Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ JUS/2615/2016, de 16 de novembre, per la qual s'inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d'Advocats de Manresa
Nº de Disposición :
JUS/2615/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
16/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Justícia
Atès l'expedient d'adaptació dels Estatuts del Col·legi d'Advocats de Manresa a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, incoat arran de la sol·licitud de 9 de juny de 2009, del qual resulta que en data 10 de setembre de 2016 es va presentar el text dels Estatuts adaptat als preceptes de la Llei esmentada, aprovat en les juntes generals extraordinàries del Col·legi de dates 27 de març de 2009 i 18 de desembre de 2009, ratificada en data 5 de febrer de 2010;

Atesos l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la Resolució JUS/939/2004, de 6 d'abril, (DOGC núm. 4114, de 19.4.2004);

Vist que els Estatuts s'adeqüen a la legalitat;

Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s'han aportat els documents essencials i que s'han complert tots els tràmits establerts;

A proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques,

 

Resolc:

 

-1 Declarar l'adequació a la legalitat de l'adaptació dels Estatuts del Col·legi d'Advocats de Manresa a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i disposar-ne la inscripció al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya.

 

-2 Disposar que el text dels Estatuts adaptats a la Llei 7/2006, de 31 de maig, es publiqui al DOGC com a annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 16 de novembre de 2016

 

P. d. (Resolució JUS/820/2016, de 31.3.2016, DOGC de 6.4.2016)

Xavier Bernadí i Gil

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

 

 

Annex

 

Estatuts del Col·legi d'Advocats de Manresa.

 

Exposició de motius

La Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Manresa, en compliment del que preveu la disposició transitòria primera de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i col·legis professionals, disposició modificada per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, ha pres la decisió d'adaptar els vigents estatuts col·legials a les modificacions produïdes per la citada llei de l'exercici de professions titulades i col·legis professionals. A part d'aquesta adaptació prevista a la pròpia norma citada, la Junta de Govern ha modificat determinats preceptes estatutaris per tal d'adaptar la realitat de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa a les novetats tecnològiques que la societat darrerament ha tingut, i que la pròpia advocacia ha incorporat, les quals poden facilitar la comunicació entre els propis col·legiats i col·legiades i el Col·legi, amb la voluntat d'agilitzar les comunicacions. Ha estat gràcies a la participació de la que tenen dret tots els col·legiats, a través d'Assemblea General del Col·legi, els qui han acabat aprovant els presents estatuts.

 

Títol I

Del Col·legi

 

Article 1

L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa, fundat el 19 de novembre de 1882, és una corporació de dret amb personalitat jurídica pròpia, amb plena capacitat per al compliment de les seves finalitats públiques i privades, que es regeix per aquests estatuts, per la Llei d'exercici de professions titulades i col·legis professionals, per la Normativa de l'advocacia, catalana i per la normativa emanada del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, sens perjudici de l'aplicació, quan correspongui, de la normativa autonòmica catalana, la normativa estatal i la normativa comunitària.

Està format per aquelles persones que estan en possessió del títol que les habilita per a l'exercici de l'advocacia en els termes establerts per la legislació vigent que, d'acord amb els requisits exigits per aquest Estatut, s'hi incorporen per dedicar-se professionalment a la direcció i defensa de les parts en tota mena de processos, com també en l'assessorament i el consell jurídic, amb habilitació per exercir les actuacions professionals que estipula el Codi de l'advocacia catalana, sempre de conformitat amb la normativa vigent, les limitacions i prohibicions legalment previstes.

També formen part del Col·legi, com a no exercents, els qui reunint els requisits per exercir la professió no pretenen fer-ho, sinó gaudir d'altres drets inherents a la condició de col·legiat o de col·legiada.

Podran formar part del Col·legi com a persones físiques associades, sense drets polítics per tal de rebre assessorament d'orientació professional i gaudir de determinats serveis col·legials segons s'estableixi reglamentàriament, aquells estudiants de dret d'escoles de pràctica jurídica i/o dels cursos de formació per a l'obtenció del títol professional d'advocat.

 

Article 2

El domicili del Col·legi està situat a Manresa, al C/ Sant Joan Baptista de la Salle, 4-6. El seu àmbit territorial s'estén a la Comarca del Bages, sens perjudici que pugui ampliar-se a d'altres àmbits territorials per acord majoritari de l'Assemblea General.

El català és la llengua pròpia del Col·legi.

 

Article 3

Són finalitats essencials del Col·legi:

Ordenar i vigilar l'exercici de la professió dins el marc de la normativa aplicable, la deontologia i les bones pràctiques.

Representar els interessos generals de la professió, especialment en les seves relacions amb l'Administració.

Defensar els interessos professionals, les llibertats i les garanties dels col·legiats i col·legiades.

Vetllar perquè l'activitat professional s'adeqüi als interessos de la ciutadania.

I totes aquelles funcions que la llei i les normes aplicables preveuen.

 

Article 4

Són funcions pròpies del Col·legi per assolir els seus objectius:

Vetllar per l'ètica professional i pel respecte als drets dels ciutadans i exercir la jurisdicció disciplinària en matèries professionals i col·legials.

Participar en els òrgans consultius de l'Administració, quan aquesta ho requereixi.

Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i anàlegs, que siguin d'interès per als col·legiats i col·legiades.

Evitar l'intrusisme i la competència deslleial entre professional, i exigir el compliment de la normativa sobre publicitat i regular-ne l'aplicació.

Intervenir, com a mediadors i en procediments d'arbitratge, en els conflictes que, per motius professionals, se suscitin entre els col·legiats i col·legiades.

Regular, amb caràcter orientador, els honoraris professionals de les persones col·legiades, als efectes de taxació de costes i de la jura de comptes dels advocats, sense perjudici del principi de lliure competència; informar i dictaminar sobre honoraris professionals en discrepàncies que puguin sorgir en relació amb l'actuació professional dels col·legiats i col·legiades i la percepció dels seus honoraris, mitjançant laude, al qual prèviament se sotmetin les parts interessades.

Promoure, facilitar i organitzar de manera permanent activitats formatives d'actualització professional de les persones col·legiades i expedir certificacions acreditatives de la participació dels assistents en aquestes activitats.

Participar en el procediment d'obtenció del títol que habiliti per a l'exercici de l'advocacia.

Aprovar els seus pressupostos i regular les aportacions dels membres del col·legi.

Totes les altres funcions que siguin beneficioses per als interessos professionals i que s'encaminen al compliment dels objectius col·legials.

Organitzar i regular el tom d'ofici, el servei d'assistència a les persones detingudes, el servei d'orientació jurídica, i qualsevol altre servei i prestació jurídica en benefici de la comunitat ciutadana.

Fomentar l'ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades i en els àmbits institucionals i socials en els quals s'exerceixi la professió.

Les funcions que preveu la llei i les normes aplicables.

 

 

Títol II

De les juntes generals

 

Article 5

La Junta general és l'òrgan sobirà del Col·legi. Tots els col·legiats i col·legiades incorporats de ple dret al Col·legi hi tenen veu i vot. Se n'exceptuen els casos que estiguin afectats per sanció que comporti la suspensió o limitació d'aquesta activitat col·legial.

Els col·legiats i col·legiades inscrits com a exercents tindran doble vot, i els no exercents tindran vot senzill.

El vot és indelegable.

 

Article 6

Les juntes podran ser ordinàries i extraordinàries.

 

Article 7

La Junta General Ordinària es reunirà forçosament durant el darrer trimestre de l'any per aprovar la memòria, el balanç provisional, els pressupostos i per elegir els càrrecs reglamentaris, quan sigui procedent.

També serà junta ordinària, i s'haurà de convocar dintre del primer trimestre de l'any quan s'hagi d'aprovar el balanç definitiu i liquidació del pressupost de l'any anterior.

Quinze dies abans de les juntes ordinàries, els col·legiats i col·legiades podran presentar les proposicions que vulguin sotmetre a la valoració de la Junta General i que hauran de reunir el doble requisit d'estar referides als assumptes de I'ordre del dia i ajustar-se a les competències de l'Assemblea General. Les proposicions aniran subscrites per un mínim d'un 5 % del total del cens. D'aquestes, almenys la meitat hauran d'estar presents a l'Assemblea General en el moment en que es dugui a terme el debat. En cas contrari es considerarà renunciada.

Durant els vuit dies següents a la presentació de la petició, la junta de govern qualificarà si aquesta s'ajusta als requisits establerts en aquest article. En cas afirmatiu, en donarà publicitat a través de la pàgina web del Col·legi i del Tauló d'anuncis de la seu col·legial per al coneixement general de totes les persones col·legiades. En cas contrari, es desestimarà motivadament i es notificarà a totes les persones interessades abans de l'Assemblea.

 

Article 8

Les juntes generals s'hauran de convocar amb l'anticipació mínima de quinze dies, llevat dels casos d'urgència apreciats pel degà o degana. En aquest cas, es reduirà el termini a un mínim de 48 hores. La convocatòria serà efectuada pel degà o degana o la persona que el substitueixi, i amb l'acord previ de la Junta de Govern, tret dels casos excepcionals, en què es podrà prescindir de la signatura del degà o degana o de l'acord de la Junta. En aquests casos, perquè pugui ser vàlida la convocatòria en començar la reunió general i amb caràcter previ a aquesta, l'assemblea ho haurà de ratificar o convalidar.

 

Article 9

La convocatòria especificarà, a més del lloc, la data i l'hora de la reunió, l'ordre del dia i s'indicarà la data i l'hora de la segona convocatòria.

Si per llei o reglament no s'establís una altra cosa, la convocatòria per a les juntes generals s'anunciaria al tauler d'anuncis. Es notificarà, també, a tots els col·legiats i col·legiades per correu electrònic, en aquella adreça que consti en el cens del Col·legi.

 

Article 10

Sens perjudici de les sol·licituds d'informació que puguin efectuar-se en el transcurs de la junta general, durant els vint dies següents a la convocatòria de la mateixa, les persones col·legiades podran presentar peticions escrites d'informació referides a l'ordre del dia.

Durant la Junta General i amb caràcter previ a la votació del punt de l'ordre del dia sobre el que es tracti la petició, la Junta de Govern facilitarà la informació sol·licitada amb els límits establerts en la normativa vigent d'aplicació.

 

Article 11

La junta serà presidida per qui exerceixi el càrrec de degà o degana i actuarà de fedatari com a secretari qui ho sigui en la Junta de Govern.

Quan, per absència o dimissió, no poguessin cobrir-se les funcions de degà o degana o de secretari ni fos possible cobrir-los per l'ordre regular de successió o substitució, s'elegiran aquests en començar l'assemblea i solament per a aquesta reunió.

 

Article 12

1. Les juntes extraordinàries tindran el mateix tràmit que les ordinàries i seran convocades per iniciativa de la Junta de Govern o del seu degà o degana, o bé com a conseqüència de la sol·licitud, formulada per escrit, del 5 %, com a mínim dels col·legiats i col·legiades En aquest cas, des de la petició a la realització de la reunió, no podrà transcórrer més d'un mes. En la sol·licitud hi haurà de constar els assumptes a tractar, amb especificació dels punts concrets que es volen incloure en l'ordre del dia i les motivacions de la sol·licitud. No es podran tractar més assumptes, en junta extraordinària, dels que constin en l'ordre del dia de la convocatòria.

2. La junta extraordinària convocada per exercir el vot de censura a la Junta de Govern o a algun del seus membres es farà per la sol·licitud d'un mínim del 5 % dels col·legiats i col·legiades i ha d'expressar amb claredat les raons en les quals es fonamenta. La junta s'ha de portar a terme dins dels trenta dies hàbils a comptar des que s'hagi presentat la sol·licitud i no s'hi poden tractar més afers que els expressats en la convocatòria.

 

Article 13

1. La junta quedarà vàlidament constituïda per la presència de qualsevol nombre de col·legiats o col·legiades, llevat dels casos en què calgui un quòrum. En començar, la sessió es verificarà l'assistència i es llegirà l'ordre del dia i l'acta de la sessió anterior per, si s'escau, ser aprovada.

2. A efectes de les modificacions estatutàries del Col·legi, perquè la constitució de la junta sigui vàlida requerirà en primera convocatòria la meitat més un del cens col·legial amb dret de vot. Si no s'arriba a aquest quòrum, per la Junta de Govern convocarà nova junta general, en la qual no s'exigeix cap quòrum especial.

3. En els supòsits d'exercici de vot de censura a la Junta de Govern o a alguns dels seus membres, caldrà per a la constitució vàlida de la junta la concurrència personal de la meitat més un del cens col·legial amb dret de vot.

 

Article 14

Les juntes extraordinàries seran competents per proposar l'aprovació o modificació dels estatuts, autoritzar la venda o alienació de béns immobles de la corporació, aprovar específicament o censurar l'actuació de la Junta de Govern o els seus membres, aprovar el canvi del domicili social del Col·legi, i en tots aquells casos en què la llei i el reglament o els estatuts ho disposin.

 

Article 15

Per adoptar acords que comportin la unió, la fusió, l'absorció i la dissolució del Col·legi, serà necessari, en primera convocatòria, que hi votin a favor un mínim de les tres quartes parts dels col·legiats i col·legiades exercents que tinguin la residència professional dins l'àmbit territorial del Col·legi. En segona convocatòria, serà suficient la majoria simple dels col·legiats assistents, qualsevol que sigui el seu nombre.

 

De la Junta de Govern

 

Article 16

El degà o degana del Col·legi té el tractament d'il·lustríssim senyor o d'il·lustríssima senyora. I la resta de membres del govern tenen el tractament d'il·lustre.

Tots ells utilitzaran en els actes oficials el distintiu del seu càrrec.

 

Article 17

Són atribucions de la Junta de Govern:

a) Resoldre sobre l'admissió de llicenciats i llicenciades en dret o que tinguin el títol que els habiliti per exercir d'acord amb la normativa vigent i la suspensió i expulsió de col·legiats o col·legiades, un cop vistos els expedients corresponents.

b) Podrà exercir aquesta facultat el degà o degana, en supòsits d'urgència, que seran sotmesos a la ratificació de la Junta de Govern.

c) Exercir la funció disciplinària, d'acord amb la Normativa de l'advocacia catalana i imposar, si escau, previ expedient administratiu, les sancions que correspongui i rehabilitar els sancionats per la caducitat de l'anotació de les sancions.

d) Vetllar per tal que la conducta dels col·legiats i col·legiades s'adapti a les normes de l'ètica professional, sens perjudici de les facultats del degà o degana en casos d'urgència.

e) Autoritzar l'aixecament del secret professional, potestat que pot delegar la Junta en un membre d'aquesta.

f) Resoldre sobre la inscripció al Registre col·legial de les societats i sucursals establertes en l'àmbit del Col·legi, i dels actes inscriptibles en aquest Registre.

g) Vigilar i impedir l'intrusisme, i exigir el compliment de la normativa sobre publicitat.

h) Aprovar els reglaments de règim interior de la Junta de Govern. Els reglaments del funcionament general del Col·legi els elaborarà la Junta de Govern, s'exposaran al tauler d'anuncis, i es notificarà als col·legiats i col·legiades que tenen un termini d'un mes per presentar esmenes. Si en el termini esmentat no s'haguessin presentat esmenes, en quedaria aprovat el contingut; en cas contrari, es convocaria la Junta general per fer-ne l'aprovació.

i) Convocar juntes generals, elaborar l'ordre del dia, executar els seus acords i convocar eleccions quan sigui procedent.

j) Defensar en tot moment els interessos del Col·legi i dels col·legiats i col·legiades quan escaigui.

k) Promoure tot allò que s'estimi beneficiós per al Col·legi i els interessos professionals, especialment la contínua formació teoricopràctica dels col·legiats i col·legiades.

I) Informar quan sigui requerit degudament pels organismes competents.

m) Recaptar, distribuir i administrar els fons del Col·legi.

n) Fixar les quotes de percepció periòdica, les d'incorporació al Col·legi i aquelles que els serveis prestats pel Col·legi requereixin.

o) Elaborar els pressupostos i estats de comptes per sotmetre'ls a l'aprovació de la Junta general.

p) Fomentar les relacions cordials entre el Col·legi, els seus col·legiats i col·legiades i les persones afectes a l'Administració de justícia.

q) Rebre les comunicacions dels col·legiats i col·legiades si l'òrgan judicial coarta la seva llibertat i independència.

r) Evacuar consultes i emetre dictàmens.

s) Informar els col·legiats i col·legiades de les qüestions corporatives que els puguin ser d'interès.

t) Crear, aprovar, regular, suspendre o dissoldre les comissions del Col·legi que afectin els fins col·legials i també les seves composicions

u) Organitzar i regular la prestació del torn d'ofici i el servei d'assistència al detingut i el servei d'orientació jurídica.

v) Organitzar la passantia professional.

w) Aprovar la constitució, suspensió o dissolució d'agrupacions d'advocats dintre del propi Col·legi, també els seus estatuts i les seves modificacions.

x) Intervenir per la via de conciliació o arbitratge en les qüestions que per motius relacionats amb l'activitat professional se suscitin entre persones col·legiades.

y) I, en general, dirigir i administrar el Col·legi, contractar el personal i empleats necessaris per al seu funcionament; prendre els acords i dur a terme les funcions que es creguin oportunes per a un compliment eficaç de les finalitats essencials del Col·legi, que no siguin competència de les juntes generals i, en especial, l'exercici d'aquelles funcions previstes en aquests estatuts.

 

Article 18

La Junta de Govern es reunirà com a mínim una vegada al mes i tantes vegades com la convoqui el degà o degana o una quarta part dels seus components, amb una anticipació mínima de dos dies. La convocatòria es farà a través de Secretaria, serà per escrit, preferentment per correu electrònic, si bé també podrà ser mitjançant carta, telegrama, fax, o altres sistemes de comunicació escrits, i s'hi inclourà l'ordre del dia a tractar. També podrà establir un reglament de règim interior per al seu funcionament. Cada membre tindrà un vot i els acords es prendran per majoria dels assistents amb dret de vot. El vot del degà o degana serà diriment en cas d'empat.

Perquè pugui adoptar acords vàlidament, serà necessària la concurrència de la majoria dels membres que integrin la Junta, llevat dels casos de quòrums especials obligatoris.

Quan la Junta de Govern prevegi que algun punt de l'ordre del dia pot afectar el Grup dels Joves Advocats, citarà a la referida Junta el seu representant per tal que hi pugui assistir, amb veu i sense vot, a la discussió del punt concret de que es tracti. La convocatòria contindrà només aquest punt de l'ordre, i es trametrà amb la mateixa antelació que als altres membres de la Junta.

 

Article 19

Correspon a la Junta de Govern resoldre sobre les sol·licituds d'incorporació i reincorporació que es presentin previs, els informes que siguin procedents, mitjançant resolució motivada que s'haurà d'adoptar i notificar a la persona interessada en el termini de dos mesos, comptats des de la presentació de la sol·licitud. Si transcorre aquest termini sense notificació expressa i sempre que aquesta compleixi tots els requisits d'incorporació que preveuen els presents Estatuts, s'entendrà acceptada la sol·licitud.

Es podrà suspendre la tramitació de l'expedient per realitzar requeriments o informes o aportar la documentació necessària, d'acord amb la llei de procediment administratiu comú.

 

Article 20

Per formar part de la Junta de Govern serà necessari:

a) Ser col·legiat o col·legiada exercent amb residència professional dintre de la demarcació del Col·legi i amb els anys següents d'exercici: per als càrrecs de degà o degana, diputat o diputades 1r, 2n i 3r, 5 anys d'exercici; per al de secretari o secretària, i per a la resta de membres de la Junta, 2 anys d'exercici.

b) Estar en possessió de la plena capacitat civil.

c) No estar suspès en l'exercici de l'advocacia.

 

Article 21

Els candidats i candidates no hauran d'estar inclosos en cap de les situacions següents:

a) Estar condemnats per sentència ferma que comporti la inhabilitació o la suspensió per a càrrecs públics, mentre aquestes subsisteixen.

b) Haver estat sancionats disciplinàriament en qualsevol col·legi d'advocats mentre no hagin estat rehabilitats.

c) Ser membres d'òrgans rectors d'un altre col·legi professional.

d) Tenir relació o dependència laboral amb el Col·legi.

e) Tenir deutes pendents amb el Col·legi.

f) Tenir pendent la resolució, una contesta judicial o administrativa amb el Col·legi.

g) Formar part dels òrgans directius d'un altre Col·legi de la mateixa branca professional o tenir-hi contracte laboral.

 

Article 22

Correspondrà al degà o degana la representació oficial del Col·legi. Presidirà les juntes de govern, les juntes generals i totes les comissions o delegacions del Col·legi a què assisteixi, dirigirà les reunions i els actes que presideixi i vetllarà per la seva legalitat i el seu ordre. Atorgarà la col·legiació amb caràcter provisional o urgent a les persones que ho demanin i compleixin els requisits. Autoritzarà la defensa pròpia dels llicenciats i llicenciades en dret o equivalent segons normativa educativa en els supòsits que preveu la normativa catalana de l'advocacia vigent.

Concedirà les vènies en els supòsits d'urgència acreditada quan l'antic advocat no concedeixi la vènia al nou advocat dins un termini raonable. Ordenarà els pagaments i confirmarà amb la seva signatura tota la documentació oficial que es lliuri, llevat dels casos en què hagi delegat aquestes funcions. Efectuarà les convocatòries de les juntes de govern i les juntes generals d'acord amb el que preveuen els estatuts.

No obstant això, el degà o degana podrà delegar la presidència de les comissions en altres membres de la Junta.

 

Article 23

En cas de vacant o absència del degà o degana, serà substituït temporalment pel diputat/da primer/a o vicedegà/ana, qui, en el seu cas, serà també substituït pel diputat/da segon/a i així successivament per a la resta de diputats/des, per ordre de numeració.

La resta de càrrecs de la Junta, en cas d'absència o vacant, seran substituïts temporalment pels diputats en ordre invers a la seva numeració.

Els/les diputats/des actuaran com a vocals de la Junta de Govern i desenvoluparan, a més de les funcions previstes en els Estatuts, les que especialment els siguin encomanades per la Junta o pel degà/na.

 

Article 24

Correspondrà al secretari o secretària donar fe de tots els actes i acords, portar els llibres necessaris per a la bona marxa dels Col·legi, tenir cura de l'arxiu, expedir els certificats amb el vistiplau del degà o degana, organitzar i dirigir les oficines, exercir el càrrec de cap de personal, portar el registre de col·legiacions, portar el registre col·legial i practicar les inscripcions acordades per la Junta de Govern en matèria de societats professionals d'advocats, redactar les citacions sota les instruccions del degà o degana, auxiliar el degà o degana en les seves funcions especifiques, verificar l'assistència a les reunions i redactar les actes.

 

Article 25

Correspondrà al tresorer o tresorera materialitzar els ingressos i les despeses, custodiar els fons del Col·legi, complir les ordres de pagament del degà o degana, ingressar i retirar els fons dipositats en comptes bancaris i similars mancomunadament amb el degà o degana, preparar els pressupostos que s'hagin de presentar, portar els comptes directament o sota la seva vigilància i responsabilitat, i informar la Junta de la marxa econòmica del Col·legi.

 

Article 26

Correspondrà al bibliotecari o bibliotecària tenir cura de la biblioteca i de les publicacions, de la catalogació de les obres que conté, així com recollir els suggeriments de totes les persones col·legiades quant a l'adquisició de nous llibres.

Al comptador o comptadora, correspondrà intervenir en les operacions de tresoreria i, juntament amb el tresorer/a, formalitzarà els comptes i pressupostos que hagin d'ésser presentats a la Junta de Govern.

 

Article 27

Els càrrecs de la Junta de Govern es proveiran per elecció mitjançant sufragi universal, lliure, directe i secret de tots els col·legiats i col·legiades que estiguin incorporats de ple dret i no estiguin suspesos per sanció dels drets d'electors i electores.

Els electors i electores que ho vulguin, podran emetre el seu vot per correu, de conformitat amb les instruccions següents:

Des que es convoquin les eleccions fins a quinze dies abans de l'elecció, hauran de sol·licitar a la Secretaria la certificació que acrediti estar inclosos en el cens electoral. Aquesta sol·licitud es farà per compareixença personal o bé mitjançant escrit original adreçat per correu certificat al secretari del Col·legi, amb la signatura original del col·legiat o col·legiada, i acompanyat per una fotocòpia del seu DNI o carnet de col·legiat. El secretari trametrà el certificat, també per correu certificat, al domicili del col·legiat o col·legiada que consti al seu expedient personal, o que designi a aquest efecte.

L'emissió del vot s'efectuarà mitjançant l'enviament per correu certificat d'un sobre adreçat al Col·legi d'Advocats, amb la frase "Per a les eleccions dels Col·legi d'Advocats de Manresa, a portar-se a terme el dia ", dintre del qual hi haurà el certificat original esmentat, la fotocòpia del DNI o del carnet de col·legiat o col·legiada, i el sobre en blanc amb la papereta de votació doblegada.

Només es computaran els vots que, havent complert els requisits anteriors, tinguin entrada a la Secretaria del Col·legi abans de començar l'escrutini. En cas que es doni la circumstància d'haver-hi diversos sobres referents a un sol elector o electora amb dret de vot per correu seran invalidades ambdues paperetes, amb independència de la data d'entrada a la Secretaria del Col·legi, i sens perjudici que la mesa electoral pugui adoptar, si escau, les accions que consideri oportunes per a aquesta circumstància.

Els candidats o candidates que ho desitgin poden constituir una oficina electoral, prèvia comunicació de la seva adreça i els integrants a la Junta de Govern.

Quan tècnicament i econòmicament sigui viable el vot telemàtic, en tant quant es pugui acreditar la identitat i condició del col·legiat o col·legiada de la persona emissora, la condició d'exercent o no exercent, la inalterabilitat del contingut del missatge i que garanteixi la reserva necessària als electors i electores sobre la seva intenció de vot per tal que aquesta sigui secreta, la Junta de Govern desenvoluparà reglamentàriament aquelles disposicions que permetin la participació de tots els col·legiats/des per via telemàtica.

 

Article 28

1. Cada un dels càrrecs de la Junta de Govern es convoca per a una durada de quatre anys. L'elecció i la renovació ordinària de càrrecs es farà a la junta general ordinària que preveu l'article 7 que coincideixi amb l'any d'expiració del mandat. No obstant això, quan hagi succeït alguna vacant d'algun càrrec abans de l'expiració del seu mandat, es proveirà mitjançant eleccions a dur a terme en la data a l'efecte, i pel temps que manca per expirar el termini del mandat vacant. Per tal de facilitar la integració dels nous membres i la tasca a desenvolupar les renovacions dels càrrecs es farà per meitat de membres de la Junta.

2. El mandat dels membres de l'òrgan de govern no pot excedir de quatre anys, i l'exercici d'un mateix càrrec en aquest òrgan queda limitat, comptant les reeleccions que es puguin produir, a un màxim de dotze anys consecutius.

3. La Junta de Govern s'ha de completar provisionalment quan es produeixi la vacant de la meitat dels càrrecs o més, i s'han de convocar, en el termini de trenta dies naturals, eleccions per a la provisió dels càrrecs vacants per a la resta del mandat que quedi, eleccions que s'han de fer dins dels trenta dies naturals següents a comptar des de la convocatòria.

 

Article 29

La convocatòria d'eleccions es farà, com a mínim, un mes abans de l'elecció conjuntament amb la de la junta general corresponent, i s'hi faran constar els càrrecs per elegir, el dia i l'hora del termini per a la presentació de candidatures.

Es publicaran al taulell d'anuncis les llistes de col·legiats o col·legiades exercents i no exercents amb dret de vot, a les quals s'hi podran presentar reclamacions en el termini de cinc dies naturals. Són aquestes llistes, un cop fermes, les que utilitzarà la mesa electoral durant l'elecció, amb independència de les variacions posteriors que puguin haver patit les circumstàncies i els règims dels col·legiats i col·legiades.

Per poder ser elegit, serà necessari haver presentat la candidatura a la Junta de Govern abans de quinze dies hàbils de l'elecció mitjançant instància segellada per la Secretaria del Col·legi, dintre del seu horari de funcionament, i no seran vàlides les candidatures presentades fora d'aquest horari, o per correu, fax, telegrama o similar, a no ser que siguin presentades per correu administratiu dins els quinze dies hàbils o bé per mitjà telemàtic que certifiqui no només el contingut, sinó també que presentat la candidatura dins d'aquests quinze dies hàbils esmentats.

Els candidats i candidates hauran de ser proclamats per la Junta de Govern dintre dels dos dies següents hàbils a l'expiració del termini de presentació de candidatures. Tot seguit, s'exposarà la llista de candidats al taulell d'anuncis del Col·legi. Les reclamacions hauran de presentar-se dintre els cinc dies naturals immediats a la proclamació, i resoldre's dintre dels tres dies hàbils següents.

Les candidatures poden ser conjuntes o individuals, tot i que cap col·legiat o col·legiada podrà presentar-se a més d'un càrrec. En cas de no presentar-se candidats per als llocs respectius, seran elegits els col·legiats i col·legiades que la Junta acordi.

 

Article 30

Per a l'elecció de càrrecs es constituirà una mesa electoral, presidida pel degà o degana o aquell que el substitueixi reglamentàriament si el càrrec per elegir fos precisament el de degà o degana, hi actuaran d'adjunts els dos membres de la Junta de Govern d'incorporació més recent. Farà les funcions de secretari el de la Junta de Govern. Cada candidat o candidata podrà designar un interventor d'entre els col·legiats i col·legiades, perquè el representi.

Amb caràcter previ i, fins i tot podent incloure's dintre de l'ordre del dia de la mateixa Junta general, es procedirà a la proclamació dels membres electes per aclamació, en ser úniques les seves candidatures als càrrecs trets a l'elecció.

La votació es portarà a terme durant un període no inferior a quatre hores.

Prèviament, s'instal·laran dues urnes, una amb la indicació "exercents", i una altra amb "no exercents", i es dipositaran suficients paperetes amb el nom en blanc i sobres en una sala adient que garanteixi la resen/a necessària als electors i electores. La votació serà secreta, es vota cadascun dels càrrecs per cobrir, i resulta elegit aquell qui hagi obtingut la majoria relativa de vots emesos per a cada càrrec. El vot és indelegable.

Per poder fer ús del dret de vot, els votants han d'acreditar a la mesa electoral llur personalitat mitjançant el carnet de col·legiat o col·legiada, el DNI, o altra documentació oficial, i la mesa comprovarà la seva inclusió de l'elector en el cens, si no és que la mesa electoral consideri notòria la personalitat de l'elector o de l'electora.

Arribada l'hora de tancar les urnes, i previs els avisos oportuns cinc minuts abans, es tancarà la porta de la sala, i no es permetrà l'emissió de cap altre vot que no siguin els que resten per votar a la sala, ni la recepció de cap vot per correu. En aquest punt votaran els membres de la mesa, i tot seguit introduiran els vots emesos per correu a les urnes corresponents.

L'escrutini es portarà a terme immediatament després de l'elecció, i la mesa proclamarà les persones elegides, les quals prendran possessió dels seus càrrecs a la junta general ordinària del mes de gener, o a la propera Junta de Govern en els casos d'elecció extraordinària per vacant. En cas d'empat, s'entendrà elegit el candidat amb més vots dels col·legiats i col·legiades exercents, i si persisteix l'empat, resultarà elegida aquella persona que resulti designada per sort.

Les paperetes de votació seran de la mateixa mida i color, tant si són les subministrades pel Col·legi com les aportades pels mateixos candidats i candidates. Seran declarades nul·les, a criteri de la mesa, totes aquelles paperetes que continguin més d'un nom per a cada càrrec, o el nom d'un candidat que no correspon al càrrec on consta, les que continguin noms ratllats, raspats, o comentaris o expressions alienes a l'estricte contingut de la votació, i en general les que continguin altres indicacions o motius que la mesa consideri invalidants.

Els recursos que s'interposin en el procés electoral o contra el seu resultat seran admesos a un sol efecte, i no suspendran la votació, proclamació i presa de possessió dels elegits, llevat que així s'acordi mitjançant resolució expressa i motivada.

 

Normes comunes a les juntes generals i de govern

 

Article 31

Els acords es prendran per majoria dels assistents, llevat que la llei o el reglament requereixin un quòrum especial.

Les votacions seran secretes quan es tractin assumptes disciplinaris, quan ho demani el 10 % dels assistents o quan es refereixin a persones concretes.

 

Article 32

Tots els acords d'aquests òrgans col·legials obliguen a tots els col·legiats i col·legiades, inclosos els absents, seran immediatament executius, i es compliran d'acord amb els seus propis termes, sens perjudici dels recursos corresponents.

No obstant això, si la Junta de Govern entengués que un acord de la Junta general és contrari a les Lleis o als estatuts, en podrà suspendre l'execució i recórrer-lo davant la jurisdicció contenciosa-administrativa.

 

Article 33

Serà obligatori tenir llibres d'actes per a aquests òrgans. En els llibres hi haurà de constar un assentament d'obertura signat pel secretari i s'especificarà el nombre de fulls en cadascun dels quals hi haurà el segell del Col·legi, o, si escau, el notarial.

 

Article 34

A part que per disposicions legals o estatutàries s'exigeixi un quòrum superior, serà vàlida la constitució de l'òrgan col·legiat i podrà prendre decisions qualsevol que sigui el nombre d'assistents.

 

Article 35

Són nuls de ple dret els actes o acords dels òrgans col·legiats que es donin en algun dels supòsits següents: els manifestament contraris a la llei, els adoptats amb notòria incompetència, aquells el contingut dels quals sigui impossible o sigui constitutiu de delicte, els dictats prescindint totalment i absolutament del procediment legal establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.

 

Article 36

No serà necessària la convocatòria quan, reunits tots els components de l'òrgan col·legiat respectiu, acordin per unanimitat constituir-se en Junta.

 

 

Títol III

Règim econòmic

 

Recursos financers

 

Article 37

EI Col·legi disposarà dels recursos econòmics necessaris a fi de pagar les despeses que calgui per tal de poder complir les seves finalitats.

 

Article 38

Els recursos financers del Col·legi tindran caràcter ordinari i extraordinari.

Seran recursos ordinaris:

a) Els rendiments dels béns i drets que constitueixen el patrimoni col·legial.

b) Els drets que s'estableixin per a l'elaboració remunerada d'informes.

c) Els drets d'incorporació o habilitació, quotes ordinàries i extraordinàries, incloses les derrames.

d) El lliurament de certificacions fefaents.

e) Els drets d'intervenció professional.

f) Qualsevol altre que fos legalment possible de similars característiques.

Seran recursos extraordinaris:

a) Les donacions o subvencions de procedència pública o privada.

b) Els béns que a títol hereditari o per qualsevol altra causa s'incorporin al patrimoni del Col·legi.

c) Qualsevol altra que fos legalment possible i que no constituís recurs ordinari.

 

Article 39

La Junta de Govern establirà les quotes periòdiques dels col·legiats i col·legiades i la quantia dels drets previstos en els apartats b) d) e) i f) de l'article 38 dels presents estatuts.

En altres recursos hauran de ser aprovats per la Junta general, incloses les derrames que puguin requerir les despeses extraordinàries col·legials.

 

Article 40

Els drets i les quotes són obligatoris per a tots els col·legiats i col·legiades. Malgrat això, la Junta de Govern podrà acordar la seva total o parcial reducció o exempció a les persones que, per edat, falta de recursos, malaltia o qualsevol altra causa justificada, puguin merèixer aquestes consideracions.

 

Pressupostos

 

Article 41

La Junta de Govern presentarà a la Junta general, anyalment, un pressupost únic que constituirà l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer i els drets que es preveuen liquidar durant l'exercici econòmic corresponent.

També contindrà els ingressos detallats per conceptes que hom preveu de percebre dintre de l'exercici per cobrir les despeses. L'exercici pressupostari coincidirà amb l'any natural.

 

Article 42

Quan s'hagi de fer alguna despesa de la qual no existeixi crèdit en el pressupost o el consignat sigui insuficient, s'habilitarà un crèdit extraordinari en el primer cas o un crèdit suplementari en ei segon.

També es podrà optar per confeccionar un pressupost especial.

Malgrat això, es pot ordenar una transferència de crèdit quan en la dotació corresponent s'hagi produït una economia real, o bé quan es prevegi racionalment un excés en els ingressos previstos.

El degà o degana ordenarà, de conformitat amb la Junta de Govern, les operacions dels paràgrafs anteriors.

 

Article 43

Els pressupostos s'aprovaran dintre els dos mesos immediatament anteriors al 31 de desembre de cada any. Els pressupostos especials es poden aprovar en qualsevol moment de l'exercici.

La liquidació definitiva de pressupostos s'ha de fer a la junta general ordinària del mes de gener.

 

 

Títol IV

Dels col·legiats i col·legiades

 

De la incorporació

 

Article 44

Per a l'exercici de la professió d'advocat i d'advocada de l'àmbit territorial d'aquest Col·legi, es necessitarà la incorporació al Col·legi, haver realitzat en els termes legalment establerts l'oportuna comunicació prèvia o obtenir l'autorització expressa en els supòsits esmentats a l'article 22 d'aquests estatuts referent a la defensa dels assumptes propis.

 

Article 45

1. Per incorporar-se en el Col·legi com a col·legiat/da exercent és necessari:

a) Tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea, sempre que es compleixin els requisits exigits a aquests efectes per la normativa vigent, llevat del que disposin els tractats o convenis internacionals o dispensa legal.

b) Ser major d'edat.

c) Estar en possessió del títol que habilita per l'exercici de l'advocacia en els termes establerts en la legislació vigent, respectant en tots els casos les condicions de reconeixement professional de títols i d'equivalència de condicions fixades per la normativa comunitària.

d) No estar sotmès a causa d'incapacitat.

e) No estar sotmès a causa d'incompatibilitat per a exercir l'advocacia.

f) No tenir antecedents penals que inhabilitin per a exercir l'advocacia o qualsevol altra professió de caràcter jurídic, d'acord amb els respectius estatuts i la normativa aplicable, i sempre durant l'acompliment de la condemna o sanció corresponent.

g) Satisfer la quota d'ingrés corresponent i les que estableixi el col·legi.

h) Formalitzar l'adscripció al règim de previsió social legalment exigit.

i) Tenir contractada una assegurança, ja sigui individual o col·lectiva, per cobrir els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l'exercici de llur professió.

2. En cas de reincorporació d'un antic col·legiat o col·legiada que per qualsevol motiu n'hagués perdut la condició, s'hauran d'acreditar les condicions descrites en l'apartat anterior en el moment de la reincorporació.

3. Els col·legiats i col·legiades que s'incorporin amb caràcter de no exercents estaran dispensats dels requisits de l'apartat h, llevat que voluntàriament optin pel seu ingrés a les mútues, i del requisit previst a l'apartat i). En tot cas, qui demani passar de la condició de col·legiat/da no exercent a col·legiat/da exercent, haurà d'acreditar el compliment tant de l'apartat h), com de l'apartat i).

4. Els col·legiats i col·legiades que, pertanyent a un altre col·legi, sol·licitin ingressar al de Manresa hauran d'acreditar reunir els requisits d'aquest article, i estar al corrent en el compliment de les seves obligacions en el col·legi al qual pertanyen.

 

Article 46

La incorporació comporta que la persona interessada queda subjecta als drets i a les obligacions del Col·legi i sotmesa, per tant, al que disposa la normativa que recull l'article 1 d'aquests estatuts. A més, dita incorporació suposa acceptar aquelles obligacions legals previstes a la Llei Orgànica de Protecció de Dades vigent, pel que fa a la cessió de dades.

Els advocats i advocades, a l'inici del seu exercici professional, prestaran jurament o promesa d'acatament a ta Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic, i de fidel compliment de les obligacions i normes deontològiques de la professió davant del degà o degana, deixant constància d'aquest fet mitjançant un escrit que constarà a l'expedient personal de cada col·legiat i col·legiada.

 

Article 47

Són drets dels col·legiats i col·legiades:

Ser electors i electores i elegits i elegides per als càrrecs previstos en aquests estatuts.

Obtenir l'empara necessari per a l'exercici de la professió amb les degudes garanties d'independència i consideració, i sense més limitacions que les imposades per la llei.

Participar en les activitats col·legials, incloses les de formació contínua, utilitzar la biblioteca, i fer ús de tots els altres serveis col·legials que estiguin establerts d'acord amb les normes que a aquest efecte es dictin.

Seguir una formació contínua.

 

Article 48

Són deures dels col·legiats i col·legiades vers el Col·legi:

Participar econòmicament en el sosteniment de les càrregues col·legials en la forma que aquests estatuts i la Junta de Govern determinin.

Els col·legiats i col·legiades hauran de disposar d'una adreça electrònica que els serveixi com a domicili per a notificacions a tots els efectes col·legials, així com també un domicili físic on poder rebre, si s'escau, comunicacions escrites. Així mateix, qualsevol canvi de adreça electrònica i de domicili, perquè produeixi aquests efectes, haurà de ser comunicat expressament per escrit o telemàticament a la Secretaria del Col·legi, i mentrestant no es comuniqui el canvi produiran els seus efectes notificadors les notificacions practicades en aquella adreça electrònica de que té constància el Col·legi.

A més, els col·legiats exercents hauran de disposar de signatura electrònica avançada com a mitjà d'identificació del propi col·legiat. El Col·legi, com a autoritat de registre per emetre i gestionar certificats digitals plenament vàlids d'acord amb la legislació vigent, s'obliga a proporcionar als col·legiats el dispositiu criptogràfic amb xip per tal de que el col·legiat disposi de signatura electrònica avançada com a mitjà d'identificació.

Tots els que es derivin d'aquests estatuts.

 

Article 49

Els advocats i advocades que sense estar inscrits en aquest Col·legi, actuïn en el seu àmbit, complint els requisits legalment establerts de comunicació prèvia, estaran subjectes a les competències d'ordenació, control deontològic i potestat disciplinària d'aquest Col·legi, el qual garantirà la llibertat i la independència de defensa en aquesta actuació.

 

Article 50

Podran actuar com a advocats o com a advocades sense necessitat d'estar incorporats a aquest Col·legi d'Advocats, els llicenciats en dret, o amb possessió del títol que el substitueixi, que ho sol·licitin amb l'única finalitat de portar la defensa en procediments sobre assumptes propis, del cònjuge o parella de fet, o dels parents dins del quart grau de consanguinitat o ei segon d'afinitat, sempre i quan els sol·licitants acompleixin el previst a l'article 45.1, lletres a), b), c) d) i e) d'aquests estatuts.

L'autorització serà concedida en cada cas concret pel degà o degana, sempre que els sol·licitants compleixin els requisits de col·legiació, excepte els referits al pagament de les quotes col·legials i a l'adscripció al règim de previsió social. En la seva actuació, els llicenciats i llicenciades en dret autoritzats estaran subjectes a la responsabilitat civil i disciplinària dels advocats i advocades.

Aquesta autorització comporta la concessió a l'interessat i a la interessada de tots els drets i les obligacions dels advocats i advocades, excepte el de satisfer les quotes col·legials, però només en relació amb l'assumpte en qüestió.

 

Article 51

Per a la inscripció al Col·legi o per a obtenir l'autorització de l'article 50, es farà per sol·licitud estricta dirigida al degà o degana, signada pel mateix interessat o interessada o per una persona facultada, i contindrà el nom, el cognom, el domicili personal, i professional, una adreça de correu electrònic o la sol·licitud d'una adreça electrònica amb sufix del Col·legi que serà facilitada de forma gratuïta pel Col·legi, la petició de col·legiació, la signatura i dues fotografies. L'adreça de correu electrònic que consti en la sol·licitud, ja sigui la que faciliti el sol·licitant o la que es generi amb sufix del Col·legi, servirà com a adreça per a notificacions col·legials.

S'adjuntarà a la sol·licitud, la documentació que acrediti l'acompliment dels requisits per a la incorporació.

 

Article 52

En el termini de dos mesos, la Junta de Govern haurà de prendre i lliurar la comunicació de l'acord d'incorporació o bé de denegació, sempre de forma motivada. S'entendrà admesa la sol·licitud en el cas que transcorri aquest termini sense que recaigui una resolució.

El degà o degana o la persona delegada per ell en els casos d'urgència, que apreciarà discrecionalment, atorgarà la incorporació amb caràcter provisional.

En cap cas es podrà denegar la incorporació als llicenciats i llicenciades en dret o advocats i advocades que reuneixin els requisits previstos.

 

De la pèrdua de la condició col·legial

 

Article 53

Pèrdua de la condició de col·legiat o col·legiada

La condició de col·legiat o col·legiada es perdrà per les causes següents:

a) Defunció.

b) Declaració judicial ferma d'incapacitat.

c) Expulsió com a conseqüència del compliment d'una sanció disciplinària ferma que la comporti.

d) Baixa voluntària comunicada per escrit a la Secretaria del Col·legi presencialment o telemàticament amb avís de recepció.

e) Baixa forçosa per incompliment reiterat de l'obligació de pagament de les quotes ordinàries o extraordinàries, de les sancions econòmiques imposades i/o de les restants càrregues col·legials.

f) Pèrdua d'algun dels requisits exigits per a la col·legiació en aquests Estatuts.

 

Article 54

La suspensió o inhabilitació de l'exercici professional no comprèn la pèrdua de la condició de col·legiat o col·legiada. La persona suspesa o inhabilitada continuarà pertanyent al Col·legi, amb limitació de drets que la causa o acord de la suspensió o inhabilitació hagi produït.

La suspensió o inhabilitació s'haurà d'aprovar per la Junta de Govern en resolució motivada i, una vegada ferma, serà comunicada al Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya i al Consejo General de la Abogacía Española.

 

Article 55

Perquè la baixa forçosa de l'apartat f) de l'article 53 sigui efectiva, caldrà la instrucció d'un expedient sumari, que comportarà un requeriment escrit per a l'afectat, perquè, dintre del termini que es fixi, però mai inferior a un mes, es posi al corrent dels descoberts. Passat el termini sense compliment, es prendrà l'acord de baixa, que haurà de notificar-se de la forma expressa a la persona interessada.

El col·legiat o col·legiada a qui han incoat un expedient per aquest motiu, podrà, a criteri de la Junta de Govern, ser habilitat en la col·legiació, després del pagament dels descoberts pendents, de l'interès produït al tipus legal, i de la quota de reingrés, sempre que no existeixi algun altre motiu de baixa.

 

Article 56

La pèrdua de la condició de col·legiat o col·legiada no alliberarà dels compliments de les obligacions vençudes. Aquestes obligacions es podran exigir a les persones interessades o als seus hereus.

 

 

Títol V

De la potestat disciplinària

 

Article 57

El Col·legi pot imposar sancions per corregir les infraccions comeses pels col·legiats o col·legiades, així com les societats professionals d'advocats, inscrits en el Col·legi, en l'exercici de la seva professió o activitat col·legial.

 

Article 58

Les faltes susceptibles de sanció disciplinària són de caràcter molt greu, greu i lleu. En relació amb el tipus d'infracció, les sancions i els criteris per a la seva imposició, regirà el que estigui previst a la normativa de l'advocacia catalana vigent, així com el previst al títol III i títol V de la Llei catalana 7/2006, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

 

Article 59

No es pot imposar cap sanció sense la instrucció prèvia d'expedient. El procediment sancionador es portarà a terme d'acord amb el que preveu a la normativa catalana de l'advocacia que sigui vigent en cada moment.

 

Article 60

1. Quan es detecti la possible comissió d'una falta, sigui d'ofici o per denúncia o comunicació, la Junta de Govern prendrà una de les resolucions següents;

1. Acordar la instrucció d'una actuació o diligència prèvia.

2. Acordar la iniciació d'un expedient disciplinari.

3. Abstenir-se i remetre'l al Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, quan la persona afectada tingui un càrrec de govern en el Col·legi o bé tingui un càrrec de govern en el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya.

2. Les notificacions a les persones col·legiades es faran a través de mitjans informàtics, telemàtics o electrònics, en aquella adreça electrònica o telèfon o altre mitjà electrònic que consti a la Secretaria del Col·legi, i que el propi Col·legi pugui garantir el contingut de la notificació així com que s'ha notificat correctament.

 

 

Títol VI

Dels despatxos col·lectius

 

Article 61

Els advocats i advocades podran exercir l'advocacia de manera individual, sigui per compte propi o per compte d'altri o de manera col·lectiva, mitjançant la constitució de societats professionals d'advocats.

Les societats professionals amb domicili social o sucursal establerta en l'àmbit territorial d'aquest Col·legi, es regiran per la normativa establerta a la Normativa de l'Advocacia Catalana, per la normativa de les societats professionals i per la normativa de la forma societària adoptada.

 

Article 62

Les societats professionals d'advocats, s'hauran d'inscriure al Registre d'aquest Col·legi quan els correspongui per raó del domicili social o bé quan es tracti de sucursal establerta en la demarcació d'aquest Col·legi i el domicili social sigui de fora de Catalunya, de conformitat amb el que estableix la Normativa de l'Advocacia catalana.

 

Article 63

L'exercici individual de l'advocacia podrà desenvolupar-se per compte propi, com a titular d'un despatx individual o per compte d'altri, per un despatx individual, per una societat professional d'advocats o per una o diverses empreses o particulars.

No es perdrà la condició d'advocat o d'advocada que exerceix com a titular del seu propi despatx individual quan:

a) L'advocat o advocada tingui al seu despatx passants o col·laboradors amb relació laboral amb aquests o sense.

b) L'advocat o advocada comparteixi els locals, les instal·lacions, els serveis o altres mitjans amb altres advocats, però mantenint la independència dels seus despatxos, sense identificació conjunta d'aquests davant els clients.

c) L'advocat o advocada signi acords de col·laboració per a determinats assumptes o menes d'assumptes amb altres advocats o despatxos col·lectius, nacionals o estrangers, independentment de la forma que prenguin.

L'advocat o advocada titular d'un despatx individual respondrà professionalment davant els seus clients de les gestions o actuacions que efectuïn els seus passants o col·laboradors, sens perjudici de la facultat de repetir, contra aquests, si escau. No obstant això, els col·laboradors í col·laboradores, igual que els passants, queden sotmesos a les obligacions deontològiques, i assumiran la seva pròpia responsabilitat disciplinària. Els honoraris a càrrec del client es meritaran a favor de la persona titular despatx.

 

Article 64

Les societats professionals d'advocats hauran de tenir per objecte l'exercici de l'advocacia, ja sigui exclusivament ja sigui juntament amb l'exercici d'una altra professió que no sigui legalment incompatible.

 

 

Títol VII

Dels recursos legals

 

Article 65

El sistema de recursos legals es regirà pel que disposen aquest estatuts, pel que estableix la normativa vigent de l'advocacia catalana i la Llei catalana 7/2006 de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals en matèria de responsabilitat disciplinària dels advocats i advocades, i amb caràcter supletori, per la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Article 66

1. Els acords i resolucions de la Junta de Govern que es dictin en exercici de les funcions públiques i potestats administratives del Col·legi estaran sotmeses al dret administratiu.

2. Les notificacions que s'hagin d'efectuar a un advocat o advocada que sigui d'un altre Col·legi, la notificació no es farà telemàtica, sinó en el domicili comunicat al Col·legi, a no ser que hi hagués un consentiment exprés del propi advocat o advocada.

3. Els acords i actes definitius dels òrgans de govern del Col·legi, sotmesos al dret administratiu, posen fi a la via administrativa, i podran ser impugnats davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, d'acord amb els requisits i terminis establerts per la legislació reguladora d'aquesta jurisdicció. Els actes de tràmit que impedeixin continuar el procediment, que resolguin indirectament les qüestions de fons o produeixin indefensió o perjudicis greus també seran impugnables en aquesta jurisdicció.

4. Potestativament, els actes a que es refereix l'apartat anterior també podran ser objecte de recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte, dins el termini d'un mes a comptar des de la data de notificació individual o de la publicació, o dins el termini de tres mesos a partir del dia següent a aquell en que, d'acord amb la seva normativa específica, es produeixin el efectes del silenci administratiu. Contra la resolució del recurs de reposició també es podrà interposar recurs contenciós administratiu, d'acord amb la legislació vigent. També es podrà interposar qualsevol altre recurs, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu.

5. La legislació de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú serà d'aplicació supletòria en les actuacions col·legials que tinguin naturalesa administrativa, en els termes establerts per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la legislació catalana sobre col·legis professionals.

 

 

Títol VIII

De la dissolució del Col·legi

 

Article 67

La dissolució del Col·legi tindrà lloc per les causes següents;

a) La pèrdua dels requisits legals necessaris perquè la professió tingui caràcter col·legial.

b) L'acord de l'Assemblea General Extraordinària adoptat per majoria absoluta de les persones col·legiades.

c) La baixa de les persones col·legiades, si el total d'aquestes queda reduït a un nombre inferior al de les necessàries per proveir tots els càrrecs de l'òrgan de govern, previstos en els Estatuts.

d) La fusió mitjançant la constitució d'un nou col·legi professional o l'absorció per un altre col·legi professional.

Quan la dissolució no sigui per unió, fusió o absorció, el patrimoni que resti, un cop cobert el passiu, es repartirà entre els col·legiats i col·legiades.

 

 

Disposició transitòria primera

Els col·legiats exercents que tinguin l'alta col·legial a l'entrada en vigor dels presents estatuts, tindran un termini de dos anys per obtenir la signatura electrònica avançada com a mitjà d'identificació del propi col·legiat.

 

Disposició transitòria segona

El previst a l'article 28.2 d'aquests estatuts, referent a la limitació de les reeleccions a un màxim de dotze anys consecutius d'exercici en un mateix càrrec, serà aplicable als actuals membres de la Junta de Govern a partir del mandat actual.

 

Disposició derogatòria única

Queden derogats els estatuts col·legials aprovats per la Resolució de la Conselleria de Justícia de 6 d'abril de 2004 (DOGC 19.04.2004).

 

 

Disposició final primera

Per comptar els terminis establerts en aquests estatuts es comptaran els dies hàbils, excepte en aquells en què s'hi especifica una altra cosa de forma expressa.

 

Disposició final segona

Els presents estatuts col·legials, una vegada aprovats per la junta general i declarada la seva adequació a la legalitat per la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, entraran en vigor el dia següent al de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.