Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ INT/2679/2016, de 21 de novembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de subdirector/a general de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia (convocatòria de provisió núm. INT/19/16)
Nº de Disposición :
INT/2679/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Interior
D'acord amb el que estableixen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;

Atès que és vacant el lloc de subdirector/a general de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia del Departament d'Interior, i vista la proposta del titular de l'òrgan directiu per a la seva provisió;

Ateses la vigent relació de llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Generalitat i la descripció del lloc de treball que s'ha de proveir, inclosa en la norma funcional i en el manual d'organització del Departament;

Vist que la Intervenció Delegada del Departament ha dut a terme el tràmit d'intervenció corresponent;

Atesa la competència que atribueix al titular del Departament el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 123/1997, de 13 de maig, i fent ús de les atribucions que m'han estat delegades per la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de les competències pròpies del règim de personal al servei del Departament d'Interior,

 

Resolc:

 

_1 Convocar, pel sistema de lliure designació, la provisió del lloc de subdirector/a general de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia del Departament d'Interior (convocatòria de provisió núm. INT/19/16), que es detalla a l'annex 2.

 

_2 Aprovar les bases de la convocatòria, que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el secretari general del Departament d'Interior en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, o el corresponent al lloc del seu domicili, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 21 de novembre de 2016

 

P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)

Cèsar Puig i Casañas

Secretari general

 

 

Annex 1

Bases

 

_1 Lloc de treball

Es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió del lloc de subdirector/a general de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia del Departament d'Interior (convocatòria de provisió núm. INT/19/16), les característiques del qual són les que consten a l'apartat 1 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

 

_2 Contingut funcional

El contingut funcional del lloc de treball objecte de provisió és el que consta a l'apartat 4 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

 

_3 Requisits de participació

3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari que compleixi els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, d'acord amb el que consta a l'apartat 2 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria, de conformitat amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari es pot trobar, respecte de l'Administració de la Generalitat, en qualsevol de les situacions administratives que preveu la normativa.

3.1.2 També pot participar-hi el personal funcionari no integrat que presti serveis a l'Administració de la Generalitat i que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació en què està classificat el lloc objecte de convocatòria, sempre que compleixi les condicions i els requisits exigits en la relació de llocs de treball.

Així mateix, poden participar-hi les persones funcionàries de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a cossos, escales o places del grup de titulació en què està classificat el lloc convocat, a les quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

3.1.3 En cap cas no poden prendre-hi part les persones funcionàries que es trobin en suspensió d'ocupació, ni les traslladades de llocs de treball, ni les destituïdes de càrrecs de comandament, com a conseqüència d'expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents.

3.1.4 Tampoc no poden prendre-hi part les persones funcionàries en situació diferent de servei actiu que no hi hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.

3.2 Les persones funcionàries amb discapacitats hi poden participar en igualtat de condicions que la resta de persones participants sempre que puguin exercir les funcions del lloc de treball.

3.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal tenir el nivell de suficiència de català (nivell C1) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent, d'acord amb el que s'assenyala a l'apartat 3 de l'annex 2.

En el cas que les persones aspirants no tinguin el certificat acreditatiu corresponent, s'avaluaran mitjançant una prova oral i escrita aquests coneixements en relació amb el lloc de treball corresponent.

En aquest darrer cas, transcorreguts deu dies a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació, s'especificà al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1) i als taulers d'anuncis del Departament, a les adreces esmentades a la base 4.1 d'aquesta convocatòria, el dia, l'hora i el lloc de realització del mitjà d'acreditació dels coneixements necessaris de llengua catalana.

No obstant això, resten exemptes de fer la prova de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats o de lliure designació, o de selecció de personal a l'Administració de la Generalitat, en què s'hagi establert una prova de català del mateix nivell o superior a l'exigit en la convocatòria.

En aquests supòsits, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de participació l'acreditació documental corresponent.

3.4 Els requisits de participació s'han de reunir en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 d'aquesta convocatòria.

 

_4 Sol·licituds

4.1 Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria es poden presentar als registres següents:

Registre general del Departament d'Interior: carrer de la Diputació, 355, 08009 Barcelona.

Registre de la Direcció General de la Policia: travessera de les Corts, 319-321, 08029 Barcelona.

Registre dels Serveis Territorials d'Interior a l'Alt Pirineu i Aran: passatge de l'Alzina, 3, 25700 la Seu d'Urgell.

Registre dels Serveis Territorials d'Interior a la Catalunya Central: carrer d'Àngel Guimerà, 14, 08241 Manresa.

Registre dels Serveis Territorials d'Interior a Girona: plaça de Pompeu Fabra, 1, 3r, 17002 Girona.

Registre dels Serveis Territorials d'Interior a Lleida: carrer de Vallcalent, 1, 25006 Lleida.

Registre dels Serveis Territorials d'Interior a Tarragona: carrer de Sant Francesc, 3, 43003 Tarragona.

Registre dels Serveis Territorials d'Interior a les Terres de l'Ebre: carrer de Lluís Canalda, 2, 3r i 4t, 43500 Tortosa.

Així mateix, es poden presentar en qualsevol dels llocs i pels mitjans que autoritza l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d'acord amb el que estableix la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dins el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució de convocatòria al DOGC.

4.2 Les sol·licituds tenen caràcter vinculant per a les persones participants i no s'admetran renúncies a la participació a la convocatòria un cop hagin transcorregut deu dies hàbils des de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

4.3 La sol·licitud s'ha de formalitzar segons el model que figura com a annex a la Resolució de 4 de desembre de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997) i que està a disposició de les persones interessades als serveis centrals del Departament d'Interior i als registres esmentats a la base 4.1 d'aquesta convocatòria. Igualment, es pot obtenir a l'adreça d'Internet següent: http://governacio.gencat.cat/concursos-impresos.

Les persones aspirants han d'adjuntar a la sol·licitud de participació la corresponent declaració de dades professionals, que tinguin relació amb el lloc de treball, degudament especificada.

4.4 Les persones aspirants a què fa referència la base 3.2 han d'adjuntar a la sol·licitud un informe emès per l'equip de valoració oficial del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal que es pugui avaluar que la persona funcionària pot desenvolupar de manera suficient i autònoma les funcions i tasques del lloc de treball convocat.

Així mateix, poden demanar l'adaptació del lloc sol·licitat, sempre que aquesta adaptació no suposi una modificació exorbitant en el context de l'organització i no sigui incompatible amb el contingut del lloc i el servei públic que s'ha de prestar.

 

_5 Criteris professionals

5.1 Es tindran en compte l'experiència professional, la capacitat i la idoneïtat de les persones candidates per ocupar el lloc convocat, d'acord amb la descripció del lloc de treball que consta a l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

5.2 Les dades professionals de les persones participants s'han de referir a la data de publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

 

_6 Proposta de resolució

La proposta de resolució recaurà, si escau, en la persona candidata que es consideri més adient per al lloc convocat, segons l'informe preceptiu i previ del titular de la unitat directiva, el qual ha de tenir en compte la idoneïtat de la persona candidata per a les funcions i tasques que s'han de desenvolupar.

 

_7 Sistemes d'acreditació

Les persones participants han d'acreditar documentalment les dades professionals que al·leguin, dins el termini de presentació de sol·licituds que preveu la base 4.1 d'aquesta convocatòria, sens perjudici que se'ls puguin demanar les justificacions o els aclariments necessaris per verificar-les.

 

_8 Procediment

8.1 Aquesta convocatòria es resoldrà dins el termini màxim de dos mesos a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

8.2 En general, les actuacions d'aquest procés que requereixin notificació a les persones aspirants es faran públiques al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1) i als taulers d'anuncis del Departament, a les adreces indicades a la base 4.1 d'aquesta convocatòria.

 

_9 Resolució de la convocatòria

9.1 La resolució de la convocatòria es publicarà al DOGC.

9.2 Les persones candidates que no obtinguin destinació en aquesta convocatòria romandran en el lloc que ocupen actualment o en la situació administrativa que correspongui.

9.3 La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública realitzada en el mateix període de temps, per incapacitat sobrevinguda, pel fet de passar a una situació diferent de la d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan convocant.

9.4 Abans de la presa de possessió, les persones interessades han d'acreditar que tenen reconeguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment que no estan incloses en cap dels motius d'incompatibilitat que preveu la normativa.

Això no obstant, si el nou lloc pot ser declarat compatible dins els deu dies següents a comptar del començament del termini de presa de possessió, s'ha de sol·licitar l'autorització de compatibilitat. Aquest termini s'entén prorrogat fins que es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

 

_10 Terminis de formalització del cessament i presa de possessió

10.1 La resolució definitiva de la convocatòria comporta, si s'escau, el cessament en el lloc anterior.

10.2 El termini per a la presa de possessió en la nova destinació és de dos dies hàbils si no implica canvi de localitat de residència de la persona funcionària, o de quinze dies si comporta canvi de localitat de residència, que s'ha d'acreditar documentalment.

10.3 Aquest termini es computa a partir de l'endemà del cessament, que s'ha d'efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la resolució de la convocatòria al DOGC. Quan la resolució comporti el reingrés al servei actiu, el termini de presa de possessió s'haurà de comptar des de la data de publicació de la resolució de la convocatòria al DOGC.

10.4 Excepcionalment, el termini per a la presa de possessió es pot prorrogar si la persona funcionària canvia de localitat de residència, per resolució del secretari general del departament on anirà destinada la persona funcionària, com a màxim quinze dies més, quan concorrin circumstàncies degudament motivades.

10.5 Així mateix, i segons el que estableix l'article 76.1 del Decret 123/1997, de 13 de maig, es pot prorrogar el termini del cessament fins a tres mesos com a màxim, sempre que aquesta pròrroga sigui indispensable i motivada per les necessitats del servei.

10.6 A l'efecte del còmput de terminis de presa de possessió, es consideren la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units sense solució de continuïtat per raons urbanístiques o similars i que disposin de serveis de transport urbà col·lectiu comuns.

10.7 Les diligències de cessament i presa de possessió de les persones funcionàries que accedeixin a un lloc de treball s'hauran de comunicar al Registre general de personal dins els tres dies hàbils següents a la seva formalització mitjançant els sistemes informàtics establerts.

 

 

Annex 2

 

Descripció del lloc de treball

 

_1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: subdirector/a general de Recursos Humans.

Departament: Interior.

Unitat directiva: Direcció General de la Policia.

Localitat: Barcelona.

Nivell: 30.2.

Complement específic: 39.306,00 euros.

Jornada: superior a la normal.

Horari: dedicació especial. Incompatibilitats.

Tipus de lloc: comandament.

Forma de provisió: lliure designació.

Norma funcional: Decret 58/2012, de 29 de maig, de reestructuració parcial de la Direcció General de la Policia (DOGC núm. 6139, de 31.5.2012).

 

_2 Requisits de participació

Grup: A.

Mobilitat: qualsevol administració indistintament.

Col·lectiu de cossos: cos d'administració general i cossos especials del grup A.

Especificació de cossos: per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, cos superior d'administració i tots els cossos especials del grup A.

 

_3 Requisit de coneixement de la llengua catalana

Nivell de suficiència de català (nivell C1) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

 

_4 Contingut funcional

Missió:

Planificar, impulsar, gestionar i controlar les polítiques de personal de la Direcció General de la Policia, en coordinació amb la resta de subdireccions generals.

Funcions:

Planificar, impulsar i desenvolupar les polítiques de personal de la Direcció General, així com fer-ne el seguiment i l'avaluació.

Supervisar la gestió ordinària i l'aplicació del règim estatutari del personal del cos de la Policia de la Generalitat _ Mossos d'Esquadra.

Planificar, elaborar i gestionar els processos de selecció, promoció interna i de provisió de llocs de treball corresponents al cos de Mossos d'Esquadra, i els processos selectius vinculats a la seva carrera professional.

Formular propostes de modificació de la relació de llocs de treball, proposar la valoració dels llocs de treball i participar en la definició dels perfils professionals dels llocs de treball del cos de Mossos d'Esquadra.

Supervisar la preparació de la documentació necessària per a la confecció del capítol 1 de l'avantprojecte de pressupost anual de la Direcció General i fer el seguiment de la seva execució.

Col·laborar en el desenvolupament, la gestió i el manteniment dels sistemes d'informació de personal de la Policia de la Generalitat _ Mossos d'Esquadra.

Realitzar estudis i preparar propostes de disposicions de caràcter general, circulars i instruccions en matèria de personal de la Policia de la Generalitat _ Mossos d'Esquadra.

Col·laborar amb la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral de la Direcció de Serveis en les propostes i activitats relatives a la prevenció de riscos laborals dels membres del cos de Mossos d'Esquadra.

Participar en l'avaluació de l'exclusió per causes mèdiques en les diferents convocatòries d'accés a places, categories i llocs de treball adscrits a la Policia de la Generalitat _ Mossos d'Esquadra, quan se li encomani.

Planificar, impulsar i desenvolupar les relacions amb les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d'Esquadra, vetllar pel compliment dels acords que s'hi subscriguin i organitzar i supervisar l'exercici dels drets sindicals i dels processos electorals en el cos de Mossos d'Esquadra.

Col·laborar en la definició dels sistemes de carrera professional del cos de Mossos d'Esquadra i vetllar pel seu impuls i desenvolupament.

Realitzar actuacions i controls mèdics destinats a la verificació de l'estat de salut del personal del cos de la Policia de la Generalitat _ Mossos d'Esquadra i fer el seguiment des del punt de vista mèdic i psicològic de l'absentisme per contingències comunes d'aquest personal, així com detectar les situacions d'invalidesa i instar, si escau, als òrgans competents l'inici dels procediments de reconeixement d'aquestes situacions.

Participar en la tramitació de l'expedient per a l'adaptació del lloc de treball en els procediments de reconeixement de segona activitat del personal de la Policia de la Generalitat _ Mossos d'Esquadra, així com impulsar la gestió i participar, si s'escau, en els tribunals mèdics previstos en aquests procediments.

Analitzar, dissenyar i avaluar els procediments i circuits en l'àmbit de les seves competències i exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).

Tasques bàsiques:

Planifica, controla i avalua la implementació de les polítiques de personal de la Direcció General.

Controla i supervisa els assumptes relatius a la gestió i administració dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra.

Controla i supervisa els assumptes relatius a la gestió i administració del personal d'administració i serveis de la Direcció General.

Planifica i dissenya els processos selectius de promoció interna i de provisió de llocs de treball corresponents al cos de Mossos d'Esquadra en col·laboració amb la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat.

Controla i supervisa la gestió dels processos selectius de promoció interna i de provisió de llocs de treball corresponents al cos de Mossos d'Esquadra.

Resol, per delegació, els canvis de destinació provisional dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra.

Formula les propostes de modificació de la relació de llocs de treball amb la valoració dels nivells dels llocs que s'hi preveuen.

Participa en la definició dels perfils professionals dels llocs de treball adscrits a la Direcció General.

Emet l'informe proposta justificatiu de previsió de despesa anual del capítol 1 de la Direcció General.

Col·labora amb el Departament d'Interior en el desenvolupament, la gestió i el manteniment dels sistemes d'informació de personal de la Direcció General.

Realitza estudis, propostes de disposicions de caràcter general, circulars i instruccions en matèria de personal del cos de Mossos d'Esquadra.

Coordina les activitats de prevenció de riscos laborals i salut laboral, així com les de promoció de la salut.

Estableix les causes d'exclusió mèdica que s'aplicaran en els processos de provisió de llocs de treball d'especialitat del cos de Mossos d'Esquadra, en funció de les tasques a desenvolupar i condicions físiques requerides, així com en els processos de promoció a les diferents categories del cos de Mossos d'Esquadra.

Fa el seguiment de la negociació sindical amb les organitzacions representatives del cos de Mossos d'Esquadra i aplica els acords subscrits.

Col·labora en la definició del programa de formació en matèria de prevenció de riscos laborals del personal d'administració i del cos de Mossos d'Esquadra.

Estudia i supervisa l'aplicació de la normativa en matèria de funció pública, laboral i de seguretat social que afecti el personal de la Direcció General.

Comunica a la Direcció de Serveis del Departament d'Interior les modificacions en els calendaris de resolució dels processos de provisió, promoció i selecció del cos de Mossos d'Esquadra que tenen incidència en les despeses del capítol 1 del pressupost de l'any en curs, així com la seva modificació.

Valida les propostes de resolucions o resolucions referides a recursos o peticions sobre règim estatutari dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra.

Avalua les actuacions dutes a terme en matèria de personal i relacions laborals.

Manté reunions i contactes periòdics amb els representants sindicals per vehicular la seva participació en els plans d'actuació de la Direcció General i pactar-ne, si s'escau, la implantació o modificació.

Manté reunions periòdiques amb la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat per definir els sistemes de carrera professional del personal del cos de Mossos d'Esquadra.

Controla l'aplicació correcta del sistema de carrera professional del personal del cos de Mossos d'Esquadra.

Participa com a membre actiu del Consell de la Policia _ Mossos d'Esquadra.

Participa com a membre actiu del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de Mossos d'Esquadra i del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del personal administratiu, tècnic i laboral.

Supervisa la gestió dels processos electorals per escollir els representants dels treballadors en el Consell de la Policia _ Mossos d'Esquadra..

 

_5 Altres característiques

5.1 Coneixements convenients:

Coneixements en matèria de polítiques de recursos humans, dret i relacions laborals.

Coneixements en matèria de direcció d'equips.

Coneixements del règim estatutari del cos de Mossos d'Esquadra.

5.2 Experiència convenient:

Experiència en llocs de comandament.

Experiència en direcció d'equips.

Experiència en matèria de recursos humans i relacions sindicals.

5.3 Altres coneixements:

Coneixements en planificació i gestió de polítiques de personal.

5.4 Aptituds:

Raonament verbal.

Raonament numèric.

Raonament analític.

5.5 Habilitats:

Planificació i organització.

Rigor i mètode.

Resolució de problemes i presa de decisions.

Comunicació.

Treball en equip.