: 3.149,79 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rosa M. Mena Barrio.

Import: 3.052,85 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rosa Sala Serena.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Roser Avalos Pérez.

Import: 3.350,41 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Roser Torrents Soler.

Import: 5.022 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Roser Vives Rosines.

Import: 5.185 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Salvador Ortiz Jove.

Import: 8.528 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Salvador Serrano García.

Import: 3.051,89 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Santiaga Ramos Muñoz.

Import: 3.670,77 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Santiago Serrat Hernández.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Serafín Fernández Robles.

Import: 4.550 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Shaila Torroella Navarro.

Import: 6.316,55 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Silvia Aznar Esteban.

Import: 3.149,30 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Sole Paris Josep.

Import: 3.005,06 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Sonia Lozano González.

Import: 3.051,89 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Susana Vila Vigo.

Import: 5.616 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Teodoro De Mas Rocabayera.

Import: 5.141 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Teresa Cugat Blanch.

Import: 12.254 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Teresa Gavalda Vallés.

Import: 3.100 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Teresa Pont Gassol.

Import: 7.460 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Tomas Bes Samper.

Import: 5.435 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Vicenç Sánchez Piñol.

Import: 3.132,84 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Víctor Rius Capdevila.

Import: 7.584 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Xavier Grioles Garitonandia.

Import: 7.827 euros.

Objecte: rehabilitació d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Subvencions atorgades d'acord amb la Resolució MAH/173/2005, de 26 de gener, per la qual es convoquen subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges, i se n'aproven les bases reguladores (codi HA 01/05). DOGC núm. 4317, de 7.2.2005.

Perceptor: Adelina Fargas Bayarri.

Import: 8.400 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Adolfo Iglesias Icart.

Import: 23.890,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Adriana Bertran Olsina.

Import: 33.682,66 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Anna Pidemont Faig.

Import: 4.131,05 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Carme Tomàs Miró.

Import: 6.170,63 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Carmen Cervelló Blanch.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Abat Marcet, 49 (Terrassa).

Import: 26.215,98 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Can Serra, 16 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 28.790,10 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Cantàbric, 15 (Badia del Vallès).

Import: 29.467,80 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Carmen Amaya, 36 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 38.653,57 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Carrilet, 107 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 20.087,69 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Cubelles, 51 (Vilanova i la Geltrú).

Import: 44.653,79 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Generalitat, 50 (Barberà del Vallès).

Import: 3.279,67 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Hispanitat, 27 (Pineda de Mar).

Import: 18.271,81 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Mediterrani, 32 (Badia del Vallès).

Import: 29.467,80 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Mediterrani, 38 (Badia del Vallès).

Import: 28.927,61 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Meridiana, 631 (Barcelona).

Import: 55.327,13 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Nord, 23 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 28.211,98 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Onze de Setembre, 58 (la Llagosta).

Import: 41.797,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Bar/Grup Joan Carles, 38 (Lleida).

Import: 35.152,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Bar/Grup Joan Carles, 40 (Lleida).

Import: 35.152,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Bar/Grup Joan Carles, 41 (Lleida).

Import: 35.152,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Agricultura, 215 (Barcelona).

Import: 5.919,81 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Agricultura, 217 (Barcelona).

Import: 5.995,12 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Albert Einstein, 3-5 (Castelldefels).

Import: 27.618,46 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Andrade, 281 (Barcelona).

Import: 48.283,87 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Àngel Guimerà, 65 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 30.266,91 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Àngels Garriga, 1 (Barcelona).

Import: 56.757,97 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Àngels Garriga, 3 (Barcelona).

Import: 61.535,64 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Àngels Garriga, 5 (Barcelona).

Import: 38.334,64 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Antoni Puigblanch, 27-31 (Mataró).

Import: 19.468,03 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Aragó, 48 (Tremp).

Import: 4.840 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Arquitecte Morera i Gatell, 15,17 (Lleida).

Import: 6.320,10 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Barcelona, 184 (Pallejà).

Import: 52.771,59 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Berlín, 10 (Barcelona).

Import: 14.320,71 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Blocs La Florida Bloc 1, 1 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 47.430,96 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Can Oliva, 26 (Barcelona).

Import: 55.798,88 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Can Oliva, 30 (Barcelona).

Import: 46.935,46 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cardenal Reig, 24 (Barcelona).

Import: 41.967,44 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Castanyer,16 (Barcelona).

Import: 89.851,11 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Casteras, 16 (Barcelona).

Import: 4.212,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Catalunya, 63 (Terrassa).

Import: 8.692,27 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cervantes, 10-12 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 12.905 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cervantes, 115 (Badalona).

Import: 69.342,88 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ciències, 9-11 (Barcelona).

Import: 85.181,25 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. de la Forja, 3 (Terrassa).

Import: 42.874,44 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Desmai, 4 (Cornellà de Llobregat).

Import: 40.038,80 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Doctor Modrego, 23 (Badalona).

Import: 16.994,71 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Domènech i Muntaner, 26 (Cornellà de Llobregat).

Import: 37.609,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Dr. Robert, 182 (Badalona).

Import: 26.254,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Eduard Brossa, 2 (Sabadell).

Import: 67.450,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Emigrant, 32 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 12.101,88 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Empecinado, 16 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 5.804 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Estrella, 39 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 33.963,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Estudiant de Vic, 2 (Vic).

Import: 176.108,10 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Europa (Terrassa).

Import: 38.912,14 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Fastenrath, 108-112 (Barcelona).

Import: 33.279,08 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Felix Marti Alpera, 10 (Barcelona).

Import: 40.854,56 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Felix Marti Alpera, 6 (Barcelona).

Import: 61.861,68 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Font del Coll, 17 (Barcelona).

Import: 8.230,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Força, 23 (Girona).

Import: 12.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. General O'Donell, 36 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 22.854,05 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Granollers, 2 (Cardedeu).

Import: 30.068,77 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Guadiana, 13 (Terrassa).

Import: 24.814,38 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Guadiana, 15 (Terrassa).

Import: 24.814,38 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Guadiana, 20 (Terrassa).

Import: 27.076,26 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Guadiana, 7 (Terrassa).

Import: 30.100,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Guadiana, 8 (Terrassa).

Import: 29.366,66 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Guadiana, 9 (Terrassa).

Import: 28.897,73 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Guitard, 40-42 (Barcelona).

Import: 5.099,83 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Himàlaia, 18 (Sabadell).

Import: 37.934,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Hospital, 77 (Cassà de la Selva).

Import: 11.955 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Independència, 312 (Barcelona).

Import: 44.436,33 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Isabel la Catòlica, 60 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 27.452,50 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Jacinto Verdaguer, 42 (Sant Joan Despí).

Import: 27.467,77 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. La Palma, 9 (Lleida).

Import: 20.697,89 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Llançà, 41 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 19.730,56 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Llobregat, 85 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 10.590,51 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Lloret de Mar, 31 (Barcelona).

Import: 28.061,79 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Lluís Companys, 3 (Sort).

Import: 42.430,32 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Lluís Companys, 4 (Sort).

Import: 42.430,32 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Lluís Companys, 6 (Sort).

Import: 42.430,32 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Maladeta, 1 (Esplugues de Llobregat).

Import: 27.291,85 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mare de Déu de Núria, 30 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 75.283,88 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mare de Déu de Núria, 6-8 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 25.035,52 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mare de Déu del Carme, 62 (Sant Adrià de Besòs).

Import: 53.569,01 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mare Janer, 51 (la Seu d'Urgell).

Import: 21.844,44 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mas, 142 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 23.474,31 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mossèn Andreu, 60 (Cornellà de Llobregat).

Import: 29.499,86 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mossèn Jacint Verdaguer, 86 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 37.266,03 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Naranjos, 45 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 5.859,99 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Naranjos, 47 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 6.735,95 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Naranjos, 49 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 5.859,99 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Narcís Monturiol, 64 (Terrassa).

Import: 5.957,32 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Nicolau Guanyabens, 7 (Mataró).

Import: 38.536,04 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Núria, 159 (Terrassa).

Import: 15.225,99 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Onze de Setembre, 9-13 (Mollet del Vallès).

Import: 48.622,34 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. País Basc, 6-8 (Cambrils).

Import: 18.415,13 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Palamós, 34 (Barcelona).

Import: 41.495,35 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pau Casals, 24 (Tremp).

Import: 3.080 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pau Marsal, 149 (Terrassa).

Import: 61.175,52 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pedrosa, 11 (Barcelona).

Import: 53.704,84 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pedrosa, 3 (Barcelona).

Import: 53.704,84 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pedrosa, 5 (Barcelona).

Import: 53.704,84 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pere Costa, 20 (Santa Coloma de Farners).

Import: 3.200 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Príncep de Bergara, 17-19 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 25.502,93 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Provença, 542-544 (Barcelona).

Import: 39.564,70 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Quintana, 39 (Esplugues de Llobregat) .

Import: 134.874,60 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ramon Llull, 10-12 (Blanes).

Import: 9.967,59 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Riera Blanca, 213 (Barcelona).

Import: 35.200,14 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Roger de Flor, 39 (Mataró).

Import: 24.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rovira i Virgili, 5-Pau Casals, 7-9-11, 5 (Tarragona).

Import: 8.666,60 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Cosme, 239 (Terrassa).

Import: 37.177,16 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Ferran, 17-19 (Terrassa).

Import: 54.551,42 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Marc, 13 (Badalona).

Import: 4.818,89 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Santiago Segura, 14 (Sabadell).

Import: 225.420,58 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Saragossa, 6 (Badia del Vallès).

Import: 28.927,61 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Segon Passeig de Roda, 37 (Lleida).

Import: 21.494,66 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Segòvia, 1 (Badia del Vallès).

Import: 28.927,61 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Selva de Mar, 250 (Barcelona).

Import: 31.780,76 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Soler i Palet, 2 (Terrassa).

Import: 23.037,74 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Tarragona, 35 (Tremp).

Import: 37.343,59 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Termes Romanes, 12 (Badalona).

Import: 6.788,66 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Toledo, 5 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 35.548,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Trèvol, 2 (Barcelona).

Import: 20.343,84 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Valira, 1 (Terrassa).

Import: 35.616,87 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Verdi, 225 (Barcelona).

Import: 53.742,27 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Verge de Juncadella, 23 (Santpedor).

Import: 41.290,11 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Wilson, 22 (Terrassa).

Import: 16.223,08 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Xúquer, 5 (Terrassa).

Import: 3.122,74 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Camí Josep Tapiolas, 171 (Terrassa).

Import: 16.706,90 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Camí Ral, 237 (Mataró).

Import: 30.594,32 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ctra. Martorell, 111 (Terrassa).

Import: 12.995,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ctra. Santa Coloma, 82 (Badalona).

Import: 23.291,83 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Maragall, 123 (Barcelona).

Import: 27.714,49 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. de la Creu, 11 (Tremp).

Import: 35.174 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. del Treball, 2 (Terrassa).

Import: 39.484,83 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. dels Carros, 7 (Tarragona).

Import: 9.886,23 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Generalitat, 14 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 33.404,35 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ptge. Joan Brillas, 13-15 (Esplugues de Llobregat).

Import: 32.506,25 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rbla. Marina, 187 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 4.553,87 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rbla. Marina, 366 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 4.785 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rda. Joan d'Àustria, 14 (Mataró).

Import: 362.487,22 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rda. Ponent, 233 (Terrassa).

Import: 8.482,48 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rda. President Tarradellas, 110 (Mataró).

Import: 30.492,76 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Urb/Grup Sant Jordi, 1 (Viladecans).

Import: 20.800,11 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Urb/Grup Sant Jordi, 10 (Viladecans).

Import: 24.534,74 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Urb/Grup Sant Jordi, 2 (Viladecans).

Import: 22.089,01 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Urb/Grup Sant Jordi, 3 (Viladecans).

Import: 23.305,05 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Urb/Grup Sant Jordi, 4 (Viladecans).

Import: 23.104,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Urb/Grup Sant Jordi, 5 (Viladecans).

Import: 21.993,37 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Urb/Grup Sant Jordi, 6 (Viladecans).

Import: 22.070,81 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Urb/Grup Sant Jordi, 7 (Viladecans).

Import: 21.824,86 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Urb/Grup Sant Jordi, 8 (Viladecans).

Import: 20.586,05 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Urb/Grup Sant Jordi, 9 (Viladecans).

Import: 23.305,05 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Via Alexandra, 37 (Sabadell).

Import: 6.807,88 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Via de la Plata, 19 (Badia del Vallès).

Import: 26.950,13 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Dolores Gutiérrez González.

Import: 30.432,60 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Francisco Reixach Barrera.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: German Aragonés Domenech.

Import: 4.636,13 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Herminia Cortina Oriola.

Import: 3.722 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Inmobiliaria Recuarto, SL.

Import: 24.055,98 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Javier Bahr.

Import: 7.698,77 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Joana Herrera García.

Import: 9.367,49 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Josep Rey Sanmartí.

Import: 3.035,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Lluís Giné Pena.

Import: 3.087,17 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Manuel Pascual Nogués.

Import: 20.633,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Miquel Bel Perea.

Import: 44.698,86 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Miquel Vaquer Grané.

Import: 28.560,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Ramon Ruiz Larma.

Import: 11.171,36 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Raquel Torrent Ventoldra.

Import: 5.778,88 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Rosa Carbonell Creus.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Sonia Farré González.

Import: 9.240 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Perceptor: Trinidad Rosich Amigó.

Import: 8.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/782000100/4310.

Subvencions atorgades d'acord amb la Resolució MAH/1120/2006, d'11 d'abril, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges per a l'any 2006, i se n'aproven les bases reguladores (codi HA 03/06). DOGC núm. 4620, de 25.4.2006.

Perceptor: Afrania Grup Immobiliari, SL.

Import: 36.534,11 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Afrania Grup Immobiliari, SL.

Import: 22.245,05 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Agustín Carrillo Medina.

Import: 3.230,69 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Agustín Jiménez Rodríguez.

Import: 5.328 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Agustín Ribera Codina.

Import: 6.284,49 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Agustín Rocafort Rabasa.

Import: 24.200 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ajuntament de Malgrat de Mar. C. de Carme, 30.

Import: 75.696,12 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Albert Pascual Claramunt.

Import: 4.023,15 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Alberto Fontanet Ortigues.

Import: 4.740,92 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ambient, SA.

Import: 34.758,10 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Ana Sellart Parreño.

Import: 9.900 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ángel Pérez Gómez.

Import: 3.725,92 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Àngel Serrat Linares.

Import: 7.700 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ángeles Rubio Culebras.

Import: 6.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Anna M. Masip Seró.

Import: 3.220,77 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Anna Mirangels Rubio.

Import: 5.009,32 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Anna Morató Aguilar.

Import: 8.068,13 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antoni Granados Carvajal.

Import: 27.583,73 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antonia Almenara Abello.

Import: 11.120,36 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antonieta Miró Guasch.

Import: 13.578,36 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antonio Bascuñana López.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antonio Camats Novau.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antonio Estañol Prat.

Import: 4.782,17 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antonio López Costas.

Import: 5.742 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Antonio Solé Culleré.

Import: 4.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Balbina Plumed Sánchez.

Import: 33.026,70 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Balbina Plumed Sánchez.

Import: 6.988,53 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Benjamí Barceló Muntane.

Import: 7.580,77 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Bernat Tort Escudero.

Import: 3.784,86 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Blanca Benítez Ponsa.

Import: 3.432,63 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Bonaventura Vila Riera.

Import: 44.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Buenaventura Palmerola Barado.

Import: 65.237 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Carles Porta Caula.

Import: 4.598 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Carles Rovira Virgili.

Import: 10.974,89 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Carlos Amills Clotet.

Import: 10.643,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Carlos Jiménez Luengo.

Import: 3.767,68 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Carme Casas Costa.

Import: 7.700 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Carme Marco Margalef.

Import: 8.400 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Carme Pages Vidal.

Import: 6.163,52 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Carmen Jurado Muñoz.

Import: 6.435,68 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Carmen Puigdemont Segura.

Import: 4.200 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Catalina Llorens Ripoll.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Cecilia del Carmen Cardenas Luna.

Import: 4.057,17 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Cipriano Iglesias.

Import: 4.916,47 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Claro Canut, CB.

Import: 19.663,88 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Clàudia Font Rodà.

Import: 4.297,38 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Claus, SA.

Import: 6.127,41 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Clotilde Canalda Serra.

Import: 5.848,52 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Colette Meunier.

Import: 4.056,74 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Abat Marcet, 317 (Terrassa).

Import: 34.786,24 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Alcalde Areny, 10 (Lleida).

Import: 4.239,18 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Alcalde Porqueres, 60 (Lleida).

Import: 22.388,35 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Alcalde Porqueres, 78 (Lleida).

Import: 5.218,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Àngel Sallent, 58 (Terrassa).

Import: 34.902,51 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Balears, 4 (Olot).

Import: 29.854,81 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Balmes, 58 (Igualada).

Import: 15.209,15 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Balmes, 74 (Igualada).

Import: 122.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Banus Alta, 54 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 30.046,49 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Banus Baixa, 110 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 55.960,26 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Barcelona (Bloc Cobalt), 8 (Reus).

Import: 362.074,72 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Barcelona (Vermell-Groc), 9-11 (Reus).

Import: 807.747,17 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Barcelona (Bloc Blau), 6 (Reus).

Import: 257.404,61 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Barcelona, 233 (Terrassa).

Import: 36.115,67 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Barcelona, 40 (Terrassa).

Import: 18.265,91 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Barcelona, 46 (Sant Joan Despí).

Import: 11.899,88 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Can Palmer, 4 (Viladecans).

Import: 39.410,57 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Can Serra, 18 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 26.280,63 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Can Serra, 21 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 27.136,69 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Can Serra, 6 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 110.323,95 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Can Serra, 7 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 27.580,99 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Can Serra, 9 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 30.339,09 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Carlos III, 48-54 (Vilassar de Mar).

Import: 62.968,59 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Catalunya, 19 (Tarragona).

Import: 10.806,77 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Catalunya, 31 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 27.655,70 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Catalunya, 397 (l'Aldea).

Import: 7.871,55 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Concòrdia, 29-31 (Sabadell).

Import: 35.912,97 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. de la Generalitat, 51 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 5.445,78 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. de l'Estació, 13 (Campdevànol).

Import: 66.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. de Reus, 11 (Alcover).

Import: 38.949,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. de Sant Francesc, 3 (Girona).

Import: 60.506,66 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. del Canal, 151 (el Prat de Llobregat).

Import: 8.011,63 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. del Carme, 11 (Pineda de Mar).

Import: 15.173,50 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. del Vallès, 473 (Terrassa).

Import: 15.782,18 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. dels Banys, 13 (Castelldefels).

Import: 3.200 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Eduard Toldrà, 22 (Vilanova i la Geltrú).

Import: 21.715,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Egara, 13 (Sant Quirze del Vallès).

Import: 75.394,66 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Elies Pagès, 20-22 (Barcelona).

Import: 31.915,80 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Estatut, 95 (Rubí).

Import: 31.575,80 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Europa, 10 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 11.666,12 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Europa, 8 (el Vendrell).

Import: 31.023,50 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Francesc Macià, 51 (Sabadell).

Import: 38.762,31 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Francesc Macià, 51 (Sabadell).

Import: 6.547,08 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Francesc Macià, 53 (Sabadell).

Import: 31.550,33 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Francesc Macià, 55 (Sabadell).

Import: 41.458,91 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Francesc Macià, 55 (Sabadell).

Import: 12.138,49 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Francesc Marimon, 95 (Esparreguera).

Import: 31.966,56 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Francesc Ribas, 70 (Granollers).

Import: 36.085,09 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Francesc Trabal, 014 (Sabadell).

Import: 219.024,28 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Francesc Trabal, 014 (Sabadell).

Import: 24.862,24 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Francisco Gallar y Mones, 25-27 (el Prat de Llobregat).

Import: 12.963 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Garrigues, 8 (Mollerussa).

Import: 17.077,15 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Generalitat, 157 (Tortosa).

Import: 9.321,11 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Generalitat, 3 (el Papiol).

Import: 45.228,23 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Generalitat, 55 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 172.598,83 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Generalitat, 74 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 35.638,96 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Graells, 29 (Sant Cugat del Vallès).

Import: 17.462,02 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Josep Molins, 8 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 4.522,13 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Josep Tarradellas, 225 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 31.751,07 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Josep Tarradellas, 66 (Barcelona).

Import: 298.831,09 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Just Oliveras, 66 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 29.160,94 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Lleida, 30 (Premià de Dalt).

Import: 44.107,97 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Lluís Companys, 13 (Mataró).

Import: 10.138,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Lluís Pericot, 17 (Girona).

Import: 9.371,48 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Mare de Déu de Montserrat, 254 (Barcelona).

Import: 58.752,53 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Mare de Déu de Montserrat, 258 (Barcelona).

Import: 6.837,28 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Marquès de Sant Mori, 54-58 (Badalona).

Import: 17.471,12 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Meridiana, 292 (Barcelona).

Import: 31.990,47 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Meridiana, 374 (Barcelona).

Import: 39.102,73 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Meridiana, 384 (Barcelona).

Import: 37.064,34 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Montserrat, 6 (Sort).

Import: 17.900,34 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Morera, 97 (Badalona).

Import: 33.672,25 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Onze de Setembre, 61 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 36.931,05 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Onze de Setembre, 20 (Montornès del Vallès).

Import: 79.069,05 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Països Catalans, 4 (Solsona).

Import: 27.927,12 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Paral·lel, 103 Bis (Barcelona).

Import: 28.121,07 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Pau Casals, 67 (Avià).

Import: 9.347,28 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Prat de la Riba, 23-25 (Tarragona).

Import: 3.961,49 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Prat de la Riba, 7 (Tarragona).

Import: 15.936 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Príncep d'Astúries, 46 (Barcelona).

Import: 54.082,44 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Puig i Cadafalch, 266 (Mataró).

Import: 11.948,55 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Santa Eulàlia, 365 (Terrassa).

Import: 22.476,86 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Severo Ochoa, 125 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 22.117,85 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Severo Ochoa, 9 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 5.902,38 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Torrent Gornal, 42 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 37.145,81 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Verge de Montserrat, 7 (Vila-seca).

Import: 9.163,33 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Via Augusta, 9 (Tarragona).

Import: 7.232,24 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Vidreres, 45 (Lloret de Mar).

Import: 25.477,16 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Virgen de Montserrat, 118 (el Prat de Llobregat).

Import: 38.432,51 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Bar/Riu Clar, 0 (Tarragona).

Import: 3.756,33 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Bar/Riu Clar, s/n (Tarragona).

Import: 3.756,33 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Bar/Riu Clar, s/n (Tarragona).

Import: 3.409,53 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Bar/Riu-Clar, s/n (Tarragona).

Import: 4.631,33 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Abad Escarre, 5 (Mollet del Vallès).

Import: 24.441,22 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Abaix, 40 (Banyoles).

Import: 11.010,92 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Abat Escarre, 22-24 (Sabadell).

Import: 32.828,55 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Abat Escarre, 26-28 (Sabadell).

Import: 31.339,47 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Abat Escarre, 49 (Rubí).

Import: 13.825,52 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Abat Isalguer, 13 (Sant Joan de les Abadesses).

Import: 19.631,80 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Aguas de Llobregat, 106 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 25.725,72 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Aguas de Llobregat, 58 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 10.269,35 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Aguileras, 5 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 26.824,24 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Agustín Domingo, 16 (Sant Feliu de Llobregat).

Import: 11.844,76 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Aiguafreda, 13-15 (Centelles).

Import: 12.191,59 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Albert Llanas/Carretera del Carmel, 36/42-44 (Barcelona).

Import: 28.968,60 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Alcalde de Móstoles, 33 (Barcelona).

Import: 17.116,09 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Alcalde Montardit, 12 (Manresa).

Import: 32.199,11 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Alella, 13-15 (Barcelona).

Import: 64.654,92 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Alella, 21 (Barcelona).

Import: 27.854,44 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Alexandre de Cabanyes, 27-29 (Vilanova i la Geltrú).

Import: 70.909,02 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Alfons XII, 175 (Badalona).

Import: 3.159,51 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Alguersuari i Pascual, 51 (Sabadell).

Import: 36.041,07 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Alguersuari i Pascual, 5-7 (Sabadell).

Import: 12.144,50 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Almeria, 5 (Santa Margarida de Montbui).

Import: 7.249,45 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Alsacia, 12 (Barcelona).

Import: 12.189,86 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Altos Hornos, 49 (Barcelona).

Import: 28.069,85 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Altos Hornos, 49 bis (Barcelona).

Import: 28.069,85 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Alzina, 72 (Vilassar de Mar).

Import: 29.890,34 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Amadeu Vives, 17 (Blanes).

Import: 6.826,92 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Amapolas, 29 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 37.955,41 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Amèrica, 78 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 36.400,80 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ample, 156 (Terrassa).

Import: 17.317,49 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ancianitat, 30 (Terrassa).

Import: 4.059,53 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Andorra, 58 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 3.214,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Aneto, 35-37 (Barcelona).

Import: 23.059,49 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Angel Aranyo, 40 (Viladecans).

Import: 34.325,02 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Àngel Guimerà, 2 (Sant Joan Despí).

Import: 25.224,44 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Anselm Clavé, 10 (Lliçà d'Amunt).

Import: 25.008,83 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Anselm Clavé, 15 (Mollet del Vallès).

Import: 32.259,27 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Anselm Clavé, 24 (Molins de Rei).

Import: 108.436,10 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Antic Roca, 17 (Girona).

Import: 6.053,43 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Antic Roca, 19 (Girona).

Import: 6.053,43 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Antic Roca, 21 (Girona).

Import: 6.053,43 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Anton Fortuny, 12 (Esplugues de Llobregat).

Import: 27.526,03 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Antoni Capmany, 59-61 (Barcelona).

Import: 16.683,89 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Antoni Gaudí, 69 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 29.153,21 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Aragó, 12 (Les Franqueses del Vallès).

Import: 16.626,76 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Aragó, 399 (Barcelona).

Import: 57.396,84 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Aragó, 530-532 (Barcelona).

Import: 8.271,92 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Aragó, 62 (Tremp).

Import: 26.029,63 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Arenys, 2 (Gavà).

Import: 40.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Argentina, 22 (Tortosa).

Import: 26.327,74 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Aribau, 121 (Barcelona).

Import: 21.504,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Aribau, 19 (Barcelona).

Import: 40.666,50 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Aribau, 34-36 (Sabadell).

Import: 63.601,43 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Aritjols, 59 (Barcelona).

Import: 15.845,02 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Arizala, 11-17 (Barcelona).

Import: 31.003,54 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Arquebisbe Cescomes, 11 (Puig-reig).

Import: 23.968,36 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Arquitecte Gaudí, 63 (Manresa).

Import: 31.956,07 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Arquitecte Goday, 28 (Mataró).

Import: 4.833,59 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Artesania, 164-166 (Barcelona).

Import: 122.644,50 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Artur Anguera, 5 (Tortosa).

Import: 7.194,22 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ataulf, 14 (Barcelona).

Import: 52.103,61 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Atlàntida, 2 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 17.572,05 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Av. Paral·lel, 116 (Barcelona).

Import: 18.453,13 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Aviació, 1 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 50.942,71 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Bach de Roda, 99 (Sabadell).

Import: 11.536,12 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Badalona, 14 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 74.201,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Bages, 75 (Terrassa).

Import: 7.430,02 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Bailen, 39 (Vilanova i la Geltrú).

Import: 4.859,27 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Balmes, 69 (Terrassa).

Import: 35.363,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Balmes, 70 (Barcelona).

Import: 34.283,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Balmes, 74 (Barcelona).

Import: 24.907,12 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Balmes, 94 (Barcelona).

Import: 30.077,09 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Banys Nous, 10 (Barcelona).

Import: 33.568,10 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Barcelona, 11 (Sant Feliu de Llobregat).

Import: 18.567,66 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Barcelona, 23 (Tortosa).

Import: 4.139,31 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Barcelona, 31 (Girona).

Import: 65.778,21 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Barcelona, 380-390 (Sant Vicenç dels Horts).

Import: 112.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Barcelona, 50 (Argentona).

Import: 38.625,01 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Barcelona, 68-70 (el Prat de Llobregat).

Import: 30.047,83 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Batllevell, 175 (Sabadell).

Import: 58.546,21 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Batllevell, 175 (Sabadell).

Import: 29.412,06 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Beat Almato, 35 (Barcelona).

Import: 18.830,16 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Beethoven, 15 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 28.298,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Beethoven, 20 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 7.635,35 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Bellaterra, 26 (Cornellà de Llobregat).

Import: 5.612,42 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Bellavista, 16 (Badalona).

Import: 8.116,50 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Bellcaire, 17 (Balaguer).

Import: 31.568,45 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Bellvei, 8 (Cunit).

Import: 98.765,22 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Bellver, 2 (Sabadell).

Import: 58.280,64 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Benidorm, 15 (l'Ametlla de Mar).

Import: 11.259,36 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Benlliure, 10 (Barcelona).

Import: 37.988,91 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Berenguer IV, 37 (Tortosa).

Import: 20.975,76 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Berguedà, 113 (Sabadell).

Import: 8.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Bernat Boades, 18 (Sabadell).

Import: 54.024,93 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Bertran de Seva, 21 (Granollers).

Import: 44.761,68 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Bertran i Serra, 20-22 (Barcelona).

Import: 24.081,30 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Bisbe Lorenzana, 46 (Girona).

Import: 34.974,72 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Bisbe Ruano, 21 (Lleida).

Import: 4.200 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Blai Parera, 8 (Mataró).

Import: 37.450,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Bombers Madern i Clariana, 28 (Mataró).

Import: 69.923,82 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Bonaplata, 1 (Barcelona).

Import: 19.885,94 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Bonastruc de Porta, 19 (Girona).

Import: 31.022,43 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Borràs, 41-43 (Barcelona).

Import: 27.372,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Bruc, 10 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 6.490,68 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Bruc, 80 (Barcelona).

Import: 10.783,53 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Bruch, 17 (Esplugues de Llobregat).

Import: 34.394,78 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ca L'Aloi, 16 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 61.255,99 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cabestany, 5 (Barcelona).

Import: 50.680,04 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cabrera, 23 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 33.094,33 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cadí, 14-16 (Barcelona).

Import: 24.839,71 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cadí, 46 (Barcelona).

Import: 24.648,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cadí, 48 (Barcelona).

Import: 22.632,44 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Calàbria, 146-150 (Barcelona).

Import: 7.637,84 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Calàbria, 290 (Barcelona).

Import: 26.752,92 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Calders, 221-227 (Sabadell).

Import: 14.227,09 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cambrils, 19 (Barcelona).

Import: 49.731,88 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Campoamor, 1-15 (Sabadell).

Import: 49.341,17 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Camprodon, 1 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 37.847,08 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Camprodon, 10 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 27.243,48 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Canigó, 20-22 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 42.304,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Canigó, 6 (Torelló).

Import: 28.387,85 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Capità Comellas, 1 (El Masnou).

Import: 10.062,14 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Caputxins, 39 (Tarragona).

Import: 8.299,01 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Caramelles, 11 (Mataró).

Import: 40.779,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Carles Pol, 10 (Sort).

Import: 13.200 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Carretera de la Buñola, 25-27 (el Prat de Llobregat).

Import: 113.038,41 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ctra. de Ribe, 209 (les Franqueses del Vallès).

Import: 36.215,80 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Carrilet, 4-6-3 (la Bisbal d'Empordà).

Import: 15.333,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cartellà, 169 (Barcelona).

Import: 4.315,82 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Casals i Cubero, 217-219 (Barcelona).

Import: 34.173,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Casanova, 160-162 (Barcelona).

Import: 12.997,98 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Castelao, 131 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 16.305,66 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Castellar del Vallès, 170 (Sabadell).

Import: 96.140,61 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Castellbisbal, 41 (Barcelona).

Import: 33.233,82 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Castellet, 5 (Vila-seca).

Import: 7.174,14 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Castellvell, 10 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 31.900 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Castillejos, 177 (Barcelona).

Import: 7.003,02 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Castillejos, 4 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 6.648,45 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Catalunya, 11 (Sant Joan Despí).

Import: 56.323,95 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Catalunya, 24 (Bellver de Cerdanya).

Import: 27.324,45 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cellecs, 17 (Granollers).

Import: 27.241,09 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Centre, 1 (Gavà).

Import: 23.735,40 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cervantes, 21 (Tortosa).

Import: 12.621,39 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cervantes, 5-7 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 30.047,60 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cervantes, 83 (Rubí).

Import: 12.460,39 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cienfuegos, 18 (Barcelona).

Import: 33.511,49 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ciutat Cooperativa, 91 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 44.875,58 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ciutadella Baixa, 26 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 27.364,31 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ciutat Cooperativa, 107 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 53.514,81 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ciutat Cooperativa, 12 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 52.908,56 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ciutat Cooperativa, 18 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 52.908,56 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ciutat Cooperativa, 36 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 48.048,92 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ciutat Cooperativa, 38 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 62.777,34 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ciutat Cooperativa, 43 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 19.610,35 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ciutat Cooperativa, 48 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 38.992,47 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ciutat Cooperativa, 50 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 38.992,47 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ciutat Cooperativa, 52 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 55.013,04 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ciutat Cooperativa, 61 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 40.640,82 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ciutat Cooperativa, 62 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 59.673,55 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ciutat Cooperativa, 63 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 55.013,04 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ciutat Cooperativa, 68 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 45.705,06 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ciutat Cooperativa, 69 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 52.908,56 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ciutat Cooperativa, 71 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 32.510,60 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ciutat Cooperativa, 87 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 46.438,44 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ciutat Cooperativa, 9 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 54.674,06 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ciutat de Consuegra, 14 (el Prat de Llobregat).

Import: 34.723,11 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ciutat de Fraga, 22 (Lleida).

Import: 23.590,98 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Civaderia, 38 (Tarragona).

Import: 17.724,55 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Coll i Pujol, 151 (Badalona).

Import: 36.448,78 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Collsacabra, 37 (Torelló).

Import: 33.795,79 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Collsalarca, 236 (Sabadell).

Import: 163.757,52 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Collsalarca, 236 (Sabadell).

Import: 5.698,34 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Colon, 7 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 28.328,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Colon, 99-101 (Terrassa).

Import: 3.763,73 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Comtal, 7 (Barcelona).

Import: 45.096,92 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Comte Borrell, 61 (Barcelona).

Import: 70.362,17 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Comte d'Urgell, 21 (Sabadell).

Import: 17.414,82 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Concilio de Trento, 250 (Barcelona).

Import: 64.136,55 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Concilio de Trento, 90-100 (Barcelona).

Import: 47.861,45 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Congrés, 52-56 (Barcelona).

Import: 19.480,43 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Conquista, 117-119 (Badalona).

Import: 79.015,36 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Consell de Cent, 479 (Barcelona).

Import: 7.164,61 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Consell de Cent, 89 (Barcelona).

Import: 118.878,36 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Constantí, 1-3 (Sabadell).

Import: 35.478,04 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Copons, 2 (Barcelona).

Import: 65.604,62 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cornellà Modern, 8 (Cornellà de Llobregat).

Import: 11.089,95 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Còrsega, 551 (Barcelona).

Import: 36.652,89 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cortada, 5 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 3.471,71 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Corunya, 2-4-6 (Girona).

Import: 53.207,62 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Costa Fustera, 1 (Sant Climent de Llobregat).

Import: 15.619,09 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cotonat, 41 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 7.098,58 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cots i Gayan, 1 (Lleida).

Import: 21.122,10 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Covadonga, 13 (Ripollet).

Import: 23.072,40 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Covadonga, 567 (Sabadell).

Import: 9.802,47 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Creueta, 12 (Santa Perpètua de Mogoda).

Import: 13.463,88 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Creueta, 14 (Santa Perpètua de Mogoda).

Import: 11.537,88 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cristobal Colon, 3 (Mollet del Vallès).

Import: 41.726,86 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cuba, 35 (Badalona).

Import: 16.435,66 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Cucurulla, 2 (Barcelona).

Import: 52.168,05 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ciutat Comtal, 11 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 39.216,04 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Dàlia, 7 (Cornellà de Llobregat).

Import: 29.499,86 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Dalmau, 55 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 28.647,23 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Dalt, 26-28 (Badalona).

Import: 22.853,81 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. de la Plaça, 4 (Premià de Mar).

Import: 35.627,89 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. de la Unió, 2 (Terrassa).

Import: 3.322,48 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. de Vic, 2 (Prats de Lluçanès).

Import: 19.323,13 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. del Carme, 67 (Mataró).

Import: 10.812,08 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. del Mig, 2 (el Vendrell).

Import: 21.462,59 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. del Mig, 4 (el Vendrell).

Import: 21.323,56 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. del Mig, 6 (el Vendrell).

Import: 20.758,21 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. del Mig, 8 (el Vendrell).

Import: 19.106,44 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. dels Metges, 5 (Valls).

Import: 55.501,13 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. dels Sastres, 7 (Olot).

Import: 50.557,28 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Demostenes, 9-11 (Sabadell).

Import: 34.703,27 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Desmai, 2 (Cornellà de Llobregat).

Import: 26.904,06 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Desmai, 5 (Cornellà de Llobregat).

Import: 31.492,67 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Destral, 4 (Tarragona).

Import: 25.517,94 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Diagonal, 330 (Barcelona).

Import: 23.511,71 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Doctor Ametller, 14 (Girona).

Import: 6.218,49 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Doctor Auguet, 41 (Viladecans).

Import: 32.220,09 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Doctor Manuel Riera, 31 (Esplugues de Llobregat).

Import: 108.232,25 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Doctor Modrego, 31 (Badalona).

Import: 32.243,78 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Doctor Muxí, 6 (Sort).

Import: 28.796,13 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Doctor Pages, 102 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 41.022,94 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Doctor Reig, 76 (Viladecans).

Import: 30.089,90 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Doctor Samsó, 24 (Argentona).

Import: 38.751,84 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Doctor Turró, 35 (Esplugues de Llobregat).

Import: 12.365,86 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Doctor Zamenhoff, 3 (Tarragona).

Import: 28.009,26 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Dom Bosco, 31-33 (Palau de Plegamans).

Import: 31.492,39 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Dom Bosco, 40 (Palau de Plegamans).

Import: 28.770,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Dos de Maig, 16 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 4.245,57 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Dr. Aymerich i Gilabertó, 16 (Terrassa).

Import: 14.111,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Dr. Robert, 37 (Mollet del Vallès).

Import: 33.772,76 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Duquesa de la Victoria, 85 (Terrassa).

Import: 37.009,84 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Eivissa, 1 (Tarragona).

Import: 7.527,73 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Eivissa, 12 (Tarragona).

Import: 54.043,44 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Eiximenis, 7 (Olot).

Import: 35.911,39 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. El Greco, 4 (Vilanova i la Geltrú).

Import: 9.026,86 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Elisenda de Montcada, 55 (Premià de Mar).

Import: 18.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Emigrant, 6 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 33.034,12 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Emili Badiella, 49 (Terrassa).

Import: 23.359,71 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Emili Badiella, 53 (Terrassa).

Import: 40.601,77 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Emili Roca, 54-56 (Barcelona).

Import: 22.915,80 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Enric Granados, 30 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 28.733,22 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Enric Granados, 6 (Sant Joan les Fonts).

Import: 8.144,57 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Enric Prat de la Riba, 131-137 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 102.003,15 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Enric Prat de la Riba, 145 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 32.286,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Enric Prat de la Riba, 81 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 33.184,27 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Enrique Borras, 20 (el Prat de Llobregat).

Import: 6.401,81 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Enrique Granados, 17 (Barberà del Vallès).

Import: 70.711,83 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Epir, 4 (Barcelona).

Import: 9.786,89 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Escultor Llimona, 17-19 (Badalona).

Import: 8.897,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Eslava, 3 (Sabadell).

Import: 42.002,16 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Eslava, 6 (Sabadell).

Import: 44.779,50 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Espalter, 1 (Sitges).

Import: 27.600,80 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Esperança, 6-8 (Premià de Mar).

Import: 19.212,03 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Esquirol Volador, 10 (Barcelona).

Import: 33.423,66 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Esquirol Volador, 9 (Barcelona).

Import: 30.093,67 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Estampadors, 8 (Sabadell).

Import: 7.727,01 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Estanislau Figueras, 83 (Terrassa).

Import: 34.047,58 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Estany, 23 (Ripoll).

Import: 36.542,53 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Europa, 2-A (Terrassa).

Import: 4.245,50 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Europa, 3 (Terrassa).

Import: 37.571,97 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Fàbregas, 35 (Esplugues de Llobregat).

Import: 12.872,17 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Farrans, 6 (la Garriga).

Import: 10.229,36 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Federico García Lorca, 1 (Montornès del Vallès).

Import: 31.855,66 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Federico García Lorca, 35 (Rubí).

Import: 5.796,31 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Federico García Lorca, 58 (Rubí).

Import: 14.745,17 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Federico Soler, 50 (Cornellà de Llobregat).

Import: 6.581,14 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Felip Pedrell, 123 (Sabadell).

Import: 33.479 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Felipe de Paz, 17-19 (Barcelona).

Import: 30.081,82 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Feliu de la Penya, 1 (Sabadell).

Import: 5.096,69 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Feliu Elies, 1 (Sabadell).

Import: 219.005,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Feliu Elies, 1 (Sabadell).

Import: 18.574,40 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Felix Justo Oliveras, 29-31 (Cornellà de Llobregat).

Import: 5.869,07 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ferran Canyameres, 5 (Terrassa).

Import: 28.049,74 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ferre, 61 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 39.422,99 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ferrer Vidal, 10 (Manresa).

Import: 36.354,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ferrer Vidal, 7 (Manresa).

Import: 36.354,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ferreries Velles, 27 (Girona).

Import: 23.540,08 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Figueres, s/n (Banyoles).

Import: 28.568,60 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Figuerola, 56 (Girona).

Import: 61.149,32 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Flor de Neu, 59-61 (Barcelona).

Import: 25.692,03 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Florida, 132 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 10.691,94 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Floridablanca, 77 (Barcelona).

Import: 29.155,33 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Fluvià, 202 (Barcelona).

Import: 38.085,16 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Font Canaleta, 57-59 (Sabadell).

Import: 57.017,02 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Font Pudenta, 12 bis (Montcada i Reixac).

Import: 14.837,14 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Font Pudenta, 14 (Montcada i Reixac).

Import: 18.860,25 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Font, 30 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 25.009,60 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Fontflorida, 18 (Barcelona).

Import: 61.079,98 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Fra Juniper Serra, 30 (el Masnou).

Import: 16.588,35 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. França, 33-35 (Barcelona).

Import: 26.567,25 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Francesc Layret, 169 (Badalona).

Import: 40.753,84 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Francesc Macià, 113 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 32.886,93 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Francesc Macià, 33 (Sant Joan Despí).

Import: 15.254,79 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Francesc Moragas, 16 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 7.195,01 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Francesc Moragas, 8 (Manresa).

Import: 25.124,73 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Francesc Moragues, 2-4 (Santa Coloma de Queralt).

Import: 12.763,37 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Francesc Pi i Margall, 176 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 25.098,26 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Francesc Xavier De Bolós, 16 (Olot).

Import: 57.680,71 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Francisco Moragas, 53 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 19.138,32 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Galileo, 20 (Terrassa).

Import: 5.558,28 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Garrofers, 31 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 38.218,99 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Garrotxa, 2-4 (Sabadell).

Import: 12.920,25 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. General Contreras, 24 (Tarragona).

Import: 5.400 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. General Contreras ,20-22-24 i Comerç, 7 (Tarragona).

Import: 93.352,48 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. General Prim, 55 (Rubí).

Import: 26.875,41 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Gènova, 20 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 19.177,73 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Germà Doroteo, 15 (Mataró).

Import: 16.880,88 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Germà Joaquim, 136 (Terrassa).

Import: 17.792,61 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Germans Arnalot, 11 (Navàs).

Import: 57.407,53 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Germans Arnalot, 7 (Navàs).

Import: 98.679,54 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Germans Arnalot, 9 (Navàs).

Import: 56.729,73 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Germans Forcada, 7 (Navàs).

Import: 58.697,63 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Germans Sellarès, 3 (Navàs).

Import: 152.185,10 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Germans Sellarès, 4 (Navàs).

Import: 93.696,41 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Germans Sellarès, 5 (Navàs).

Import: 73.103,24 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Gerona, 11 bis (Sant Feliu de Llobregat).

Import: 12.373,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Girona, 151-153 (Barcelona).

Import: 54.323,24 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Girona, 22 (Mollet del Vallès).

Import: 15.502,35 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Girona, 35-37 (el Masnou).

Import: 13.694,56 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Girona, 82 (Barcelona).

Import: 32.341,91 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Glicines, 21 (Esplugues de Llobregat).

Import: 28.292,40 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Goethe, 47 (Sabadell).

Import: 6.726,66 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Gomis, 47 (Barcelona).

Import: 52.701,56 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. González, 13 (Cerdanyola del Vallès).

Import: 39.681,08 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Governador González, 18 (Tarragona).

Import: 28.737,67 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Goya, 8 (Tarragona).

Import: 41.518,82 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Gran de Gràcia, 169 (Barcelona).

Import: 51.601,81 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Gran de Sant Andreu, 23-25 (Barcelona).

Import: 44.031,86 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Gran Via de les Corts Catalanes, 436 (Barcelona).

Import: 12.662,30 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Gran, 98 (Argentona).

Import: 3.932,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Gregorio Marañon, 12 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 16.251,35 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Grup Girona per Girona, 3 (Girona).

Import: 62.033,78 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Grup Sant Jordi, 11 (Viladecans).

Import: 24.452,76 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Grup Sant Jordi, 12 (Viladecans).

Import: 18.562,56 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Grup Sant Jordi, 13 (Viladecans).

Import: 24.448,22 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Grup Sant Jordi, 14 (Viladecans).

Import: 23.095,55 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Grup Sant Jordi, 15 (Viladecans).

Import: 23.163,86 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Grup Sant Jordi, 16 (Viladecans).

Import: 24.393,56 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Grup Sant Jordi, 17 (Viladecans).

Import: 24.334,35 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Grup Sant Jordi, 18 (Viladecans).

Import: 23.254,95 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Grup Sant Jordi, 19 (Viladecans).

Import: 21.583,48 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Grup Sant Jordi, 20 (Viladecans).

Import: 21.715,55 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Grup Sant Jordi, 21 (Viladecans).

Import: 21.387,63 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Grups de Can Boada (Terrassa).

Import: 103.104,74 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Grups de Can Boada, Bl. 6 (Terrassa).

Import: 43.482,77 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Grup de Can Boada, Bl. 6 (Terrassa).

Import: 39.787,52 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Grup de Can Boada, Bl. 7 (Terrassa).

Import: 106.003,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Grups de Can Boada, Bl. 8 (Terrassa).

Import: 106.003,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Guadiana, 10 (Terrassa).

Import: 37.710,27 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Guadiana, 11 (Terrassa).

Import: 31.096,58 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Guifré el Pelòs, 13 (Manresa).

Import: 33.028,61 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Guifré el Pelòs, 8 (Manresa).

Import: 24.300,02 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Gustavo Adolfo Becquer, 14 (Sabadell).

Import: 10.593,48 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Gustavo Adolfo Becquer, 20 (Sabadell).

Import: 10.593,48 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Hedilla, 38-44 (Barcelona).

Import: 168.035,98 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Hermenegildo Goula, 32 (Cornellà de Llobregat).

Import: 27.458,64 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Hispanitat, 2-4 (Terrassa).

Import: 24.635,17 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Homer, 11 bis (Barcelona).

Import: 60.985,52 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Horta, 198 (Barcelona).

Import: 37.044,25 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Hortes, 7 (Girona).

Import: 46.141,72 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Hospital, 28 (Centelles).

Import: 25.816,35 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Huelva, 3 (Castelldefels).

Import: 46.497,34 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ignasi Iglesias, 8 (Badalona).

Import: 4.918,01 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Illa Aurea, 12 (Sabadell).

Import: 38.231,10 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Illa Sacra, 4 (Sabadell).

Import: 11.883,02 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Independència, 84 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 20.205,63 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Indústria, 120 (Barcelona).

Import: 27.647,10 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Indústria, 131 (Barcelona).

Import: 24.388,94 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Indústria, 227-229 (Barcelona).

Import: 49.112,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Indústria, 25 (Vic).

Import: 28.340,53 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Indústria, 3 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 20.793,44 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Immaculada, 21 (Tordera).

Import: 23.830,38 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Isaac Albéniz, 26 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 28.707,91 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Isabel de Villena, 10 (Granollers).

Import: 21.005,08 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ivars d'Urgell, 26-28 (Sabadell).

Import: 14.214,38 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Jacint Verdaguer, 75 A (Sabadell).

Import: 8.531,80 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Jaume Balmes, 32 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 34.070,63 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Jaume Canalias Amat, 4 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 11.090,93 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Jaume I, 1-5 (Sabadell).

Import: 43.782,25 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Jaume I, 1-5 (Sabadell).

Import: 12.119,16 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Jaume I, 29 (Tarragona).

Import: 18.385,03 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Jaume Pinent, 37-39 (Barcelona).

Import: 23.062,14 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Jaume Pinent, 8-10 (Barcelona).

Import: 32.886 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Jericó, 1 (Barcelona).

Import: 99.147,01 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Joan Güell, 127-129 (Barcelona).

Import: 36.325,26 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Joan Maragall, 10 (Sant Pol de Mar).

Import: 41.239,69 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Joan Maragall, 3-5 (Castellbisbal).

Import: 25.717,55 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Joan Maragall, 6 bis (Molins de Rei).

Import: 78.938,64 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Joan Martí, 36 (abans) (Sant Boi de Llobregat).

Import: 12.025,26 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Joan Riera, 32 (Barcelona).

Import: 31.010,60 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Joanot Martorell, 1 (Granollers).

Import: 6.155,16 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Joanot Martorell, 30-32 (Granollers).

Import: 47.420,32 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Joaquim Auger 61 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 19.503,28 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Joaquim Blume, 2 (el Papiol).

Import: 15.259,71 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Joaquim Blume, 4 (el Papiol).

Import: 15.450,76 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Joaquim Rubio i Ors, 20 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 28.962,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Joaquim Rubio i Ors, 24-26 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 31.249,34 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Joaquim Rubio i Ors, 45 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 24.445,95 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Joaquin Costa, 34 (Barcelona).

Import: 80.882,14 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Jorba, 27-33 (Barcelona).

Import: 47.898,04 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Josep Aparici, 8 (Sabadell).

Import: 4.560,18 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Josep Coroleu, 33 (Vilanova i la Geltrú).

Import: 30.450,90 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Josep Esquirol, 6 (Sabadell).

Import: 36.825,55 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Josep Goday, 20 (Mataró).

Import: 12.633,49 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Josep Maria Trias de Bes, 8 (Sant Joan Despí).

Import: 7.200 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Josep Miquel, 4 (Sabadell).

Import: 28.054,38 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Josep Sangenís, 9-11 (Barcelona).

Import: 4.448,02 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Josep Vicenç Foix, 3 (Vilafranca del Penedès).

Import: 4.400 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Joventut, 22 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 29.942,15 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Juan Valera, 23 (Sabadell).

Import: 19.850,63 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Juli Cèsar, 10 (Lleida).

Import: 10.941,97 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Juvenal, 12 (Sabadell).

Import: 46.412,18 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Juvenal, 18 (Sabadell).

Import: 49.337,89 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Juvenal, 8 (Sabadell).

Import: 33.296,87 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. La Forja, 5 (Terrassa).

Import: 54.576,47 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. La Jota, 104 (Barcelona).

Import: 30.156,81 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. La Jota, 99 (Barcelona).

Import: 35.025,69 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. La Llanera, 93 (Sabadell).

Import: 4.519,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. La Manxa, 5 (Barcelona).

Import: 30.604,68 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. La Mina, 23 (Badalona).

Import: 17.485,05 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. La Palma, 2 (Lleida).

Import: 77.602,37 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. La Paz, 15 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 19.095,56 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. La Riera, 62-64 (Cabrera de Mar).

Import: 50.705,68 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. La Vallerona, 15 (Esplugues de Llobregat).

Import: 34.521,53 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Las Planas, 20 (Sant Joan Despí).

Import: 24.027,68 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Lepant, 266 (Barcelona).

Import: 120.821,52 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Les Agudes, 17-19 (Barcelona).

Import: 20.222,98 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Les Garrigues, 32 (Sabadell).

Import: 8.965,32 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Les Torres, 3 (Sant Joan Despí).

Import: 14.632,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Les Torres, 86 (Barcelona).

Import: 27.955,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Lisboa, 3-5 (Barcelona).

Import: 23.393,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Llança, 22 (Barcelona).

Import: 53.995,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Llavines, 16 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 110.378,73 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Lleida, 31 (Igualada).

Import: 12.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Lleida, 32-40 (Banyoles).

Import: 55.222,02 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Llevant, 12 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 16.950,94 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Llibertat, 1 (Montornès del Vallès).

Import: 38.455,74 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Llibertat, 41 (Torroella de Montgrí).

Import: 30.286,45 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Llobregat, 72 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 38.220,52 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Llopis, 17 (Barcelona).

Import: 29.177,91 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Lloret de Mar, 77-79 (Barcelona).

Import: 4.065,40 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Lluçanès, 42 (Sabadell).

Import: 23.747,34 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Lluís Companys, 13 (Sant Pere de Ribes).

Import: 22.759,78 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Lluís Companys, 48 (Sant Pere de Ribes).

Import: 7.208,38 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Lluís Millet, 102-104 (el Masnou).

Import: 80.529,44 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Llunell, 44 (Esplugues de Llobregat).

Import: 7.427,87 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Londres, 27 (Barcelona).

Import: 238.313,68 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. López Pelaez, 6 (Tarragona).

Import: 9.453,92 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Los Álamos, 6 (Mataró).

Import: 216.587,36 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Lugo, 39-41 (Barcelona).

Import: 30.750,17 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Lusitania, 11 (Sabadell).

Import: 26.325,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Luther King, 3 (Mataró).

Import: 12.128,91 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Magallanes, 13 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 50.264,33 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Magallanes, 8 (Mollet del Vallès).

Import: 25.668,83 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Major, 14 (Sant Esteve Sesrovires).

Import: 3.336,58 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Major, 23 (la Pobla de Segur).

Import: 17.767,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Major, 25-27 (Sant Guim de Freixenet).

Import: 82.506,37 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Major, 35 (Tona).

Import: 44.523,41 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Malats, 56 (Barcelona).

Import: 22.799,25 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mallorca, 346 (Barcelona).

Import: 10.616,58 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mar, 42 (Tarragona).

Import: 17.302,95 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Marbre, 9 (Barcelona).

Import: 31.227,27 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Marcelino Esquius, 42 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 57.872,53 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Marconi, 37 (Terrassa).

Import: 22.902,67 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Marcos Redondo, 1 (Collbató).

Import: 7.106,31 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mare de Déu de la Mercè, 3 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 39.216,04 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mare de Déu de la Mercè, 31 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 3.439,57 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mare de Déu de Montserrat, 24 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 28.488,15 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mare de Déu de Montserrat, 59 (Gavà).

Import: 46.523,54 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mare de Déu del Coll, 14-16 (Barcelona).

Import: 30.128,92 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mare de Déu del Pila, 51 (Cerdanyola del Vallès).

Import: 48.109,96 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mare de les Aigües, 15 (Sabadell).

Import: 21.823,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mare de les Aigües, 21 (Sabadell).

Import: 59.628,76 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Margarit, 39 (Barcelona).

Import: 35.706,30 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Maria Auxiliadora, 199 (Terrassa).

Import: 38.984,88 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Maria Barrientos, 1-3 (Barcelona).

Import: 8.375,81 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Maria Vidal, 211 (Vilassar de Mar).

Import: 58.203,53 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Maria Vidal, 219 (Vilassar de Mar).

Import: 69.135,24 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Marina, 117 (Barcelona).

Import: 36.031,15 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Marina, 269 (Barcelona).

Import: 7.025,24 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Marina, 339 (Barcelona).

Import: 113.111,94 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Marquès de Barberà, 19 (Barcelona).

Import: 175.285,25 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C/Marquès de Caldes de Montbui, 55 (Girona).

Import: 61.666,66 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Marquès de Palmerola, 77 (Sant Hipòlit de Voltregà).

Import: 10.374,26 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Martí Blasi, 32 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 9.453,89 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Martí i Alsina, 7 (Barcelona).

Import: 6.472,24 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Martorell, 26-28 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 6.577,04 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mas, 71 (l'Hospitalet de Llobregat) .

Import: 8.031,64 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Masia, 40-42 (Montcada i Reixac).

Import: 36.922,59 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Masnou, 10-12 (el Prat de Llobregat).

Import: 24.953,92 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Melcior de Palau, 60 (Barcelona).

Import: 7.958,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Menéndez y Pelayo, 19-21 (Terrassa).

Import: 24.456,37 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Menta, 5 (Esplugues de Llobregat).

Import: 14.264,71 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Migdia, 23 (Girona).

Import: 5.200 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Miguel de Cervantes, 9-11 (Mollet del Vallès).

Import: 22.564,06 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Milà i Fontanals, 118 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 43.712,46 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Milà i Fontanals, 36 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 43.567,68 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Milà i Fontanals, 40 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 59.756,97 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Milà i Fontanals, 47 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 12.342,61 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. MIlán, 60-62 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 27.577,26 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Millars, 32 (Terrassa).

Import: 4.591,14 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mina, 12-14 (Montcada i Reixac).

Import: 84.576,63 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mina, 23 (Terrassa).

Import: 12.565,69 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mina, 67 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 4.392,22 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Miquel, 48 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 40.036,17 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Miracle, 1 (Balaguer).

Import: 9.140,86 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Misser Nogués, 5 (Tarragona).

Import: 35.113,14 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Misser Rufet, 10 (Vilafranca del Penedès).

Import: 34.811,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Molí, 3-5 (Esplugues de Llobregat).

Import: 34.740,64 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Molino, 27-29 (Montcada i Reixac).

Import: 37.607,49 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Monestir, 2 (Ripoll).

Import: 27.207,54 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mont, 34 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 26.963,08 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Montcada, 13 (Tortosa).

Import: 32.982,60 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Montcau, 10 (Sabadell).

Import: 44.483,14 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Montevideo, 29 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 8.786,58 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Montflorit, 137 (Gavà).

Import: 13.518,93 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Montmany, 57 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 92.521,21 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Montseny, 120 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 17.746,78 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Montseny, 95-97 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 9.770,78 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Montserrat de Casanovas, 215 (Barcelona).

Import: 22.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Montserrat Roig, 1 (Torrelles de Llobregat).

Import: 18.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Montserrat Roig, 3 (Torrelles de Llobregat).

Import: 23.472,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Montserrat, 19 (Canovelles).

Import: 5.480,53 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Montserrat, 41 (Tona).

Import: 21.818,97 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Montserrat, 45 (Vilafranca del Penedès).

Import: 18.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Moragas i Barret, 28 (Pineda de Mar).

Import: 41.229,33 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mosen Camilo Rosell, 8 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 21.185,93 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mosen Jacinto Verdaguer, 192 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 6.189,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mossèn Àngel Rodamilans, 169 (Terrassa).

Import: 5.184,49 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mossèn Àngel Rodamilans, 28 (Terrassa).

Import: 4.569,94 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mosen Jacinto Verdaguer, 21 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 8.661,95 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mossèn Jaume Soler, 9 (Cornellà de Llobregat) .

Import: 77.968,76 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mossèn Ritort I Faus , 13 (Tarragona).

Import: 6.937,23 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Mossèn Serret, 53 (Tàrrega).

Import: 10.376,23 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Muntaner, 87-89 (Barcelona).

Import: 56.673,03 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Muntanya, 113 (Barcelona).

Import: 43.915,95 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Muntanya, 18 (Badalona).

Import: 49.310,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Muralla Sta. Tecla, 46 (Montblanc).

Import: 28.338,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Músics Cassadó, 15 (Mataró).

Import: 5.271,01 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Nàpols, 88 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 26.091,06 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Nàpòls, 90 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 27.759,15 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Nàpols, 84 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 27.979,05 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Naranjos, 10-12 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 42.866,34 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Naranjos, 42 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 41.207,58 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Naranjos, 9 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 8.036,83 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Natzaret, 8 (Badalona).

Import: 18.236,15 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Nicolau Guanyabens, 20 (Mataró).

Import: 54.414,01 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Nord, 22 (Girona).

Import: 3.021,44 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Nord, 39 (Lleida).

Import: 5.444,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Nou Fonts, 2-A (Sabadell).

Import: 36.900,36 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ntra. Sra. del Carmen, 7 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 44.968,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ntra. Sra. de Montserrat, 26 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 26.544,18 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ntra. Sra. de Lourdes, 1 (Rubí).

Import: 26.723,25 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ntra. Sra. de la Mercè, 39 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 34.037,30 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Núria, 155-157 (Terrassa).

Import: 16.182 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Núria, 161 (Terrassa).

Import: 13.274,99 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Olèrdola, 1-3 (Vilanova i la Geltrú).

Import: 20.822,23 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Olèrdola, 5-7 (Vilanova i la Geltrú).

Import: 29.303,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Olesa, 2 (Barcelona).

Import: 12.509,40 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Olivera, 15-17 (Barcelona).

Import: 20.895,95 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Olzinelles, 35 (Sabadell).

Import: 10.828,77 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Onze de Setembre, 2 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 33.333,01 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Onze de Setembre, 42 (Viladecans).

Import: 30.727,01 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ordesa, 15 (Sabadell).

Import: 9.769,39 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Orosio, 8 (Tarragona).

Import: 79.844,12 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Osio, 23-25 (Barcelona).

Import: 40.596,01 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Oviedo, 1 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 6.081,97 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Oviedo, 9 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 116.345,78 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Padro, 109 (Ripollet).

Import: 46.201,28 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Palaudaries, 40 (Mollet del Vallès).

Import: 33.074,53 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Palomar, 30 (Barcelona).

Import: 10.305,71 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pare Benet, 20 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 40.535,70 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pare Claret, 7-9 (Viladrau).

Import: 9.687,58 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pare Manyanet, 35-37 (Barcelona).

Import: 548.870,86 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. París, 71-73 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 22.482,13 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. París, 8 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 25.572,80 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Parlament, 44 (Barcelona).

Import: 223.564,40 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Parlament, 48 (Barcelona).

Import: 36.632,52 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pau Casals, 66 (Ripollet).

Import: 43.646,94 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pau Casals, 128 (el Prat de Llobregat).

Import: 25.961,02 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pau Casals, 43 (Puig-reig).

Import: 31.087,09 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pau Casals, 5 (Castellfollit de la Roca).

Import: 66.041,81 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pau Piferrer, 18 (Badalona).

Import: 5.398,22 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pedraforca, 7 (Sant Vicenç de Castellet).

Import: 29.762,54 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pedrera, 11 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 38.741,10 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Penedès, 127 (el Prat de Llobregat).

Import: 34.351,94 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Peñíscola, 35 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 27.136,69 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pep Ventura, 25 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 34.966,72 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pere III El Gran, 32 (Vilafranca del Penedès).

Import: 60.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pere Martell, 11-13 (Salou).

Import: 187.551,11 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pere Martell, 18 (Badalona).

Import: 58.204,84 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Periodista Grané, 166 (Terrassa).

Import: 29.664,30 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Periodista Grané, 168 (Terrassa).

Import: 35.681,05 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Peris i Mencheta, 39-29 (Barcelona).

Import: 54.244,69 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pi i Gibert, 24 (Badalona).

Import: 7.471,69 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pin i Soler, 7 (Tarragona).

Import: 20.767,91 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pintor Goya, 3 (Olot).

Import: 60.500 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pintor Murillos, 36 (Barberà del Vallès).

Import: 6.372,71 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Poble Nou, 11 (Corbera d'Ebre).

Import: 9.100 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Poeta Cabanes, 67 (Barcelona).

Import: 30.065,68 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Polígono La Granja (el Prat de Llobregat).

Import: 15.837,61 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pompeu Fabra, 14 (Montmeló).

Import: 10.041,51 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pompeu Fabra, 14 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 12.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pompeu Fabra, 26 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 46.632 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pompeu Fabra, 64 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 14.380,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pompeu Fabra, 76 (Terrassa).

Import: 18.198,96 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pompeu Fabra, 9 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 29.515,50 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pompeu Fabra, 90 (Terrassa).

Import: 40.041,87 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ponsich, 6 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 4.069,21 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pou del Glaç, 26 (Olot).

Import: 24.557,48 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Prat de la Riba, 1 (Parets del Vallès).

Import: 19.446,43 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Prat de la Riba, 1 (Sabadell).

Import: 9.436,58 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Prat de la Riba, 22 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 40.574,89 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Prat de la Riba, 89 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 9.369,07 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Primer de Maig, 57 (Sant Boi de Llobregat):

Import: 17.423,66 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Príncep de Viana, 77 (Lleida).

Import: 33.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Príncipe de Viana, 2 (Terrassa).

Import: 60.543,17 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Progrés, 13 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 10.781,34 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Progrés, 33 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 50.397,42 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Progrés, 59 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 33.269,37 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Provença, 13 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 3.554,24 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Provença, 201 (Barcelona).

Import: 8.983,15 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Provença, 397 (Barcelona).

Import: 164.525,45 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Providència, 141 (Barcelona).

Import: 53.030,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Prullans, 5 (Sabadell).

Import: 23.872,68 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Puig Castellar, 10 (Barcelona).

Import: 12.727,53 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Puig Major, 60 (Sabadell).

Import: 38.254,93 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Puigmal, 6-8 (Sant Vicenç dels Horts).

Import: 15.979,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Puigpedrós, 7-9 (Puigcerdà).

Import: 50.529,60 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pujol, 24 (Barcelona).

Import: 5.780,30 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Pujós, 28-30 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 32.434,99 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Punta del Pi, 5 (Girona).

Import: 47.798,28 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rabelais, 17 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 34.315,27 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rafael Capdevila, 8 (Barcelona).

Import: 110.590,84 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rafael de Casanovas, 74 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 19.948,84 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rafael Durancamps, 10 (Sabadell).

Import: 28.817,50 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rafael, 4 (Sabadell).

Import: 52.437,92 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rafel Casanovas, 10 (Torrelles de Llobregat).

Import: 19.345,30 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rafel Casanovas, 12 (Torrelles de Llobregat).

Import: 24.676 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Raimond D'Abadal, 2-4 (Vic).

Import: 10.695,45 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ramal de la Raconada, 9 (Castelldefels).

Import: 534.424,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rambla Llibertat, 26 (Girona).

Import: 20.326,90 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ramon Berenguer III, 21 (Granollers).

Import: 36.823,93 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ramon i Cajal, 2-4 (Terrassa).

Import: 33.906,15 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C, Ramon Llull, 2 (Blanes).

Import: 6.229,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ramón y Cajal, 40 (Tarragona).

Import: 53.220,98 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ramón y Cajal, 46 (Tarragona).

Import: 41.244,69 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rda. Sant Ramon, 104-106 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 7.696,37 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Recreo, 96 (Vilanova i la Geltrú).

Import: 17.526,91 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Reding, 5 (Tarragona).

Import: 5.701,52 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Reis, 3 (Cerdanyola del Vallès).

Import: 26.462,03 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Remei, 9 (Barcelona).

Import: 10.269,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Remigio Guix, 2 (Sant Feliu de Llobregat).

Import: 38.195,03 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Remigio Guix, 3 (Sant Feliu de Llobregat).

Import: 46.315,61 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Renaixement, 23 (Terrassa).

Import: 34.598,69 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Repartidor, 46-48 (Barcelona).

Import: 30.419,73 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. República Argentina, 21 (Tortosa).

Import: 20.053,89 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Requet de Felix, 54 (Vila-seca).

Import: 16.160,21 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Requet de Felix, 58 (Vila-seca).

Import: 8.193,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Reverendo Antonio Solanas, 85-87 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 32.571,82 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ribot i Serra, 260 (Sabadell).

Import: 3.240,54 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Riera Blanca, 81-83 (Barcelona).

Import: 8.272,37 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Riera Gasulla, 21 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 36.292,82 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Riu Ser, 2-4 (Girona).

Import: 63.024,62 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rius i Taulet, 5 (Sant Joan Despí).

Import: 55.000,49 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rivero, 50 (Barcelona).

Import: 45.095,15 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rivero, 60-62 (Barcelona).

Import: 4.457,09 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Robrenyo, 38 (Barcelona).

Import: 8.559,37 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Roca i Batlle, 24-26 (Barcelona).

Import: 17.250,73 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Roca i Humbert, 5 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 34.215,80 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Roca i Roca, 37-39 (Terrassa).

Import: 37.873,39 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rogent, 56-62 (Barcelona).

Import: 30.510,11 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rogent, 78 (Barcelona).

Import: 10.697,46 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Roger de Flor, 142 (Barcelona).

Import: 35.803,05 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Roger de Llúria, 21-23 (Mollet del Vallès).

Import: 41.816,33 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Roger de Llúria, 38-40 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 6.980,88 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Roger de Llúria, Esc. A, 8 (Vilanova i la Geltrú).

Import: 3.457,74 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Romans, 23 (Barcelona).

Import: 73.303,78 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rosa M. Molas, 14 (Tortosa).

Import: 16.332,54 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rosari, 100 (Vilassar de Mar).

Import: 45.061,48 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rosas, 25 (Sant Feliu de Llobregat).

Import: 23.492,08 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rosell, 6 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 13.403,67 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rosella, 37-39 (Montgat).

Import: 12.520,34 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Roselló, 24 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 52.198,12 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Roselló, 69 (Granollers).

Import: 3.379,78 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rosselló, 20 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 35.914,32 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rosselló, 53 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 42.276,35 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rosselló, 9 (Badalona).

Import: 29.428,21 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rovellat, 15-17 (Esplugues de Llobregat).

Import: 16.655,47 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rovira i Virgili/Hernandez Sanahuja, 25-27/19 (Tarragona).

Import: 121.149 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rovira i Virgili/Hernandez Sanahuja, 25-27/19 (Tarragona).

Import: 30.647,97 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rovira i Virgili, 1 (el Vendrell).

Import: 21.316,76 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rovira i Virgili, 1 (el Vendrell).

Import: 21.306,28 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rovira i Virgili, 2 (Blanes).

Import: 25.420,31 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rubió i Balaguer, 65 (Barcelona).

Import: 18.923,94 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rull, 9 (Barcelona).

Import: 41.942,37 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rutlla, 11 (Girona).

Import: 12.936,98 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Rutlla, 53 (Girona).

Import: 55.030,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. S. J. Btal. La Salle, 27-29 (Girona).

Import: 28.054,04 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sacramento, 16 (Sant Feliu de Llobregat).

Import: 64.009,59 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sadet, 30 (Sant Just Desvern).

Import: 35.998,55 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sales i Ferrer, 17 (Barcelona).

Import: 9.579,48 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Salmeron, 66-68 (Terrassa).

Import: 253.623,74 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Salva, 19 (Barcelona).

Import: 29.770,48 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Salva, 58 (Barcelona).

Import: 16.390,72 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Salvador Allende, 23 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 10.769,96 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Samuntada, 45 (Sabadell).

Import: 12.800 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Samuntada, 75-77 (Sabadell).

Import: 26.582,42 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. San Alejandro, 13 (Barcelona).

Import: 3.196,83 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. San Carlos, 36 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 37.694,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Josep, 1 (Sant Mateu de Bages).

Import: 53.143,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. San Juan de Malta, 9 (Barcelona).

Import: 10.795,12 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. San Valentín, 4 (Mollet del Vallès).

Import: 34.011,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sans, 9 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 5.349,50 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Andreu, 20 (Ripollet).

Import: 22.844,28 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Antoni M. i Claret, 17 (Tarragona).

Import: 15.958,94 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Antoni Maria Claret, 311 (Barcelona).

Import: 56.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Antoni Maria Claret, 32 (Tarragona).

Import: 14.782,85 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Antoni, 15 (Cerdanyola del Vallès).

Import: 23.793,80 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Benet, 41 (Mataró).

Import: 42.617,70 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Blai, 2 (l'Aldea).

Import: 4.644,23 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Bru, 60 bis (Badalona).

Import: 33.523,10 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Domènec, 36 (Badalona).

Import: 24.868,38 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Elm, s/n (Arenys de Mar).

Import: 22.880 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Elm, s/n (Arenys de Mar).

Import: 22.880 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Elm, s/n (Arenys de Mar).

Import: 22.880 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Elm, s/n (Arenys de Mar).

Import: 22.880 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Elm, s/n (Arenys de Mar).

Import: 22.880 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Elm, s/n (Arenys de Mar).

Import: 22.880 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Elm, s/n (Arenys de Mar).

Import: 22.880 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Elm, s/n (Arenys de Mar).

Import: 22.880 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Elm, s/n (Arenys de Mar).

Import: 22.880 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Elm, s/n (Arenys de Mar).

Import: 22.281,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Elm, s/n (Arenys de Mar).

Import: 22.281,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Elm, s/n (Arenys de Mar).

Import: 22.281,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Elm, s/n (Arenys de Mar).

Import: 22.281,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Elm, s/n (Arenys de Mar).

Import: 22.281,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Elm, s/n (Arenys de Mar).

Import: 22.281,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Elm, s/n (Arenys de Mar).

Import: 22.281,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Elm, s/n (Arenys de Mar).

Import: 22.281,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Elm, s/n (Arenys de Mar).

Import: 22.054,37 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Elm, s/n (Arenys de Mar).

Import: 22.031,67 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Elm, s/n (Arenys de Mar).

Import: 22.031,67 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Elm, s/n (Arenys de Mar).

Import: 17.160 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Elm, s/n (Arenys de Mar).

Import: 17.160 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Eugeni, 15 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 39.216,04 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Francesc Xavier, 14 (Barcelona).

Import: 27.354,56 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Ignasi, 30 (Girona).

Import: 24.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Isidre, 16 (Molins de Rei).

Import: 86.428,14 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Isidre, 21 (Molins de Rei).

Import: 103.761,02 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Jaume, 7 (Lleida).

Import: 35.745,81 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Joan, 34 (Mollet del Vallès).

Import: 32.610,38 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Joaquim, 32 (el Prat de Llobregat).

Import: 34.736,78 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Joaquim, 42 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 4.690,28 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Joaquim, 81 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 27.334,10 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Jordi, 53 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 75.011,40 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Josep, 11 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 24.230,17 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Josep, 19 (Sant Feliu de Llobregat).

Import: 37.236,32 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Llorenç, 1-3 (Campdevànol).

Import: 132.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Llorenç, 5 (Campdevànol).

Import: 66.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Llorenç, 7 (Campdevànol).

Import: 66.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Llorenç, 16-18 (Sabadell).

Import: 24.200 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Llorenç, 39-41 (Vilassar de Mar).

Import: 21.470,70 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Lluís, 49 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 23.939 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Marc, 23 (Badalona) .

Import: 12.644,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Maria, 18 (Barcelona).

Import: 72.255,90 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Martí, 8 (Vilallonga del Camp).

Import: 7.374,38 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Martí, 80 (Lleida).

Import: 31.075,27 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Pius X, 6 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 58.768,60 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sant Salvador, 15 (Manresa).

Import: 10.780 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Santa Coloma, 69-73 (Vilassar de Mar).

Import: 84.984,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Santa Elisabeth, 1 (Granollers).

Import: 31.056,39 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Santa Eugènia, 5 (Girona).

Import: 42.236,69 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Santa Eulàlia, 103 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 62.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Santa Eulàlia, 99 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 15.143,81 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Santa Maria, 176 (Badalona).

Import: 5.257,48 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Santa Maria, 34 (Manresa).

Import: 22.209,04 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Santa Rosalia, 59-61 (Barcelona).

Import: 33.625,50 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Santa Tecla, 9 (Tarragona).

Import: 3.065,18 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Santa Úrsula (Picamoixons), 1 (Valls).

Import: 12.973,63 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Santiago Rosinyol, 3 (Almenar).

Import: 24.421,32 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Santiago Rusiñol, 23 (Sitges).

Import: 30.801,74 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Santiago Segura, 2 (Sabadell).

Import: 218.817,68 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Santiago Segura, 2 (Sabadell).

Import: 5.688,35 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Santiago Segura, 3 (Sabadell).

Import: 216.732,79 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Santiago Segura, 3 (Sabadell).

Import: 18.620,40 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Santiago Segura, 5 (Sabadell).

Import: 183.937,72 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Santiago Segura, 5 (Sabadell).

Import: 20.363,36 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sants, 379-381 (Barcelona).

Import: 29.912,66 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Santuari, 115 (Barcelona).

Import: 30.194,80 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Santuaris, 8-12 (Barcelona).

Import: 48.575,03 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Saragossa, 107 (Barcelona).

Import: 17.634,70 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sarasate, 12 (Sabadell).

Import: 23.929,06 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sarasate, 20 (Sabadell).

Import: 5.025,25 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sarasate, 24 (Sabadell).

Import: 36.103,03 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sarasate, 32 (Sabadell).

Import: 39.077,58 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sardana, 12 (Badalona).

Import: 42.099,28 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sastre, 6 (Granollers).

Import: 14.240,88 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sau, 101 (Sabadell).

Import: 26.156,79 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sau, 111-113 (Sabadell).

Import: 56.741,97 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Segimon Folgaroles, 4 (Arbúcies).

Import: 16.545,44 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Septimania, 45-47 (Barcelona).

Import: 5.218,53 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sèquia, 2 (Badalona).

Import: 36.204,35 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Serra del Montsech, 57-59 (Esplugues de Llobregat).

Import: 21.436,11 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Servet, 81 (Barcelona).

Import: 45.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sicília, 111-117 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 26.011,34 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sicília, 1-9 (Badalona).

Import: 31.641,44 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Singuerlin, 33 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 47.044,35 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sócrates, 2-4 (Sabadell).

Import: 17.031,17 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sócrates, 29 (Sabadell).

Import: 39.817,35 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sócrates, 50 (Barcelona).

Import: 48.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sol i Padris, 100-102 (Sabadell).

Import: 13.017,84 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sol i Padris, 92 (Sabadell).

Import: 14.400 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Somport, 31 (Sabadell).

Import: 19.428,77 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Somport, 33 (Sabadell).

Import: 10.657,95 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Sòria, 10 (Rubí).

Import: 26.641,95 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Talaia, 9 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 28.255,86 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Tamarit, 49 (Ripollet).

Import: 3.462,97 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Tarragona, 1 (Terrassa).

Import: 14.267,39 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Tarragona, 112-114 (el Prat de Llobregat).

Import: 28.078,68 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Tarragona, 2 (Terrassa).

Import: 14.400,56 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Tarragona, 36 (Tremp).

Import: 28.228,57 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Tarragona, 54 (Tremp).

Import: 53.059,27 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Tarragona, 65-67 (Terrassa).

Import: 9.612,50 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Tarragona, 7 (Lleida).

Import: 34.386,52 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Tenerife, 31 (Barcelona).

Import: 8.204,40 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ter, 8-10 (Terrassa).

Import: 16.554,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Terol, 4 (Mollet del Vallès).

Import: 45.710,72 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Terra Baixa, 78 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 65.785,95 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Terrassa, 12 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 28.757,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Terrassa, 3 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 21.147,05 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Teulera, s/n (Santa Cristina d'Aro).

Import: 70.845,30 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Tomas Vives, 20 (Sant Andreu de la Barca).

Import: 31.644,73 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Topacio, 51 (Rubí).

Import: 33.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Torras i Bages, 6-A (Cerdanyola del Vallès).

Import: 26.517,08 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Torrefigueres, 48-50 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 10.066,60 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Torrent Can Mariner, 44-46 (Barcelona).

Import: 30.036,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Torrent de l'Olla, 88 (Barcelona).

Import: 51.741,93 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Tortosa, 121 (Terrassa).

Import: 38.790,28 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Tossa, 1 (Barcelona).

Import: 10.243,38 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Tossa, 6 (Barcelona).

Import: 31.737,51 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Travau, 25 (Barcelona).

Import: 34.290,56 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Travau, 27 (Barcelona).

Import: 32.424,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Travau, 35 (Barcelona).

Import: 23.924,23 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Travau, 40 (Barcelona).

Import: 21.995,74 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Travau, 43 (Barcelona).

Import: 24.566,54 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Travau, 45 (Barcelona).

Import: 19.546,61 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Travessia de la Llum, 12 (Sant Joan Despí).

Import: 5.378,49 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Triassa, 36 (Anglès).

Import: 6.965,41 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Trinitat, 17 (Ripoll).

Import: 33.335,18 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Trinitat, 17 (Ripoll).

Import: 9.338,78 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Turó Blau, 25 (Barcelona).

Import: 33.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Turó, 29 (Arenys de Mar).

Import: 48.119,37 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Únic, (Casa Moreta) Llessui, 37 (Sort).

Import: 7.700 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Unió, 2 (Terrassa).

Import: 10.045,35 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Unió, 4 (Terrassa).

Import: 8.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Unió, 9 (Lleida).

Import: 29.974,77 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Urgell, 33 (Sabadell).

Import: 20.906,59 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Urgell, 37 (el Prat de Llobregat).

Import: 38.398,88 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Urgell, 75 (Balaguer).

Import: 25.039,04 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. València, 12 (Sant Joan Despí).

Import: 4.144,10 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Valldoncella, 52 (Barcelona).

Import: 38.482,38 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Valles i Ribot, 50-52 (Barcelona).

Import: 36.732,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Valles i Ribot, 54-56 (Barcelona).

Import: 64.486,70 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Vallespir, 168 (Barcelona).

Import: 42.595,43 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Vallespir, 16 (Granollers).

Import: 22.627,08 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Valls d'Andorra, 19 (Lleida).

Import: 23.883,07 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Vapor, 8 (Tarragona).

Import: 19.778,22 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Vayreda, 32 (Barcelona).

Import: 23.207,83 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Ventura i Gassol, 6-8 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 52.028,63 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Verdi, 32 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 19.411,11 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Verdi, 50 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 30.657,55 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Verge de la Mercè, 18-24 (Esplugues de Llobregat).

Import: 97.156,17 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Verge de la Mercè, 42-44 (Esplugues de Llobregat).

Import: 31.049,69 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Verge de Montserrat, 34 (El Masnou).

Import: 8.986,23 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Verges Pauli, 24 (Tortosa).

Import: 23.679,12 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Víctor Balaguer, 10 (Rubí).

Import: 21.317,69 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Victòria, 44 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 10.194,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Vidal i Barraquer, 4 (Tarragona).

Import: 15.196,84 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Vila Vila, 57 (Barcelona).

Import: 35.391,60 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Viladomat, 208 (Barcelona).

Import: 30.651,42 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Viladomat, 60 bis (Barcelona).

Import: 19.536,39 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Viladordis, 24 (Manresa).

Import: 24.502,79 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Villarroel, 25 (Barcelona).

Import: 33.648,72 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Vinyeta, 15-17 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 23.224,31 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Vista Alegre, 13 (Girona).

Import: 48.359,04 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Wilson, 66 (Terrassa).

Import: 21.161,25 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris C. Xaloc/Garbí/Tramuntana/Orient, 1/1/13/11 (Sant Adrià de Besòs).

Import: 767.015,17 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Camí de Can Batlle, 2 (Besalú).

Import: 50.464,95 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Camí de Can Batlle, 4 (Besalú).

Import: 48.510,28 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Camí de Can Batlle, 6 (Besalú).

Import: 48.510,28 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Camí de la Creu, 15-17 (Sant Cugat del Vallès).

Import: 49.342,15 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Camí de Tona, 2 (Seva).

Import: 3.645,77 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Camí Miralbosc, 10 (Valls).

Import: 49.071,17 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Camí Vell de la Colònia, 11-13 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 33.592,86 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ctra. de Barcelona, 90 (Calafell).

Import: 64.199,80 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ctra. Berenguer IV, 11 (Tortosa).

Import: 10.582,60 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ctra. Cardona, 99 (Manresa).

Import: 36.354,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ctra. Castellar, 23 (Terrassa).

Import: 18.860,34 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ctra. Cardona, 97 (Manresa).

Import: 41.613,36 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ctra. de la Marina, 2-4 (El Prat de Llobregat).

Import: 11.324,82 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ctra. Esplugues, 40 (Cornellà de Llobregat).

Import: 33.708,15 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ctra. d'Osor, 39 (Anglès).

Import: 60.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ctra. Font de l'Alzina, 109 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 33.005,45 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ctra. Font de l'Alzina, 113 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 20.786,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ctra. Manresa, 101 (Igualada).

Import: 5.274,13 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ctra. Manresa, 101 (Igualada).

Import: 3.647,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ctra. Mataró, 77 (Badalona).

Import: 9.335,30 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ctra. Montcada, 526 (Terrassa).

Import: 8.693,60 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ctra. Prats, 187-189 (Sabadell).

Import: 50.547,47 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ctra. Provincial, 112-116 (Cassà de la Selva).

Import: 18.430,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ctra. Sabadell, 17 (Rubí).

Import: 37.689,50 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ctra. Santa Coloma, 11 (Badalona).

Import: 31.931,66 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ctra. Santa Coloma, 76 (Badalona).

Import: 24.689,34 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ms. Plantalech, 25 (La Vall de Bianya).

Import: 10.560 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Carles Padrós, 81-83 (Mataró).

Import: 33.494,01 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Ciutat de Mallorca, 5-7 (Barcelona).

Import: 38.108,62 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Cordellas, 20 (Cerdanyola del Vallès).

Import: 23.325,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Diagonal, 30-32 (Artés).

Import: 5.716,50 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Espanya, 1 (Tarragona).

Import: 10.855,48 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Espronceda, 39-41 (Sabadell).

Import: 21.781,68 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Estació, 12 (Abrera).

Import: 13.718,23 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Fabra i Puig, 338 (Barcelona).

Import: 382.612,15 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Fleming, 7 (Sabadell).

Import: 11.191,31 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. General Mendoza, 2 (Girona).

Import: 251.689,91 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Lluís Mariano Vidal, 69 (Banyoles).

Import: 26.687,81 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Lluís Mariano Vidal, 69 (Banyoles).

Import: 18.226,59 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Maragall, 167-169 (Barcelona).

Import: 25.802,94 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Maragall, 302 (Barcelona).

Import: 237.906,59 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Pep Ventura, 10 (Vic).

Import: 21.298,18 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Pep Ventura, 10 (Vic).

Import: 21.268,10 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Pep Ventura, 10 (Vic).

Import: 21.264,44 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Pep Ventura, 10 (Vic).

Import: 21.225,18 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Pep Ventura, 10 (Vic).

Import: 21.081,22 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Rafael Soler Xamfra/Montblanch, 39 (Vilafranca del Penedès).

Import: 15.566,82 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Vall d'Hebron, 200 (Barcelona).

Import: 32.532,17 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Vall d'Hebron, 62 (Barcelona).

Import: 114.646,06 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pg. Valldaura, 150-152 (Barcelona).

Import: 168.790,97 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Angel, 4 (Sabadell).

Import: 43.969,45 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Balmes, 4 (Polinyà).

Import: 34.311,14 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Catalunya, 25-26 (el Prat de Llobregat).

Import: 30.547,60 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Constitució, 1 (Parlavà).

Import: 7.709,37 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Copèrnic, 7 (Sabadell).

Import: 28.792,51 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Copèrnic, 8 (Sabadell).

Import: 33.480,42 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Copèrnic, 9 (Sabadell).

Import: 33.480,42 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. de l'Estació, 5 (Campdevànol).

Import: 66.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. de l'Oli, 1/Ferreries Velles, 20 (Girona).

Import: 72.534,33 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. del Carme, 15 (Camprodon).

Import: 3.520 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. del Mar, 4 (Cubelles).

Import: 26.709,66 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. del Mar, s/n (Cubelles).

Import: 26.844,99 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. dels Carros, 3 (Tarragona).

Import: 60.621,18 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. dels Nens, Ed. Maragda, 6 (Rubí).

Import: 20.327,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Doctor Fargas, 1 (Castellterçol).

Import: 48.400 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Garona, 4 (Sabadell).

Import: 28.436,39 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Gran, 10 (Ripoll).

Import: 46.200 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Grupo Hermanos Cruells, 3 (Tortosa).

Import: 3.808,37 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Homilies, 22 (Organyà).

Import: 26.813,91 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Jaume Bertran, 9 (el Masnou).

Import: 19.174,80 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Joan XXIII, 6 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 31.232,17 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Major, 11 (el Palau d'Anglesola).

Import: 15.960,76 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Marca Hispànica, 1 (Sabadell).

Import: 34.250,99 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Marca Hispànica, 2 (Sabadell).

Import: 40.730,63 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Melcior Vaquer, 1-2 (Campdevànol).

Import: 132.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Melcior Vaquer, 4 (Campdevànol).

Import: 66.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Melcior Vaquer, 8 (Campdevànol).

Import: 66.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Pedrera, 1 (Tarragona).

Import: 79.125,78 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Reguereta, 10 (Oliana).

Import: 25.388,77 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pl. Valldeoriolf, 26 (la Roca del Vallès).

Import: 21.077,94 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Pol. Can Boada, 3 (Terrassa).

Import: 113.588,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ptge. Algeciras, 6 (Terrassa).

Import: 6.428,58 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ptge. Bailen, 8 (Rubí).

Import: 23.385,69 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ptge. Beethoven, 29 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 29.784,02 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ptge. Bellpuig, 19 (Sabadell).

Import: 29.480,21 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ptge. d'en Parcerisas, 10 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 35.626,50 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ptge. Ferran Llacer, 14-16 (Sabadell).

Import: 6.406,79 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ptge. Garcia i Robles, 12 (Barcelona).

Import: 36.526,84 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ptge. Grècia, 2-4 (Sabadell).

Import: 10.325,50 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ptge. Maiol, 1 (Barcelona).

Import: 28.331,54 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ptge. Miranda, 5 (Cornellà de Llobregat).

Import: 4.244,08 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ptge. Moliner, 4 (Vilafranca del Penedès).

Import: 27.176,80 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ptge. Ricardo Ribas, 3 (Sant Feliu de Llobregat).

Import: 33.109,56 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ptge. Riuet, 1 (Sort).

Import: 35.715,24 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ptge. Sant Daniel, 4 (Cerdanyola del Vallès).

Import: 12.409,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Ptge. Santa Cristina, 4 (Sant Joan Despí).

Import: 25.000,64 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rambla, 83/Lacy, 2-18 (Sabadell).

Import: 14.849,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rbla. Caçador, 28 (Barcelona).

Import: 33.205,46 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rbla. d'Aragó, 49 (Lleida).

Import: 33.058,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rbla. Lluís Sanpere, 18 (Cervera).

Import: 3.763,56 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rbla. Marina, 360 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 4.785 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rbla. Marquesa Castellbell, 71 (Sant Feliu de Llobregat).

Import: 16.178,13 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rbla. Marquesa Castellbell, 71 (Sant Feliu de Llobregat).

Import: 12.163,14 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rbla. Mercedes, 7-11 (Barcelona).

Import: 36.295,15 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rbla. Nova, 3 (Tarragona).

Import: 7.873,74 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rambla, 1 (Santa Perpètua de Mogoda).

Import: 10.356,97 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rambla, 109 (Sabadell).

Import: 26.460,45 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rbla. Salvador Samà, 23 bis (Vilanova i la Geltrú).

Import: 7.233,71 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rbla. Sant Sebastià, 80 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 4.124,38 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rbla. Sant Sebastià, 96 (Santa Coloma de Gramenet).

Import: 42.201,40 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rbla. Vella, 18 (Tarragona).

Import: 254.332,86 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rda. Cerdanya, 17-19 (Mataró).

Import: 6.168,38 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rda. Cervantes, 79 (Mataró).

Import: 11.260,46 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rda. Collsalarca, 228 (Sabadell).

Import: 216.965,97 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rda. Collsalarca, 228 (Sabadell).

Import: 29.909,28 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rda. Collsalarca, 81-83 (Sabadell).

Import: 25.917,23 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rda. de Jaume Ferran, 80 (Mataró).

Import: 11.189,90 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rda. de Josep Tarradellas, 90 (Mataró).

Import: 6.539,84 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rda. del Guinardó, 22 (Barcelona).

Import: 4.838,77 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rda. General Mitre, 263 (Barcelona).

Import: 28.114,26 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rda. del Guinardó, 54-56 (Barcelona).

Import: 32.822,21 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rda. O'Donnell, 90-92 (Mataró).

Import: 11.493,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rda. Pedret, 10 (Girona).

Import: 56.040,47 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rda. Pintor Rafael Estrany, 3 (Mataró).

Import: 18.574,27 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rda. Pintor Rafael Estrany, 59 (Mataró).

Import: 5.345,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Rda. Sant Ramon, 170 (Sant Boi de Llobregat).

Import: 43.053,43 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Trav. de Dalt, 93-95 (Barcelona).

Import: 78.821,07 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Trav. de Gràcia, 368 bis (Barcelona).

Import: 16.508,22 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Trav. de les Corts, 261 (Barcelona).

Import: 20.945,22 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Via Alexandra, 97-99 (Sabadell).

Import: 12.463,60 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Via Augusta, 64-66 (Barcelona).

Import: 21.554,54 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Via Aurèlia, 50 (Sabadell).

Import: 4.048,35 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Via Aurèlia, 52 (Sabadell).

Import: 5.544,88 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Comunitat de propietaris Via d'Enllaç, 3 (l'Hospitalet de Llobregat).

Import: 16.110,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Daniel Piedra Gómez.

Import: 9.800 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: David Ivan Najera Conesa.

Import: 4.393,84 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: David Mont-ros Ametller.

Import: 6.350 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: David Turrà Caussa.

Import: 3.602,08 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Dolores Benaiges Benaiges.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Dolores Ladron Davila.

Import: 24.054,92 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Dolores Oro Mateu.

Import: 7.877,50 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Dolors Cruz Pérez.

Import: 5.673,55 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Dolors Rovira Rovira.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Edifici Bahia I .

Import: 944.441,74 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Eduard Colomer Mora.

Import: 9.690,56 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Elisa Augué Vergés.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Elsa Guiu Barella.

Import: 16.415,91 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Emili Moya i Argemi.

Import: 4.999,60 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Emilia Sancho Borras.

Import: 8.400 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Enric Llimargas Codina.

Import: 4.750,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Estefania Carles Bayo.

Import: 3.327,81 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Eudald Molas Pararols.

Import: 7.700 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Eugeni Vall Vall.

Import: 3.254,88 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Felisa Cubero Melus.

Import: 27.858,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ferran Arbonés Brú.

Import: 7.749,45 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ferran Gascon Roca.

Import: 10.689,98 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Foment Ciutat Vella, SA.

Import: 36.051,69 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Foment Ciutat Vella, SA.

Import: 34.365,01 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Foment Ciutat Vella, SA.

Import: 30.782,64 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Foment Ciutat Vella, SA.

Import: 18.058,06 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Francesc Amella Salvatierra.

Import: 9.922,74 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Francesc Huguet Pérez.

Import: 3.399,21 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Francesc Masip Amela.

Import: 8.400 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Francesc Serrat Gimbernat.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Francesc Vall Creus.

Import: 7.200 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Francisca Cabrera Jiménez.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Francisca Esteve Julia.

Import: 45.090,71 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Francisca Isus Fornes.

Import: 7.700 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Francisca Lluis Mulet.

Import: 7.700 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Francisca Mulloll Bragulat.

Import: 30.332,08 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Francisco Javier Roure Codines.

Import: 4.267,81 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Francisco Milian Mestre.

Import: 61.419,53 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Francisco Molina Pérez.

Import: 6.780,72 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Francisco Sánchez Sánchez.

Import: 36.188,97 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Francisco Vilà Pagès.

Import: 7.700 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Fruitós Fargas Codina.

Import: 33.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Gascon Mirada Ramon i Cia, CB.

Import: 27.382,71 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Gemma Fontana Forcadell.

Import: 8.135,60 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Gonzalo Cunill Vázquez.

Import: 3.154,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Hermanas Estrada Martínez, CB.

Import: 62.715,34 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Irene Pena Mur.

Import: 9.378,64 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Isabel Guijarro Álvarez.

Import: 35.267,62 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Isabel Sabariego Medina.

Import: 4.165,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Isabel Urbano Coronado.

Import: 3.318,27 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jaime Martí Font.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jaime Vilella Roca.

Import: 7.700 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jaume Gonzalez Sola.

Import: 5.499,79 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jaume Massot Espelt.

Import: 7.200 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jaume Polo Silvestre.

Import: 14.963,31 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jaume Sidera Riera.

Import: 7.700 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jaume Torras Rosselló.

Import: 5.150,08 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Javier Sánchez Martínez.

Import: 3.426,63 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jesús Consuelo Segura García.

Import: 8.400 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Jesús Moya.

Import: 60.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Joan Barceló Bertran.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Joan Cunill Dachs.

Import: 10.920 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Joan Estarriola Vilardell.

Import: 9.600 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Joan Herrera Joancomarti.

Import: 4.600 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Joan Jofre Vilageliu.

Import: 4.717,82 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Joan Martí Sans.

Import: 3.623,67 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Joan Oliveras Carreras.

Import: 5.500 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Joan Penella Tarragona.

Import: 5.323,25 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Joan Ribas Giner.

Import: 4.576,30 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Joan Ribas Moncusí.

Import: 9.240 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Joan Roca Masgrau.

Import: 11.369,43 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Joan Rodríguez Fuentes.

Import: 7.700 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Joan Rovira Puigcercós.

Import: 7.920 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Joan Sabaté Sabaté.

Import: 7.771,13 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Joana Jugan.

Import: 22.079,92 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Joaquim Homs Marsol.

Import: 8.449,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jordi Balaguer Navarro.

Import: 5.893,42 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jordi Ferré Palleja.

Import: 8.400 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jordi Gallart Canal.

Import: 3.828 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jordi López Alert.

Import: 8.806,97 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jorge Galinsoga Trullas.

Import: 4.808,76 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jorge Sallen Martín.

Import: 4.400 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jorge Torrents.

Import: 37.592,14 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José Carlos Barrios García.

Import: 9.600 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jose Castellví Castellví.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Jose Corominas Brichs.

Import: 6.795,31 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José Cutrona Domenech.

Import: 3.318,99 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: José García Arenas.

Import: 15.411,68 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José Ibáñez Rodríguez.

Import: 4.587,10 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José Luis Garea Varela.

Import: 27.390,09 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José Luis Reboiro Serra.

Import: 16.490,43 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José María Roig Inglés.

Import: 28.920,41 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José María Tico Colomé.

Import: 7.700 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José María Verdaguer Deordal.

Import: 9.754,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: José Miralles Luna.

Import: 9.800 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Jose Peraire Orti.

Import: 7.200 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: José Perelló Fayos.

Import: 7.483,54 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josefa Carné Vilamajó.

Import: 5.886,81 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josefa Cases Font.

Import: 5.404,23 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josefa Cortiella Sabaté.

Import: 7.200 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josefa Cots Picas.

Import: 4.099,04 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Josefa Teixè Bartolí.

Import: 9.240 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josefa Ventura Moncusí.

Import: 9.800 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Josep Anton Márquez Grove.

Import: 4.690,08 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Josep Ausió Capdevila.

Import: 8.750,32 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Benaiges Blada.

Import: 3.268,80 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Capdevila Pons.

Import: 13.172,45 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Carol Torrents.

Import: 5.402,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Casals Feliu.

Import: 6.050 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Fuste Solés.

Import: 24.327,47 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Gasset Puig.

Import: 9.240 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Guilemany Gómez.

Import: 57.846,25 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Guilemany Gómez.

Import: 42.767,37 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Josep Herms Mateu.

Import: 27.207,68 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Jorba Bisbal.

Import: 4.288,82 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Josep Josa Espasa.

Import: 5.500 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep M. Aluja Miret.

Import: 7.785,48 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep M. Bordalba Capell.

Import: 5.567,88 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Maria Cubarsi Coll.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Maria Escoda Borras.

Import: 7.700 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Maria Jofre Gurt.

Import: 4.437,91 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Mujal Colell.

Import: 21.447,04 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Palau Purrà.

Import: 5.252,33 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Pons Prat.

Import: 16.664,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Prats Saguè.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Prim Peiró.

Import: 9.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Josep Pubill Trullà.

Import: 17.732,22 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Josep Ramon Vidal Masip.

Import: 6.744,19 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Josep Sellas Clotet.

Import: 16.721,86 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Serra Cardeñes.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Servent Salazar.

Import: 12.390,62 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Josep Tarrats Llort.

Import: 5.107,82 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juan Antonio Marmol Declara.

Import: 8.861,56 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Juan Antonio Vaque Llop.

Import: 8.400 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juan José Montoya.

Import: 8.400 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juan Muñoz Gutiérrez.

Import: 6.635,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juan Ramon Roig Ardevol.

Import: 26.674,45 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juana Antonia Fernández López.

Import: 9.118,54 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Judit Civit Cardona.

Import: 8.324,10 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Juli Camps Salvans.

Import: 3.886,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Julia Gonzalez De Dios.

Import: 7.700 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Laura Muñoz Uzquiano.

Import: 7.700 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Laura Poveda Velasco.

Import: 3.980,51 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Leonor Sala Tous.

Import: 5.078,02 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Lluís Arnal Lleixa.

Import: 3.871,87 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Lluís Canal Gonfaus.

Import: 7.052,71 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Lluís Casals Rojas.

Import: 24.904,32 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Lluís Climent Falgueras.

Import: 9.600 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Lluís Farran Barberà.

Import: 5.045,87 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Lourdes Cunillera Domenech.

Import: 7.200 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Luis Maria Antolin de la Hoz.

Import: 27.188,99 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Luis Porte Llebot.

Import: 7.700 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: M. Dolors Bonet Bou.

Import: 8.400 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: M. Dolors Villacampa Camarasa.

Import: 17.970,42 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: M. Mercè Gost Torrentbò.

Import: 4.311,86 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: M. Montserrat Bach Morros.

Import: 6.515,12 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: M. Teresa Lleixà Colomé.

Import: 9.800 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: M.Q.F., S. A.

Import: 62.770,46 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: M. Àngels Oliveras Oliver.

Import: 3.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: M. Carmen Rebelles.

Import: 4.600 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: M. Juliana Sánchez.

Import: 40.060,80 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: M. Rosa Lunas Masnou.

Import: 5.500 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: M. Rosa Pasolas Roura.

Import: 5.500 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: M. Agua Cortes Elia.

Import: 9.236,03 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: M. Ángeles González Granados.

Import: 10.780 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: M. Carme Franch Porqueres.

Import: 6.832,13 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: M. Teresa Castellví Quintana.

Import: 8.026,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: M. Carme Domingo Arbos.

Import: 6.121,05 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Magdalena Bertran Banal.

Import: 8.081,46 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Magdalena Sayós Gil.

Import: 3.078,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Magí Dalmau Orga.

Import: 4.655,55 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Magí Trull Ibáñez.

Import: 4.941,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Mancomunidad Propietaris.

Import: 27.580,99 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Manel González-Mellado García.

Import: 8.400 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Manel Reixach Grabulosa.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Manuel Casado Jiménez.

Import: 26.034,08 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Manuel Collado Castiella.

Import: 7.200 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Manuel Manjon Escola.

Import: 4.746,30 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Manuela Sancho Alloza.

Import: 3.917,08 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Marçal Saludas Sala.

Import: 9.100 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Marcel·li Tartera Moli.

Import: 7.700 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Margarida Cedó Pascual.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Mari Carmen Jal Bardaji.

Import: 4.871,22 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Alba Godayol Martí.

Import: 7.200 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Assumpció Bosch Recorda.

Import: 11.600 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Baiges Pallares.

Import: 16.968,09 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Bou Costa.

Import: 7.340,78 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Carme Vallés Carbonell.

Import: 11.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Carmen Verderas Vidal.

Import: 29.035,92 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Consol Galano Estruel.

Import: 6.438,42 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria del Alba Xuriguera Xuriguera.

Import: 4.723,06 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria del Carmen Roure Daniel.

Import: 11.337,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Dolores Folque March.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Dolores Gascon Domingo.

Import: 3.887,84 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Dolores Llavore Soto.

Import: 11.600 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Dolors Capa Rifa.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Dolors Prat Llopart.

Import: 22.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Fernández Contreras.

Import: 8.705,03 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Maria Jesús Mora Pitarch.

Import: 4.992,60 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Josefa González Sánchez.

Import: 9.240 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Lluisa Oliva Vendrell.

Import: 7.700 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Lluïsa Valls Carreras.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Masip Seró.

Import: 9.240 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Mercè Closa Solé.

Import: 6.215,40 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Orriols Sole.

Import: 13.535,50 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Pujol Buxeda.

Import: 11.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Riu Reixach.

Import: 7.107,90 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Riu Reixach.

Import: 3.219,73 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Rosa Fàbrega Foyé.

Import: 17.623,87 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Roser Colomer Coral.

Import: 36.108,91 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Samper Ribera.

Import: 9.473,08 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Tarres Tarres.

Import: 23.086,66 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Teresa Cabre Beltran.

Import: 6.992,39 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Teresa Nono Radresa.

Import: 12.726,36 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Teresa Nono Radresa.

Import: 8.400 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Teresa Prades Carrera.

Import: 5.733,36 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Teresa Tafanell Miralpeix.

Import: 33.997,96 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maria Terresa Vallespí Pedrola.

Import: 3.359,31 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Mariano Garcia Mesas.

Import: 9.100 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Marina Hernández.

Import: 5.061,32 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Mario Sánchez Ariño.

Import: 6.291,71 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Marta Bañeras Roma.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Marta Muriscot Soler.

Import: 7.537,02 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Martí Perelló Trilla.

Import: 6.050 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Martí Riera Rovira.

Import: 8.547,24 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Matilde Trill Solé.

Import: 22.651,11 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Maximino Ladero Bermejo.

Import: 7.575,60 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Mercè Domènech Gené.

Import: 3.829,42 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Mercè Odena Bergadà.

Import: 5.500 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Mercè Padros Bigas.

Import: 9.161,71 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Mercè Trepat Garsaball.

Import: 14.665,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Mercedes Castellar Fabregas.

Import: 6.131,70 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Mercedes Palanques Ballano.

Import: 4.304,03 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Mercedes Timonet Pimas.

Import: 5.500,40 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Miguel Ángel Adalid Merino.

Import: 8.735,72 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Miguel Ángel Sánchez Poveda.

Import: 8.400 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Miguel Díaz Reina.

Import: 4.223,84 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Miguel Jiménez Ruiz.

Import: 8.400 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Miquel Comelles Capdevila.

Import: 6.231,98 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Miquel Domènech Masbernat.

Import: 7.700 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Miquel Illamola Sala.

Import: 7.653,66 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Miquel Mateu Amatllé.

Import: 3.286,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Mònica Gómez Pérez.

Import: 9.100 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Montserrat Altimira Català.

Import: 4.200 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Montserrat Amposta Cugat.

Import: 4.677,61 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Montserrat Bonhora Mateu.

Import: 6.537,61 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Montserrat Buira Reixats.

Import: 29.012,52 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Montserrat Coll Fabrega.

Import: 23.136,51 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Montserrat Godayol Ramos.

Import: 17.868,75 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Montserrat Godayol Ramos.

Import: 8.812,28 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Montserrat Magriña Juncosa.

Import: 7.509,90 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Montserrat Montané Gaset.

Import: 16.554,30 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Montserrat Prat Andreu.

Import: 34.932,04 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Montserrat Vilaro Llimargas.

Import: 5.500 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Narcisa Grabolosa Llorens.

Import: 64.820,86 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Natividad Soler Tatché.

Import: 3.596,89 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Nihau, SL.

Import: 53.249,74 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Nihau, SL.

Import: 10.835,11 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Nikuleta Fihurna.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Nova Vilaseca, SA Unipersonal.

Import: 10.010 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Nova Vilaseca, SA Unipersonal.

Import: 10.010 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Nova Vilaseca, SA Unipersonal.

Import: 9.182,73 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Nuria Dou Barcelo.

Import: 39.011,59 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Nuria Dou Barcelo.

Import: 29.203,06 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Nuria Fenosa Gonzalez.

Import: 10.780 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Nuria Geli Anglada.

Import: 4.748,04 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Núria Perez Martínez.

Import: 9.100 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Nuria Vinyals i de la Fuente Manuela de la Fuente i Llorens, CB.

Import: 44.135,90 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Pablo Molina Rodríguez.

Import: 4.568,54 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Parròquia de la Transfiguració del Senyor.

Import: 9.100 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Patrimonial Hefer, SA.

Import: 77.948,93 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Pau Llacuna Ortínez.

Import: 22.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Pere Bertran Pagerols.

Import: 12.447,57 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Pere Capellera Fabrellas.

Import: 8.008,91 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Pere Eugeni Carol Sánchez.

Import: 40.778,87 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Pere Gresa Jounou.

Import: 6.758,49 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Pere Güell Turon.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Pere Sobrerroca Camps.

Import: 29.950,26 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Pere Thió Fdez. de Henestrosa.

Import: 8.197,20 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Pere Tres.

Import: 38.449,40 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Pilar Carapeto Darbra.

Import: 9.100 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Pilar De Soto Serrate.

Import: 3.177,92 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Prenafeta Boneu, SL.

Import: 34.996,14 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Promocions Urbanes de Rubí.

Import: 6.288,67 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Rafael Masó Presas.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rafael Rodríguez Fernández.

Import: 28.270,12 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rafaela Fabra Torrent.

Import: 8.400 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rafel Figueras Carreras.

Import: 4.413,67 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rafel Mas Civit.

Import: 6.600 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ramon Fumado Queral.

Import: 4.945,91 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ramon Martí Pol.

Import: 15.401,40 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ramon Mulet Vicens.

Import: 4.300 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Ramon Pardell Alberich.

Import: 3.811,29 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ramon Rius Descarrega.

Import: 3.319,68 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Ramon Seix Morera.

Import: 7.815,52 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ramon Serra Angrill.

Import: 32.957,09 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ramona Bastus Alegret.

Import: 9.569,74 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Remei Aranda Encinas.

Import: 19.800 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Ricardo Duarte Mogio.

Import: 43.776,71 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Robert Olivet Pou.

Import: 9.639,52 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Roberto García Bermúdez.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Roger Fosas Ferrer.

Import: 10.780 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Roger Turch Griño.

Import: 64.924,27 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Román Soca Julià.

Import: 7.700 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rosa Artes Miarnau.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rosa Ferrer Roca.

Import: 4.628,67 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rosa M. Alejandre.

Import: 10.740,13 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rosa Maria Garcia Turon.

Import: 3.246,96 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rosa Pentinat Joan.

Import: 5.300,56 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rosa Solé Reig.

Import: 7.700 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rosa Solé Solà.

Import: 4.951,65 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rosa Valls Casares.

Import: 7.700 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rosalia Teresa Perpiñà Coll.

Import: 6.505,43 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Rosario Campllonch Suriñach.

Import: 19.480,76 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rosario Carmona García.

Import: 8.601,08 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Rosario De Bolos Maria.

Import: 22.253,76 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rosendo Suñe Tarrago.

Import: 8.400 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Roser Arnau Ramells.

Import: 7.289,15 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Roser Roca Masgrau.

Import: 4.528,08 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Rua Campo I Fills, SL (Barcelona).

Import: 65.051,40 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Sebastià Costa Portell.

Import: 10.010 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Sergio Alba Plaza.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Silverio Garcia Prieto.

Import: 21.073,37 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Silvia Baixeras Garcia.

Import: 3.746,34 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Sònia Costa Plana.

Import: 7.700 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Sonia Querol Andreu.

Import: 5.720 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Sonia Querol Andreu.

Import: 5.719,03 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Susanna Julià Lundgren.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Teresa Ángeles Pujadas Mele.

Import: 3.522,16 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Teresa Botinas Piñol.

Import: 22.547,04 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Teresa Botinas Piñol.

Import: 8.400 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Teresa Guasch Ventura.

Import: 4.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Teresa Masot Calzada.

Import: 5.430,96 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Teresa Pons Ribes.

Import: 9.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Teresa Vernet Clua.

Import: 3.087,44 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Tomas Vidal Blanco.

Import: 7.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Tomasa Pedrola Treig.

Import: 6.649,81 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Unicontrol Tècnic, SL.

Import: 3.840,48 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/770000100/4310.

Perceptor: Vicenç Fontseré Tió.

Import: 4.000 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Víctor Manuel Figueres Salvadó.

Import: 7.700 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Víctor Pérez Campdepadros.

Import: 10.412,04 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Victoria Fernández García.

Import: 6.558,64 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000100/4310.

Perceptor: Vivendes de Girona, SA.

Import: 5.964,48 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

Perceptor: Xavier Franquesa Sanahuja.

Import: 9.900 euros.

Objecte: subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Partida pressupostària: MA07D/780000190/4311.

(07.150.162)