Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ INT/2296/2016, de 4 d'octubre, de cessament del senyor Domènec Faura Gascón com a cap de l'Àrea d'Instructors de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Nº de Disposición :
INT/2296/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
04/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Interior
Per la Resolució INT/871/2015, de 22 d'abril, es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de cinc llocs de comandament de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (DOGC núm. 6865, de 6.5.2015).

D'acord amb la Resolució esmentada, es nomena el senyor Domènec Faura Gascón cap de l'Àrea d'Instructors de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Vista la proposta de cessament formulada, en data 21 de setembre de 2016, per la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509A, de 3.11.1997), i l'article 99 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en relació amb el cessament discrecional dels funcionaris nomenats pel sistema de lliure designació;

En ús de les competències que la normativa vigent atribueix al titular del Departament d'lnterior i fent ús de les competències que m'han estat delegades per la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d'lnterior en el secretari general del Departament d'Interior,
Resolc:
El senyor Domènec Faura Gascón cessa com a cap de l'Àrea d'Instructors de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb efectes del dia 10 d'octubre de 2016.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, o el corresponent al seu domicili, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.Barcelona, 4 d'octubre de 2016P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)

Cèsar Puig i Casañas

Secretari general