Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ INT/2290/2016, de 3 d'octubre, per la qual es convoca una prova de selecció per a l'obtenció del certificat d'aptitud de director d'escoles particulars de conductors
Nº de Disposición :
INT/2290/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
03/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Servei Català de Trànsit
Atès el Reial decret 1295/2003, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les escoles particulars de conductors;

Atesa la disposició transitòria tercera de l'esmentat Reial decret 1295/2003, de 17 d'octubre;

Atesos la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya, i el Reial decret 391/1998, de 13 de març, sobre traspàs de serveis i funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor, complementat pel Reial decret 575/1999, de 9 d'abril, i pel Reial decret 404/2000, de 24 de març;

Ateses les competències atribuïdes al Servei Català de Trànsit per l'article 2.4.b) de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, i per l'article 18.1.l) del Decret 53/2015, de 14 d'abril, de reestructuració del Servei Català de Trànsit;

Atès el Decret 2/2016, de 13 de gener de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que confereix a la presidència del Servei Català de Trànsit l'article 4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, i d'acord amb l'article 4.a) de la Resolució INT/741/2011, de 17 de març, de delegació de competències del conseller d'Interior en diversos òrgans del Departament,
Resolc:
Article 1

Convocar una prova de selecció per a l'obtenció del certificat d'aptitud de director d'escoles particulars de conductors.
Article 2

La convocatòria es realitzarà d'acord amb las bases que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució de convocatòria i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, recurs de reposició davant la directora del Servei Català de Trànsit en el termini d'un mes, previst a l'article 124 de la Llei esmentada, o bé recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei esmentada. Aquests terminis es comptaran a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.Igualment les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 3 d'octubre de 2016
P. d. (Resolució INT/741/2011, de 17 de març, DOGC de 25.3.2011)

Eugenia Doménech Moral

DirectoraAnnex

Bases
_1 Requisits de les persones aspirants

1.1 Per ser admesos a la realització d'aquesta prova de selecció, els aspirants hauran de reunir el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds els requisits exigits per participar-hi, així com els altres requerits per la normativa vigent.

1.2 De conformitat amb el que estableix l'article 47 del Reial decret 1295/2003, per participar en aquesta convocatòria serà necessari estar en possessió del certificat d'aptitud de professor de formació viària o de professor d'escoles particulars de conductors expedit en una data anterior al dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Qui hagi obtingut el títol o certificat equivalent al certificat d'aptitud de professor de formació viària en altres estats de la UE o en altres estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu hauran de tenir homologat el títol o certificat esmentat, en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds, i acreditar-ho documentalment.

1.3 Les persones aspirants han de satisfer els drets d'examen.

 

_2 Sol·licituds

2.1 Impresos de sol·licitud.

Les sol·licituds per prendre part a la convocatòria s'han d'adreçar a la secretaria del tribunal a la Subdirecció General de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit, amb adreça al carrer Diputació, 355, codi postal 08009 de Barcelona. Les sol·licituds s'han de formalitzar en el model normalitzat que es troba a disposició de les persones interessades en els llocs que consten a l'apartat 2.2 i a l'adreça web transit.gencat.cat.

2.2 Llocs per presentar les sol·licituds.

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria es poden presentar als registres següents:

Registre del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona del Servei Català de Trànsit: plaça d'Espanya, 1, 08015 Barcelona.

Registre del Servei Territorial de Trànsit de Girona del Servei Català de Trànsit: plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

Registre del Servei Territorial de Trànsit de Lleida del Servei Català de Trànsit: rambla de Ferran, 1, 3a planta, 25007 Lleida.

Registre del Servei Territorial de Trànsit de Tarragona del Servei Català de Trànsit: avinguda de Roma, 7-9, baixos, 43005 Tarragona.

Així mateix, les sol·licituds es poden presentar en qualsevol dels llocs i pels mitjans que estableix l'article 18.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2.3 El termini de presentació de la sol·licitud és de vint dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

2.4 Per emplenar la sol·licitud, les persones aspirants han de tenir en compte les instruccions següents:

a) Cal escriure les dades en majúscula de manera clara i perfectament llegible.

b) Cal consignar totes les dades.

c) És imprescindible que la sol·licitud la signi la persona aspirant.

2.5 A la sol·licitud formulada segons la base 2.1, i dins del termini que estableix la base 2.3, les persones aspirants hi han d'adjuntar:

a) Fotocòpia compulsada del DNI o NIE.

b) Fotocòpia compulsada del certificat d'aptitud de professor de formació viària o de professor d'escoles particulars de conductors, llevat que aquest certificat hagi estat emès pel Servei Català de Trànsit, supòsit en què no cal aportar-lo.

c) Justificant de pagament, que s'estableix a la base 2.6 següent.

2.6 Per inscriure's a la prova de selecció d'aquesta convocatòria, les persones aspirants han de satisfer, en concepte de drets d'inscripció, la taxa que resulti vigent en el moment que es faci la inscripció esmentada. El pagament s'ha d'efectuar en qualsevol de les oficines de "la Caixa", mitjançant el document de pagament expedit prèviament pels serveis territorials de Trànsit corresponents a les adreces esmentades a la base 2.2, el qual podrà ser recollit per les persones interessades conjuntament amb el model normalitzat de sol·licitud. També es pot fer el pagament amb targeta de crèdit a les dependències dels serveis territorials de Trànsit.

Un cop s'hagi efectuat el pagament, es presentarà la sol·licitud a l'Administració acompanyada d'un justificant de pagament, que acreditarà que la persona aspirant ha abonat els drets d'inscripció. La manca d'acreditació del pagament determina l'exclusió de la persona aspirant. El pagament de la taxa no substitueix en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud davant l'Administració, en els llocs i en el termini que estableixen les bases en els apartats 2.2 i 2.3.
_3 Comunicació de dates i de llistes

3.1 Una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses d'aquesta convocatòria i el motiu de la seva exclusió a les seus dels serveis territorials de Trànsit, mitjançant la pàgina web transit.gencat.cat i per qualsevol altre mitjà, si es considera necessari.

3.2 Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies, a comptar de l'endemà de la publicació esmentada, per presentar reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s'hagin pogut produir en la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses o per aportar la documentació requerida per la convocatòria.

En el cas que les persones aspirants excloses no esmenin dins d'aquest termini els defectes imputables a elles o no aportin la documentació preceptiva que hagi motivat la seva exclusió provisional, s'arxivarà la seva sol·licitud sense cap altre tràmit.

Una vegada examinades les reclamacions i la documentació que s'hagin presentat en el termini esmentat, el tribunal farà públiques, pel mateix procediment establert a l'apartat 3.1, la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses i els motius d'exclusió. Posteriorment, es faran públics la data, l'hora i el lloc de realització de la prova de selecció.

Amb l'exposició de les llistes als taulers d'anuncis dels llocs de presentació de les sol·licituds esmentats a la base 2.2, es considerarà efectuada la notificació oportuna a les persones interessades.

3.3 Les llistes provisional i definitiva de les persones aspirants que hagin superat la prova de selecció es faran públiques a les seus dels serveis territorials de Trànsit, a través de la pàgina web transit.gencat.cat i per qualsevol altre mitjà si es considera necessari.

3.4 Per a la prova a què fa referència la base 4, es farà una única crida; les persones aspirants que no compareguin a la crida per a la realització de la prova en el lloc, la data i l'hora assenyalats seran definitivament excloses de la prova de selecció, independentment de quina sigui la causa que puguin al·legar.

3.5 Les persones aspirants hauran de comparèixer a la prova proveïdes del document nacional d'identitat o, en el cas de persones estrangeres, de la targeta de residència o d'identitat en vigor, o si no, del passaport. La seva presentació pot ser exigida en qualsevol moment durant el desenvolupament de la prova. La manca de presentació d'aquesta documentació determinarà l'exclusió automàtica de la persona aspirant de la prova de selecció.

3.6 Si amb motiu de la prova de selecció o durant els tràmits posteriors i fins a l'emissió del corresponent certificat, es té coneixement del fet que alguna de les persones aspirants no posseeix la totalitat dels requisits exigits per aquesta convocatòria, el tribunal podrà acordar, en qualsevol moment del procés selectiu, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, la seva exclusió i, en tot cas, es posaran en coneixement de les autoritats competents les inexactituds i les falsedats comprovades, als efectes pertinents.
_4 Prova de selecció

La prova de selecció es realitzarà, per a totes les persones admeses, en convocatòria única, a la província que hagi indicat el sol·licitant, als locals que, ateses les circumstàncies concurrents, determini el Servei Territorial corresponent. Els participants seran convocats en una única crida i seran exclosos de la prova aquells que no hi compareguin, independentment de quina sigui la causa que puguin al·legar.

La prova consistirà en un únic examen teòric tipus test sobre les matèries indicades en el programa. Aquesta prova constarà de 40 preguntes, més 5 de reserva, amb dues o tres respostes alternatives de les quals només una és correcta. L'aspirant haurà d'indicar la resposta correcta al full de respostes en la forma que s'indiqui. La durada de la prova serà de 45 minuts.

En cas que el Tribunal acordi l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció en totes les respostes plantejades o perquè hi ha més d'una alternativa correcta, s'inclourà, a l'efecte del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.

Serà procedent la interrupció i declaració de no apte en la prova de l'aspirant que pertorbi l'ordre durant la prova o cometi o intenti cometre frau en la seva realització, sigui quina sigui la manera o el procediment.

La qualificació serà d'apte o no apte. Per ser declarat apte serà necessari contestar correctament 33 del total de 40 preguntes de què consta la prova.

La superació d'aquesta prova dóna dret a l'obtenció i expedició del certificat d'aptitud de director d'escoles de conductors, de conformitat amb el que estableix l'article 47 del Reial decret 1295/2003, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les escoles particulars de conductors.

Als alumnes que siguin declarats aptes se'ls expedirà el certificat esmentat després d'haver efectuat el pagament de la taxa que resulti vigent en el moment que se sol·liciti.

 

_5 Lloc i data de realització de la prova

La data i el lloc de realització de la prova de selecció s'anunciarà amb una antelació mínima de deu dies hàbils en els taulers informatius de les seus dels serveis territorials de Trànsit, a través de la pàgina web transit.gencat.cat i per qualsevol altre mitjà si es considera necessari.

 

_6 Programa

El programa sobre el qual versarà la prova és el següent:

1. Normativa que regula les escoles particulars de conductors.

2. Tramitació administrativa de conductors i vehicles.

3. Coneixements generals d'organització i gestió d'empreses i la seva aplicació a les escoles particulars de conductors.

4. Psicologia de les organitzacions.

El programa concret amb el temari sobre el qual versarà la prova es farà constar, mitjançant nota informativa del tribunal qualificador, com a màxim, en la resolució que publiqui la llista provisional d'admesos.

 

_7 Informació

Altres informacions necessàries i complementàries a les que consten en aquesta convocatòria es donaran a conèixer junt amb les llistes per les quals es publiquin les diferents relacions d'admesos i exclosos, així com d'aspirants que hagin superat la prova. Les informacions esmentades es facilitaran igualment mitjançant notes informatives que, en qualsevol cas, es col·locaran als taulers d'anuncis dels serveis territorials de Trànsit i a la pàgina web transit.gencat.cat.

 

_8 Tribunal qualificador

8.1 Als efectes de comunicacions i incidències, la seu del tribunal és la següent: Tribunal per a l'obtenció del certificat d'aptitud de director d'escoles particulars de conductors.

Subdirecció General de Seguretat Viària

Servei Català de Trànsit

Carrer Diputació, 355

08009 Barcelona

8.2 Es constitueix un tribunal qualificador de la prova, amb la composició següent:

President: Rafael Olmos i Salaver.

Suplent: Anna Pintó i Piera.

Secretària: Mercè Solé Mas.

Suplent: Cristina Reichert Peña.

Vocals:

M. Farners de Cruz i Puig.

Suplent: Mónica Roche Vallès.

Beatriz Fuentesaúco Homs.

Suplent: Margarita Bruna Pérez.

Núria Gómez Morell.

Suplent: Maria Assumpció Gil Yubero.

María del Carmen Padial Sayas.

Suplent: Adrià Puigpelat Marín.

Carmen López García.

Suplent: Beatriz Molina i Salmerón.

8.3 El tribunal és l'òrgan competent per resoldre els dubtes que es plantegin i prendre els acords necessaris per al bon funcionament i desenvolupament del curs.

 

_9 Recursos

9.1 Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de la directora del Servei Català de Trànsit, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant la directora del Servei Català de Trànsit, o bé recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei esmentada.

9.2 Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant la directora del Servei Català de Trànsit.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.