Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ INT/2656/2016, de 17 de novembre, per la qual es dóna publicitat a un encàrrec de gestió entre el Departament d'Interior i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Nº de Disposición :
INT/2656/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
17/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Interior
En data 25 de juliol de 2016 es va signar l'encàrrec de gestió entre el Departament d'Interior i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya mitjançant el qual la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Interior, encarrega a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya la realització de les tasques de manteniment, allotjament i millora de l'aplicació web de consulta i difusió del Mapa de protecció civil de Catalunya.

Atès el que disposen l'article 11.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i l'article 10.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, se n'ha de donar la publicitat corresponent.
Per tant,
Resolc:
Donar publicitat a l'encàrrec de gestió entre el Departament d'Interior i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya que es transcriu a l'annex d'aquesta Resolució.
Barcelona, 17 de novembre de 2016
Cèsar Puig i Casañas

Secretari generalAnnex
Encàrrec de gestió entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a la realització de les tasques per al manteniment, allotjament i millora de l'aplicació web de consulta i difusió del Mapa de protecció civil de Catalunya
Barcelona, 25 de juliol de 2016
Reunits
D'una part, el senyor Cèsar Puig Casañas, secretari general del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, NIF S-0811001-G, en representació de l'esmentat Departament i en virtut de la Resolució de 18 de gener de 2011 INT/81/2011, de delegació de competències del conseller d'Interior en el secretari general del Departament d'Interior.

I de l'altra part, el senyor Jaume Miranda Canals, amb DNI núm. 36494520Y, director general de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, entitat de dret públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat, creada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, amb domicili al Parc de Montjuïc de Barcelona i NIF Q-0801980-D, fent ús de les facultats que té concedides d'acord amb l'escriptura d'apoderament atorgada davant el notari de l'Il·lustre Col·legi de Barcelona Sr. Francisco Cueco Mascarós, en data 19 de juny de 1998 i amb número de protocol 2614, apoderament suficient i vàlid atès el que disposa l'article 152.10.f) de l'esmentada Llei.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat necessària per formalitzar aquest encàrrec.
Manifesten
Que l'article 12 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, estableix l'obligació d'elaborar el Mapa de protecció civil de Catalunya, com a conjunt de mapes temàtics en què es posen de manifest les diferents zones territorials en les quals és present cada risc.

Que, tal com estableix el Decret 320/2011, de 19 d'abril, de reestructuració del Departament d'Interior, en els articles 32 i següents, la Direcció General de Protecció Civil (en endavant DGPC) té la funció de coordinar l'elaboració, manteniment i revisió del mapa de riscos de protecció civil de Catalunya, com un element estratègic de caràcter tècnic essencial per al desenvolupament del sistema de protecció civil a Catalunya.

Que és d'interès de la DGPC mostrar una visió global dels riscos que poden afectar el territori de Catalunya, i proporcionar aquesta informació a les diferents administracions públiques i als ciutadans en general per a, principalment, la previsió, planificació i prevenció d'aquests riscos, així com la intervenció, informació i formació, en els àmbits en què s'escaigui.

Que és d'interès de la DGPC proveir d'una eina que compili la informació georeferenciada dels riscos de protecció civil a Catalunya.

Que és d'interès de la DGPC incrementar l'ús de la informació geogràfica tant per facilitar-ne l'accés com per facilitar-ne l'intercanvi entre administradors i administrats amb un cert posicionament en el territori.

Que l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (en endavant ICGC) té entre les seves tasques pròpies la captura i difusió de la informació cartogràfica de Catalunya, i disposa de serveis de geocodificació i geoserveis web d'ús públic.

Que l'ICGC, tal com disposa l'article 152.3 de la Llei 2/2014, té la facultat de subscriure contractes, acords, convenis o altres documents de caràcter contractual amb altres ens o organismes públics o privats.

Que l'ICGC podrà assessorar, donar suport i dur a terme estudis i treballs a sol·licitud o per encàrrec d'altres departaments, entitats o organismes de la Generalitat, i també d'altres subjectes públics o privats mitjançant la contraprestació corresponent.

Que l'article 152.3 de la Llei 2/2014 regula que l'ICGC, en el desenvolupament de les seves funcions, té la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens, els organismes i les entitats que en depenen o que hi estan vinculats, i que tenen la consideració de poders adjudicadors, i dels ajuntaments, als efectes del que estableix la normativa de contractes del sector públic. En conseqüència, l'ICGC està obligat a portar a terme, en l'àmbit de les funcions que estableix aquesta Llei, els encàrrecs que li formulin els departaments de l'Administració de la Generalitat i els ens integrats en el seu sector públic o els ens locals de Catalunya. Les relacions de l'ICGC amb els departaments i els ens, organismes o entitats dels quals és mitjà propi instrumental i de servei tècnic no tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs que han d'especificar, com a mínim, l'abast de la prestació, la previsió dels costos i el sistema de finançament.

Aquest mateix article disposa que el Govern ha d'aprovar anualment les directrius per a la fixació individualitzada de les tarifes de referència que s'han d'aplicar per a les diferents activitats de l'ICGC i les condicions bàsiques d'execució d'aquestes activitats. La Comissió de Govern Local ha d'informar prèviament de la proposta de directrius per a la fixació de les tarifes pels encàrrecs dels ens locals.

Que l'ICGC disposa d'un conjunt de geoserveis i aplicacions, agrupats en el que s'anomena Plataforma de Recursos de Geoinformació, que permeten la localització d'elements territorials sobre cartografia precisa, actualitzada i esquemàtica, l'edició d'objectes geogràfics així com altres funcionalitats per a la visualització d'informació a Internet dirigides al públic en general.

Que l'ICGC disposa d'un conjunt d'especialistes en la utilització d'informació geocartogràfica, amb els coneixements i experiència adequada per dur a terme els treballs necessaris d'adaptació de les actuals aplicacions de la Plataforma, ampliant i millorant les seves funcionalitats.

Que en data 20 de setembre de 2010 ja es va signar un encàrrec de gestió entre el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Cartogràfic de Catalunya de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual la Generalitat de Catalunya, a través del dit Departament, encomanava a l'Institut Cartogràfic de Catalunya la realització de les tasques per a la creació d'una aplicació web de consulta i difusió del Mapa de protecció civil de Catalunya (en endavant MPCC). En els anys posteriors (2011 a 2016) es van signar nous encàrrecs per al manteniment i allotjament de l'aplicació durant cada anualitat.

Que l'article 4, lletra n), del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, preveu que queden exclosos de l'àmbit objectiu de l'aplicació de la Llei de contractes els negocis jurídics en virtut dels quals s'encarregui a una entitat que, de conformitat amb el que assenyala l'article 24.6, tingui atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic, la realització d'una determinada prestació.

Per tot això, les parts formalitzen el present encàrrec amb subjecció a les següents
Clàusules
Primera. Objecte

L'objecte d'aquest encàrrec de gestió és l'allotjament i manteniment del visualitzador del Mapa de protecció civil de Catalunya i altra informació en els servidors WMS de l'ICGC.

L'objecte es concreta en les tasques que es detallen tot seguit:

1. Actualització de les dades, simbologia i estils de les capes del Mapa de protecció civil, així com la incorporació de noves capes que determini la DGPC.

2. Allotjament de les capes temàtiques i altra informació en els servidors WMS de l'ICGC i tasques de manteniment i actualització de les aplicacions i dels continguts d'informació durant el període de l'encàrrec de gestió.

3. Inserció d'una funcionalitat per desseleccionar les capes actives.

4. Funcionalitat per a fer Cerca per coordenades (UTM/WGS).

5. Migració de la tecnologia OpenLayers 2 a Leaflet per a una millor resposta responsiva.

6. Donar la possibilitat de la geolocalització de l'usuari.

7. Permetre l'entrada de serveis WMS al mapa.

 

Segona. Aportació econòmica

L'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Interior, i segons el que preveu l'article 152.3 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, abonarà a l'ICGC la quantitat total de 29.850,50 eur. Aquest import s'imputarà a la partida pressupostària IT06 D/212000300/2250/0000.

El pagament de l'import de l'encàrrec es farà d'acord amb les tasques efectivament realitzades i degudament acreditades en l'expedient.

Operació no subjecta a IVA perquè es considera encomanda de gestió d'acord amb el que estipula l'article primer.2 de la Llei 28/2014, de 27 de novembre, respecte de l'article 7.8 de la Llei 37/1992.

 

Tercera. Aportació de l'ICGC

Per a la realització dels treballs del present encàrrec, l'ICGC aportarà o realitzarà el següent:

· Els mitjans materials necessaris per complir amb els objectius de la clàusula primera.

· Les modificacions dels seus programaris perquè siguin utilitzables i tinguin el disseny i el nivell de confort requerit per a totes les pàgines que, a la data de signatura, conformen el conjunt www.gencat.cat pel que fa a les aplicacions servides des de l'ICGC.

· Els mitjans humans per fer front als serveis i a la millora continuada d'aquests, garantint la qualitat del servei descrit a l'annex econòmic.

· La informació geogràfica, els sistemes d'accés a les pagines web i la infraestructura de comunicacions, així com els programaris adients per complir l'objecte d'aquest encàrrec.

 

Quarta. Aportació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Interior

La DGPC realitzarà o aportarà el següent:

· Les actualitzacions de les capes publicades al Mapa de protecció civil així com les capes addicionals que la DGPC consideri necessari incorporar al Mapa, en l'àmbit del manteniment.

· Comunicarà a l'ICGC totes les incidències detectades durant l'ús dels serveis objecte del present encàrrec, per tal d'esmenar o millorar, si s'escau, els seus continguts o programes.

 

Cinquena. Propietat dels treballs

L'ICGC cedeix a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb caràcter no exclusiu i per l'àmbit territorial universal, els drets d'explotació de la propietat intel·lectual dels programes informàtics necessaris per donar el servei a l'MPCC al portal de la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat.

Aquesta cessió d'ús comporta la cessió dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació del servei de l'MPCC al portal www.gencat.cat, durant la vigència del present encàrrec.

El present encàrrec, però, no representa la cessió de la propietat dels programes utilitzats, ni les metodologies desenvolupades per l'ICGC, ni de les bases de dades que no hagin estat encomanades en el present encàrrec, com tampoc de les pròpies dades geocartogràfiques de l'ICGC, que continuaran sent de la seva propietat.

La titularitat en exclusiva dels drets d'explotació de la propietat intel·lectual, en totes les seves modalitats, de les noves funcionalitats de l'MPCC que resultin de la transformació derivada de l'aplicació del present encàrrec (programes transformats) correspondrà a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Sisena. Comissió de Seguiment

Es crea una Comissió de Seguiment paritària, encapçalada, per part de l'Administració de la Generalitat, mitjançant el Departament d'Interior, pel seu director general de Protecció Civil i dos tècnics designats i, per part de l'ICGC, encapçalada pel seu director i dos tècnics designats. Aquesta comissió resoldrà els dubtes que puguin sorgir i aprovarà, si s'escauen, els canvis metodològics que es proposin. Es reunirà sempre que ho sol·licitin les parts.

En el marc de la Comissió de Seguiment, es crea una comissió tècnica que té com a missió fonamental les funcions de conduir i facilitar el correcte desenvolupament de l'MPCC. Amb aquesta finalitat es reunirà, com a mínim, de manera mensual i en farà un control i seguiment permanent.

 

Setena. Vigència i pròrrogues

Ambdues parts acorden que aquest encàrrec tindrà vigència des de l'1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre del mateix any .

Es podran modificar els treballs a realitzar, signant-se a tal efecte les addendes que siguin necessàries, les quals contindran els acords que s'estipulin per cada cas i es formalitzaran com una modificació del present encàrrec.

 

Vuitena. Causes i forma d'extinció

A més de l'expiració del termini de vigència, constitueixen causes d'extinció d'aquest encàrrec:

1. Conclusió de l'objecte del present encàrrec.

2. Incompatibilitat sobrevinguda per desenvolupar les activitats que en constitueixen l'objecte.

3. El comú acord de les parts manifestat per escrit.

4. La voluntat unilateral d'una de les parts, prèvia denúncia comunicada a l'altra amb una antelació mínima de 30 dies naturals.

5. L'incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos assumits per aquest encàrrec.

6. Per altres causes previstes en la legislació vigent.
Novena. Qüestions litigioses

Pel que fa a les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i aplicació d'aquest encàrrec, seran resoltes de mutu acord per les parts en el si de la Comissió de Seguiment prevista en el present encàrrec.

I perquè consti així, en prova de conformitat, les dues parts signen el present encàrrec de gestió per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.
Cèsar Puig Casañas

Secretari general

Departament d'Interior
Jaume Miranda i Canals

Director general

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya