Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ GAH/3031/2016, de 23 de desembre, per la qual es dóna conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi de Copons
Nº de Disposición :
GAH/3031/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
23/12/2016
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
El 20 de gener de 2016, el Ple de l'Ajuntament de Copons va acordar iniciar l'expedient d'adopció de l'escut heràldic del seu municipi.

Aquest Ajuntament va assumir com a escut un que incorpora tres copons, senyal propi, tradicional i característic del municipi, que també és un senyal parlant i, alhora, jurisdiccional, ja que representen les armes del llinatge feudal dels Copons, que van adoptar aquest nom com a cognom per la possessió del castell de Copons, al voltant del qual es va formar aquesta població.

La proposta es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant l'exposició al tauler d'anuncis de la corporació i la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense que es presentés cap al·legació dins aquest termini.

En la sessió del 28 de setembre de 2016, el Ple de l'Ajuntament de Copons va aprovar l'escut heràldic municipal amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

El 6 d'octubre de 2016, l'Ajuntament de Copons va trametre al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge un certificat de l'Acord d'aprovació definitiva juntament amb la còpia de l'expedient administratiu en què figura, entre altres documents, una memòria-informe justificativa de la correcció del blasonament de l'escut que es proposa, els antecedents heràldics, sigil·logràfics, històrics, geogràfics o altres en els quals es fonamenta la proposta, i la seva representació gràfica.

El 25 d'octubre de 2016, la Direcció General d'Administració Local va emetre un informe favorable sobre la correcció de la tramitació del procediment i de la proposta formulada, d'acord amb els criteris fixats en el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya, i amb les normes heràldiques.

Finalment, el 21 de novembre de 2016, l'Institut d'Estudis Catalans va emetre un informe favorable sobre la proposta d'escut aprovada per l'Ajuntament.

Atès el que disposen els articles 36 i 38 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 39 a 41 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya, i d'acord amb els informes de la Direcció General d'Administració Local i de l'Institut d'Estudis Catalans,
Resolc:
--1 Donar conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi de Copons, que figura a l'annex, organitzat de la manera següent:

Escut caironat: de gules, tres copons d'or gringolats de sinople. Per timbre, una corona de vila.
--2 Inscriure l'escut del municipi de Copons en el Registre del sector públic local de Catalunya del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
--3 Publicar aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, l'ens local interessat pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Amb caràcter previ a la interposició del recurs contenciós administratiu, pot formular un requeriment en els termes previstos en l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 23 de desembre de 2016
Montserrat Mundi i Mas

Directora general d'Administració LocalAnnex

Escut del municipi de Copons
file