Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ INT/2655/2016, de 17 de novembre, per la qual es resol el concurs general per a la provisió de llocs de treball de l'escala de suport de la categoria de facultatiu/iva del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 900/16)
Nº de Disposición :
INT/2655/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
17/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Interior
Atesa la Resolució INT/1641/2016, de 29 de juny, per la qual es convoca concurs general per a la provisió de llocs de treball de l'escala de suport de la categoria de facultatiu/iva del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 900/16, DOGC núm. 7155, de 5.7.2016);

Vista la proposta de resolució del concurs general que ha fet la comissió de valoració, formada segons la base 5.1 de la convocatòria esmentada;

Atès el que disposa l'article 14 del Decret 45/1999, de 23 de febrer, de regulació dels llocs de treball de facultatius i tècnics del cos de Mossos d'Esquadra, en relació amb els llocs de treball vacants de l'escala de suport de la categoria de facultatiu/iva que s'han de proveir;

Atès el que disposen la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat _ Mossos d'Esquadra; el Decret 401/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de Mossos d'Esquadra; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i la resta de normativa aplicable;

Atès el que estableix l'article 5.1 del Decret 401/2006, de 24 d'octubre, i de conformitat amb l'apartat 1.i) de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d'Interior en el secretari general del Departament d'Interior,

 

Resolc:

 

Article 1

Les persones funcionàries del cos de Mossos d'Esquadra el número de targeta d'identificació professional de les quals figura a l'annex d'aquesta Resolució es destinen als llocs de treball que s'hi indiquen, d'acord amb la base 8 de la convocatòria.

 

Article 2

Les persones funcionàries a les quals es refereix l'article 1 d'aquesta Resolució cessaran en el lloc de treball que ocupen actualment i prendran possessió del lloc de treball al qual s'assignen d'acord amb el que estableix la base 8 de la convocatòria.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant el secretari general del Departament d'Interior, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 17 de novembre de 2016

P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)

 

Cèsar Puig Casañas

Secretari general

 

 

Annex

 

TIP = número de targeta d'identificació professional; ND = nivell de destinació; C. esp. = complement específic anual ; H = horari (E = especial).

 

Llista A: Facultatiu/iva arquitecte/a

 

TIP

Nom del lloc

ND

C. esp.

Localitat

H

78

Facultatiu/iva arquitecte/a DS

23

10.909,80

Barcelona

E

 

 

Llista B: Facultatiu/iva biòleg/a-bioquímic/a

 

TIP

Nom del lloc

ND

C. esp.

Localitat

H

175

Facultatiu/iva biòleg/a-bioquímic/a CGIC

23

12.438,48

Sabadell

E

176

Facultatiu/iva biòleg/a-bioquímic/a CGIC

23

12.438,48

Sabadell

E

177

Facultatiu/iva biòleg/a-bioquímic/a CGIC

23

12.438,48

Sabadell

E

8492

Facultatiu/iva biòleg/a-bioquímic/a CGIC

23

12.438,48

Sabadell

E

 

 

Llista C: Facultatiu/iva llicenciat/ada en ciències polítiques i de l'administració

 

TIP

Nom del lloc

ND

C. esp.

Localitat

H

49

Facultatiu/iva llicenciat/ada en ciències polítiques i de l'administració DGAS

23

10.909,80

Barcelona

E

99

Facultatiu/iva llicenciat/ada en ciències polítiques i de l'administració Gab. Tècnic

23

10.909,80

Barcelona

E

 

 

Llista D: Facultatiu/iva llicenciat/ada en dret

 

TIP

Nom del lloc

ND

C. esp.

Localitat

H

2

Facultatiu/iva llicenciat/ada en dret DGAS

23

10.909,80

Barcelona

E

30

Facultatiu/iva llicenciat/ada en dret SAJ

23

10.909,80

Barcelona

E

42

Facultatiu/iva llicenciat/ada en dret SGAS

23

10.909,80

Barcelona

E

101

Facultatiu/iva llicenciat/ada en dret DGAS

23

10.909,80

Barcelona

E

102

Facultatiu/iva llicenciat/ada en dret SAJ

23

10.909,80

Barcelona

E

104

Facultatiu/iva llicenciat/ada en dret Assessoria Jurídica

23

10.909,80

Barcelona

E

160

Facultatiu/iva llicenciat/ada en dret SAJ

23

10.909,80

Barcelona

E

163

Facultatiu/iva llicenciat/ada en dret SGRH

23

10.909,80

Barcelona

E

169

Facultatiu/iva llicenciat/ada en dret SGAS

23

10.909,80

Barcelona

E

170

Facultatiu/iva llicenciat/ada en dret DGAS

23

10.909,80

Barcelona

E

171

Facultatiu/iva llicenciat/ada en dret Assessoria Jurídica

23

10.909,80

Barcelona

E

172

Facultatiu/iva llicenciat/ada en dret Assessoria Jurídica

23

10.909,80

Barcelona

E

 

 

Llista E: Facultatiu/iva economista

 

TIP

Nom del lloc

ND

C. esp.

Localitat

H

75

Facultatiu/iva economista SGAS

23

10.909,80

Barcelona

E

 

 

Llista F: Facultatiu/iva llicenciat/ada en farmàcia

 

TIP

Nom del lloc

ND

C. esp.

Localitat

H

11719

Facultatiu/iva llicenciat/ada en farmàcia CGIC

23

12.438,48

Sabadell

E

 

 

Llista G: Facultatiu/iva informàtic/a

 

TIP

Nom del lloc

ND

C. esp.

Localitat

H

112

Facultatiu/iva informàtic/a CGTSE

23

10.909,80

Barcelona

E

183

Facultatiu/iva informàtic/a CGIC

23

12.438,48

Sabadell

E

184

Facultatiu/iva informàtic/a CGIC

23

12.438,48

Sabadell

E

6823

Facultatiu/iva informàtic/a CGTSE

23

10.909,80

Barcelona

E

14614

Facultatiu/iva informàtic/a CGIC

23

12.438,48

Sabadell

E

 

 

Llista H: Facultatiu/iva psicòleg/oga

 

TIP

Nom del lloc

ND

C. esp.

Localitat

H

20

Facultatiu/iva psicòleg/oga DS

23

10.909,80

Barcelona

E

127

Facultatiu/iva psicòleg/oga DS

23

10.909,80

Barcelona

E

129

Facultatiu/iva psicòleg/oga SGRH

23

10.909,80

Barcelona

E

130

Facultatiu/iva psicòleg/oga SGRH

23

10.909,80

Barcelona

E

131

Facultatiu/iva psicòleg/oga DS

23

10.909,80

Barcelona

E

133

Facultatiu/iva psicòleg/oga DS

23

10.909,80

Barcelona

E

134

Facultatiu/iva psicòleg/oga SGRH

23

10.909,80

Barcelona

E

135

Facultatiu/iva psicòleg/oga SGRH

23

10.909,80

Barcelona

E

154

Facultatiu/iva psicòleg/oga SGRH

23

10.909,80

Barcelona

E

174

Facultatiu/iva psicòleg/oga DS

23

10.909,80

Barcelona

E

178

Facultatiu/iva psicòleg/oga DS

23

10.909,80

Barcelona

E

 

 

Llista I: Facultatiu/iva químic/a

 

TIP

Nom del lloc

ND

C. esp.

Localitat

H

145

Facultatiu/iva químic/a CGIC

23

12.438,48

Sabadell

E

11183

Facultatiu/iva químic/a CGIC

23

12.438,48

Sabadell

E

12517

Facultatiu/iva químic/a CGIC

23

12.438,48

Sabadell

E

 

 

Llista J: Facultatiu/iva llicenciat/ada en veterinària

 

TIP

Nom del lloc

ND

C. esp.

Localitat

H

181

Facultatiu/iva llicenciat/ada en veterinària CGIC

23

12.438,48

Sabadell

E

 

 

Llista K: Facultatiu/iva llicenciat/ada en periodisme

 

TIP

Nom del lloc

ND

C. esp.

Localitat

H

136

Facultatiu/iva llicenciat/ada en periodisme Gab. Director

23

10.909,80

Barcelona

E

 

 

Llista M: Facultatiu/iva enginyer/a industrial

 

TIP

Nom del lloc

ND

C. esp.

Localitat

H

103

Facultatiu/iva enginyer/a industrial DS

23

10.909,80

Barcelona

E

 

 

Llista N: Facultatiu/iva seguretat viària

 

TIP

Nom del lloc

ND

C. esp.

Localitat

H

189

Facultatiu/iva seguretat viària EPC

23

10.909,80

Mollet del Vallès

E

 

 

Llista O: Facultatiu/iva llicenciat/ada en història

 

TIP

Nom del lloc

ND

C. esp.

Localitat

H

72

Facultatiu/iva llicenciat/ada en història EPC

23

10.909,80

Mollet del Vallès

E