Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ JUS/2705/2016, de 16 de novembre, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de llocs de treball com a conseqüència de la implantació de l'oficina judicial a Santa Coloma de Gramenet
Nº de Disposición :
JUS/2705/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
16/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Justícia
Atesa l'Ordre JUS/292/2016, de 25 d'octubre, de creació d'un servei comú processal general i d'un servei comú processal d'execució al partit judicial de Santa Coloma de Gramenet (DOGC núm. 7241, de 7.11.2016);

Atesa l'aprovació de la relació de llocs de treball del partit judicial de Santa Coloma de Gramenet per l'Ordre 1788/2016, de 8 de novembre, del Ministeri de Justícia, publicada en el BOE núm. 278, de 17.11.2016;

D'acord amb el que disposa l'article segon de la Llei orgànica 1/2009, de 3 de novembre, complementària de la Llei de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova oficina judicial, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, que modifica la disposició transitòria quarta de la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, així com els articles 49 i següents del Reial decret 1451/2005, de 7 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, provisió de llocs de treball i promoció professional del personal funcionari al servei de l'Administració de justícia, modificat pel Reial decret 748/2010, de 4 de juny,
Resolc:
-1 Fer pública la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió dels llocs de treball singularitzats vacants a l'oficina judicial de Santa Coloma de Gramenet que es detallen a l'annex 2 d'aquesta convocatòria.
-2 Aprovar les bases de la convocatòria, que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.
Informació sobre els recursos que es poden interposar

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el conseller de Justícia en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en l'últim diari oficial (BOE o DOGC) en què aquesta Resolució s'hagi publicat, d'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, o davant el jutjat en la circumscripció del qual tingui el domicili la persona recurrent, a elecció seva, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que disposen els articles 8.2.a), 14.1.2a, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la seva publicació en l'últim diari oficial (BOE o DOGC). Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se'n notifiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què es produeixi l'acte presumpte desestimatori del recurs.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 16 de novembre de 2016
P. d. (Resolució JUS/820/2016, de 31.3.2016, DOGC de 6.4.2016)

Patrícia Gomà i Pons

Secretaria de Relacions amb l'Administració de JustíciaAnnex 1

Bases
Primera

Règim de participació

1.1 De conformitat amb el que preveu l'article segon de la Llei orgànica 1/2009, de 3 de novembre, i atès que es tracta d'un procés d'acoblament, podran participar en exclusiva i per una sola vegada els funcionaris dels cossos de gestió processal i administrativa que estiguin en situació de servei actiu amb destinació definitiva o amb reserva de lloc de treball en els òrgans judicials de Santa Coloma de Gramenet.

1.2 No poden participar en aquest concurs, en tractar-se d'un procés d'acoblament, els funcionaris que estiguin en situació d'excedència voluntària sense reserva de lloc de treball, els suspesos en ferm, mentre duri la suspensió, i els sancionats amb trasllat forçós per a una destinació a la mateixa localitat en la qual se'ls va imposar la sanció, mentre no hagin transcorregut un o tres anys si es tracta de falta greu o molt greu, respectivament.

1.3 Pel que fa al temps mínim per participar en aquest concurs específic i de conformitat amb el que preveu l'article 49.7 del Reial decret 1451/2005, no regirà la limitació que estableix l'article 46.1.

1.4 El personal funcionari amb discapacitats podrà participar en el procés en igualtat de condicions que la resta de participants sempre que pugui desenvolupar les funcions del lloc de treball a proveir.

 

Segona

Perfil lingüístic

2.1 Per participar en aquesta convocatòria cal posseir els coneixements orals i escrits de llengua catalana degudament acreditats mitjançant la certificació de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent, del nivell que s'assenyala a l'apartat 3 de l'annex 2, d'acord amb el que determina la relació de llocs de treball.

2.2 En el cas que les persones aspirants no estiguin en possessió del certificat acreditatiu corresponent, la Comissió de Valoració avaluarà, mitjançant una prova, aquests coneixements en relació amb el lloc de treball a proveir, prèviament a l'elaboració de la proposta d'admesos i exclosos prevista en aquesta convocatòria.

2.3 En aquest darrer cas, finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació, es publicarà al tauler d'anuncis de l'actual Servei Comú Processal de Santa Coloma de Gramenet, pg. Salzereda, 15-18, 08921 Santa Coloma de Gramenet, i a la intranet de l'Administració de justícia, el dia, l'hora i el lloc de realització del mitjà d'acreditació dels coneixements necessaris de llengua catalana.

 

Tercera

Requisit de participació

Els requisits de participació s'han de complir en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base quarta d'aquesta convocatòria.

 

Quarta

Sol·licituds

4.1 La sol·licitud per prendre part en aquest concurs s'ha de formalitzar segons el model que figura a l'annex 3 d'aquesta convocatòria i s'ha de presentar en el termini de 5 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la present convocatòria al DOGC i al BOE. En el cas que la publicació d'aquesta convocatòria no es faci simultàniament al BOE i al DOGC, es tindrà en compte la data de publicació al DOGC, d'acord amb el que disposa l'article 49.5 del Reglament d'ingrés, provisió de llocs de treball i promoció professional del personal funcionari al servei de l'Administració de justícia.

La sol·licitud s'haurà de presentar al Registre de la Gerència Territorial de Barcelona Comarques, c. Pau Claris, 158, 08010 Barcelona, o de conformitat amb les disposicions transitòries segona i quarta de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per qualsevol canal, mitjà i registre existents en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

4.2 Les persones aspirants han de consignar a la sol·licitud de participació la denominació del lloc de treball a què opten i, si es vol concursar alhora per més d'un lloc d'aquesta convocatòria, hauran d'indicar per ordre de preferència les denominacions corresponents dels llocs als quals opten, que figuren a l'annex 2, sempre que reuneixin els requisits que s'exigeixen.

4.3 A la sol·licitud caldrà adjuntar, si s'escau, fotocòpies compulsades dels certificats o diplomes acreditatius del coneixement del català, d'acord amb el que disposa la base setena, apartat 7.1, d'aquesta Resolució.

4.4 Amb la sol·licitud caldrà adjuntar també l'annex 4, de declaració dels mèrits i capacitats que s'al·leguin. Aquests mèrits i capacitats s'hauran d'acreditar documentalment mitjançant les certificacions, títols, justificants o qualsevol altre mitjà documental, degudament compulsats. Els serveis prestats a l'Administració de justícia abans de l'1 d'abril de 1996 (data de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mitjans personals al servei de l'Administració de justícia) hauran de ser necessàriament acreditats pels interessats.

4.5 Els aspirants als quals fa referència el punt 1.4 d'aquestes bases hauran d'adjuntar a la sol·licitud un informe emès per l'equip oficial de valoració de disminucions de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) per tal que la Comissió de Valoració pugui avaluar que el funcionari pot desenvolupar de manera suficient i autònoma les funcions i tasques del lloc de treball objecte de convocatòria.

4.6 La Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics comprovarà d'ofici l'antiguitat en el cos, relativa al que estableix el punt 6.1 d'aquesta convocatòria.

4.7 Els mèrits es valoraran amb referència a la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que s'estableix al punt 4.1 d'aquesta convocatòria.

4.8 Les sol·licituds tindran caràcter vinculant per als concursants i només s'admetran renúncies a la participació en el concurs quan es presentin durant el període de presentació de sol·licituds.

4.9 Els participants no podran anul·lar o modificar el contingut de la seva sol·licitud un cop finalitzat el període de presentació.

 

Cinquena

Fases del concurs i proposta de resolució

5.1 Aquest concurs consta de dues fases que inclouran la totalitat dels mèrits i capacitats especificats a la base 6 d'aquesta convocatòria. La proposta de resolució recaurà en la persona candidata que tingui la millor valoració en el conjunt d'ambdues fases.

5.2 En el cas d'empat en el conjunt del concurs, aquest es dirimirà en funció de la puntuació més alta obtinguda en l'apartat d'antiguitat en el cos.

 

Sisena

Mèrits i capacitats a valorar

6.1 Primera fase.

En aquesta fase es comprovaran i valoraran els mèrits generals. La puntuació màxima que es podrà assolir serà de 69 punts.

Antiguitat. Pels serveis efectius al cos s'atorgaran dos punts per cada any complet de serveis, i es computaran proporcionalment els períodes inferiors per mesos o, si s'escau, per dies. A aquests efectes, els mesos es consideraran de trenta dies. La puntuació màxima per aquest concepte serà de 53 punts. La puntuació corresponent per dia és de 0,00555556.

Coneixement oral i escrit del català. Es valorarà el coneixement oral i escrit del català fins a un màxim de 16 punts, segons el nivell de coneixements acreditats en els termes següents:

Certificat de nivell C2 (fins al gener de 2014, nivell D) o títols equivalents: 8 punts.

Certificat de coneixements de llenguatge jurídic (nivell J): 8 punts.

6.2 Segona fase.

En aquesta fase es comprovaran i valoraran les aptituds concretes que garanteixin l'adequació de l'aspirant d'acord amb el contingut funcional del lloc a proveir descrit a l'annex 2 d'aquestes bases. La puntuació màxima que es podrà assolir serà de 43 punts.

En concret i dins d'aquesta fase, es valoraran els mèrits i les capacitats següents:

6.2.1 Experiència professional.

Es valorarà el treball desenvolupat en funció de l'experiència adquirida, especialment en l'exercici de funcions semblants a les pròpies del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic i l'especialització de les funcions desenvolupades amb relació a les que es convoquen i les aptituds i habilitats requerides. La puntuació màxima a obtenir en aquest apartat serà de 20 punts.

6.2.2 Formació complementària.

Es valorarà l'assistència i/o aprofitament als cursos de formació i de perfeccionament que tractin sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies dels llocs objecte de convocatòria, o amb habilitats que aquests llocs requereixin en funció de la seva utilitat, d'acord amb el que es concreta a les fitxes de lloc tipus, on es descriu el lloc de treball. La puntuació màxima a obtenir en aquest apartat serà de 15 punts.

Es podrà completar la valoració dels mèrits específics mitjançant una entrevista als candidats amb millor puntuació que haurà de versar sobre l'experiència i els coneixements amb relació a les característiques del lloc que consten a l'apartat 5 de l'annex 2 d'aquesta Resolució. La puntuació màxima a obtenir en aquest apartat serà de 8 punts.

 

Setena

Sistemes d'acreditació de mèrits i capacitats

Amb la finalitat d'acreditar els mèrits i les capacitats a què es refereix la base sisena, s'aportarà, dins el termini de presentació de sol·licituds, la documentació següent:

7.1 Les dades corresponents als coneixements orals i escrits de llengua catalana s'acreditaran amb la certificació de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent, d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català (DOGC núm. 6536, de 9.1.2014).

El coneixement de llenguatge jurídic (nivell J) s'acreditarà amb la certificació de la Direcció General de Política Lingüística o del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada o equivalent, d'acord amb el Decret 180/2014, de 30 de desembre, sobre el certificat de coneixements del llenguatge jurídic (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014).

7.2 Els mèrits i les capacitats de la segona fase es valoraran mitjançant els diplomes o certificats obtinguts en cursos de formació o perfeccionament que tractin sobre les matèries anteriors, organitzats o homologats pel Ministeri de Justícia, l'Institut Nacional d'Administració Publica, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, l'Escola d'Administració Publica de Catalunya, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, les universitats, els col·legis professionals, l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes que hagin rebut els traspassos de mitjans personals per al funcionament de l'Administració de justícia o les organitzacions sindicals presents a la mesa de negociació del personal al servei de l'Administració de justícia a Catalunya.

7.3 L'experiència professional, pel que fa al treball desenvolupat, s'haurà d'acreditar amb un certificat del cap de la unitat orgànica corresponent en què s'hauran de fer constar les funcions desenvolupades.

 

Vuitena

Comissió de Valoració

8.1 L'òrgan col·legiat al qual pertoca el desenvolupament d'aquest procés de provisió és la Comissió de Valoració, que està formada per les persones següents:

Titulars:

Iolanda M. Aguilar i Juncosa, funcionària del grup A1 destinada a la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia, que actuarà com a presidenta.

Jaume Terol Montiel, funcionari del grup A1 destinat a la Gerència Territorial de Barcelona Comarques, que actuarà com a secretari.

Pablo González Amorrich, funcionari del cos de lletrats de l'Administració de justícia, que actuarà com a vocal.

Raquel Aranda Nicolás, funcionària del cos de gestió processal i administrativa que presta serveis a la Direcció General de Modernització de l'Administració de Justícia, que actuarà com a vocal.

Suplents:

Dolors Balcells i Palou, funcionària del grup A1 destinada a la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia, que actuarà com a presidenta.

Loreto Llobet Frías, funcionària del grup A1 destinada a la Gerència Territorial de Barcelona Comarques, que actuarà com a secretària.

Maria del Mar González Álvarez, funcionària del cos de lletrats de l'Administració de justícia, que actuarà com a vocal.

Juanma López Ojeda, funcionari del cos de gestió processal i administrativa que presta serveis a la Direcció General de Modernització de l'Administració de Justícia, que actuarà com a vocal.

Així mateix, formen part de la Comissió un membre titular i un membre suplent en representació i a proposta de les organitzacions sindicals més representatives que compten amb més d'un 10 % de representants en l'àmbit territorial de Catalunya.

Són les organitzacions sindicals mateixes les que designaran el seu representant; no obstant això, un cop demanada la designació per l'Administració, si no es formula proposta de nomenament en el termini de 10 dies, s'entendrà que han desistit de la seva opció.

8.2 La Comissió de Valoració podrà sol·licitar el nomenament d'assessors especialistes, els quals actuaran amb veu però sense vot.

8.3 La Comissió de Valoració té la facultat de convocar personalment els candidats per tal d'aclarir punts dubtosos dels mèrits i les capacitats o altres aspectes de la documentació aportada pels interessats quan ho consideri convenient.

8.4 En general, les actuacions de la Comissió de Valoració que requereixin notificació als aspirants es faran públiques al tauler d'anuncis indicat a la base 2.3 d'aquesta convocatòria i a la intranet de l'Administració de justícia.

8.5 L'abstenció i la recusació dels membres de la Comissió de Valoració es regularà pel que disposen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

8.6 La Comissió de Valoració és l'encarregada de proposar els candidats que hagin obtingut una puntuació més alta, sumats els resultats de la fase de mèrits generals i de la fase de mèrits específics i, en cas d'empat, els candidats amb més antiguitat en els cossos respectius.

 

Novena

Procediment

9.1 Transcorreguts els terminis previstos de presentació de sol·licituds i de renúncies, la Comissió de Valoració elaborarà la proposta d'aspirants admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió, la qual serà exposada d'acord amb el que estableix el punt 8.4 de les bases.

9.2 En el mateix moment de l'exposició esmentada a l'apartat anterior, la Comissió de Valoració anunciarà el dia i l'hora de la prova, prevista al punt 2.3 d'aquestes bases, i la celebració de les entrevistes als aspirants admesos.

9.3 Un cop realitzada la valoració dels mèrits i les capacitats previstos segons els sistemes d'acreditació que s'han establert, la Comissió de Valoració elaborarà la proposta provisional de resolució del concurs, la qual serà exposada a fi i efecte que els interessats puguin formular, en el termini de tres dies naturals, les observacions o reclamacions que considerin pertinents.

9.4 La Comissió de Valoració elaborarà la proposta definitiva de resolució del concurs, que elevarà a l'òrgan convocant per tal que, si escau, l'aprovi i elabori la resolució definitiva del concurs.

 

Desena

Règim d'impugnacions

Contra els actes definitius o de tràmit de la Comissió de Valoració, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant aquest òrgan, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva exposició pública, d'acord amb els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Onzena

Resolució del concurs

11.1 El present concurs s'haurà de resoldre en el termini màxim de tres mesos comptats des de l'endemà de finalització de la presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'article 51.3 del Reial decret 1451/2005, i la Resolució s'haurà de publicar al BOE i al DOGC, i s'hi haurà de fer constar el lloc de treball d'origen de les persones que obtinguin destinació.

11.2 Les destinacions adjudicades es consideraran obtingudes amb caràcter voluntari i, en conseqüència, no generaran dret a l'abonament d'indemnització per cap concepte.

11.3 La destinació adjudicada als participants en el concurs específic és irrenunciable.

11.4 Abans de la presa de possessió, l'interessat ha d'acreditar que té reconeguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar per escrit que no està inclòs en cap dels motius d'incompatibilitats que preveu la normativa.

Això no obstant, si el nou lloc pot ser declarat compatible dins un període de 10 dies a comptar del començament del termini de presa de possessió, s'ha de sol·licitar l'autorització de compatibilitat. Aquest termini s'entén prorrogat fins que es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.
Dotzena

Terminis de formalització del cessament i presa de possessió

12.1 La resolució de nomenament comportarà, si escau, el cessament en el lloc anterior.

12.2 El cessament i la presa de possessió serà en la data que es determini a l'Ordre d'entrada en funcionament de les unitats processals de suport directe, del Servei Comú Processal General i del Servei Comú Processal d'Execució.

12.3 Les diligències de cessament i presa de possessió dels funcionaris que accedeixin a un lloc de treball s'hauran de formalitzar davant la Gerència Territorial de Barcelona Comarques.Annex 2
Nom del lloc: responsable del Registre Civil de la Unitat Processal de Suport Directe de Primera Instància i Instrucció
-1 Característiques del lloc de treball:

Centre gestor: Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia.

Centre de destinació: Unitat Processal de Suport Directe de Primera Instància i Instrucció.

Localitat: Santa Coloma de Gramenet.

Complement general del lloc: 4.022,76 euros.

Complement específic: 6.606,48 euros.

Jornada: normal.

Horari: normal.

Tipus de lloc: singularitzat.

Forma de provisió: concurs específic.
-2 Requisits de participació

Mobilitat: cossos al servei de l'Administració de justícia.

Especificació dels cossos: cos de gestió processal i administrativa.
-3 Requisit de coneixement de la llengua catalana (perfil lingüístic)

Nivell C1 de català (fins al gener de 2014, nivell C) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.
-4 Contingut funcional

Missió:

Organitzar, coordinar i supervisar els serveis registrals principals i les tasques del personal adscrit a la unitat funcional corresponent, a fi de garantir que les funcions de tramitació dels procediments del registre civil siguin acomplertes amb agilitat i eficàcia i dins dels terminis previstos, sota les directrius del superior jeràrquic i d'acord amb el marc normatiu legal, les normes organitzatives i les instruccions corresponents.

Finalitats/funcions:

Exercir la delegació de funcions, controlant i supervisant la pràctica de les inscripcions i el lliurament de les certificacions.

Donar suport al superior jeràrquic en l'organització, planificació, supervisió i gestió de la unitat funcional corresponent, per aconseguir que sigui més eficaç i eficient.

Supervisar i coordinar, sota la direcció del superior jeràrquic, l'activitat del personal adscrit a la unitat funcional corresponent i distribuir les tasques entre ells, vetllant pel seu correcte desenvolupament, com també pel funcionament dels sistemes d'informació i per les relacions amb tercers i amb altres unitats de l'oficina judicial.

Proposar indicadors de qualitat i fer-ne el seguiment i l'avaluació periòdica.

Col·laborar amb els òrgans competents del Departament de Justícia en l'exercici de les seves competències organitzatives i de gestió dels mitjans personals i materials.

Controlar i supervisar l'actualització de fitxers i registres.

Obtenir, explotar dades i elaborar estadístiques i informes, amb l'ajuda de les eines informàtiques de què disposi.

Les atribuïdes al cos de referència per les lleis i els reglaments.

Tasques bàsiques o activitats:

Signar inscripcions i certificacions d'acord amb la delegació rebuda.

Coordinar i supervisar l'activitat del personal adscrit a la unitat funcional corresponent i canalitzar les instruccions pautades pel superior jeràrquic.

Organitzar i distribuir les tasques entre el personal adscrit a la unitat funcional corresponent i vetllar pel seu correcte desenvolupament, sota la supervisió del superior jeràrquic, reassignant les tasques encomanades quan les necessitats del servei així ho aconsellin.

Vetllar perquè el personal adscrit a la unitat funcional disposi en tot moment de les normes organitzatives, i de les circulars i instruccions aprovades en relació amb cadascuna de les actuacions a realitzar.

Informar el superior jeràrquic sobre l'activitat i el funcionament de la unitat funcional corresponent i sobre les incidències que puguin sorgir, tot identificant les necessitats de recursos personals, materials i tècnics que es puguin presentar.

Proposar al superior jeràrquic millores en els processos de treball.

Col·laborar en la implantació i el manteniment dels sistemes d'organització i gestió, en la formació del personal que coordina, especialment en l'acolliment del nou personal que arribi a la unitat i en la posada en marxa de les noves experiències que s'impulsin i afectin el seu àmbit de responsabilitat.

Supervisar la utilització de les eines informàtiques de gestió i documentació de la unitat per tal que es mantingui el registre de dades actualitzat.

Controlar l'obtenció i el manteniment de les claus informàtiques i els elements de signatura digital del personal adscrit a la unitat funcional corresponent.

Revisar, sota la supervisió del superior jeràrquic, els alardos i les estadístiques proporcionats per les aplicacions informàtiques, per al seguiment de l'activitat de la unitat.

Substituir altres funcionaris del cos de gestió processal i administrativa destinats a la unitat quan sigui convenient per les necessitats del servei.

Exercir la resta de funcions que legalment o reglamentàriament s'atribueixin al cos i qualssevol altres de naturalesa anàloga a les anteriors que, inherents al lloc de treball que ocupin, els siguin encomanades pels superiors jeràrquics, orgànics o funcionals, en l'exercici de les seves competències.
-5 Experiència i/o coneixements a valorar en fase de concurs

Coneixements i/o experiència en gestió d'organitzacions/coordinació d'equips.

Experiència i/o coneixements generals en Registre Civil.

Coneixements i/o formació aplicatiu informàtic judicial Catalunya/coneixements de nivell mitjà o superior en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC o un altre d'equivalent).

Coneixements i/o experiència en atenció al públic.
Nom del lloc: responsable del Servei Comú Processal General
-1 Característiques del lloc de treball:

Centre gestor: Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia.

Centre de destinació: Servei Comú Processal General.

Localitat: Santa Coloma de Gramenet.

Complement general del lloc: 4.022,76 euros.

Complement específic: 7.884,84 euros.

Jornada: normal.

Horari: normal.

Tipus de lloc: singularitzat.

Forma de provisió: concurs específic.
-2 Requisits de participació

Mobilitat: cossos al servei de l'Administració de justícia.

Especificació dels cossos: cos de gestió processal i administrativa.
-3 Requisit de coneixement de la llengua catalana (perfil lingüístic)

Nivell C1 de català (fins al gener de 2014, nivell C) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.
-4 Contingut funcional

Missió:

Organitzar, coordinar i supervisar les tasques del personal adscrit a la unitat funcional corresponent, a fi de garantir que les funcions de suport de caràcter general siguin acomplertes amb agilitat i eficàcia i dins dels terminis previstos, sota les directrius del superior jeràrquic i d'acord amb el marc normatiu legal, les normes organitzatives i els protocols d'actuació corresponents.

Finalitats/funcions:

Donar suport al superior jeràrquic en l'organització, planificació, supervisió i gestió de la unitat orgànica funcional corresponent, per aconseguir que sigui eficaç i eficient.

Supervisar i coordinar, sota la direcció del superior jeràrquic, l'activitat del personal adscrit a la unitat i distribuir les tasques entre ells, vetllant pel seu correcte desenvolupament, com també pel funcionament dels sistemes d'informació i per les relacions amb tercers i amb les altres unitats de l'oficina judicial.

Proposar indicadors de qualitat i fer-ne el seguiment i l'avaluació periòdica.

Col·laborar amb els òrgans competents del Departament de Justícia en l'exercici de les seves competències organitzatives i de gestió dels mitjans personals i materials.

Controlar i supervisar l'actualització de fitxers i registres.

Obtenir, explotar dades i elaborar estadístiques i informes, amb l'ajuda de les eines informàtiques de què disposi.

Supervisar i coordinar, sota la direcció del superior jeràrquic, les tasques de recepció, registre i repartiment d'assumptes i escrits.

Supervisar i coordinar, sota la direcció del superior jeràrquic, la gestió dels actes de comunicació i les diligències d'execució efectuades pels equips de funcionaris amb l'assistència dels operadors jurídics.

Supervisar i coordinar, sota la direcció del superior jeràrquic, el suport als assenyalaments de les UPSD i serveis comuns i la gestió de l'auxili judicial.

Supervisar i coordinar, sota la direcció del superior jeràrquic, la gestió del dipòsit d'efectes, la gestió d'arxius, el servei de correus, les tasques d'esbrinament de domicili, la gestió de la caixa, el servei de trasllat d'expedients i documents i d'expedició de còpies, certificacions i testimoniatges.

Supervisar i coordinar, sota la direcció del superior jeràrquic, l'atenció al públic, als professionals i litigants, els apoderaments apud acta, les presentacions personals.

Supervisar i coordinar, sota la direcció del superior jeràrquic, la gestió d'assenyalaments, de les sales de vistes i dels equipaments tècnics i les tasques de suport a les UPSD i serveis comuns de l'oficina judicial i al jutge degà.

Les atribuïdes al cos de referència per les lleis i reglaments.

Tasques bàsiques o activitats:

Coordinar i supervisar l'activitat del personal adscrit a la unitat funcional corresponent i canalitzar les instruccions pautades pel superior jeràrquic.

Organitzar i distribuir les tasques entre el personal adscrit a la unitat funcional i vetllar pel seu correcte desenvolupament, sota la supervisió del superior jeràrquic, reassignant les tasques encomanades quan les necessitats del servei així ho aconsellin.

Vetllar perquè el personal adscrit al servei disposi en tot moment de les normes organitzatives, protocols d'actuació i les circulars i instruccions aprovades en relació amb cadascuna de les actuacions a realitzar.

Informar el superior jeràrquic de l'activitat i el funcionament del servei i de les incidències que puguin sorgir, tot identificant les necessitats de recursos personals, materials i tècnics que es puguin presentar.

Proposar al superior jeràrquic millores dels processos de treball.

Col·laborar en la implantació i el manteniment dels sistemes d'organització i gestió, en la formació del personal que coordina, especialment en l'acolliment del nou personal que arribi a la unitat i en la posada en marxa de les noves experiències que s'impulsin i afectin el seu àmbit de responsabilitat.

Supervisar la utilització de les eines informàtiques de gestió i documentació del servei perquè el registre de dades es mantingui actualitzat.

Controlar l'obtenció i el manteniment de les claus informàtiques i dels elements de signatura digital del personal adscrit a la unitat.

Revisar, sota la supervisió del superior jeràrquic, els alardos i les estadístiques que s'obtinguin amb les aplicacions informàtiques, per al seguiment de l'activitat del servei.

Supervisar el servei de recepció i registre d'escrits, demandes, denúncies, atestats, querelles, comunicats mèdics i qualsevol altre escrit iniciador d'un procediment o de tràmit judicial.

Supervisar el servei de repartiment d'assumptes, escrits i documentació; els acords governatius i el suport al servei de la guàrdia.

Supervisar el servei d'auxili judicial i la tramitació o el repartiment de les peticions d'auxili judicial i recordatoris que rebi l'oficina judicial, i l'acompliment i la devolució dins dels terminis legals.

Supervisar la gestió de l'auxili judicial internacional, d'acord amb les instruccions del superior jeràrquic.

Planificar i organitzar, sota la direcció del superior jeràrquic, les sortides del personal que integra l'equip d'auxili judicial, les rutes i els horaris.

Supervisar la pràctica dels actes de comunicació, les diligències d'execució i d'assegurament de mesures i la tramesa del resultat a l'òrgan peticionari, per tal d'evitar la suspensió dels assenyalaments i actes programats.

Supervisar l'esbrinament del domicili de destinataris d'actuacions i el reciclatge de les diligències intentades.

Supervisar l'actuació dels equips de funcionaris, de l'auxili policial i dels serveis tècnics que s'escaiguin, com també l'assistència dels representants dels intervinents, en les diligències d'execució, per tal que aquestes es duguin a terme eficaçment.

Supervisar el circuit de comunicació amb els interessats i els professionals representants de les parts.

Supervisar el servei d'atenció al ciutadà, als professionals i litigants, tant d'informació general com d'informació específica dels procediments judicials i la recepció i recollida de queixes, reclamacions, denúncies i suggeriments i el trasllat a l'òrgan competent.

Supervisar les tasques de gestió del dipòsit d'efectes i la gestió dels arxius, amb l'assessorament del personal tècnic especialitzat.

Coordinar el personal d'auxili judicial en la seva funció de suport a les altres unitats de l'oficina judicial en les tasques relatives a l'arxivament d'actuacions i expedients judicials, la gestió física dels arxius judicials de gestió i la gestió automatitzada amb el mòdul informàtic d'arxiu de gestió, així com en la preparació i trasllat físic de les transferències de documentació als arxius centrals, sempre sota la supervisió del lletrat/ada responsable de l'Administració de justícia i amb l'assessorament del personal tècnic arxiver.

Supervisar la gestió d'agendes, l'atenció telefònica, la recepció i distribució de la correspondència, la circulació interna d'entrega i recollida de documentació i efectes i l'expedició i el trasllat de còpies, el servei de correus, els esbrinaments de domicili i d'altres i la gestió de la caixa.

Supervisar l'actuació dels serveis tècnics amb els mitjans necessaris per aconseguir l'efectivitat de les tasques atribuïdes a la unitat.

Supervisar el servei de presentacions personals i d'expedició de diligències i rebuts de presentació, certificacions i testimoniatges, i de suport al/a la lletrat/ada de l'Administració de justícia amb els apoderaments apud acta.

Supervisar el suport a les vistes i els assenyalaments i el seu acompliment.

Supervisar la utilització de les sales de vistes i dels seus equipaments tècnics.

Supervisar les tasques de suport al jutge degà i al director del servei per organitzar reunions i juntes.

Substituir altres funcionaris del cos de gestió processal i administrativa destinats al servei, quan sigui convenient per les necessitats del servei.

Substituir altres responsables del mateix centre de destinació i cos.

Exercir la resta de funcions que legalment o reglamentàriament s'atribueixen al seu cos i qualssevol altres de naturalesa anàloga a les anteriors que, inherents al lloc de treball que ocupi, li siguin encomanades pels superiors jeràrquics, orgànics o funcionals, en l'exercici de les seves competències.

 

-5 Experiència i/o coneixements a valorar en fase de concurs

Coneixements i/o experiència en gestió d'organitzacions/coordinació d'equips.

Coneixements i/o formació aplicatiu informàtic judicial Catalunya/coneixements de nivell mitjà o superior en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC o un altre d'equivalent).

Experiència i/o coneixements en registre i repartiment/registre de la guàrdia.

Experiència i/o coneixements en pràctica d'actes de comunicació.

 

Nom del lloc: responsable d'equip d'auxili judicial del Servei Comú Processal General

 

-1 Característiques del lloc de treball:

Centre gestor: Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia.

Centre de destinació: Servei Comú Processal General.

Localitat: Santa Coloma de Gramenet.

Complement general del lloc: 2.742,72 euros.

Complement específic: 7.578,36 euros.

Jornada: normal.

Horari: normal.

Tipus de lloc: singularitzat.

Forma de provisió: concurs específic.
-2 Requisits de participació

Mobilitat: cossos al servei de l'Administració de justícia.

Especificació dels cossos: cos d'auxili judicial.
-3 Requisit de coneixement de la llengua catalana (perfil lingüístic)

Nivell C1 de català (fins al gener de 2014, nivell C) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.
-4 Contingut funcional

Missió:

Organitzar, coordinar i supervisar les tasques del personal adscrit a l'equip d'auxili judicial, a fi de garantir que les funcions d'auxili judicial siguin acomplertes amb agilitat i eficàcia i dins dels terminis previstos, sota les directrius del superior jeràrquic i d'acord amb el marc normatiu legal, les normes organitzatives i els protocols d'actuació corresponents.

Finalitats/funcions:

Donar suport al superior jeràrquic en l'organització, planificació, supervisió i gestió de l'equip d'auxili judicial, per aconseguir que sigui eficaç i eficient.

Supervisar i coordinar, sota la direcció del superior jeràrquic, l'activitat del personal adscrit a l'equip d'auxili judicial i distribuir les tasques entre ells, vetllant pel seu correcte desenvolupament, com també pel funcionament dels sistemes d'informació i per les relacions amb tercers i amb les altres unitats de l'oficina judicial.

Proposar indicadors de qualitat i fer-ne el seguiment i l'avaluació periòdica.

Col·laborar amb els òrgans competents del Departament de Justícia en l'exercici de les seves competències organitzatives i de gestió dels mitjans personals i materials.

Supervisar, sota les directrius tecnicoprocessals del superior jeràrquic, les tasques del personal de l'equip, vetllant pel compliment de les normes processals, els protocols d'actuació, i les circulars i instruccions dels superiors jeràrquics.

Controlar i supervisar l'actualització dels fitxers i registres.

Obtenir, explotar dades i elaborar estadístiques i informes, amb l'ajuda de les eines informàtiques de què disposi.

Les atribuïdes al cos de referència per les lleis i reglaments.

Tasques bàsiques o activitats:

Coordinar i supervisar l'activitat del personal adscrit a l'equip i canalitzar les instruccions pautades pel superior jeràrquic.

Organitzar i distribuir les tasques entre el personal adscrit a l'equip i vetllar pel seu correcte desenvolupament, sota la supervisió del superior jeràrquic, reassignant les tasques encomanades quan les necessitats del servei així ho aconsellin.

Vetllar perquè el personal adscrit a l'equip disposi en tot moment de les normes organitzatives, protocols d'actuació i les circulars i instruccions aprovades en relació amb cadascuna de les actuacions a realitzar.

Informar el superior jeràrquic de l'activitat i el funcionament de l'equip i de les incidències que puguin sorgir, tot identificant les necessitats de recursos personals, materials i tècnics que es puguin presentar.

Proposar al superior jeràrquic millores dels processos de treball.

Col·laborar en la implantació i el manteniment dels sistemes d'organització i gestió, en la formació del personal que coordina, especialment en l'acolliment del nou personal que arribi a l'equip i en la posada en marxa de les noves experiències que s'impulsin i afectin el seu àmbit de responsabilitat.

Supervisar la utilització de les eines informàtiques de gestió i documentació de la unitat perquè el registre de dades es mantingui actualitzat.

Controlar l'obtenció i el manteniment de les claus informàtiques i dels elements de signatura digital del personal adscrit a l'equip.

Revisar, sota la supervisió del superior jeràrquic, els alardos i les estadístiques que s'obtinguin amb les aplicacions informàtiques, per al seguiment de l'activitat de l'equip.

Organitzar amb el superior jeràrquic i supervisar el servei d'auxili judicial i la tramitació o el repartiment de les peticions d'auxili judicial i recordatoris que rebi l'oficina judicial, i l'acompliment i la devolució dins dels terminis legals.

Supervisar l'estat de tramitació de les peticions de cooperació jurídica internacional, per evitar la inactivitat processal o dilacions indegudes.

Supervisar l'acompliment i l'execució de les decisions que adoptin els jutges, magistrats i lletrats de l'Administració de justícia de l'oficina judicial dins de l'àmbit de les seves competències.

Col·laborar amb el superior jeràrquic en la planificació i l'organització de les sortides del personal que integra l'equip d'auxili judicial, les rutes i els horaris.

Supervisar la pràctica dels actes de comunicació, les diligències d'execució i d'assegurament de mesures i la tramesa del resultat a l'òrgan peticionari.

Supervisar l'esbrinament del domicili de destinataris d'actuacions i el reciclatge de les diligències intentades.

Supervisar l'actuació dels equips de funcionaris, de l'auxili policial i dels serveis tècnics que s'escaiguin, com també l'assistència dels representants dels intervinents, en les diligències d'execució, per tal que aquestes es duguin a terme eficaçment.

Supervisar el circuit de comunicació amb els interessats i els professionals representants de les parts.

Supervisar les tasques de gestió del dipòsit d'efectes i la gestió dels arxius, amb l'assessorament del personal tècnic especialitzat.

Coordinar el personal d'auxili judicial en la seva funció de suport a les altres unitats de l'oficina judicial en les tasques relatives a l'arxivament d'actuacions i expedients judicials, la gestió física dels arxius judicials de gestió i la gestió automatitzada amb el mòdul informàtic d'arxiu de gestió, així com en la preparació i el trasllat físic de les transferències de documentació als arxius centrals, sempre sota la supervisió del/de la lletrat/ada responsable de l'Administració de justícia i amb l'assessorament del personal tècnic arxiver.

Supervisar la recepció i distribució de la correspondència, la circulació interna d'entrega i recollida de documentació i efectes i l'expedició i trasllat de còpies, el servei de correus, i els esbrinaments de domicili i d'altres.

Supervisar l'actuació dels serveis tècnics amb els mitjans necessaris per aconseguir l'efectivitat de les tasques atribuïdes a la unitat.

Supervisar el suport a les vistes i assenyalaments i el seu acompliment.

Supervisar la utilització de les sales de vistes i dels seus equipaments tècnics.

Substituir altres funcionaris destinats a l'equip, quan sigui convenient per les necessitats del servei.

Substituir altres caps/responsables del mateix centre de destinació i cos.

Exercir la resta de funcions que legalment o reglamentàriament s'atribueixen al seu cos i qualssevol altres de naturalesa anàloga a les anteriors que, inherents al lloc de treball que ocupi, li siguin encomanades pels superiors jeràrquics, orgànics o funcionals, en l'exercici de les seves competències.

 

-5 Experiència i/o coneixements a valorar en fase de concurs

Coneixements i/o experiència en gestió d'organitzacions/coordinació d'equips.

Coneixements i/o formació aplicatiu informàtic judicial Catalunya/coneixements de nivell mitjà o superior en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC o un altre d'equivalent).

Experiència i/o coneixements en pràctica d'actes de comunicació.
Nom del lloc: responsable del Servei Comú Processal d'Execució
-1 Característiques del lloc de treball:

Centre gestor: Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia.

Centre de destinació: Servei Comú Processal d'Execució.

Localitat: Santa Coloma de Gramenet.

Complement general del lloc: 4.022.76 euros.

Complement específic: 7.884,84 euros.

Jornada: normal.

Horari: normal.

Tipus de lloc: singularitzat.

Forma de provisió: concurs específic.
-2 Requisits de participació

Mobilitat: cossos al servei de l'Administració de justícia.

Especificació dels cossos: cos de gestió processal i administrativa.
-3 Requisit de coneixement de la llengua catalana (perfil lingüístic)

Nivell C1 de català (fins al gener de 2014, nivell C) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.
-4 Contingut funcional

Missió:

Organitzar, coordinar i supervisar les tasques del personal adscrit a la unitat funcional corresponent, a fi de garantir que les funcions de tramitació dels procediments d'execució siguin acomplertes amb agilitat i eficàcia i dins dels terminis previstos, sota les directrius del superior jeràrquic i d'acord amb el marc normatiu legal, les normes organitzatives i els protocols d'actuació corresponents.

Finalitats/funcions:

Donar suport al superior jeràrquic en l'organització, planificació, supervisió i gestió de la unitat funcional corresponent, per aconseguir que sigui més eficaç i eficient.

Supervisar i coordinar, sota la direcció del superior jeràrquic, l'activitat del personal adscrit a la unitat funcional corresponent i distribuir les tasques entre ells, vetllant pel seu correcte desenvolupament, com també pel funcionament dels sistemes d'informació i per les relacions amb tercers i amb altres unitats de l'oficina judicial.

Proposar indicadors de qualitat i fer-ne el seguiment i l'avaluació periòdica.

Col·laborar amb els òrgans competents del Departament de Justícia en l'exercici de les seves competències organitzatives i de gestió dels mitjans personals i materials.

Supervisar, sota les directrius tecnicoprocessals del superior jeràrquic, la tramitació dels procediments d'execució civil d'acord amb les lleis processals, els protocols d'actuació i les circulars i instruccions dels superiors jeràrquics.

Controlar i supervisar l'actualització de fitxers i registres.

Obtenir, explotar dades i elaborar estadístiques i informes, amb l'ajuda de les eines informàtiques de què disposi.

Les atribuïdes al cos de referència per les lleis i reglaments.

Tasques bàsiques o activitats:

Coordinar i supervisar l'activitat del personal adscrit a la unitat funcional corresponent i canalitzar les instruccions pautades pel superior jeràrquic.

Organitzar i distribuir les tasques entre el personal adscrit a la unitat funcional corresponent i vetllar pel seu correcte desenvolupament, sota la supervisió del superior jeràrquic, reassignant les tasques encomanades quan les necessitats del servei així ho aconsellin.

Vetllar perquè el personal adscrit a la unitat funcional disposi en tot moment de les normes organitzatives, protocols d'actuació i de les circulars i instruccions aprovades en relació amb cadascuna de les actuacions a realitzar.

Informar el superior jeràrquic sobre l'activitat i el funcionament de la unitat funcional corresponent i sobre les incidències que puguin sorgir, tot identificant les necessitats de recursos personals, materials i tècnics que es puguin presentar.

Proposar al superior jeràrquic millores en els processos de treball.

Col·laborar en la implantació i el manteniment dels sistemes d'organització i gestió, en la formació del personal que coordina, especialment en l'acolliment del nou personal que arribi a la unitat i en la posada en marxa de les noves experiències que s'impulsin i afectin el seu àmbit de responsabilitat.

Controlar l'obtenció i el manteniment de les claus informàtiques i els elements de signatura digital del personal adscrit a la unitat funcional corresponent.

Supervisar la tramitació i resolució de les incidències a esmenar derivades de l'examen previ de la demanda pel jutge, de les qüestions processals prèvies a l'admissió, i la tramitació de les sol·licituds inicials d'execució provisional.

Supervisar, per mitjans informàtics, l'estat de tramitació i les fases d'execució dels procediments d'execució civil, vetllant per evitar la inactivitat processal o dilacions indegudes.

Planificar els sistemes de comunicació als interessats de la suspensió d'assenyalaments o actes programats, pel mitjà més ràpid possible, per tal d'evitar desplaçaments o esperes innecessàries.

Coordinar la documentació, gestions i assenyalaments amb altres unitats de l'oficina judicial sota les directrius del superior jeràrquic.

Organitzar el sistema de consultes a registres públics, organismes, institucions i empreses, per l'esbrinament patrimonial, dels embargaments, i del domicili dels afectats en un procediment judicial, bé sigui mitjançant accés telemàtic o per altres vies.

Supervisar la tramitació dels embargaments de béns i subhastes.

Col·laborar en la tasca de facilitar informació i atenció al ciutadà i als professionals, sota la supervisió del superior jeràrquic i sense perjudici de l'atenció que presti el servei comú processal general, sigui de manera presencial o de forma telefònica o telemàtica o per qualsevol altre mitjà autoritzat, amb respecte a la intimitat personal i al caràcter reservat de les actuacions.

Supervisar la utilització de les eines informàtiques de gestió i documentació de la unitat per tal que es mantingui el registre de dades i estats processals actualitzats.

Revisar, sota la supervisió del superior jeràrquic, els alardos i les estadístiques proporcionats per les aplicacions informàtiques, per al seguiment de l'activitat de la unitat.

Substituir altres funcionaris del cos de gestió processal i administrativa destinats a la unitat quan sigui convenient per les necessitats del servei.

Substituir altres caps de secció/responsables del mateix centre de destinació i cos.

Exercir la resta de funcions que legalment o reglamentàriament s'atribueixin al cos i qualssevol altres de naturalesa anàloga a les anteriors que, inherents al lloc de treball que ocupin, els siguin encomanades pels superiors jeràrquics, orgànics o funcionals, en l'exercici de les seves competències.

 

-5 Experiència i/o coneixements a valorar en fase de concurs

Coneixements i/o experiència en gestió d'organitzacions/coordinació d'equips.

Coneixements i/o formació aplicatiu informàtic judicial Catalunya/coneixements de nivell mitjà o superior en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC o un altre d'equivalent).

Experiència i/o coneixements generals en execució.

Experiència i/o coneixements en l'ordre civil.

 

 

Annex 3

Sol·licitud de participació en el concurs específic per a la provisió de llocs de treball singulars a l'oficina judicial de Santa Coloma de Gramenet

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

Annex 4

Declaració de mèrits que s'al·leguen

 

(Vegeu la imatge al final del document)