Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ INT/2682/2016, de 23 de novembre, per la qual es modifica el tribunal qualificador de la convocatòria de procés per a l'ingrés a la Secció Activa del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 90/16)
Nº de Disposición :
INT/2682/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
23/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Interior
Atès que per la Resolució INT/1809/2016, de 19 de juliol, de convocatòria de procés per a l'ingrés a la Secció Activa del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 90/16), publicada al DOGC núm. 7169, de 25.7.2016, es va nomenar el tribunal qualificador;

Vistos els escrits presentats pels senyors Genís Rubio Rodríguez i Francesc Antoni Valdepeñas Rivas, vocals titular i suplent, respectivament, de l'esmentat tribunal qualificador, mitjançant els quals comuniquen que es troben inclosos en un dels motius d'abstenció regulats a l'article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú;

Atès el que estableixen els articles 15 i 31 del Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les competències que m'atribueix el Decret 8/2015, de 27 de gener, pel qual s'aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, i fent ús de les atribucions que m'han estat delegades per la Resolució INT/741/2011, de 17 de març, de delegació de competències del conseller d'Interior en diversos òrgans del Departament,

 

 

Resolc:

 

_1 Nomenar el senyor Isidre Pelfort Barceló vocal titular del tribunal qualificador en substitució del senyor Genís Rubio Rodríguez.

 

_2 Nomenar el senyor Lluís Regincós Juanola vocal suplent del tribunal qualificador en substitució del senyor Francesc Antoni Valdepeñas Rivas.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant aquest òrgan en el termini d'un mes, d'acord amb el que estableix l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 23 de novembre de 2016
P. d. (Resolució INT/741/2011, de 17 de març, DOGC de 25.3.2011)

Juli Gendrau i Farguell

Director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments