Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ INT/2654/2016, de 17 de novembre, per la qual es resol el concurs general per a la provisió de llocs de treball de l'escala de suport de la categoria de tècnic/a del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 800/16)
Nº de Disposición :
INT/2654/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
17/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Interior
Atesa la Resolució INT/1640/2016, de 29 de juny, per la qual es convoca concurs general per a la provisió de llocs de treball de l'escala de suport de la categoria de tècnic/a del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 800/16; DOGC núm. 7155, de 5.7.2016);

Vista la proposta de resolució del concurs general que ha fet la comissió de valoració, formada segons la base 5.1 de la convocatòria esmentada;

Atès el que disposa l'article 14 del Decret 45/1999, de 23 de febrer, de regulació dels llocs de treball de facultatius i tècnics del cos de Mossos d'Esquadra, en relació amb els llocs de treball vacants de l'escala de suport de la categoria de tècnic/a que s'han de proveir;

Atès el que disposen la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat _ Mossos d'Esquadra; el Decret 401/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de Mossos d'Esquadra; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i la resta de normativa aplicable;

Atès el que estableix l'article 5.1 del Decret 401/2006, de 24 d'octubre, i de conformitat amb l'apartat 1.i) de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d'Interior en el secretari general del Departament d'Interior,

 

Resolc:

 

Article 1

Les persones funcionàries del cos de Mossos d'Esquadra el número de targeta d'identificació professional de les quals figura a l'annex d'aquesta Resolució es destinen als llocs de treball que s'hi indiquen, d'acord amb la base 8 de la convocatòria.

 

Article 2

Les persones funcionàries a les quals es refereix l'article 1 d'aquesta Resolució cessaran en el lloc de treball que ocupen actualment i prendran possessió del lloc de treball al qual s'assignen d'acord amb el que estableix la base 8 de la convocatòria.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant el secretari general del Departament d'Interior, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 17 de novembre de 2016

 

P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)

Cèsar Puig i Casañas

Secretari general

 

 

Annex

 

TIP=número de targeta d'identificació professional; ND=nivell de destinació; C. esp.=complement específic anual; H=horari (E=especial).

 

Llista A: tècnic/a diplomat/ada en infermeria

 

TIP

Nom del lloc

ND

C. esp.

Localitat

H

22

Tècnic/a diplomat/ada en infermeria SGRH

22

7.019,64

Barcelona

E

151

Tècnic/a diplomat/ada en infermeria SGRH

22

7.019,64

Barcelona

E

 

 

Llista B: tècnic/a enginyer/a tècnic/a de telecomunicacions

 

TIP

Nom del lloc

ND

C. esp.

Localitat

H

98

Tècnic/a enginyer/a tècnic/a de telecomunicacions DS

22

7.019,64

Barcelona

E