Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ INT/2681/2016, de 21 de novembre, de cessament de dues persones funcionàries de la categoria de sotsinspector/a del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya
Nº de Disposición :
INT/2681/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Interior
 

Per la Resolució IRP/2915/2009, de 14 d'octubre, es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de treball de la categoria de sotsinspector/a del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5490, de 23.10.2009).

D'acord amb la Resolució esmentada, les persones funcionàries del cos de Mossos d'Esquadra amb targeta d'identitat professional (TIP) núm. 1861 i 3645 es destinen als llocs de treball de sotscap de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Sant Adrià de Besòs i cap de la Unitat d'Investigació, a Badalona, de la categoria de sotsinspector/a.

Vista la proposta de cessament formulada, en data 11 de novembre de 2016, pel director general de la Policia;

Atès el que disposa l'article 18 del Decret 401/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de Mossos d'Esquadra;

En ús de les competències que la normativa vigent atribueix al titular del Departament d'lnterior, i fent ús de les competències que m'han estat delegades per la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d'lnterior en el secretari general del Departament d'Interior,

 

Resolc:

 

Les persones funcionàries de la categoria de sotsinspector/a del cos de Mossos d'Esquadra amb targeta d'identitat professional (TIP) núm. 1861 i 3645 cessen en els llocs de treball de sotscap de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Sant Adrià de Besòs i cap de la Unitat d'Investigació, a Badalona, amb efectes del dia 30 de novembre de 2016.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, o el corresponent al seu domicili, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

Barcelona, 21 de novembre de 2016

 

 

P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)

Cèsar Puig i Casañas

Secretari general