Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ GAH/3030/2016, de 23 de desembre, per la qual es dóna conformitat a l'adopció de la bandera del municipi de Begues
Nº de Disposición :
GAH/3030/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
23/12/2016
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
El 3 d'octubre de 2012, el Ple de l'Ajuntament de Begues va acordar iniciar l'expedient d'adopció de la bandera del seu municipi.

Aquest Ajuntament va assumir com a bandera una que, basant-se en l'escut heràldic municipal, incorpora un arbre, senyal propi, típic i tradicional del municipi, i dos marcs, que representen la família dels Marc, barons d'Eramprunyà.

La proposta es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant la seva exposició al tauler d'anuncis de la corporació i la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant el qual es va presentar una al·legació.

En la sessió del 27 de juliol de 2016, el Ple de l'Ajuntament de Begues va acordar desestimar l'al·legació presentada durant el tràmit d'informació pública i aprovar la bandera municipal amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

El 30 de setembre de 2016, l'Ajuntament de Begues va trametre al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge un certificat de l'Acord d'aprovació definitiva juntament amb la còpia de l'expedient administratiu en què figura, entre altres documents, una memòria informe justificativa de la correcció de la descripció de la bandera amb les seves dimensions, les proporcions, els colors i les càrregues, i la seva representació gràfica.

L'11 d'octubre de 2016, la Direcció General d'Administració Local va emetre un informe favorable sobre la correcció de la tramitació del procediment i de la proposta formulada, d'acord amb els criteris fixats en el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya, i amb les normes vexil·lològiques.

Finalment, el 21 de novembre de 2016, l'Institut d'Estudis Catalans va emetre un informe favorable sobre la proposta de bandera aprovada per l'Ajuntament, ja que és la simple transposició al drap de l'escut municipal.

Atès el que disposen els articles 37 i 38 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 39 a 41 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya, i d'acord amb els informes de la Direcció General d'Administració Local i de l'Institut d'Estudis Catalans,
Resolc:
--1 Donar conformitat a l'adopció de la bandera del municipi de Begues, que figura a l'annex, organitzada de la manera següent:

Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, bicolor vertical blanc i vermell, amb l'arbre arrencat verd clar de l'escut, d'alçària 11/14 de la del drap i amplària 9/21 de la llargària del mateix drap, sobreposat al centre; i amb els dos marcs negres del mateix escut, cadascun de diàmetre 1/14 de la llargària del drap, centrats en relació amb les vores superior i inferior i posats un a 1/6 de la vora de l'asta i l'altre a la mateixa distància de la del vol.
--2 Inscriure la bandera del municipi de Begues en el Registre del sector públic local de Catalunya del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
--3 Publicar aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, l'ens local interessat pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Amb caràcter previ a la interposició del recurs contenciós administratiu, pot formular un requeriment en els termes previstos en l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 23 de desembre de 2016
Montserrat Mundi i Mas

Directora general d'Administració LocalAnnex

Bandera del municipi de Begues
file