Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ INT/2680/2016, de 18 de novembre, per la qual s'assigna una persona funcionària del cos de Mossos d'Esquadra a un lloc de treball de l'especialitat de Policia Científica Avançada de la categoria de sergent/a del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria AGP/500/14)
Nº de Disposición :
INT/2680/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Interior
Atesa la Resolució INT/1984/2014, de 30 de juliol, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de les especialitats d'investigació bàsica, d'investigació avançada i de policia científica avançada de la categoria de sergent/a del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria AGP/500/14; DOGC núm. 6697, d'1.9.2014);

Vista la proposta de resolució del concurs oposició que ha fet la comissió de valoració, formada segons la base 5.1 de la convocatòria esmentada;

Atès el que estableixen la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat _ Mossos d'Esquadra; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 401/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de Mossos d'Esquadra; l'Acord GOV/166/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aproven el Pla de carrera professional del cos de Mossos d'Esquadra i determinades mesures referides a la relació de llocs de treball del cos de Mossos d'Esquadra; l'Ordre IRP/326/2010, de 8 de juny, de modificació de l'apartat 2 de l'annex 1 del Pla de carrera professional del cos de Mossos d'Esquadra, i la resta de normativa aplicable;

Atès el que estableix l'article 5.1 del Decret 401/2006, de 24 d'octubre, esmentat, i de conformitat amb l'apartat 1.i) de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d'Interior en el secretari general del Departament,

 

Resolc:

 

Article 1

La persona funcionària del cos de Mossos d'Esquadra el número de targeta d'identitat professional (TIP) de la qual figura a l'annex d'aquesta Resolució s'assigna al lloc de treball que s'hi indica, d'acord amb la base 8 de la convocatòria.

 

Article 2

La persona funcionària a la qual es refereix l'article 1 d'aquesta Resolució cessarà en el lloc de treball que ocupa actualment i prendrà possessió del lloc de treball al qual s'assigna, d'acord amb el que estableix la base 8 de la convocatòria.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant el secretari general del Departament d'Interior, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 18 de novembre de 2016

 

P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)

Cèsar Puig i Casañas

Secretari general

 

 

Annex

 

TIP=número de targeta d'identitat professional; ND=nivell de destinació; C. esp.=complement específic anual (en euros); H=horari (E=especial).

 

Permanència mínima: 1 any, d'acord amb l'Ordre IRP/326/2010, de 8 de juny, de modificació de l'apartat 2 de l'annex 1 del Pla de carrera professional del cos de Mossos d'Esquadra.

 

Especialitat de policia científica avançada, nivell 3.

 

TIP

Nom del lloc

ND

C. esp.

Localitat

H

2633

Unitat Territorial de Policia Científica

18

26.785,56

Granollers

E