Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ GAH/2699/2016, de 24 de novembre, de convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs singulars a la Direcció General de Funció Pública del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (convocatòria de provisió núm. GAH/012/16)
Nº de Disposición :
GAH/2699/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
24/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge hi ha vacant el lloc de responsable administratiu de prevenció i polítiques socials i el lloc de responsable administratiu de la gestió del Pla de pensions.

Els llocs esmentats consten en la relació dels llocs de treball vigent del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la seva descripció ha estat inclosa en el manual d'organització del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Vist que la Intervenció Delegada d'aquest Departament ha dut a terme el tràmit d'intervenció corresponent;

D'acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;

De conformitat amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
Resolc:
--1 Convocar el concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc responsable administratiu de prevenció i polítiques socials i del lloc de responsable administratiu de la gestió del Pla de pensions (convocatòria de provisió núm. GAH/012/16), que es detallen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.
--2 Aprovar les bases de la convocatòria que figuren en l'annex 2 d'aquesta Resolució.
--3 Les sol·licituds s'han de presentar, en el termini de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en el Registre general del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (Via Laietana, 26, 08003 Barcelona), en el Registre dels Serveis Territorials del Departament a Barcelona (c. Rivadeneyra, 6, 08002 Barcelona), Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), Lleida (c. Lluís Companys, 1, 25003 Lleida), Tarragona (c. Sant Francesc, 3, 43071 Tarragona) o les Terres de l'Ebre (c. Montcada, 23, 43500 Tortosa), o per qualsevol altre dels mitjans previstos en l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d'acord amb el paràgraf final de l'apartat 2 de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, i d'acord amb el que estableixen l'article 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació, o bé un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 24 de novembre de 2016
P. d. (Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol, DOGC núm. 6434, de 7.8.2013)

Josefina Valls i Vila

Directora de ServeisAnnex 1
Lloc 1
Descripció del lloc de treball
--1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: responsable administratiu de prevenció i polítiques socials.

Departament: Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Unitat directiva: Direcció General de Funció Pública.

Localitat: Barcelona.

Nivell: 16.

Complement específic: 5.739,72 euros.

Horari: normal.

Tipus de lloc: singular.

Forma de provisió: concurs específic.

Formació: coneixements en matèria sindical, i coneixements i experiència en prevenció riscos laborals.
--2 Requisits de participació

Grup: C, subgrups C1 i C2.

Mobilitat: Administració de la Generalitat.

Col·lectiu de cossos: cossos o escales d'administració general.

Especificació de cossos: cos administratiu i cos auxiliar administratiu.
--3 Coneixement de la llengua catalana

Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell de suficiència (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o un equivalent.
--4 Contingut funcional

4.1 Missió:

Donar suport administratiu a l'Àrea de Prevenció, Salut Laboral i Polítiques Socials del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i exercir de secretari/ària de la Comissió de Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals, dels òrgans de consulta i participació en matèria de prevenció de riscos laborals, de medi ambient, de polítiques socials i de tots els grups de treball que depenguin dels òrgans esmentats, al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, d'acord amb les directrius del/de la superior jeràrquic/a, amb la finalitat de col·laborar en el correcte desenvolupament de les reunions.

4.2 Finalitats/funcions:

a) Donar suport administratiu a l'Àrea de Prevenció, Salut Laboral i Polítiques Socials.

b) Exercir de secretari/ària de la Comissió de Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals, de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals per al personal d'administració i tècnic i laboral, de la Comissió Paritària de Medi Ambient i de l'Òrgan Paritari de Polítiques d'Igualtat.

c) Fer la difusió de la documentació que generen els acords presos a les reunions.

d) Mantenir actualitzades les bases de dades ofimàtiques de l'Àrea de Prevenció, Salut Laboral i Polítiques Socials.

4.3 Tasques bàsiques o activitats:

1. Atén consultes de matèries relacionades amb l'Àrea de Prevenció, Salut Laboral i Polítiques Socials de manera presencial o telefònica.

2. Redacta documents administratius de l'Àrea de Prevenció, Salut Laboral i Polítiques Socials.

3. Redacta l'ordre del dia de les reunions de les comissions en les quals exerceix de secretari/ària i tramet la convocatòria de la reunió als seus membres.

4. Prepara el dossier que recull la documentació necessària per a les reunions de les comissions i el tramet als seus membres.

5. Gestiona la reserva de les sales de reunions i s'encarrega de la logística.

6. Assisteix a les reunions en qualitat de secretari/ària.

7. Redacta les actes que recullen el desenvolupament de les reunions i les tramet, signades i aprovades, als membres de les comissions.

8. Emet els certificats, els avisos i les notificacions que li siguin sol·licitats en relació amb les reunions celebrades.

9. Publica la documentació que generen els acords presos per les comissions al portal de l'empleat ATRI i al web gencat.cat.

10. Té cura del registre i de l'arxiu de tota la documentació derivada de les reunions esmentades.

11. Du el control de les altes i les baixes dels delegats de prevenció territorials i n'elabora les credencials.

12. Fa el manteniment de les bústies electròniques genèriques dels delegats de prevenció territorials.

13. Manté actualitzades les bases de dades de les comissions paritàries de prevenció de riscos laborals, de l'Òrgan Paritari de Polítiques d'Igualtat i dels delegats de prevenció territorials, i proposa millores de gestió i explotació.

14. Extreu consultes de les bases de dades de l'Àrea de Prevenció, Salut Laboral i Polítiques Socials.

 

--5 Altres característiques

5.1 Coneixements convenients:

Bàsics de prevenció de riscos laborals i polítiques d'igualtat.

Ofimàtica a nivell d'usuari.

En l'ús del GIP-SIP.

5.2 Altres coneixements:

En relació amb les actuacions de consulta, informació i assessorament en temes de prevenció, salut laboral i polítiques socials.

En la composició i el funcionament de la Comissió de Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals, dels òrgans de consulta i participació en matèria de prevenció de riscos laborals, de medi ambient, de polítiques socials i dels grups de treball que depenguin dels òrgans esmentats.

En l'exercici de les funcions de secretària de les comissions i en la redacció d'actes de reunió.

 

Lloc 2

 

Descripció del lloc de treball

 

--1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: responsable administratiu de la gestió del Pla de pensions.

Departament: Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Unitat directiva: Direcció General de Funció Pública.

Localitat: Barcelona.

Nivell: 16.

Complement específic: 5.739,72 euros.

Horari: normal.

Tipus de lloc: singular.

Forma de provisió: concurs específic.

Formació: coneixements en gestió de personal, experiència en gestió de personal, experiència en GIP-SIP.

 

--2 Requisits de participació

Grup: C, subgrups C1 i C2.

Mobilitat: Administració de la Generalitat.

Col·lectiu de cossos: cossos o escales d'administració general.

Especificació de cossos: cos administratiu i cos auxiliar administratiu.

 

--3 Coneixement de la llengua catalana

Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell de suficiència (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o un equivalent.

 

--4 Contingut funcional

4.1 Missió:

Donar suport administratiu a l'Oficina d'Atenció a les Persones Partícips i Beneficiàries, del Departament de Governació i Administracions Públiques i Habitatge, i en especial atendre les consultes sobre el Pla i el Fons de pensions de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, principalment les formulades per les persones partícips i beneficiàries del sector públic de la Generalitat, informar sobre l'obtenció d'una pensió per a la jubilació, i generar cultura de l'estalvi capitalitzat, d'acord amb les directrius del superior jeràrquic/a a fi de garantir la correcta gestió administrativa dels aspectes relacionats amb el Pla i el Fons de pensions.

4.2 Finalitats/funcions:

a) Atendre i informar les persones partícips i/o beneficiàries i les entitats promotores, i solucionar les incidències amb les entitats gestora i/o dipositària del Pla de pensions.

b) Donar suport administratiu i logístic a la Comissió de Control del Pla i del Fons.

c) Participar en la planificació i l'execució dels processos anuals de lectura de partícips i de càrrega de la contribució econòmica del promotor.

d) Mantenir actualitzades les aplicacions informàtiques del Departament respecte de la gestió del Pla de pensions.

4.3 Tasques bàsiques o activitats:

1. Atén les consultes de les persones partícips del Pla de pensions, de manera presencial, telefònica o mitjançant la redacció d'escrits.

2. Informa les entitats gestora, promotora o dipositària d'incidències o peticions fetes per les persones partícips o beneficiàries del Pla perquè les resolguin.

3. Manté actualitzada l'aplicació informàtica que recull les consultes sobre el Pla i n'elabora estadístiques de les quals n'informa mensualment la Comissió de Control, i proposa millores que en facilitin la gestió.

4. Prepara la proposta d'ordre del dia de la Comissió de Control, per al seu president, i amb el seu vistiplau tramet la convocatòria de les reunions als membres de la Comissió de Control.

5. Prepara el dossier que recull la documentació de l'Oficina d'Atenció a les Persones Partícips i Beneficiàries i la documentació elaborada per les entitats gestora i dipositària i el tramet als membre de la Comissió de Control per a les reunions.

6. Redacta l'esborrany de les actes de les reunions de la Comissió de Control i, un cop aprovades i signades, les tramet a l'entitat gestora del Pla.

7. Publica els acords trimestrals de la Comissió de Control i els articles informatius sobre el Pla al portal de l'empleat ATRI i al web gencat.cat.

8. Du a terme altres tasques derivades de les decisions preses per la Comissió de Control, per indicació del superior jeràrquic/a.

9. Controla el manteniment del mòdul Gestió del Pla de pensions, del GIP-SIP, en coordinació amb la unitat responsable del Registre de personal de la Direcció General de Funció Pública, en aplicació dels acords presos per la Comissió de Control i d'acord amb les indicacions de la persona responsable de l'Oficina.

10. Comprova, mensualment, les comunicacions de les entitats promotores a les persones partícips, mitjançant el portal ATRI, en relació amb les situacions d'alta o de suspensió d'aquests en el Pla de pensions.

11. Comunica a les entitats promotores les instruccions i el calendari d'execució dels processos de lectura de partícips i de càrrega de la contribució econòmica del promotor de l'exercici vigent.

12. Assessora/Orienta les entitats en relació amb l'execució d'aquests processos de lectura i de càrrega, i comprova que els hagin realitzat correctament.

13. Manté l'aplicació informàtica que recull la relació de partícips de les entitats promotores que no consten en el Registre general de personal, per mitjà de la importació o càrrega de fitxers tramesos en cada exercici.

14. Fa el seguiment de la gestió del pagament de les contribucions econòmiques.

15. Informa les entitats interessades en adherir-se al Pla de pensions i els facilita la documentació necessària.

16. Rep i prepara els expedients de les entitats que sol·liciten l'adhesió al Pla i els tramet a la Comissió de Control.

17. Facilita a les entitats gestora i dipositària la informació per a la correcta atenció a les persones partícips, i comunica les rectificacions que cal fer de les dades de les persones partícips que les sol·liciten.

18. Col·labora amb l'actuari/ària del Pla en l'elaboració del seu informe triennal.

19. Col·labora amb els auditors del Pla en l'elaboració del seu informe anual.

20. Dóna suport a la direcció de l'Oficina en el seguiment d'actualitat normativa relacionada o que pugui afectar el desenvolupament del Pla de pensions.

21. Explota la base de dades de partícips en el GIP-SIP.

22. Manté l'arxiu de la documentació de l'Oficina.

23. Dóna suport administratiu a la direcció de l'Oficina.

 

--5 Altres característiques

5.1 Coneixements convenients:

En les especificacions del Pla de pensions de la Generalitat de Catalunya i el seu funcionament.

En la redacció de documents administratius.

Domini de la llengua anglesa.

Ofimàtica a nivell d'usuari.

En l'ús del GIP-SIP.

5.2 Altres coneixements:

En la gestió, els procediments i les entitats vinculades al Pla de pensions de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.

En la preparació, la logística i el suport administratiu en reunions de treball d'òrgans col·legiats.

En l'ús de les aplicacions informàtiques GIP-SIP, Click and Decide i FileZilla.Annex 2

Bases
--1 Llocs de treball

Les característiques i funcions dels llocs de treball que es convoquen són les que estableix l'annex 1 d'aquesta convocatòria.
--2 Requisits de participació

2.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari al servei de la Generalitat de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en concret, el que determina la relació de llocs de treball, d'acord amb el que consta en l'annex 1 d'aquesta convocatòria, i que es trobi en qualsevol de les situacions administratives que preveu la normativa.

També hi pot participar el personal funcionari no integrat que presti serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i pertanyi a cossos o escales del grup de titulació que exigeix l'annex 1, sempre que compleixi la resta de requisits.

Així mateix, hi pot participar el personal funcionari que pertanyi a cossos, escales o places del grup de titulació en què està classificat el lloc convocat al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball.

2.2 El personal funcionari amb destinació definitiva ha d'haver estat un mínim d'un any en llocs del mateix nivell que aquell des del qual concursa, llevat que el lloc que s'ha de proveir sigui del mateix departament, o quan concursi des d'un lloc de lliure designació.

2.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal tenir els coneixements orals i escrits de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent, amb el nivell que consti en la descripció del lloc. En el cas que les persones aspirants no tinguin el certificat acreditatiu corresponent, la Junta de Mèrits i Capacitats avaluarà, mitjançant una prova, aquests coneixements en relació amb el lloc de treball que s'ha de proveir, prèviament a l'elaboració de la proposta d'admesos i exclosos prevista en aquesta convocatòria.

Un cop transcorreguts 10 dies a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació, s'especificaran, en els taulers d'anuncis de la seu central del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en els taulers d'anuncis dels serveis territorials que figuren en l'apartat 3 de la Resolució de la convocatòria i en el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, http://tauler.gencat.cat, el dia, l'hora i el lloc de la prova de coneixements de llengua catalana.

Estan exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats o de lliure designació, o de selecció de personal a l'Administració de la Generalitat, en què hi hagi establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l'exigit en la convocatòria. En aquests supòsits, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de participació l'acreditació documental corresponent.

2.4 El personal funcionari amb discapacitats hi pot participar en igualtat de condicions que la resta de persones participants, sempre que pugui desenvolupar les funcions del lloc de treball que s'ha de proveir.

2.5 No pot participar en la convocatòria el personal funcionari que, com a conseqüència d'un expedient disciplinari, estigui en suspensió d'ocupació, el traslladat de llocs de treball, ni el destituït de càrrecs de comandament, mentre durin els efectes corresponents, sens perjudici que el destituït de càrrecs de comandament pugui participar en convocatòries de llocs singulars. Tampoc no hi pot prendre part el personal funcionari que estigui en una situació diferent de la de servei actiu i no hi hagi romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.

2.6 Els requisits de participació s'han de complir en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix el punt 3 d'aquesta Resolució.

 

--3 Sol·licituds

3.1 Les sol·licituds per prendre part en aquest concurs s'han de presentar, en el termini de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en els registres que figuren en l'apartat 3 de la Resolució de convocatòria, o per qualsevol dels mitjans que estableixen l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, d'acord amb el paràgraf final de l'apartat 2 de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3.2 Les sol·licituds tenen caràcter vinculant per a les persones concursants i només s'admeten renúncies a la participació al concurs quan es presenten dins els 10 dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la Junta de Mèrits i Capacitats decideixi acceptar-les, una vegada transcorregut el termini esmentat, per causes justificades degudament.

3.3 La sol·licitud s'ha de formalitzar segons el model que figura com a annex de la Resolució de 4 de desembre de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997) i s'hi ha d'adjuntar una declaració dels mèrits i capacitats que s'al·leguin, així com un certificat, emès per l'òrgan competent en matèria de personal, acreditatiu dels requisits de participació i dels mèrits i capacitats al·legats.

També es pot obtenir el model de sol·licitud en l'adreça d'Internet http://governacio.gencat.cat/concursos-impresos.

3.4 El personal funcionari discapacitat ha d'adjuntar a la sol·licitud un informe emès per l'Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO) de la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal (SISPAP) per tal que la Junta de Mèrits i Capacitats pugui avaluar si la persona aspirant pot desenvolupar de manera suficient i autònoma les funcions i tasques del lloc de treball convocat.

Així mateix, aquestes persones poden demanar l'adaptació del lloc sol·licitat, sempre que aquesta adaptació no suposi una modificació exorbitant en el context de l'organització i no sigui incompatible amb el contingut del lloc i el servei públic que s'ha de prestar.

Aquests candidats poden demanar, en la sol·licitud de participació, l'adaptació o adequació de temps i mitjans materials per a la realització dels corresponents sistemes d'acreditació de mèrits i capacitats que prevegin les bases.

3.5 Les persones aspirants han de consignar en la sol·licitud de participació la denominació i el codi d'identificació del lloc de treball a què s'opta i, si es vol concursar alhora per més d'un lloc d'aquesta convocatòria, s'hauran d'indicar les denominacions i els codis corresponents dels llocs als quals s'opta per ordre de preferència.

En el cas que no es manifesti la preferència de l'ordre de prioritat de les places sol·licitades, la Junta de Mèrits i Capacitats el determinarà en funció dels criteris objectivament deduïbles de la sol·licitud de participació.

 

--4 Mèrits i capacitats

4.1 Els mèrits i capacitats de les persones candidates per ocupar el lloc convocat es valoren fins a 100 punts. Aquest concurs consta de dues fases, que inclouran la totalitat dels mèrits i capacitats especificats en aquesta convocatòria, en la valoració dels quals s'ha d'obtenir una puntuació mínima global de 50 punts. La proposta de resolució recaurà en la persona candidata que, havent superat aquesta puntuació mínima, obtingui la millor valoració.

4.2 En el cas d'empat en el conjunt del concurs, cal dirimir-lo tenint en compte la qualificació total obtinguda en la primera fase d'aquesta convocatòria. Si persisteix l'empat, es dirimirà per la puntuació obtinguda més alta en primer lloc per l'antiguitat, i, en segon lloc, per la del grau personal consolidat.

4.3 Primera fase

S'atorgaran fins a 65 punts en total, en relació amb el lloc de treball que s'ha de proveir, d'acord amb els aspectes següents:

Treball desenvolupat.

Es valorarà, fins a un màxim de 30 punts, el treball desenvolupat segons l'experiència adquirida, especialment en l'exercici de funcions semblants a les pròpies del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic i l'especialització dels llocs ocupats en relació amb el que es convoca i les aptituds i habilitats requerides, amb una consideració especial a l'experiència.

Formació i perfeccionament.

a) Per l'assistència als cursos de formació i de perfeccionament sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies del lloc que es convoca i/o el seu aprofitament, tenint en consideració, especialment, els coneixements que s'estableixen en l'apartat 5 de l'annex 1, fins a 10 punts.

b) Amb els mateixos criteris, es valoraran les publicacions i la docència impartida pels aspirants, fins a 2 punts.

Grau personal.

El grau personal consolidat, dins l'interval del grup del lloc convocat, es valorarà fins a un màxim de 5 punts, d'acord amb la distribució següent.

--Grau consolidat superior al nivell del lloc convocat: 5 punts.

--Grau consolidat igual al nivell del lloc convocat: 3 punts.

--Grau consolidat inferior al nivell del lloc convocat: 2 punts.

Antiguitat.

L'antiguitat en serveis prestats es valorarà a raó de 0,9 punts per any complet de serveis, i a raó de 0,075 punts per mes de serveis, fins a 8 punts en total.

Computaran els serveis efectius prestats i reconeguts a l'empara de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l'Administració pública i les disposicions concordants, tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només computarà una vegada.

Titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per al lloc de treball que s'ha de proveir, es valoraran fins a 5 punts, segons els coneixements requerits, la competència i l'especialització per al lloc. En cap cas no s'avaluaran les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne d'altres de nivell superior que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit.

Coneixements de la llengua catalana.

Pels cursos o certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística o equivalents acreditatius de coneixements de nivell superior al requerit i/o pels coneixements de llenguatge especialitzat s'atorgaran fins a 5 punts.

4.4 Segona fase

Els mèrits i capacitats complementaris consistents en altres coneixements, habilitats i/o aptituds es valoraran fins a 35 punts en total per tal de garantir la selecció de la persona candidata més idònia, d'acord amb el contingut funcional del lloc que s'ha de proveir.

En cap cas no es valoraran en aquest apartat els cursos de formació i perfeccionament ni les titulacions acadèmiques ni els coneixements de la llengua catalana que s'han de valorar en altres bases d'aquesta convocatòria.

 

--5 Acreditació de mèrits i capacitats

5.1 El treball desenvolupat, el grau personal consolidat i l'antiguitat s'han d'acreditar mitjançant un certificat emès a aquest efecte per l'òrgan competent en matèria de personal del departament o de l'Administració pública corresponent, amb referència a la data de publicació d'aquesta convocatòria.

5.2 La resta de dades sobre els mèrits i capacitats referents a formació i perfeccionament, titulacions acadèmiques i coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant el certificat corresponent de l'òrgan competent, llevat que consti una còpia del justificant en l'expedient personal en aquest Departament, fet que han de fer constar les persones que concursin en la seva sol·licitud de participació.

5.3 La data de referència de valoració dels mèrits i capacitats de la primera fase és la data de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC, i només es tindran en compte els mèrits al·legats i justificats dins el termini de presentació de sol·licituds.

5.4 Per tal d'acreditar els mèrits i capacitats, les persones candidates han de resoldre un cas pràctic relacionat amb el contingut funcional del lloc que s'ha de proveir, tenint en compte especialment la informació que consta a l'apartat "Altres coneixements" del punt 5 de l'annex 1.

 

--6 Junta de Mèrits i Capacitats

6.1 L'òrgan col·legiat al qual pertoca el desenvolupament d'aquest procés de provisió, d'acord amb els articles 29 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig, és la Junta de Mèrits i Capacitats, que està formada per les persones següents.

Titulars:

Pilar Sorribas Arenas, que actuarà com a presidenta.

Joan Planas Areñas, que actuarà com a vocal.

Manuel Quesada Garrigós, que actuarà com a representant de l'Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball (OTPL).

Suplents:

Àngels Mor Gras, que actuarà com a presidenta.

Lourdes Ginés Santolaria, que actuarà com a vocal.

Maria Goretti Mas Conde, que actuarà com a representant de l'Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball (OTPL).

6.2 La Junta de Mèrits i Capacitats pot sol·licitar el nomenament d'assessors especialistes, els quals actuaran amb veu però sense vot.

6.3 Funcions i actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats.

Les funcions i les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats se subjectaran al que determinen els articles 38 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig.

La Junta de Mèrits i Capacitats té la facultat de convocar personalment les persones candidates per tal d'aclarir punts dubtosos dels mèrits i capacitats o altres aspectes de la documentació que han aportat quan ho consideri convenient.

En general, les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats que requereixin notificació a les persones aspirants es faran públiques en els taulers d'anuncis del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en les adreces indicades en el punt 3 d'aquesta convocatòria i en el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, http://tauler.gencat.cat.

6.4 Un cop transcorreguts els terminis previstos de presentació de sol·licituds i de renúncies, la Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta d'aspirants admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió.

6.5 Quan s'exposi la llista esmentada en l'apartat anterior, la Junta de Mèrits i Capacitats anunciarà la realització de les tècniques d'acreditació de mèrits i capacitats i indicarà, amb una antelació mínima de 5 dies, la data, l'hora i el lloc i, si escau, les condicions d'execució.

6.6 Un cop realitzada la valoració dels mèrits i les capacitats previstos segons els sistemes d'acreditació que s'han establert, la Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta provisional de resolució del concurs, la qual s'ha d'exposar a fi i efecte que les persones interessades puguin formular, en el termini de 10 dies, les observacions o reclamacions que considerin pertinents.

6.7 La Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta definitiva de resolució del concurs, que elevarà a l'òrgan convocant per tal que, si escau, l'aprovi i elabori la resolució definitiva del concurs.

 

--7 Resolució de la convocatòria

7.1 En el termini màxim d'un mes, que es pot prorrogar per un altre mes, a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, es resoldrà la convocatòria. La resolució es publicarà en el DOGC.

7.2 La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública realitzada en el mateix període de temps, per incapacitat sobrevinguda, pel fet de passar a una situació diferent de la del servei actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan convocant.

 

--8 Cessament i presa de possessió

8.1 Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d'acreditar que té reconeguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment que no està inclosa en cap dels motius d'incompatibilitat que preveu la normativa.

No obstant això, si el nou lloc pot ser declarat compatible dins un període de 10 dies a comptar del començament del termini de presa de possessió, s'ha de sol·licitar l'autorització de compatibilitat. Aquest termini s'entén prorrogat fins que es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

8.2 El termini per a la presa de possessió en la nova destinació és de dos dies hàbils si no implica canvi de localitat de residència de la persona seleccionada, i de 15 dies si comporta canvi de localitat de residència, que s'ha d'acreditar documentalment. Excepcionalment, el termini per a la presa de possessió es pot prorrogar, si la persona seleccionada canvia de localitat de residència, per mitjà d'una resolució del secretari general del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, com a màxim 15 dies, quan hi concorrin circumstàncies degudament motivades.

Aquest termini computa a partir de l'endemà del cessament, el qual s'ha d'efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la resolució del concurs en el DOGC. Quan aquesta resolució comporti el reingrés al servei actiu, el termini de presa de possessió compta a partir de la data de publicació de la resolució del concurs en el DOGC.

A l'efecte de còmput de terminis de presa de possessió, es consideren de la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units sense solució de continuïtat per raons urbanístiques o similars i que disposin de serveis de transport urbans col·lectius comuns.

8.3 La resolució de nomenament comporta, si escau, el cessament en el lloc anterior. El termini del cessament es pot prorrogar fins a un màxim de tres mesos, sempre que aquesta pròrroga sigui indispensable i motivada per les necessitats del servei.

8.4 Les diligències de cessament i presa de possessió del personal funcionari que accedeixi a un lloc de treball s'han de comunicar al Registre general de personal dins els tres dies hàbils següents a la seva formalització mitjançant els sistemes informàtics establerts.