Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ JUS/2653/2016, de 28 d'octubre, per la qual s'atorguen destinacions definitives corresponents al concurs de trasllats per a la provisió de llocs de treball genèrics vacants a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya entre funcionaris del cos de metges forenses
Nº de Disposición :
JUS/2653/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
28/10/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Justícia
Vist l'expedient instruït a conseqüència de la Resolució JUS/1359/2016, de 18 d'abril, per la qual es convoca concurs de trasllats per a la provisió de llocs de treball genèrics vacants a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya entre funcionaris del cos de metges forenses (BOE núm. 131, de 31.5.2016, i DOGC núm. 7131, de 31.5.2016);

De conformitat amb el que estableixen els articles 51 al 53 del Reial decret 1451/2005, de 7 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, provisió de llocs de treball i promoció professional del personal funcionari al servei de l'Administració de justícia, i el Reial decret 386/1996, d'1 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels instituts de medicina legal;

Per tot això,

 

Resolc:

 

-1 Fer públiques, a l'annex d'aquesta Resolució, les destinacions que amb caràcter definitiu han estat adjudicades als funcionaris que han participat en el concurs de trasllats convocat per la Resolució JUS/1359/2016, de 18 d'abril, les quals es corresponen amb les detallades a l'annex 1 de la Resolució de convocatòria i les seves corresponents resultes.

 

-2 Declarar caducades les instàncies presentades pels participants en aquest concurs que no hagin obtingut destinació, per la qual cosa no seran tingudes en compte en futurs concursos de trasllats.

 

-3 Declarar desertes les places que no han estat adjudicades en aquest concurs, llevat que es pretenguin amortitzar mitjançant la modificació de la plantilla orgànica o la reordenació d'efectius d'un centre de treball, per la qual cosa es cobriran per funcionaris de nou ingrés.

 

-4 El termini de presa de possessió en la nova destinació obtinguda serà de tres dies naturals si no hi ha canvi de localitat del funcionari; de vuit dies naturals si hi ha canvi de localitat dins la comunitat autònoma, i de vint dies naturals si hi ha canvi de comunitat autònoma, a excepció de la Comunitat Autònoma de Canàries, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les ciutats de Ceuta i Melilla, on el termini de presa de possessió serà d'un mes, tant si el lloc de treball a les illes o a les ciutats és el d'origen com si és el de destinació.

El termini de presa de possessió començarà a comptar a partir de l'endemà del cessament, el qual s'haurà d'efectuar dins els tres dies hàbils següents al de publicació d'aquesta Resolució al DOGC i al BOE. En cas que la publicació d'aquesta Resolució no es faci simultàniament al BOE i al DOGC, el termini per al cessament comptarà a partir de l'endemà de la publicació al BOE.

Si la Resolució comporta el reingrés al servei actiu a l'Administració de justícia en el cos de metges forenses, el termini de presa de possessió s'haurà de computar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC o al BOE.

El termini possessori serà retribuït per l'Administració competent respecte de la plaça obtinguda en el concurs.

El còmput dels terminis possessoris s'iniciarà quan finalitzin les vacances, els permisos o les llicències que estiguin gaudint els interessats, llevat que per circumstàncies excepcionals, degudament motivades, se'n suspengui o se'n revoqui el gaudiment.

 

-5 Informació sobre els recursos a interposar

5.1 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el conseller de Justícia en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en l'últim diari oficial (BOE o DOGC) en què aquesta Resolució s'hagi publicat, d'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, o davant el jutjat en la circumscripció del qual tingui el domicili la persona recurrent, a elecció seva, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que disposen els articles 8.2.a), 14.1.2a, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la seva publicació en l'últim diari oficial (BOE o DOGC). Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se'n notifiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què es produeixi l'acte presumpte desestimatori del recurs.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

5.2 D'acord amb l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 49 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, la interposició dels recursos contenciosos administratius que s'hagin de notificar als interessats es farà mitjançant la publicació al DOGC i mitjançant l'exposició als taulers d'anuncis de la seu central del Departament de Justícia (c. Pau Claris, 81, 08010 Barcelona); Gerència Territorial de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat (Gran Via de les Corts Catalanes, 111, 08014 Barcelona); Gerència Territorial de Barcelona Comarques (c. Pau Claris, 158, àtic 2a, 08009 Barcelona); Serveis Territorials del Departament de Justícia a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), Lleida (c. Sant Martí, 1, 25004 Lleida), Tarragona (c. Sant Antoni Maria Claret, 17, 43002 Tarragona) i les Terres de l'Ebre (c. Santa Anna, 3-5, 2a planta, 43500 Tortosa); Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (pg. Lluís Companys, 14-16, 08018 Barcelona), i al lloc web del Departament de Justícia (http://justicia.gencat.cat/ofertes).

 

Barcelona, 28 d'octubre de 2016

 

P. d. (Resolució JUS/820/2016, de 31.3.2016, DOGC de 6.4.2016)

Patrícia Gomà i Pons

Secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia

 

 

Annex

Destinacions adjudicades

 

NIF

Cognoms i nom

Núm. d'ordre

Destinació adjudicada

Localitat

Província

Destinació d'origen

Província

47685482L

Funez Asensio, María Luisa

66

Institut de Medicina Legal

Vilanova i la Geltrú

Barcelona

Institut de Medicina Legal

Las Palmas de Gran Canaria