Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ GAH/2698/2016, de 24 de novembre, de concessió de les subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017
Nº de Disposición :
GAH/2698/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
24/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Mitjançant el Decret 273/2016, de 12 de juliol, es van aprovar les bases reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i es va obrir la convocatòria per a aquest període.

D'acord amb el que disposa l'apartat quart de l'article 3 del Decret 273/2016, s'han subscrit els convenis entre les quatre diputacions provincials i el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge pels quals es determinen, en relació amb cada diputació, les previsions de les aportacions per a les anualitats 2016-2017.

L'apartat segon de l'article 5 del Decret 273/2016 estableix que la concessió de les subvencions per a les dues anualitats es durà a terme, d'acord amb la proposta elaborada per la Direcció General d'Administració Local, en col·laboració amb els serveis territorials de Cooperació Local, amb la formulació prèvia del projecte per a les dues anualitats de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, mitjançant una única resolució de la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, que s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) a efectes de notificació.

D'acord amb el que estableix l'apartat primer de la base tercera del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, són subvencionables les despeses de reparació, manteniment i conservació d'actuacions realitzades, que s'apliquin a l'article pressupostari 21 de l'annex 3 de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, i que es duguin a terme dins el període d'execució. Segons el que disposa l'apartat primer de la base quarta, les actuacions subvencionades de l'anualitat 2016 s'han de dur a terme entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2016, i les subvencions de l'anualitat 2017 s'hauran de dur a terme entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

El Decret 273/2016 es va publicar al DOGC núm. 7162, del 14 de juliol de 2016, per la qual cosa, d'acord amb el que estableix l'apartat quart de l'article 4, la convocatòria va començar el 15 de juliol i va finalitzar el 12 de setembre.

L'apartat primer de l'article 4 del Decret 273/2016 disposa que l'òrgan competent de l'ens local ha d'aprovar les sol·licituds, que s'han de formalitzar i trametre pel secretari o secretària, a través dels mitjans telemàtics de l'extranet de les administracions catalanes, a l'adreça http://www.eacat.cat.

D'acord amb el que disposen l'apartat segon de l'article 43 i l'apartat cinquè de l'article 107 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, l'apartat primer de l'article 4 del Decret 273/2016, de 12 de juliol, estableix que els ens locals tenen l'obligació de trametre les sol·licituds de subvenció a través dels mitjans telemàtics de l'extranet de les administracions catalanes, a l'adreça http://www.eacat.cat.

Els ajuntaments de Vallromanes, Estamariu, Ribera d'Ondara i Campins van efectuar les sol·licituds fora del termini establert i sense emprar el canal preceptiu de l'extranet de les administracions catalanes.

L'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra va registrar la sol·licitud a l'oficina de correus, mitjançant correu administratiu, el darrer dia del termini, sense emprar, per tant, el canal preceptiu de l'extranet de les administracions catalanes.

L'apartat a) de la disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que als procediments ja iniciats abans de l'entrada en vigor de la Llei, aquesta no els és aplicable, i es regeixen per la normativa anterior.

Durant el transcurs de la convocatòria, el Consorci Administració Oberta de Catalunya no ha comunicat cap incidència de mal funcionament de l'extranet de les administracions catalanes, http://www.eacat.cat, alhora que cap dels 5 ens locals esmentats ha acreditat fefaentment que una disfunció de l'extranet els impedís presentar la sol·licitud dins el termini i en la forma escaient.

Per tot el que s'ha exposat, cal concloure que no s'han d'admetre les sol·licituds de subvenció dels 5 ens locals esmentats, atès que no han estat presentades pels mitjans telemàtics obligatoris dins el termini, que va finalitzar el 12 de setembre de 2016.

Atès l'Acord del Govern de 12 de juliol de 2016 pel qual s'autoritza el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs per al finançament del programa d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al bienni 2016-2017;

Vist que s'ha seguit el procediment legalment establert i la proposta favorable formulada per la Comissió de Cooperació Local de Catalunya;

Per tot això, a proposta de la directora general d'Administració Local,

 

Resolc:

 

--1 Concedir les subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017 que figuren en els annexos d'aquesta Resolució, per un import total de seixanta milions d'euros (60.000.000,00 eur), a càrrec de la partida pressupostària GO 03 D/464000100/7130, Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya.

 

--2 No admetre les sol·licituds de subvenció per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017 presentades pels ens locals següents:

Ajuntament de Vallromanes

Ajuntament d'Estamariu

Ajuntament de Ribera d'Ondara

Ajuntament de Campins

Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra

 

--3 Atorgar una bestreta a tots els ens beneficiaris del 50% de la subvenció concedida per a l'anualitat 2016 de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació, a càrrec de la partida pressupostària GO.03.D/464000100/7130, Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, per un import global de 14.999.997,46 d'euros, sense l'exigència de prestació de garantia.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les administracions públiques poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la data de la publicació en el DOGC. Les administracions públiques poden presentar també, potestativament, un requeriment previ al recurs contenciós administratiu davant la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en el termini de dos mesos a comptar de la data de la publicació en el DOGC.

 

Barcelona, 24 de novembre de 2016

 

Meritxell Borràs i Solé

Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 

 

Annex 1

Línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació, anys 2016 i 2017

 

Municipis

 

Municipi

Anualitat 2016

Bestreta 2016

Anualitat 2017

Abella de la Conca

19.159,51

9.579,75

19.159,51

Abrera

65.506,71

32.753,35

65.506,71

Àger

29.010,62

14.505,31

29.010,62

Agramunt

45.720,20

22.860,10

45.720,20

Aguilar de Segarra

19.121,68

9.560,84

19.121,68

Agullana

20.008,03

10.004,01

20.008,03

Aiguafreda

24.993,54

12.496,77

24.993,54

Aiguamúrcia

30.900,21

15.450,10

30.900,21

Aiguaviva

20.455,64

10.227,82

20.455,64

Aitona

26.886,42

13.443,21

26.886,42

Alamús, Els

19.393,35

9.696,67

19.393,35

Alàs i Cerc

24.090,28

12.045,14

24.090,28

Albagés, L'

17.079,23

8.539,61

17.079,23

Albanyà

18.707,74

9.353,87

18.707,74

Albatàrrec

23.637,90

11.818,95

23.637,90

Albesa

23.030,46

11.515,23

23.030,46

Albi, L'

19.149,20

9.574,60

19.149,20

Albinyana

33.581,90

16.790,95

33.581,90

Albiol, L'

19.682,42

9.841,21

19.682,42

Albons

18.021,54

9.010,77

18.021,54

Alcanar

66.594,69

33.297,34

66.594,69

Alcanó

16.132,19

8.066,09

16.132,19

Alcarràs

57.130,97

28.565,48

57.130,97

Alcoletge

28.733,64

14.366,82

28.733,64

Alcover

46.956,47

23.478,23

46.956,47

Aldea, L'

33.449,08

16.724,54

33.449,08

Aldover

19.173,51

9.586,75

19.173,51

Aleixar, L'

19.529,38

9.764,69

19.529,38

Alella

65.093,50

32.546,75

65.093,50

Alfara de Carles

18.502,91

9.251,45

18.502,91

Alfarràs

26.954,11

13.477,05

26.954,11

Alfés

16.946,53

8.473,26

16.946,53

Alforja

24.500,77

12.250,38

24.500,77

Algerri

18.323,36

9.161,68

18.323,36

Alguaire

30.333,34

15.166,67

30.333,34

Alins

25.231,39

12.615,69

25.231,39

Alió

16.348,83

8.174,41

16.348,83

Almacelles

46.374,18

23.187,09

46.374,18

Almatret

18.204,54

9.102,27

18.204,54

Almenar

32.085,70

16.042,85

32.085,70

Almoster

23.394,71

11.697,35

23.394,71

Alòs de Balaguer

17.711,11

8.855,55

17.711,11

Alp

31.257,25

15.628,62

31.257,25

Alpens

16.216,03

8.108,01

16.216,03

Alpicat

48.050,77

24.025,38

48.050,77

Alt Àneu

31.242,07

15.621,03

31.242,07

Altafulla

41.240,12

20.620,06

41.240,12

Amer

25.876,41

12.938,20

25.876,41

Ametlla de Mar, L'

66.621,66

33.310,83

66.621,66

Ampolla, L'

36.588,46

18.294,23

36.588,46

Amposta

70.169,13

35.084,56

70.169,13

Anglès

40.322,49

20.161,24

40.322,49

Anglesola

21.074,08

10.537,04

21.074,08

Arbeca

26.487,05

13.243,52

26.487,05

Arboç, L'

38.990,01

19.495,00

38.990,01

Arbolí

15.721,16

7.860,58

15.721,16

Arbúcies

45.927,15

22.963,57

45.927,15

Arenys de Mar

64.963,92

32.481,96

64.963,92

Arenys de Munt

61.399,29

30.699,64

61.399,29

Argelaguer

17.557,95

8.778,97

17.557,95

Argençola

17.270,66

8.635,33

17.270,66

Argentera, L'

16.311,37

8.155,68

16.311,37

Argentona

65.718,53

32.859,26

65.718,53

Armentera, L'

18.860,87

9.430,43

18.860,87

Arnes

18.411,57

9.205,78

18.411,57

Arsèguel

15.191,14

7.595,57

15.191,14

Artés

39.084,78

19.542,39

39.084,78

Artesa de Lleida

21.268,60

10.634,30

21.268,60

Artesa de Segre

47.027,97

23.513,98

47.027,97

Ascó

24.411,34

12.205,67

24.411,34

Aspa

15.698,99

7.849,49

15.698,99

Avellanes i Santa Linya, Les

24.699,99

12.349,99

24.699,99

Avià

28.999,94

14.499,97

28.999,94

Avinyó

28.089,52

14.044,76

28.089,52

Avinyonet de Puigventós

25.467,80

12.733,90

25.467,80

Avinyonet del Penedès

31.860,89

15.930,44

31.860,89

Badalona

65.595,77

32.797,88

65.595,77

Badia del Vallès

64.732,85

32.366,42

64.732,85

Bagà

28.007,26

14.003,63

28.007,26

Baix Pallars

27.142,78

13.571,39

27.142,78

Balaguer

66.998,67

33.499,33

66.998,67

Balenyà

31.169,56

15.584,78

31.169,56

Balsareny

35.200,83

17.600,41

35.200,83

Banyeres del Penedès

35.342,48

17.671,24

35.342,48

Banyoles

65.142,85

32.571,42

65.142,85

Barbens

18.146,60

9.073,30

18.146,60

Barberà de la Conca

18.801,58

9.400,79

18.801,58

Barberà del Vallès

65.033,33

32.516,66

65.033,33

Baronia de Rialb, La

24.129,38

12.064,69

24.129,38

Bàscara

22.524,21

11.262,10

22.524,21

Bassella

21.036,88

10.518,44

21.036,88

Batea

27.801,51

13.900,75

27.801,51

Bausen

16.211,20

8.105,60

16.211,20

Begues

55.086,99

27.543,49

55.086,99

Begur

49.405,24

24.702,62

49.405,24

Belianes

17.523,69

8.761,84

17.523,69

Bellaguarda

16.404,51

8.202,25

16.404,51

Bellcaire d'Empordà

19.643,38

9.821,69

19.643,38

Bellcaire d'Urgell

20.976,42

10.488,21

20.976,42

Bell-lloc d'Urgell

24.877,29

12.438,64

24.877,29

Bellmunt del Priorat

16.265,07

8.132,53

16.265,07

Bellmunt d'Urgell

15.317,24

7.658,62

15.317,24

Bellprat

15.931,01

7.965,50

15.931,01

Bellpuig

37.556,47

18.778,23

37.556,47

Bellvei

25.967,81

12.983,90

25.967,81

Bellver de Cerdanya

39.429,41

19.714,70

39.429,41

Bellvís

26.967,86

13.483,93

26.967,86

Benavent de Segrià

20.577,42

10.288,71

20.577,42

Benifallet

19.971,90

9.985,95

19.971,90

Benissanet

20.345,47

10.172,73

20.345,47

Berga

65.609,41

32.804,70

65.609,41

Besalú

24.529,04

12.264,52

24.529,04

Bescanó

39.005,61

19.502,80

39.005,61

Beuda

16.563,78

8.281,89

16.563,78

Bigues i Riells

65.834,47

32.917,23

65.834,47

Biosca

17.899,42

8.949,71

17.899,42

Bisbal de Falset, La

15.859,08

7.929,54

15.859,08

Bisbal del Penedès, La

43.058,45

21.529,22

43.058,45

Bisbal d'Empordà, La

60.810,13

30.405,06

60.810,13

Biure

15.706,42

7.853,21

15.706,42

Blancafort

16.792,79

8.396,39

16.792,79

Blanes

65.422,86

32.711,43

65.422,86

Boadella i les Escaules

16.893,50

8.446,75

16.893,50

Bolvir

24.182,12

12.091,06

24.182,12

Bonastre

20.939,02

10.469,51

20.939,02

Bòrdes, Es

19.331,02

9.665,51

19.331,02

Bordils

21.393,83

10.696,91

21.393,83

Borges Blanques, Les

43.067,60

21.533,80

43.067,60

Borges del Camp, Les

23.341,90

11.670,95

23.341,90

Borrassà

17.574,17

8.787,08

17.574,17

Borredà

18.587,93

9.293,96

18.587,93

Bossòst

20.505,08

10.252,54

20.505,08

Bot

18.520,48

9.260,24

18.520,48

Botarell

20.234,06

10.117,03

20.234,06

Bovera

16.828,61

8.414,30

16.828,61

Bràfim

17.390,51

8.695,25

17.390,51

Breda

29.778,50

14.889,25

29.778,50

Bruc, El

29.114,70

14.557,35

29.114,70

Brull, El

17.035,71

8.517,85

17.035,71

Brunyola

19.346,35

9.673,17

19.346,35

Cabacés

17.003,37

8.501,68

17.003,37

Cabanabona

16.173,28

8.086,64

16.173,28

Cabanelles

18.219,89

9.109,94

18.219,89

Cabanes

21.312,50

10.656,25

21.312,50

Cabanyes, Les

18.007,31

9.003,65

18.007,31

Cabó

19.863,38

9.931,69

19.863,38

Cabra del Camp

22.734,69

11.367,34

22.734,69

Cabrera de Mar

41.677,31

20.838,65

41.677,31

Cabrera d'Anoia

25.233,86

12.616,93

25.233,86

Cabrils

43.420,65

21.710,32

43.420,65

Cadaqués

31.408,04

15.704,02

31.408,04

Calaf

30.553,55

15.276,77

30.553,55

Calafell

65.514,73

32.757,36

65.514,73

Calders

20.859,47

10.429,73

20.859,47

Caldes de Malavella

58.124,53

29.062,26

58.124,53

Caldes de Montbui

66.215,58

33.107,79

66.215,58

Caldes d'Estrac

26.720,31

13.360,15

26.720,31

Calella

65.020,49

32.510,24

65.020,49

Calldetenes

25.096,20

12.548,10

25.096,20

Callús

29.689,01

14.844,50

29.689,01

Calonge

66.064,74

33.032,37

66.064,74

Calonge de Segarra

21.512,51

10.756,25

21.512,51

Camarasa

30.280,25

15.140,12

30.280,25

Camarles

33.558,43

16.779,21

33.558,43

Cambrils

66.112,48

33.056,24

66.112,48

Camós

22.238,20

11.119,10

22.238,20

Campdevànol

29.813,29

14.906,64

29.813,29

Campelles

16.706,50

8.353,25

16.706,50

Campllong

16.850,38

8.425,19

16.850,38

Camprodon

35.425,47

17.712,73

35.425,47

Canejan

21.431,63

10.715,81

21.431,63

Canet d'Adri

20.066,15

10.033,07

20.066,15

Canet de Mar

64.958,71

32.479,35

64.958,71

Canonja, La

37.468,76

18.734,38

37.468,76

Canovelles

64.976,36

32.488,18

64.976,36

Cànoves i Samalús

29.301,11

14.650,55

29.301,11

Cantallops

16.492,53

8.246,26

16.492,53

Capafonts

15.453,41

7.726,70

15.453,41

Capçanes

17.012,40

8.506,20

17.012,40

Capellades

36.067,50

18.033,75

36.067,50

Capmany

18.975,13

9.487,56

18.975,13

Capolat

16.050,26

8.025,13

16.050,26

Cardedeu

65.196,20

32.598,10

65.196,20

Cardona

39.880,90

19.940,45

39.880,90

Carme

20.084,51

10.042,25

20.084,51

Caseres

17.186,27

8.593,13

17.186,27

Cassà de la Selva

57.366,66

28.683,33

57.366,66

Casserres

24.573,01

12.286,50

24.573,01

Castell de l'Areny

15.571,05

7.785,52

15.571,05

Castell de Mur

19.625,68

9.812,84

19.625,68

Castellar de la Ribera

17.317,65

8.658,82

17.317,65

Castellar de n'Hug

17.174,47

8.587,23

17.174,47

Castellar del Riu

17.810,99

8.905,49

17.810,99

Castellar del Vallès

66.517,26

33.258,63

66.517,26

Castellbell i el Vilar

41.866,66

20.933,33

41.866,66

Castellbisbal

65.950,40

32.975,20

65.950,40

Castellcir

19.414,26

9.707,13

19.414,26

Castelldans

21.029,43

10.514,71

21.029,43

Castelldefels

65.219,07

32.609,53

65.219,07

Castellet i la Gornal

35.309,38

17.654,69

35.309,38

Castellfollit de la Roca

18.514,44

9.257,22

18.514,44

Castellfollit de Riubregós

16.158,14

8.079,07

16.158,14

Castellfollit del Boix

19.766,29

9.883,14

19.766,29

Castellgalí

28.796,89

14.398,44

28.796,89

Castellnou de Bages

25.224,76

12.612,38

25.224,76

Castellnou de Seana

17.967,74

8.983,87

17.967,74

Castelló de Farfanya

18.956,44

9.478,22

18.956,44

Castelló d'Empúries

66.400,12

33.200,06

66.400,12

Castellolí

20.641,60

10.320,80

20.641,60

Castell-Platja d'Aro

65.574,91

32.787,45

65.574,91

Castellserà

19.281,70

9.640,85

19.281,70

Castellterçol

26.268,43

13.134,21

26.268,43

Castellvell del Camp

36.686,34

18.343,17

36.686,34

Castellví de la Marca

25.528,73

12.764,36

25.528,73

Castellví de Rosanes

28.655,05

14.327,52

28.655,05

Catllar, El

44.979,25

22.489,62

44.979,25

Cava

18.285,56

9.142,78

18.285,56

Cellera de Ter, La

24.390,98

12.195,49

24.390,98

Celrà

35.335,39

17.667,69

35.335,39

Centelles

44.741,06

22.370,53

44.741,06

Cercs

28.314,89

14.157,44

28.314,89

Cerdanyola del Vallès

65.960,83

32.980,41

65.960,83

Cervelló

63.683,41

31.841,70

63.683,41

Cervera

56.691,69

28.345,84

56.691,69

Cervià de les Garrigues

19.190,08

9.595,04

19.190,08

Cervià de Ter

18.429,56

9.214,78

18.429,56

Cistella

16.530,01

8.265,00

16.530,01

Ciutadilla

15.988,26

7.994,13

15.988,26

Clariana de Cardener

16.522,61

8.261,30

16.522,61

Cogul, El

15.777,59

7.888,79

15.777,59

Colera

19.050,90

9.525,45

19.050,90

Coll de Nargó

26.386,96

13.193,48

26.386,96

Collbató

44.906,82

22.453,41

44.906,82

Colldejou

15.592,88

7.796,44

15.592,88

Collsuspina

18.810,61

9.405,30

18.810,61

Colomers

15.252,99

7.626,49

15.252,99

Coma i la Pedra, La

20.106,10

10.053,05

20.106,10

Conca de Dalt

30.613,70

15.306,85

30.613,70

Conesa

16.146,32

8.073,16

16.146,32

Constantí

41.079,47

20.539,73

41.079,47

Copons

16.460,40

8.230,20

16.460,40

Corbera de Llobregat

65.439,71

32.719,85

65.439,71

Corbera d'Ebre

20.985,92

10.492,96

20.985,92

Corbins

20.725,50

10.362,75

20.725,50

Corçà

25.705,49

12.852,74

25.705,49

Cornellà de Llobregat

64.978,77

32.489,38

64.978,77

Cornellà del Terri

29.453,33

14.726,66

29.453,33

Cornudella de Montsant

23.489,23

11.744,61

23.489,23

Creixell

44.815,98

22.407,99

44.815,98

Crespià

15.794,38

7.897,19

15.794,38

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura

28.743,78

14.371,89

28.743,78

Cubelles

65.240,33

32.620,16

65.240,33

Cubells

18.607,01

9.303,50

18.607,01

Cunit

65.092,30

32.546,15

65.092,30

Darnius

18.306,13

9.153,06

18.306,13

Das

20.230,54

10.115,27

20.230,54

Deltebre

68.576,48

34.288,24

68.576,48

Dosrius

45.010,61

22.505,30

45.010,61

Duesaigües

15.912,20

7.956,10

15.912,20

Escala, L'

65.357,07

32.678,53

65.357,07

Esparreguera

65.795,15

32.897,57

65.795,15

Espinelves

15.813,01

7.906,50

15.813,01

Espluga Calba, L'

17.095,43

8.547,71

17.095,43

Espluga de Francolí, L'

35.172,61

17.586,30

35.172,61

Esplugues de Llobregat

64.887,70

32.443,85

64.887,70

Espolla

18.810,22

9.405,11

18.810,22

Esponellà

18.739,52

9.369,76

18.739,52

Espot

20.297,32

10.148,66

20.297,32

Espunyola, L'

17.786,91

8.893,45

17.786,91

Esquirol, L'

28.671,48

14.335,74

28.671,48

Estany, L'

16.576,70

8.288,35

16.576,70

Estaràs

19.765,67

9.882,83

19.765,67

Esterri d'Àneu

19.398,93

9.699,46

19.398,93

Esterri de Cardós

17.175,56

8.587,78

17.175,56

Falset

28.266,61

14.133,30

28.266,61

Far d'Empordà, El

17.884,28

8.942,14

17.884,28

Farrera

20.244,41

10.122,20

20.244,41

Fatarella, La

21.000,55

10.500,27

21.000,55

Febró, La

15.112,02

7.556,01

15.112,02

Figaró-Montmany

19.411,45

9.705,72

19.411,45

Fígols

15.621,48

7.810,74

15.621,48

Fígols i Alinyà

22.699,14

11.349,57

22.699,14

Figuera, La

15.740,92

7.870,46

15.740,92

Figueres

65.471,00

32.735,50

65.471,00

Figuerola del Camp

17.646,01

8.823,00

17.646,01

Flaçà

18.890,96

9.445,48

18.890,96

Flix

40.166,53

20.083,26

40.166,53

Floresta, La

15.294,90

7.647,45

15.294,90

Fogars de la Selva

21.772,87

10.886,43

21.772,87

Fogars de Montclús

21.467,55

10.733,77

21.467,55

Foixà

20.412,40

10.206,20

20.412,40

Folgueroles

23.782,20

11.891,10

23.782,20

Fondarella

17.684,50

8.842,25

17.684,50

Fonollosa

27.059,42

13.529,71

27.059,42

Fontanals de Cerdanya

25.563,91

12.781,95

25.563,91

Fontanilles

16.333,28

8.166,64

16.333,28

Fontcoberta

26.341,96

13.170,98

26.341,96

Font-rubí

31.057,10

15.528,55

31.057,10

Foradada

20.135,06

10.067,53

20.135,06

Forallac

32.356,37

16.178,18

32.356,37

Forès

15.233,07

7.616,53

15.233,07

Fornells de la Selva

27.211,98

13.605,99

27.211,98

Fortià

19.210,81

9.605,40

19.210,81

Franqueses del Vallès, Les

65.898,25

32.949,12

65.898,25

Freginals

16.721,86

8.360,93

16.721,86

Fuliola, La

21.652,63

10.826,31

21.652,63

Fulleda

15.404,35

7.702,17

15.404,35

Gaià

17.681,77

8.840,88

17.681,77

Galera, La

18.673,16

9.336,58

18.673,16

Gallifa

16.709,63

8.354,81

16.709,63

Gandesa

29.510,67

14.755,33

29.510,67

Garcia

19.059,27

9.529,63

19.059,27

Garidells, Els

16.166,91

8.083,45

16.166,91

Garriga, La

65.470,20

32.735,10

65.470,20

Garrigàs

18.897,58

9.448,79

18.897,58

Garrigoles

16.865,71

8.432,85

16.865,71

Garriguella

18.690,28

9.345,14

18.690,28

Gavà

65.944,39

32.972,19

65.944,39

Gavet de la Conca

25.203,52

12.601,76

25.203,52

Gelida

56.047,98

28.023,99

56.047,98

Ger

23.851,23

11.925,61

23.851,23

Gimenells i el Pla de la Font

23.777,30

11.888,65

23.777,30

Ginestar

18.432,07

9.216,03

18.432,07

Girona

66.244,46

33.122,23

66.244,46

Gironella

43.572,28

21.786,14

43.572,28

Gisclareny

15.859,75

7.929,87

15.859,75

Godall

18.683,15

9.341,57

18.683,15

Golmés

26.364,54

13.182,27

26.364,54

Gombrèn

17.955,65

8.977,82

17.955,65

Gósol

17.988,49

8.994,24

17.988,49

Granada, La

22.993,65

11.496,82

22.993,65

Granadella, La

21.123,39

10.561,69

21.123,39

Granera

15.662,87

7.831,43

15.662,87

Granja d'Escarp, La

20.053,18

10.026,59

20.053,18

Granollers

65.305,32

32.652,66

65.305,32

Granyanella

17.830,59

8.915,29

17.830,59

Granyena de les Garrigues

15.858,91

7.929,45

15.858,91

Granyena de Segarra

15.567,17

7.783,58

15.567,17

Gratallops

16.024,08

8.012,04

16.024,08

Gualba

29.510,48

14.755,24

29.510,48

Gualta

16.274,00

8.137,00

16.274,00

Guardiola de Berguedà

21.348,01

10.674,00

21.348,01

Guiamets, Els

15.857,89

7.928,94

15.857,89

Guils de Cerdanya

22.412,05

11.206,02

22.412,05

Guimerà

16.993,14

8.496,57

16.993,14

Guingueta d'Aneu, La

29.243,07

14.621,53

29.243,07

Guissona

42.479,09

21.239,54

42.479,09

Guixers

17.706,26

8.853,13

17.706,26

Gurb

27.488,66

13.744,33

27.488,66

Horta de Sant Joan

26.247,00

13.123,50

26.247,00

Hospitalet de Llobregat, L'

65.206,63

32.603,31

65.206,63

Hostalets de Pierola, Els

28.361,44

14.180,72

28.361,44

Hostalric

31.323,23

15.661,61

31.323,23

Igualada

65.032,92

32.516,46

65.032,92

Isona i Conca Dellà

32.516,03

16.258,01

32.516,03

Isòvol

18.404,57

9.202,28

18.404,57

Ivars de Noguera

16.736,97

8.368,48

16.736,97

Ivars d'Urgell

23.498,35

11.749,17

23.498,35

Ivorra

15.349,35

7.674,67

15.349,35

Jafre

16.103,90

8.051,95

16.103,90

Jonquera, La

30.253,47

15.126,73

30.253,47

Jorba

20.697,02

10.348,51

20.697,02

Josa i Tuixén

18.848,65

9.424,32

18.848,65

Juià

17.968,62

8.984,31

17.968,62

Juncosa

19.289,39

9.644,69

19.289,39

Juneda

30.289,91

15.144,95

30.289,91

Les

19.280,91

9.640,45

19.280,91

Linyola

26.471,04

13.235,52

26.471,04

Llacuna, La

21.703,89

10.851,94

21.703,89

Lladó

18.091,62

9.045,81

18.091,62

Lladorre

26.648,80

13.324,40

26.648,80

Lladurs

20.397,07

10.198,53

20.397,07

Llagosta, La

64.825,92

32.412,96

64.825,92

Llagostera

61.857,04

30.928,52

61.857,04

Llambilles

22.634,44

11.317,22

22.634,44

Llanars

19.605,58

9.802,79

19.605,58

Llançà

60.059,55

30.029,77

60.059,55

Llardecans

19.128,08

9.564,04

19.128,08

Llavorsí

22.639,38

11.319,69

22.639,38

Lleida

71.175,68

35.587,84

71.175,68

Llers

24.162,83

12.081,41

24.162,83

Lles de Cerdanya

23.769,76

11.884,88

23.769,76

Lliçà d'Amunt

65.602,19

32.801,09

65.602,19

Lliçà de Vall

53.287,01

26.643,50

53.287,01

Llimiana

16.698,60

8.349,30

16.698,60

Llinars del Vallès

57.500,88

28.750,44

57.500,88

Llívia

26.608,57

13.304,28

26.608,57

Lloar, El

15.121,46

7.560,73

15.121,46

Llobera

16.729,52

8.364,76

16.729,52

Llorac

18.619,62

9.309,81

18.619,62

Llorenç del Penedès

25.595,23

12.797,61

25.595,23

Lloret de Mar

66.645,64

33.322,82

66.645,64

Llosses, Les

20.982,25

10.491,12

20.982,25

Lluçà

17.836,45

8.918,22

17.836,45

Maçanet de Cabrenys

21.580,95

10.790,47

21.580,95

Maçanet de la Selva

55.315,67

27.657,83

55.315,67

Madremanya

17.011,59

8.505,79

17.011,59

Maià de Montcal

17.977,18

8.988,59

17.977,18

Maials

20.773,36

10.386,68

20.773,36

Maldà

16.731,89

8.365,94

16.731,89

Malgrat de Mar

65.056,19

32.528,09

65.056,19

Malla

15.697,62

7.848,81

15.697,62

Manlleu

65.398,79

32.699,39

65.398,79

Manresa

66.375,65

33.187,82

66.375,65

Marçà

17.843,45

8.921,72

17.843,45

Margalef

16.232,74

8.116,37

16.232,74

Marganell

16.237,19

8.118,59

16.237,19

Martorell

65.220,27

32.610,13

65.220,27

Martorelles

33.672,19

16.836,09

33.672,19

Mas de Barberans

20.062,37

10.031,18

20.062,37

Masarac

18.427,39

9.213,69

18.427,39

Masdenverge

19.422,51

9.711,25

19.422,51

Masies de Roda, Les

21.960,04

10.980,02

21.960,04

Masies de Voltregà, Les

37.260,28

18.630,14

37.260,28

Masllorenç

17.972,93

8.986,46

17.972,93

Masnou, El

64.833,94

32.416,97

64.833,94

Masó, La

15.634,89

7.817,44

15.634,89

Maspujols

17.886,15

8.943,07

17.886,15

Masquefa

61.076,40

30.538,20

61.076,40

Masroig, El

17.256,73

8.628,36

17.256,73

Massalcoreig

17.164,64

8.582,32

17.164,64

Massanes

24.071,83

12.035,91

24.071,83

Massoteres

18.100,63

9.050,31

18.100,63

Matadepera

64.083,73

32.041,86

64.083,73

Mataró

65.599,78

32.799,89

65.599,78

Medinyà

17.944,37

8.972,18

17.944,37

Mediona

37.407,15

18.703,57

37.407,15

Menàrguens

18.800,86

9.400,43

18.800,86

Meranges

17.206,54

8.603,27

17.206,54

Mieres

16.881,47

8.440,73

16.881,47

Miralcamp

20.369,61

10.184,80

20.369,61

Miravet

18.923,56

9.461,78

18.923,56

Moià

45.625,51

22.812,75

45.625,51

Molar, El

16.565,91

8.282,95

16.565,91

Molins de Rei

65.341,02

32.670,51

65.341,02

Mollerussa

64.983,98

32.491,99

64.983,98

Mollet de Peralada

15.222,46

7.611,23

15.222,46

Mollet del Vallès

65.138,43

32.569,21

65.138,43

Molló

19.011,25

9.505,62

19.011,25

Molsosa, La

16.742,17

8.371,08

16.742,17

Monistrol de Calders

18.367,84

9.183,92

18.367,84

Monistrol de Montserrat

27.202,00

13.601,00

27.202,00

Montagut i Oix

26.606,75

13.303,37

26.606,75

Montblanc

54.355,04

27.177,52

54.355,04

Montbrió del Camp

25.997,47

12.998,73

25.997,47

Montcada i Reixac

65.647,52

32.823,76

65.647,52

Montclar

15.728,89

7.864,44

15.728,89

Montellà i Martinet

22.115,21

11.057,60

22.115,21

Montesquiu

19.523,77

9.761,88

19.523,77

Montferrer i Castellbò

35.543,07

17.771,53

35.543,07

Montferri

20.313,32

10.156,66

20.313,32

Montgai

19.884,66

9.942,33

19.884,66

Montgat

64.819,90

32.409,95

64.819,90

Montmajor

19.448,47

9.724,23

19.448,47

Montmaneu

15.533,12

7.766,56

15.533,12

Montmell, El

33.185,85

16.592,92

33.185,85

Montmeló

50.285,13

25.142,56

50.285,13

Montoliu de Lleida

16.795,60

8.397,80

16.795,60

Montoliu de Segarra

20.300,62

10.150,31

20.300,62

Montornès de Segarra

17.128,53

8.564,26

17.128,53

Montornès del Vallès

65.088,29

32.544,14

65.088,29

Mont-ral

20.397,96

10.198,98

20.397,96

Mont-ras

23.229,03

11.614,51

23.229,03

Mont-roig del Camp

67.255,82

33.627,91

67.255,82

Montseny

17.016,10

8.508,05

17.016,10

Móra d'Ebre

39.792,63

19.896,31

39.792,63

Móra la Nova

28.001,67

14.000,83

28.001,67

Morell, El

28.454,47

14.227,23

28.454,47

Morera de Montsant, La

18.150,84

9.075,42

18.150,84

Muntanyola

18.532,22

9.266,11

18.532,22

Mura

18.266,66

9.133,33

18.266,66

Nalec

15.164,38

7.582,19

15.164,38

Naut Aran

43.996,93

21.998,46

43.996,93

Navarcles

43.462,76

21.731,38

43.462,76

Navàs

46.883,21

23.441,60

46.883,21

Navata

23.387,13

11.693,56

23.387,13

Navès

23.427,21

11.713,60

23.427,21

Nou de Berguedà, La

15.978,26

7.989,13

15.978,26

Nou de Gaià, La

16.605,75

8.302,87

16.605,75

Nulles

16.740,56

8.370,28

16.740,56

Odèn

20.936,56

10.468,28

20.936,56

Òdena

41.246,17

20.623,08

41.246,17

Ogassa

17.501,82

8.750,91

17.501,82

Olèrdola

41.324,01

20.662,00

41.324,01

Olesa de Bonesvalls

31.306,49

15.653,24

31.306,49

Olesa de Montserrat

65.374,72

32.687,36

65.374,72

Oliana

23.723,81

11.861,90

23.723,81

Oliola

21.663,23

10.831,61

21.663,23

Olius

20.372,68

10.186,34

20.372,68

Olivella

36.543,55

18.271,77

36.543,55

Olost

21.777,43

10.888,71

21.777,43

Olot

65.920,72

32.960,36

65.920,72

Oluges, Les

17.740,96

8.870,48

17.740,96

Olvan

21.194,97

10.597,48

21.194,97

Omellons, Els

15.692,12

7.846,06

15.692,12

Omells de na Gaia, Els

15.483,56

7.741,78

15.483,56

Ordis

17.101,85

8.550,92

17.101,85

Organyà

18.921,82

9.460,91

18.921,82

Orís

17.682,97

8.841,48

17.682,97

Oristà

21.991,65

10.995,82

21.991,65

Orpí

18.400,93

9.200,46

18.400,93

Òrrius

17.342,82

8.671,41

17.342,82

Os de Balaguer

29.313,20

14.656,60

29.313,20

Osor

18.402,99

9.201,49

18.402,99

Ossó de Sió

19.345,46

9.672,73

19.345,46

Pacs del Penedès

23.247,35

11.623,67

23.247,35

Palafolls

58.951,09

29.475,54

58.951,09

Palafrugell

65.785,52

32.892,76

65.785,52

Palamós

65.266,01

32.633,00

65.266,01

Palau d'Anglesola, El

23.239,20

11.619,60

23.239,20

Palau de Santa Eulàlia

15.973,08

7.986,54

15.973,08

Palau-sator

18.175,42

9.087,71

18.175,42

Palau-saverdera

25.321,01

12.660,50

25.321,01

Palau-solità i Plegamans

65.309,33

32.654,66

65.309,33

Pallaresos, Els

41.955,02

20.977,51

41.955,02

Pallejà

65.043,76

32.521,88

65.043,76

Palma de Cervelló, La

31.947,66

15.973,83

31.947,66

Palma d'Ebre, La

17.578,61

8.789,30

17.578,61

Palol de Revardit

18.031,76

9.015,88

18.031,76

Pals

41.110,05

20.555,02

41.110,05

Papiol, El

31.019,61

15.509,80

31.019,61

Pardines

16.420,01

8.210,00

16.420,01

Parets del Vallès

65.068,63

32.534,31

65.068,63

Parlavà

17.220,99

8.610,49

17.220,99

Passanant i Belltall

18.357,78

9.178,89

18.357,78

Pau

18.546,36

9.273,18

18.546,36

Paüls

18.338,89

9.169,44

18.338,89

Pedret i Marzà

15.353,93

7.676,96

15.353,93

Penelles

17.308,30

8.654,15

17.308,30

Pera, La

19.204,39

9.602,19

19.204,39

Perafita

16.741,27

8.370,63

16.741,27

Perafort

21.362,90

10.681,45

21.362,90

Peralada

26.695,94

13.347,97

26.695,94

Peramola

19.298,58

9.649,29

19.298,58

Perelló, El

33.734,99

16.867,49

33.734,99

Piera

66.993,85

33.496,92

66.993,85

Piles, Les

18.110,82

9.055,41

18.110,82

Pineda de Mar

65.124,79

32.562,39

65.124,79

Pinell de Brai, El

21.056,86

10.528,43

21.056,86

Pinell de Solsonès

19.010,47

9.505,23

19.010,47

Pinós

21.747,43

10.873,71

21.747,43

Pira

16.748,53

8.374,26

16.748,53

Pla de Santa Maria, El

26.868,97

13.434,48

26.868,97

Pla del Penedès, El

24.869,37

12.434,68

24.869,37

Planes d'Hostoles, Les

23.107,86

11.553,93

23.107,86

Planoles

19.906,88

9.953,44

19.906,88

Plans de Sió, Els

28.195,33

14.097,66

28.195,33

Poal, El

17.228,73

8.614,36

17.228,73

Pobla de Cérvoles, La

18.028,99

9.014,49

18.028,99

Pobla de Claramunt, La

32.581,78

16.290,89

32.581,78

Pobla de Lillet, La

22.159,86

11.079,93

22.159,86

Pobla de Mafumet, La

28.577,46

14.288,73

28.577,46

Pobla de Massaluca, La

17.569,12

8.784,56

17.569,12

Pobla de Montornès, La

35.262,15

17.631,07

35.262,15

Pobla de Segur, La

30.486,89

15.243,44

30.486,89

Poboleda

16.778,52

8.389,26

16.778,52

Polinyà

51.028,45

25.514,22

51.028,45

Pont d'Armentera, El

18.951,14

9.475,57

18.951,14

Pont de Bar, El

20.808,64

10.404,32

20.808,64

Pont de Molins

16.722,05

8.361,02

16.722,05

Pont de Suert, El

39.703,72

19.851,86

39.703,72

Pont de Vilomara i Rocafort, El

35.421,01

17.710,50

35.421,01

Pontils

22.527,86

11.263,93

22.527,86

Pontons

22.840,98

11.420,49

22.840,98

Pontós

15.845,45

7.922,72

15.845,45

Ponts

28.446,47

14.223,23

28.446,47

Porqueres

43.929,13

21.964,56

43.929,13

Porrera

17.450,30

8.725,15

17.450,30

Port de la Selva, El

27.814,25

13.907,12

27.814,25

Portbou

20.566,11

10.283,05

20.566,11

Portella, La

17.634,03

8.817,01

17.634,03

Pradell de la Teixeta

16.017,01

8.008,50

16.017,01

Prades

19.181,17

9.590,58

19.181,17

Prat de Comte

16.178,19

8.089,09

16.178,19

Prat de Llobregat, El

65.970,06

32.985,03

65.970,06

Pratdip

21.897,58

10.948,79

21.897,58

Prats de Lluçanès

25.684,61

12.842,30

25.684,61

Prats de Rei, Els

17.970,58

8.985,29

17.970,58

Prats i Sansor

18.786,01

9.393,00

18.786,01

Preixana

16.871,52

8.435,76

16.871,52

Preixens

19.999,05

9.999,52

19.999,05

Premià de Dalt

64.967,53

32.483,76

64.967,53

Premià de Mar

64.783,80

32.391,90

64.783,80

Preses, Les

24.682,99

12.341,49

24.682,99

Prullans

16.337,14

8.168,57

16.337,14

Puigcerdà

61.544,65

30.772,32

61.544,65

Puigdàlber

16.453,63

8.226,81

16.453,63

Puiggròs

15.878,66

7.939,33

15.878,66

Puigpelat

26.334,77

13.167,38

26.334,77

Puig-reig

41.710,19

20.855,09

41.710,19

Puigverd d'Agramunt

15.955,69

7.977,84

15.955,69

Puigverd de Lleida

20.896,81

10.448,40

20.896,81

Pujalt

17.432,42

8.716,21

17.432,42

Quar, La

15.962,43

7.981,21

15.962,43

Quart

32.330,29

16.165,14

32.330,29

Queralbs

20.261,64

10.130,82

20.261,64

Querol

28.441,53

14.220,76

28.441,53

Rabós

17.013,24

8.506,62

17.013,24

Rajadell

24.206,80

12.103,40

24.206,80

Rasquera

20.228,17

10.114,08

20.228,17

Regencós

15.815,22

7.907,61

15.815,22

Rellinars

19.432,83

9.716,41

19.432,83

Renau

15.210,77

7.605,38

15.210,77

Reus

66.830,17

33.415,08

66.830,17

Rialp

24.825,01

12.412,50

24.825,01

Riba, La

18.388,51

9.194,25

18.388,51

Riba-roja d'Ebre

23.687,37

11.843,68

23.687,37

Ribera d'Urgellet

28.043,03

14.021,51

28.043,03

Ribes de Freser

27.897,59

13.948,79

27.897,59

Riells i Viabrea

44.002,59

22.001,29

44.002,59

Riera de Gaià, La

26.372,22

13.186,11

26.372,22

Riner

20.309,28

10.154,64

20.309,28

Ripoll

67.646,96

33.823,48

67.646,96

Ripollet

64.881,68

32.440,84

64.881,68

Riu de Cerdanya

15.361,29

7.680,64

15.361,29

Riudarenes

28.191,64

14.095,82

28.191,64

Riudaura

17.334,73

8.667,36

17.334,73

Riudecanyes

23.086,48

11.543,24

23.086,48

Riudecols

25.212,97

12.606,48

25.212,97

Riudellots de la Selva

24.368,09

12.184,04

24.368,09

Riudoms

42.816,39

21.408,19

42.816,39

Riumors

15.623,92

7.811,96

15.623,92

Roca del Vallès, La

66.180,28

33.090,14

66.180,28

Rocafort de Queralt

15.865,40

7.932,70

15.865,40

Roda de Berà

63.911,52

31.955,76

63.911,52

Roda de Ter

41.283,73

20.641,86

41.283,73

Rodonyà

18.931,73

9.465,86

18.931,73

Roquetes

59.360,69

29.680,34

59.360,69

Roses

66.549,35

33.274,67

66.549,35

Rosselló

28.230,39

14.115,19

28.230,39

Rourell, El

16.016,19

8.008,09

16.016,19

Rubí

66.046,69

33.023,34

66.046,69

Rubió

16.840,23

8.420,11

16.840,23

Rupià

17.550,31

8.775,15

17.550,31

Rupit i Pruit

17.640,21

8.820,10

17.640,21

Sabadell

66.211,17

33.105,58

66.211,17

Sagàs

16.755,47

8.377,73

16.755,47

Salàs de Pallars

17.087,44

8.543,72

17.087,44

Saldes

20.597,99

10.298,99

20.597,99

Sales de Llierca

16.281,36

8.140,68

16.281,36

Sallent

48.852,57

24.426,28

48.852,57

Salomó

17.054,92

8.527,46

17.054,92

Salou

65.309,73

32.654,86

65.309,73

Salt

64.964,72

32.482,36

64.964,72

Sanaüja

17.538,00

8.769,00

17.538,00

Sant Adrià de Besòs

64.856,81

32.428,40

64.856,81

Sant Agustí de Lluçanès

15.250,83

7.625,41

15.250,83

Sant Andreu de la Barca

64.932,63

32.466,31

64.932,63

Sant Andreu de Llavaneres

59.299,52

29.649,76

59.299,52

Sant Andreu Salou

15.390,24

7.695,12

15.390,24

Sant Aniol de Finestres

20.408,91

10.204,45

20.408,91

Sant Antoni de Vilamajor

49.547,06

24.773,53

49.547,06

Sant Bartomeu del Grau

20.801,91

10.400,95

20.801,91

Sant Boi de Llobregat

65.592,96

32.796,48

65.592,96

Sant Boi de Lluçanès

17.609,39

8.804,69

17.609,39

Sant Carles de la Ràpita

66.748,74

33.374,37

66.748,74

Sant Cebrià de Vallalta

38.122,64

19.061,32

38.122,64

Sant Celoni

67.332,44

33.666,22

67.332,44

Sant Climent de Llobregat

30.534,34

15.267,17

30.534,34

Sant Climent Sescebes

20.507,11

10.253,55

20.507,11

Sant Cugat del Vallès

66.641,62

33.320,81

66.641,62

Sant Cugat Sesgarrigues

18.409,78

9.204,89

18.409,78

Sant Esteve de la Sarga

24.550,56

12.275,28

24.550,56

Sant Esteve de Palautordera

33.445,76

16.722,88

33.445,76

Sant Esteve Sesrovires

58.177,15

29.088,57

58.177,15

Sant Feliu de Buixalleu

29.959,11

14.979,55

29.959,11

Sant Feliu de Codines

44.711,27

22.355,63

44.711,27

Sant Feliu de Guíxols

65.343,83

32.671,91

65.343,83

Sant Feliu de Llobregat

65.184,17

32.592,08

65.184,17

Sant Feliu de Pallerols

21.686,96

10.843,48

21.686,96

Sant Feliu Sasserra

17.942,91

8.971,45

17.942,91

Sant Ferriol

17.957,40

8.978,70

17.957,40

Sant Fost de Campsentelles

53.983,78

26.991,89

53.983,78

Sant Fruitós de Bages

57.917,43

28.958,71

57.917,43

Sant Gregori

33.113,17

16.556,58

33.113,17

Sant Guim de Freixenet

27.916,59

13.958,29

27.916,59

Sant Guim de la Plana

17.453,30

8.726,65

17.453,30

Sant Hilari Sacalm

41.480,80

20.740,40

41.480,80

Sant Hipòlit de Voltregà

28.244,45

14.122,22

28.244,45

Sant Iscle de Vallalta

22.993,93

11.496,96

22.993,93

Sant Jaume de Frontanyà

15.256,02

7.628,01

15.256,02

Sant Jaume de Llierca

19.022,99

9.511,49

19.022,99

Sant Jaume dels Domenys

36.666,28

18.333,14

36.666,28

Sant Jaume d'Enveja

34.510,72

17.255,36

34.510,72

Sant Joan de les Abadesses

32.049,62

16.024,81

32.049,62

Sant Joan de Mollet

16.358,40

8.179,20

16.358,40

Sant Joan de Vilatorrada

59.448,08

29.724,04

59.448,08

Sant Joan Despí

64.929,02

32.464,51

64.929,02

Sant Joan les Fonts

31.359,85

15.679,92

31.359,85

Sant Jordi Desvalls

20.639,21

10.319,60

20.639,21

Sant Julià de Cerdanyola

16.001,35

8.000,67

16.001,35

Sant Julià de Ramis

34.035,50

17.017,75

34.035,50

Sant Julià de Vilatorta

28.517,95

14.258,97

28.517,95

Sant Julià del Llor i Bonmatí

20.803,30

10.401,65

20.803,30

Sant Just Desvern

65.017,28

32.508,64

65.017,28

Sant Llorenç de la Muga

17.888,41

8.944,20

17.888,41

Sant Llorenç de Morunys

19.924,36

9.962,18

19.924,36

Sant Llorenç d'Hortons

33.384,11

16.692,05

33.384,11

Sant Llorenç Savall

26.270,16

13.135,08

26.270,16

Sant Martí d'Albars

15.415,57

7.707,78

15.415,57

Sant Martí de Centelles

22.496,57

11.248,28

22.496,57

Sant Martí de Llémena

22.338,15

11.169,07

22.338,15

Sant Martí de Riucorb

22.255,89

11.127,94

22.255,89

Sant Martí de Tous

21.854,36

10.927,18

21.854,36

Sant Martí Sarroca

30.804,93

15.402,46

30.804,93

Sant Martí Sesgueioles

15.994,60

7.997,30

15.994,60

Sant Martí Vell

17.019,79

8.509,89

17.019,79

Sant Mateu de Bages

23.769,87

11.884,93

23.769,87

Sant Miquel de Campmajor

16.565,47

8.282,73

16.565,47

Sant Miquel de Fluvià

17.517,97

8.758,98

17.517,97

Sant Mori

15.420,13

7.710,06

15.420,13

Sant Pau de Segúries

18.939,13

9.469,56

18.939,13

Sant Pere de Ribes

66.345,16

33.172,58

66.345,16

Sant Pere de Riudebitlles

24.241,65

12.120,82

24.241,65

Sant Pere de Torelló

28.144,03

14.072,01

28.144,03

Sant Pere de Vilamajor

45.425,54

22.712,77

45.425,54

Sant Pere Pescador

27.679,62

13.839,81

27.679,62

Sant Pere Sallavinera

15.943,88

7.971,94

15.943,88

Sant Pol de Mar

47.764,76

23.882,38

47.764,76

Sant Quintí de Mediona

24.090,39

12.045,19

24.090,39

Sant Quirze de Besora

23.721,54

11.860,77

23.721,54

Sant Quirze del Vallès

65.277,64

32.638,82

65.277,64

Sant Quirze Safaja

22.121,41

11.060,70

22.121,41

Sant Ramon

20.091,94

10.045,97

20.091,94

Sant Sadurní d'Anoia

65.468,20

32.734,10

65.468,20

Sant Sadurní d'Osormort

15.834,64

7.917,32

15.834,64

Sant Salvador de Guardiola

39.446,50

19.723,25

39.446,50

Sant Vicenç de Castellet

54.659,45

27.329,72

54.659,45

Sant Vicenç de Montalt

52.183,55

26.091,77

52.183,55

Sant Vicenç de Torelló

25.999,00

12.999,50

25.999,00

Sant Vicenç dels Horts

65.072,64

32.536,32

65.072,64

Santa Bàrbara

31.402,26

15.701,13

31.402,26

Santa Cecília de Voltregà

15.304,14

7.652,07

15.304,14

Santa Coloma de Cervelló

56.253,28

28.126,64

56.253,28

Santa Coloma de Farners

67.540,25

33.770,12

67.540,25

Santa Coloma de Gramenet

64.989,60

32.494,80

64.989,60

Santa Coloma de Queralt

30.919,43

15.459,71

30.919,43

Santa Cristina d'Aro

51.310,54

25.655,27

51.310,54

Santa Eugènia de Berga

25.020,63

12.510,31

25.020,63

Santa Eulàlia de Riuprimer

20.026,68

10.013,34

20.026,68

Santa Eulàlia de Ronçana

56.938,31

28.469,15

56.938,31

Santa Fe del Penedès

15.919,89

7.959,94

15.919,89

Santa Llogaia d'Àlguema

15.691,30

7.845,65

15.691,30

Santa Margarida de Montbui

56.610,68

28.305,34

56.610,68

Santa Margarida i els Monjos

54.723,94

27.361,97

54.723,94

Santa Maria de Besora

15.975,85

7.987,92

15.975,85

Santa Maria de Martorelles

19.443,37

9.721,68

19.443,37

Santa Maria de Merlès

17.225,28

8.612,64

17.225,28

Santa Maria de Miralles

15.905,44

7.952,72

15.905,44

Santa Maria de Palautordera

62.018,60

31.009,30

62.018,60

Santa Maria d'Oló

21.471,81

10.735,90

21.471,81

Santa Oliva

39.275,85

19.637,92

39.275,85

Santa Pau

30.135,93

15.067,96

30.135,93

Santa Perpètua de Mogoda

65.334,61

32.667,30

65.334,61

Santa Susanna

32.013,64

16.006,82

32.013,64

Santpedor

46.553,97

23.276,98

46.553,97

Sarral

25.273,91

12.636,95

25.273,91

Sarrià de Ter

34.225,20

17.112,60

34.225,20

Sarroca de Bellera

21.644,27

10.822,13

21.644,27

Sarroca de Lleida

17.577,39

8.788,69

17.577,39

Saus, Camallera i Llampaies

20.271,19

10.135,59

20.271,19

Savallà del Comtat

16.184,93

8.092,46

16.184,93

Secuita, La

28.552,29

14.276,14

28.552,29

Selva de Mar, La

15.647,21

7.823,60

15.647,21

Selva del Camp, La

38.741,57

19.370,78

38.741,57

Senan

14.992,99

7.496,49

14.992,99

Sénia, La

43.843,87

21.921,93

43.843,87

Senterada

16.527,81

8.263,90

16.527,81

Sentiu de Sió, La

20.290,75

10.145,37

20.290,75

Sentmenat

55.662,36

27.831,18

55.662,36

Serinyà

19.595,20

9.797,60

19.595,20

Seròs

25.607,30

12.803,65

25.607,30

Serra de Daró

16.459,59

8.229,79

16.459,59

Setcases

17.627,78

8.813,89

17.627,78

Seu d'Urgell, La

65.313,34

32.656,67

65.313,34

Seva

33.698,68

16.849,34

33.698,68

Sidamon

17.504,25

8.752,12

17.504,25

Sils

49.887,10

24.943,55

49.887,10

Sitges

66.458,29

33.229,14

66.458,29

Siurana

15.303,96

7.651,98

15.303,96

Sobremunt

15.178,50

7.589,25

15.178,50

Soleràs, El

16.293,64

8.146,82

16.293,64

Solivella

18.046,63

9.023,31

18.046,63

Solsona

54.446,11

27.223,05

54.446,11

Sora

18.437,31

9.218,65

18.437,31

Soriguera

27.083,56

13.541,78

27.083,56

Sort

38.695,28

19.347,64

38.695,28

Soses

22.254,13

11.127,06

22.254,13

Subirats

40.289,33

20.144,66

40.289,33

Sudanell

18.130,21

9.065,10

18.130,21

Sunyer

16.083,71

8.041,85

16.083,71

Súria

41.225,68

20.612,84

41.225,68

Susqueda

16.785,41

8.392,70

16.785,41

Tagamanent

20.819,72

10.409,86

20.819,72

Talamanca

16.513,92

8.256,96

16.513,92

Talarn

20.345,94

10.172,97

20.345,94

Talavera

20.521,22

10.260,61

20.521,22

Tallada d'Empordà, La

19.936,50

9.968,25

19.936,50

Taradell

44.413,69

22.206,84

44.413,69

Tarragona

66.893,96

33.446,98

66.893,96

Tàrrega

68.235,48

34.117,74

68.235,48

Tarrés

15.265,49

7.632,74

15.265,49

Tarroja de Segarra

15.355,20

7.677,60

15.355,20

Tavèrnoles

16.528,57

8.264,28

16.528,57

Tavertet

16.262,94

8.131,47

16.262,94

Teià

51.651,44

25.825,72

51.651,44

Térmens

21.711,57

10.855,78

21.711,57

Terrades

16.356,15

8.178,07

16.356,15

Terrassa

67.517,38

33.758,69

67.517,38

Tiana

48.797,71

24.398,85

48.797,71

Tírvia

16.353,70

8.176,85

16.353,70

Tiurana

15.185,88

7.592,94

15.185,88

Tivenys

20.391,83

10.195,91

20.391,83

Tivissa

31.655,06

15.827,53

31.655,06

Tona

47.447,13

23.723,56

47.447,13

Torà

26.294,25

13.147,12

26.294,25

Tordera

68.099,08

34.049,54

68.099,08

Torelló

65.245,95

32.622,97

65.245,95

Torms, Els

15.476,13

7.738,06

15.476,13

Tornabous

22.036,57

11.018,28

22.036,57

Torre de Cabdella, La

34.148,28

17.074,14

34.148,28

Torre de Claramunt, La

41.048,12

20.524,06

41.048,12

Torre de Fontaubella, La

15.150,39

7.575,19

15.150,39

Torre de l'Espanyol, La

18.147,22

9.073,61

18.147,22

Torrebesses

16.736,33

8.368,16

16.736,33

Torredembarra

65.052,58

32.526,29

65.052,58

Torrefarrera

34.689,93

17.344,96

34.689,93

Torrefeta i Florejacs

30.131,73

15.065,86

30.131,73

Torregrossa

25.151,08

12.575,54

25.151,08

Torrelameu

17.595,81

8.797,90

17.595,81

Torrelavit

28.649,96

14.324,98

28.649,96

Torrelles de Foix

31.175,76

15.587,88

31.175,76

Torrelles de Llobregat

50.017,60

25.008,80

50.017,60

Torrent

15.416,21

7.708,10

15.416,21

Torres de Segre

27.456,91

13.728,45

27.456,91

Torre-serona

16.017,26

8.008,63

16.017,26

Torroella de Fluvià

20.935,98

10.467,99

20.935,98

Torroella de Montgrí

67.312,78

33.656,39

67.312,78

Torroja del Priorat

15.678,58

7.839,29

15.678,58

Tortellà

18.033,63

9.016,81

18.033,63

Tortosa

71.175,68

35.587,84

71.175,68

Toses

20.564,34

10.282,17

20.564,34

Tossa de Mar

53.942,19

26.971,09

53.942,19

Tremp

59.098,59

29.549,29

59.098,59

Ullà

20.708,25

10.354,12

20.708,25

Ullastrell

25.466,43

12.733,21

25.466,43

Ullastret

15.964,34

7.982,17

15.964,34

Ulldecona

54.591,11

27.295,55

54.591,11

Ulldemolins

18.011,01

9.005,50

18.011,01

Ultramort

15.277,24

7.638,62

15.277,24

Urús

17.084,90

8.542,45

17.084,90

Vacarisses

56.222,89

28.111,44

56.222,89

Vajol, La

14.865,44

7.432,72

14.865,44

Vall de Bianya, La

27.221,88

13.610,94

27.221,88

Vall de Boí, La

36.222,04

18.111,02

36.222,04

Vall de Cardós

25.584,50

12.792,25

25.584,50

Vall d'en Bas, La

37.827,74

18.913,87

37.827,74

Vallbona d'Anoia

20.303,67

10.151,83

20.303,67

Vallbona de les Monges

19.421,99

9.710,99

19.421,99

Vallcebre

16.672,13

8.336,06

16.672,13

Vallclara

15.445,62

7.722,81

15.445,62

Vallfogona de Balaguer

26.509,86

13.254,93

26.509,86

Vallfogona de Ripollès

16.941,34

8.470,67

16.941,34

Vallfogona de Riucorb

16.343,99

8.171,99

16.343,99

Vallgorguina

33.074,18

16.537,09

33.074,18

Vallirana

65.660,36

32.830,18

65.660,36

Vall-llobrega

22.825,99

11.412,99

22.825,99

Vallmoll

29.125,40

14.562,70

29.125,40

Valls

66.925,65

33.462,82

66.925,65

Valls d'Aguilar, Les

25.689,05

12.844,52

25.689,05

Valls de Valira, Les

34.214,80

17.107,40

34.214,80

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

57.709,63

28.854,81

57.709,63

Vansa i Fórnols, La

27.186,14

13.593,07

27.186,14

Veciana

20.474,39

10.237,19

20.474,39

Vendrell, El

66.169,44

33.084,72

66.169,44

Ventalló

28.593,70

14.296,85

28.593,70

Verdú

19.968,95

9.984,47

19.968,95

Verges

19.710,25

9.855,12

19.710,25

Vespella de Gaià

20.679,03

10.339,51

20.679,03

Vic

65.940,38

32.970,19

65.940,38

Vidrà

16.497,44

8.248,72

16.497,44

Vidreres

61.122,40

30.561,20

61.122,40

Vielha e Mijaran

57.419,11

28.709,55

57.419,11

Vilabella

18.356,60

9.178,30

18.356,60

Vilabertran

18.010,17

9.005,08

18.010,17

Vilablareix

28.915,57

14.457,78

28.915,57

Vilada

17.127,91

8.563,95

17.127,91

Viladamat

16.637,08

8.318,54

16.637,08

Viladasens

16.773,62

8.386,81

16.773,62

Viladecans

65.509,92

32.754,96

65.509,92

Viladecavalls

57.193,00

28.596,50

57.193,00

Vilademuls

25.962,54

12.981,27

25.962,54

Viladrau

22.629,45

11.314,72

22.629,45

Vilafant

44.834,56

22.417,28

44.834,56

Vilafranca del Penedès

65.503,90

32.751,95

65.503,90

Vilagrassa

17.361,32

8.680,66

17.361,32

Vilajuïga

21.286,45

10.643,22

21.286,45

Vilalba dels Arcs

19.717,10

9.858,55

19.717,10

Vilalba Sasserra

17.412,69

8.706,34

17.412,69

Vilaller

20.537,19

10.268,59

20.537,19

Vilallonga de Ter

23.530,47

11.765,23

23.530,47

Vilallonga del Camp

23.872,43

11.936,21

23.872,43

Vilamacolum

15.687,43

7.843,71

15.687,43

Vilamalla

21.991,60

10.995,80

21.991,60

Vilamaniscle

15.253,38

7.626,69

15.253,38

Vilamòs

16.640,24

8.320,12

16.640,24

Vilanant

17.598,85

8.799,42

17.598,85

Vilanova de Bellpuig

19.639,05

9.819,52

19.639,05

Vilanova de la Barca

19.678,51

9.839,25

19.678,51

Vilanova de l'Aguda

21.205,22

10.602,61

21.205,22

Vilanova de Meià

24.697,10

12.348,55

24.697,10

Vilanova de Prades

15.790,31

7.895,15

15.790,31

Vilanova de Sau

19.020,62

9.510,31

19.020,62

Vilanova de Segrià

22.136,58

11.068,29

22.136,58

Vilanova del Camí

65.032,04

32.516,02

65.032,04

Vilanova del Vallès

46.735,77

23.367,88

46.735,77

Vilanova d'Escornalbou

18.128,53

9.064,26

18.128,53

Vilanova i la Geltrú

66.063,54

33.031,77

66.063,54

Vilaplana

17.796,99

8.898,49

17.796,99

Vila-rodona

23.200,56

11.600,28

23.200,56

Vila-sacra

17.184,59

8.592,29

17.184,59

Vila-sana

18.898,46

9.449,23

18.898,46

Vila-seca

65.578,92

32.789,46

65.578,92

Vilassar de Dalt

50.985,50

25.492,75

50.985,50

Vilassar de Mar

64.864,03

32.432,01

64.864,03

Vilaür

15.164,73

7.582,36

15.164,73

Vilaverd

16.922,77

8.461,38

16.922,77

Vilella Alta, La

15.113,51

7.556,75

15.113,51

Vilella Baixa, La

15.556,22

7.778,11

15.556,22

Vilobí del Penedès

22.404,33

11.202,16

22.404,33

Vilobí d'Onyar

35.576,73

17.788,36

35.576,73

Vilopriu

17.865,07

8.932,53

17.865,07

Vilosell, El

16.082,57

8.041,28

16.082,57

Vimbodí i Poblet

22.433,97

11.216,98

22.433,97

Vinaixa

18.219,32

9.109,66

18.219,32

Vinebre

17.327,29

8.663,64

17.327,29

Vinyols i els Arcs

27.245,00

13.622,50

27.245,00

Viver i Serrateix

17.753,73

8.876,86

17.753,73

Xerta

20.908,67

10.454,33

20.908,67

TOTAL

28.626.000,00

14.312.997,53

28.626.000,00

 

 

Annex 2

Línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació, anys 2016 i 2017

 

Consells comarcals

 

Consell Comarcal

Anualitat 2016

Bestreta 2016

Anualitat 2017

Alt Camp

20.443,92

10.221,96

20.443,92

Alt Empordà

25.659,30

12.829,65

25.659,30

Alt Penedès

22.663,38

11.331,69

22.663,38

Alt Urgell

21.087,12

10.543,56

21.087,12

Alta Ribagorça

19.011,75

9.505,87

19.011,75

Anoia

23.562,20

11.781,10

23.562,20

Bages

24.836,87

12.418,43

24.836,87

Baix Camp

24.766,92

12.383,46

24.766,92

Baix Ebre

22.733,19

11.366,59

22.733,19

Baix Empordà

23.887,24

11.943,62

23.887,24

Baix Llobregat

36.092,24

18.046,12

36.092,24

Baix Penedès

22.090,10

11.045,05

22.090,10

Barcelonès

61.740,31

30.870,15

61.740,31

Berguedà

21.362,68

10.681,34

21.362,68

Cerdanya

19.796,87

9.898,43

19.796,87

Conca de Barberà

20.098,14

10.049,07

20.098,14

Garraf

22.604,88

11.302,44

22.604,88

Garrigues

20.317,80

10.158,90

20.317,80

Garrotxa

20.850,73

10.425,36

20.850,73

Gironès

24.348,19

12.174,09

24.348,19

Maresme

29.132,27

14.566,13

29.132,27

Moianès

19.236,21

9.618,10

19.236,21

Montsià

21.131,61

10.565,80

21.131,61

Noguera

22.110,00

11.055,00

22.110,00

Osona

25.072,02

12.536,01

25.072,02

Pallars Jussà

20.579,82

10.289,91

20.579,82

Pallars Sobirà

20.573,14

10.286,57

20.573,14

Pla de l'Estany

20.537,25

10.268,62

20.537,25

Pla d'Urgell

20.795,24

10.397,62

20.795,24

Priorat

19.737,63

9.868,81

19.737,63

Ribera d'Ebre

20.135,48

10.067,74

20.135,48

Ripollès

20.477,96

10.238,98

20.477,96

Segarra

20.225,44

10.112,72

20.225,44

Segrià

26.261,13

13.130,56

26.261,13

Selva

24.742,08

12.371,04

24.742,08

Solsonès

20.265,00

10.132,50

20.265,00

Tarragonès

25.251,51

12.625,75

25.251,51

Terra Alta

19.794,24

9.897,12

19.794,24

Urgell

20.307,14

10.153,57

20.307,14

Val d'Aran

18.600,00

9.300,00

18.600,00

Vallès Occidental

38.181,64

19.090,82

38.181,64

Vallès Oriental

28.899,36

14.449,68

28.899,36

TOTAL

1.000.000,00

499.999,93

1.000.000,00

 

 

Annex 3

Línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació, anys 2016 i 2017

 

Entitats municipals descentralitzades

 

Entitat Municipal Descentralitzada

Anualitat 2016

Bestreta 2016

Anualitat 2017

Ainet de Besan

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Araós

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Àreu

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Isil i Alós

5.000,00

2.500,00

5.000,00

Sorpe

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Baldomar

5.000,00

2.500,00

5.000,00

Sellui

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Fontllonga i Ametlla

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Sossís

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Arró

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Pla de la Font

5.000,00

2.500,00

5.000,00

Josa de Cadí

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Espui

5.000,00

2.500,00

5.000,00

Guàrdia d'Ares

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Taús

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Arcavell i la Farga de Moles

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Ars

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Asnurri

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Bescaran

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Civís

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Os de Civís

5.000,00

2.500,00

5.000,00

Sant Joan Fumat

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Arestui

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Baiasca

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Montenartró

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Raimat

5.000,00

2.500,00

5.000,00

Sucs

10.000,00

5.000,00

10.000,00

Arànser

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Vila i Vall de Castellbò

5.000,00

2.500,00

5.000,00

Arties e Garòs

10.000,00

5.000,00

10.000,00

Bagergue

5.000,00

2.500,00

5.000,00

Gessa

5.000,00

2.500,00

5.000,00

Tredòs

5.000,00

2.500,00

5.000,00

Unha

5.000,00

2.500,00

5.000,00

Canalda

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Gerb

10.000,00

5.000,00

10.000,00

Valldoreix

30.000,00

15.000,00

30.000,00

Muntells

10.000,00

5.000,00

10.000,00

Sant Martí de Torroella

5.000,00

2.500,00

5.000,00

Manyanet

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Sant Miquel de Balenyà

20.000,00

10.000,00

20.000,00

Tornafort

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Talladell

5.000,00

2.500,00

5.000,00

Serra d'Almos

5.000,00

2.500,00

5.000,00

Estartit

20.000,00

10.000,00

20.000,00

Bítem

20.000,00

10.000,00

20.000,00

Campredó

20.000,00

10.000,00

20.000,00

Jesús

20.000,00

10.000,00

20.000,00

Vilamitjana

5.000,00

2.500,00

5.000,00

Rocallaura

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Picamoixons

5.000,00

2.500,00

5.000,00

Arròs e Vila

5.000,00

2.500,00

5.000,00

Aubèrt e Betlan

5.000,00

2.500,00

5.000,00

Betren

10.000,00

5.000,00

10.000,00

Casau

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Escunhau e Casarilh

5.000,00

2.500,00

5.000,00

Gausac

10.000,00

5.000,00

10.000,00

Vilac

5.000,00

2.500,00

5.000,00

Senet

3.000,00

1.500,00

3.000,00

Santa Maria de Meià

3.000,00

1.500,00

3.000,00

TOTAL

374.000,00

187.000,00

374.000,00